Ziņojums - A7-0352/2012Ziņojums
A7-0352/2012

ZIŅOJUMS par projektu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 93/109/EK (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

24.10.2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Konstitucionālo jautājumu komiteja
Referents: Carlo Casini
(Atkārtota apspriešanās — Reglamenta 59. panta 3. punkts)
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

Procedūra : 2006/0277(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0352/2012
Iesniegtie teksti :
A7-0352/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 93/109/EK (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes projektu (13634/2012),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0791),

–   ņemot vērā 2007. gada 26. septembra nostāju[1],

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 22. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar Parlamentu ir atkārtoti apspriedusies (C7-0293/2012),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 59. panta 3. punktu un 46. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7‑0352/2012),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  • [1]  OV C 219 E, 28.8.2008., 193. lpp.

PASKAIDROJUMS

1.   Padome 2012. gada 12. septembrī pieņēma tekstu, ko paredzēts pieņemt kā direktīvu, ar kuru groza Direktīvu 93/109/EK par tiesībām kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās attiecībā uz Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav. Vienlaikus tā nolēma atkārtoti apspriesties ar Parlamentu (Reglamenta 59. panta 3. punkts).

2.   Šā tiesību akta juridiskais pamats ir LESD 22. panta 2. punkts, kurā paredzēti sīki izstrādāti noteikumi, kas Padomei saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Parlamentu jāpieņem ar vienprātīgu lēmumu. Parlaments šajā sakarībā 2007. gada 26. septembrī balsoja par tā leģislatīvo atzinumu (Duff ziņojums) (P6-TA(2007)0410).

3.   Parlamenta sākotnējais nodoms bija dot iespēju kandidātiem kandidēt vairāk nekā vienā vēlēšanu apgabalā vienās un tajās pašās vēlēšanās. Tas ir atļauts saskaņā ar 1976. gada aktu par Eiropas Parlamenta tiešām vēlēšanām, taču faktiski nav regulējuma ES sekundārajos tiesību aktos (vai vairākumā dalībvalstu tiesību aktos).

4.   Taču nevienprātības dēļ Padomē par šo jautājumu un par regulējumu attiecībā uz tiesībām balsot dzīvesvietas valstīs laikus nesekoja rīcība pirms 2009. gada vēlēšanām. Tagad Padome ir atstājusi problemātiskāko jautājumu par vēlētāju tiesībām un uzmanību pievērš vienīgi tam, kā vismaz daļēji atvieglot dalībvalstu iestādēm uzlikto slogu saistībā ar pārbaudi, vai kādai personai ir vai nav liegta iespēja kandidēt savā valstī. Lai gan jaunajā projektā nav izdevies atspoguļot Parlamenta vērienīgākos mērķus, ar to tomēr tiek veikti nelieli pašreizējās situācijas uzlabojumi administratīvu ērtību ziņā gan potenciālajam kandidātam, gan attiecīgajām valstīm. Ar to tika arī veicināta vienošanās Padomē, un, ja Parlaments to ātri atbalstīs, iesniedzot labvēlīgu atzinumu, noteikumi varētu tikt laikus piemēroti pirms 2014. gada vēlēšanām.

5.   Eiropas Komisija atbalsta Padomes jauno nostāju un ir gatava īstenot pārskatītās procedūras. Ir pievienotas atbilstības tabulas.

6.   Sākotnējo projektu pārskatīšanas galvenie rezultāti ir šādi:

a)           Direktīva vairs neattiecas gan uz balsstiesībām, gan tiesībām kandidēt, bet tikai uz pēdējām. Padomē nevar panākt vienošanos par mehānisma pārveidošanu, lai novērstu divkāršu balsošanu.

b)          Pārskatītajā 6. panta 1. punktā tiek grozīta pirmā frāze, proti, „kuriem ar atsevišķu krimināltiesisku vai civiltiesisku lēmumu atņemtas tiesības…”, aizstājot ar vārdiem „kuriem ar atsevišķu tiesas lēmumu…”. Nolūks ir ietvert arī citu tiesu iestāžu, piemēram, administratīvo tiesu, lēmumus. Padomes teksta turpinājums: „vai ar administratīvu lēmumu, ar nosacījumu, ka uz pēdējo varētu attiekties tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ir atņemtas tiesības …”. Ar to tiek ņemtas vērā ES dalībvalstu vajadzības gadījumos, kad pietiek ar administratīvu lēmumu, lai pilsoņiem atņemtu tiesības balsot vai kandidēt, taču ne bez regresa tiesībām uz tiesas procesu.

c)           Padome maina Komisijas priekšlikuma tekstu, lai grozītu 6. panta 2. punktu tāpat kā 6. panta 1. punktu.

d)          Padome pievieno jaunajam Komisijas ierosinātajam 6. panta 3. punktam frāzi, ar ko nodrošina, ka piederības valsts piecu darbdienu laikā sniedz atbilstošo informāciju. Konkrētāk, Padomes teksta turpinājums ir šāds: „Ja dzīvesvietas dalībvalsts informāciju nesaņem, kandidātam tomēr ļauj piedalīties”. Tas nozīmē, ka kandidāts var kandidēt jebkurā gadījumā, un to, ja persona tiek ievēlēta un ja vēlāk atklājas kļūda, tiek veikti pasākumi, lai viņš vai viņa šo vietu neieņemtu.

e)           Jaunajā 6. panta 4. punktā paskaidrots, kādos apstākļos dalībvalstis „veic atbilstīgus pasākumus.”

f)           Jaunajā 6. panta 5. punktā paredzēts, ka dalībvalstis norāda kontaktpunktu informācijas saņemšanai un nodošanai.

g)           Padomes grozītajā 10. pantā Komisijas priekšlikums tiek papildināts ar prasību kandidātiem savā pieteikumā norādīt pēdējo adresi piederības dalībvalstī.

7.   Ņemot vērā iepriekšminēto, Parlamentam būtu tagad jāpatur prātā Padomes projekts, lai atvieglotu prasības Savienības pilsoņiem, kuri dzīvo ES dalībvalstī, kuras pilsoņi viņi nav, kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tomēr Parlaments atgādina par savu vēlmi pavērt iespēju kandidātiem balotēties vairāk nekā vienā vēlēšanu apgabalā vienās un tajās pašās Eiropas Parlamenta vēlēšanās neatkarīgi no nosacījumiem dalībai vēlēšanās, kas saistīti ar pastāvīgo dzīvesvietu, kā arī uzlabot regulējumu par vispārējām balsstiesībām dzīvesvietas valstīs. Mūsu iecere ir nākamā sasaukuma laikā sekundārajā tiesību aktā izstrādāt prasības, ko paredz primārie tiesību akti, proti, atļaut divkāršu kandidēšanu (ja iesaistītās dalībvalstis to atļauj); dzīvesvietas dalībvalsts pārziņā atstāt kandidātu pārbaudes; kā arī atļaut dzīvesvietas valstij neatzīt piederības valsts diskvalifikācijas.

8.   Konstitucionālo jautājumu komiteja ir nolēmusi piemērot vienkāršotu procedūru ātra un labvēlīga atzinuma sniegšanai par Padomes projektu bez grozījumiem cerībā, ka pirms 2014. gada vēlēšanām laikus tiks veiktas nelielas, bet saprātīgas reformas.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Direktīvas 93/109/EK grozīšana: balsstiesības un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās ES pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

Atsauces

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

14.2.2007

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Andrew Duff

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

9.10.2012

Izskatīšana komitejā

9.10.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.10.2012

 

 

 

Iesniegšanas datums

24.10.2012