VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van 6 december 1993 inzake het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn:

24.10.2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Carlo Casini
(Hernieuwde raadpleging – Artikel 59, lid 3, van het Reglement)
(Vereenvoudigde procedure – artikel 46, lid 1, van het Reglement)
PR_CNS_art55app

Procedure : 2006/0277(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0352/2012
Ingediende teksten :
A7-0352/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van 6 december 1993 inzake het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn:

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien de ontwerptekst van de Raad (13634/2012),

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0791),

–   gezien zijn standpunt van 26 september 2007[1]

–   gezien artikel 22, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad opnieuw is geraadpleegd (C7-0293/2012),

–   gezien de artikelen 55, 59, lid 3, en 46, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0352/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 193.

TOELICHTING

1. Op 12 september 2012 heeft de Raad een ontwerptekst goedgekeurd, die hij voornemens is aan te nemen als richtlijn tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG inzake het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn. De Raad besloot tegelijkertijd om het Parlement opnieuw te raadplegen (artikel 59, lid 3, van zijn Reglement).

2. De rechtsgrond voor deze wetgeving is artikel 22, lid 2, van het VWEU, dat voorziet in een speciale wet voor de Raad, vastgesteld met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Parlement. Het Parlement keurde zijn wetgevingsadvies over de kwestie goed op 26 september 2007 (Verslag Duff) (P6-TA(2007)0410).

3. Oorspronkelijk was het de bedoeling van het Parlement om het voor kandidaten mogelijk te maken zich in meer dan een kiesdistrict verkiesbaar te stellen bij eenzelfde verkiezing. Dit is toegestaan op grond van Akte van 1976 betreffende rechtstreekse verkiezingen, maar is in de praktijk niet geregeld in secundair EU-recht (of in de meeste nationale wetgeving).

4. Niettemin leidde de onenigheid binnen de Raad over deze kwestie en over het reguleren van het kiesrecht in de lidstaat van verblijf, ertoe dat geen tijdige actie werd ondernomen vóór de verkiezingen in 2009. Inmiddels heeft de Raad de netelige kwestie inzake het kiesrecht laten vallen en richt zich enkel op het verlichten van de last voor de nationale autoriteiten, die moeten onderzoeken of iemand van het passief kiesrecht werd uitgesloten in de eigen lidstaat. Hoewel het nieuwe ontwerp niet tegemoet komt aan de ambitieuzere doelstellingen van het Parlement, worden er toch bescheiden verbeteringen aangebracht in de huidige situatie met betrekking tot de administratieve faciliteiten voor de toekomstige kandidaat en voor de desbetreffende lidstaten. Het lijkt er tevens op dat het ontwerp binnen de Raad op goedkeuring kan rekenen en dat het, indien het Parlement snel zijn goedkeuring geeft in de vorm van een positief advies, nog vóór de verkiezingen van 2014 ten uitvoer kan worden gelegd.

5. De Europese Commissie stemt in met het nieuwe standpunt van de Raad en is klaar voor de uitvoering van de herziene procedures. Transponeringstabellen zijn bijgevoegd.

6. De belangrijkste herzieningen ten opzichte van de vorige ontwerpen zijn:

(a)       De richtlijn heeft niet langer betrekking op de rechten inzake het actief en passief kiesrecht, maar enkel op het laatstgenoemde. Er kan geen overeenstemming worden bereikt binnen de Raad betreffende de hervorming van het mechanisme om te verhinderen dat het kiesrecht tweemaal wordt uitgeoefend.

(b)       In de wijziging van artikel 6, lid 1, worden in de eerste zin de woorden "die ingevolge een individuele strafrechtelijke of civielrechtelijke beslissing, [...], het passief kiesrecht heeft verloren" vervangen door "die ingevolge een individuele rechterlijke beslissing...". Hiermee wordt beoogd om beslissingen van andere rechterlijke organen, zoals van de administratieve rechtbanken, ook in het artikel op te nemen. De Raad gaat verder: "... of administratieve beslissing mits hoger beroep mogelijk is...". Dit voorziet in de behoeften van EU-lidstaten waar een administratieve beslissing voldoende is om burgers hun actief of passief kiesrecht te ontnemen, maar niet zonder dat zij hiertegen in beroep kunnen gaan.

(c)       De Raad wijzigt het voorstel van de Commissie voor de wijziging van artikel 6, lid 2, op dezelfde manier als artikel 6, lid 1.

(d)       De Raad voegt een zin toe aan het nieuwe artikel 6, lid 3, zoals voorgesteld door de Commissie, om ervoor te zorgen dat de lidstaat van herkomst binnen vijf werkdagen de relevante informatie verstrekt. Bovendien voegt de Raad, zeer belangrijk, het volgende toe: "Indien de lidstaat van verblijf de gegevens niet heeft ontvangen, wordt de kandidaat desondanks als zodanig aanvaard". Dit betekent dat iemand zich in ieder geval kandidaat mag stellen, en dat, wanneer hij wordt verkozen en er later sprake blijkt te zijn van een fout, er maatregelen zullen worden genomen zodat hij of zij de zetel niet kan innemen.

(e)       Een nieuw artikel 6, lid 4, legt uit dat in dergelijke omstandigheden de "nodige stappen" zullen worden ondernomen.

(f)        Een nieuw artikel 6, lid 5, bepaalt dat er contactpunten moeten komen om informatie te verkrijgen en over te dragen.

(g)       Artikel 10, zoals gewijzigd door de Raad, voegt aan het voorstel van de Commissie de vereiste toe dat kandidaten in hun kandidaatstelling hun laatste adres in de lidstaat van herkomst moeten vermelden.

7. Ten slotte dient het Parlement kennis te nemen van het ontwerp van de Raad om de vereisten te vereenvoudigen inzake het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn. Het Parlement herinnert desondanks aan zijn wens om het voor kandidaten mogelijk te maken zich verkiesbaar te stellen in meer dan een kiesdistrict bij eenzelfde verkiezing van het Europees Parlement, ongeacht de verblijfsvoorwaarden, en benadrukt dat het de wetgeving wenst te verbeteren voor een algemeen kiesrecht in de lidstaat van verblijf. Het Parlement wenst tijdens de volgende conventie de vereisten van het primair recht in het secundair recht vast te leggen, en met name: een dubbele kandidatuur toestaan (voor zover de desbetreffende lidstaten dit toelaten); de controle over te laten aan de lidstaat van verblijf; en de lidstaat van verblijf de toestemming te geven diskwalificaties door de lidstaat van herkomst niet te erkennen.

8. De Commissie constitutionele zaken heeft beslist een vereenvoudigde procedure te gebruiken om snel een positief advies te verstrekken met betrekking tot het ontwerp van de Raad, zonder wijzigingen aan te brengen, in de verwachting dat de bescheiden, maar doelmatige hervormingen tijdig zullen worden doorgevoerd vóór 2014.

PROCEDURE

Titel

Wijziging Richtlijn 93/109/EG actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij geen onderdaan zijn

Document- en procedurenummers

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Datum raadpleging EP

14.2.2007

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Geen advies

       Datum besluit

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Vervangen rapporteur(s)

Andrew Duff

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

9.10.2012

Behandeling in de commissie

9.10.2012

 

 

 

Datum goedkeuring

9.10.2012

 

 

 

Datum indiening

24.10.2012