SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

24.10.2012 - (13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS)) - *

Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Carlo Casini
(Opätovná konzultácia – článok 59 ods. 3 rokovacieho poriadku)
(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2006/0277(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0352/2012
Predkladané texty :
A7-0352/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

(13634/2012 – C7‑0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Rady (13634/2012),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2006)0791),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 26. septembra 2007[1],

–   so zreteľom na článok 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada opätovne konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0293/2012),

–   so zreteľom na články 55, 59 ods. 3 a 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0352/2012),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 193.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Dňa 12. septembra 2012 Rada prijala text, ktorý plánuje prijať ako smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES o práve byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi. Zároveň rozhodla o opätovnej konzultácii s Parlamentom (článok 59 ods. 3 rokovacieho poriadku).

2. Právnym základom tohto predpisu je článok 22 ods. 2 ZFEÚ ustanovujúci podrobnú úpravu, ktorú Rada prijme jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. Parlament schválil 26. septembra 2007 legislatívne stanovisko k tejto otázke (správa poslanca Duffa) (P6-TA(2007)0410).

3. Pôvodným zámerom Parlamentu bolo umožniť kandidovanie v tých istých voľbách vo viac než jednom volebnom obvode. Oprávňuje na to akt o priamych voľbách z roku 1976, ale v sekundárnych právnych predpisoch EÚ (ani vo väčšine vnútroštátnych zákonov) v skutočnosti nie je upravená.

4. Nezhody v Rade týkajúce sa tejto otázky a právnej úpravy práva voliť v štáte bydliska však spôsobili, že pred voľbami v roku 2009 sa včas nepodnikli žiadne kroky. V súčasnosti Rada upustila od pálčivejšej otázky práv voličov a sústreďuje sa len na čiastočné zmiernenie záťaže, ktorú pre národné orgány predstavuje overovanie toho, či určitej osobe bola alebo nebola odopretá možnosť kandidovať vo vlastnej krajine. I keď nový návrh neodráža ambicióznejšie ciele Parlamentu, obsahuje niekoľko skromných zlepšení súčasnej situácie, pokiaľ ide o administratívne podmienky vyhovujúce možným kandidátom a dotknutým štátom. Taktiež sa zdá, že v Rade vládne dohoda/(návrh v Rade nevyvoláva námietky), a ak Parlament rýchlo poskytne súhlasné stanovisko, môže sa začať včas uplatňovať pred voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2014.

5. Európska komisia súhlasí s novou pozíciou Rady a je pripravená implementovať prepracované postupy. Tabuľky zhody sa nachádzajú v dokumente.

6. Hlavné zmeny v rámci revízie predchádzajúcich návrhov sú tieto:

(a)       Smernica sa už nevzťahuje na právo voliť aj na právo byť volený, ale len na právo byť volený. Rada nie je schopná dosiahnuť dohodu o reforme mechanizmu, ktorým by sa zabránilo dvojitému hlasovaniu.

(b)       V prepracovanom článku 6 ods. 1 v prvej vete by sa časť „ktorí boli prostredníctvom osobitného rozhodnutia trestného alebo občianskeho práva zbavení ...“ nahradila takto: „ktorý na základe individuálneho súdneho rozhodnutia ...“. Zámerom je zahrnúť rozhodnutia iných súdnych orgánov, napríklad správnych súdov. Rada vo svojom návrhu pokračuje: „... alebo správneho rozhodnutia, za podmienky, že správne rozhodnutie môže byť predmetom súdnych opravných prostriedkov ...“. Zohľadňuje sa tak potreba štátov EÚ v prípadoch, keď správne rozhodnutie stačí na to, aby bol občan zbavený práva voliť alebo byť volený, avšak nie bez (využitia súdneho postupu/konania)/ opravného prostriedku súdnou cestou.

(c)       Rada upravila návrh Komisie zmeniť a doplniť článok 6 ods. 2 rovnako ako v prípade článku 6 ods. 1.

(d)       V novom článku 6 ods. 3 podľa návrhu Komisie Rada doplnila vetu, ktorou sa má zabezpečiť, aby domovský štát do piatich pracovných dní poskytol relevantné informácie. A čo je dôležité, ďalej dopĺňa túto vetu: „Ak členský štát bydliska takéto informácie nedostane, kandidátovi bude umožnené uplatniť svoje právo.“ To znamená, že kandidát môže v každom prípade kandidovať a ak bude zvolený a neskôr sa zistia chyby, prijmú sa opatrenia, ktorými sa zabráni, aby začal vykonávať svoj mandát.

(e)       V novom článku 6 ods. 4 je vysvetlený výraz „opatrenia“, ktoré sa v takých prípadoch prijmú.

(f)        V novom článku 6 ods. 5 sú ustanovené kontaktné miesta na prijímanie a zasielanie informácií.

(g)       Zmenou a doplnením článku 10 Rada rozšírila návrh Komisie o požiadavku, aby kandidáti vo svojej prihláške uviedli svoju poslednú adresu pobytu v domovskom členskom štáte.

7. V dôsledku toho by mal Parlament teraz vziať do úvahy návrh Rady s cieľom zmierniť požiadavky na kandidovanie občanov Únie s bydliskom v štáte EÚ, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, vo voľbách do Európskeho parlamentu. Parlament však opakuje svoje želanie, aby sa kandidátom umožnilo kandidovať vo viacerých volebných obvodoch v tých istých voľbách do Európskeho parlamentu bez ohľadu na podmienky týkajúce sa bydliska a aby sa vypracovala lepšia úprava všeobecného práva voliť v štáte bydliska. Počas budúceho konventu sa budeme usilovať ustanoviť v sekundárnych právnych predpisoch to, čo si vyžaduje primárne právo: konkrétne umožniť dvojité kandidovanie (ak to umožňujú zúčastnené členské štáty); prenechať štátu bydliska možnosť/právomoc zvážiť overovanie; a umožniť štátu bydliska neuznať nespôsobilosť, o ktorej rozhodol domovský štát.

8. Výbor pre ústavné veci rozhodol, že na rýchle vypracovanie súhlasného stanoviska k návrhu Rady bez zmien a doplnení uplatní jednoduchý postup, pričom očakáva, že sa do roku 2014 včas zavedú nie príliš veľké, ale účelné reformy.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie smernice 93/109/ES: volebné právo a právo byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

Referenčné čísla

13634/2012 – C7-0293/2012 – COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)

Dátum konzultácie s EP

14.2.2007

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

22.10.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

22.10.2012

LIBE

22.10.2012

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

JURI

23.10.2012

LIBE

5.11.2012

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Carlo Casini

9.10.2012

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Andrew Duff

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

9.10.2012

Prerokovanie vo výbore

9.10.2012

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2012

 

 

 

Dátum predloženia

24.10.2012