Postup : 2012/2153(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0355/2012

Předložené texty :

A7-0355/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 15
CRE 21/11/2012 - 15

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.14
CRE 22/11/2012 - 13.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0459

ZPRÁVA     
PDF 192kWORD 144k
24. 10. 2012
PE 492.945v02-00 A7-0355/2012

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem

(2012/2153(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem

(2012/2153(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Kazachstánem na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. července 1999(1),

–   s ohledem na jednání, která dne 24. května 2011 povolila Rada a jež byla zahájena v Bruselu v červnu 2011, o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem,

–   s ohledem na svá usnesení týkající se Kazachstánu, zejména na usnesení ze dne 15. března 2012(2) a na usnesení ze dne 17 září 2009 o případu Jevgenije Žovtise(3) a na usnesení ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 o strategii EU pro Střední Asii(5),

–   s ohledem na strategii EU pro nové partnerství se Střední Asií: „Evropská unie a Střední Asie: strategie pro nové partnerství“, kterou přijala Evropská rada ve dnech 21.–22. června 2007, a na její zprávy o pokroku z 24. června 2008 a 28. června 2010,

–   s ohledem na prohlášení EU o Kazachstánu ve stálé radě OBSE ze dne 3. listopadu a 22. prosince 2011, 19. ledna, 26. ledna a 9. února 2012 a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové o událostech v oblasti Žanaozenu ze dne 17. prosince 2011 a na prohlášení o kazašských parlamentních volbách, jež se konaly 15. ledna 2012 (přijaté dne 17. ledna 2012),

–   s ohledem na prohlášení o předběžných zjištěních a závěrech mise OBSE/ODIHR, jejímž úkolem bylo pozorovat dne 15. ledna 2012 průběh parlamentních voleb,

–   s ohledem na prohlášení zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků ze dne 25. ledna 2012 o situaci sdělovacích prostředků v Kazachstánu,

–   s ohledem na obecná ustanovení o vnější činnosti Unie stanovená v článku 21 SEU a na postup uzavírání mezinárodních dohod stanovených v článku 218 SFEU,

–  s ohledem na závazky, které vysoká představitelka formulovala ve svých dopisech ze dne 24. listopadu 2011 a ze dne 11. května 2012 ohledně mechanismu, kterým by bylo možné sledovat provádění dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem a zejména jejího článku 2,

–   s ohledem na bod 23 svého usnesení ze dne 16. února 2012 o 19. zasedání Rady OSN pro lidská práva(6),

–   s ohledem na nový strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii přijatý ministry zahraničí EU a na závěry přijaté na 3179. zasedání Rady pro zahraniční věci dne 25. června 2012,

–   s ohledem na prohlášení Evropského parlamentu o Kazachstánu, které jménem vysoké představitelky Catherine Ashtonové pronesl dne 14. března 2012 dánský ministr zahraničí Villy Søvndal (A 122/12),

–   s ohledem na čl. 90 odst. 4 a článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0355/2012),

A. vzhledem k tomu, že EU a Kazachstán usilují o prohloubení a rozšíření svých vztahů; vzhledem k tomu, že užší spolupráce by měla být prospěšná jak pro občany EU, tak pro občany Kazachstánu; vzhledem k tomu, že uzavření nových jednání o dohodě o partnerství a spolupráci by mělo poskytnout komplexní rámec pro spolupráci založenou na lidských a demokratických právech i příležitosti k socioekonomickému rozvoji a nezbytným politickým a hospodářským reformám; vzhledem k tomu, že sociální a hospodářský rozvoj jsou úzce propojeny;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoliv uplatňování dohody o partnerství a spolupráci pozastavuje Rada jen zřídkakdy a pouze částečně, tuto možnost lze využít, vyskytnou-li se vážné a doložené případy porušení lidských práv;

C. vzhledem k tomu, že Kazachstán hraje ve Střední Asii pozitivní úlohu, jelikož usiluje o rozvoj dobrých sousedských vztahů s hraničícími zeměmi, o obnovu regionální spolupráce a mírové řešení všech dvoustranných sporů;

D. vzhledem k tomu, že k výkonu své funkce politické kontroly potřebuje mít Parlament k dispozici úplné informace, na jejichž základě by mohl pečlivě sledovat vývoj v Kazachstánu i to, zda je dohoda o partnerství a spolupráci prováděna v souladu s jeho doporučeními a usneseními;

E.  vzhledem k tomu, že Benátská komise přijala Kazachstán do Rady Evropy; vzhledem k tomu, že při jednáních o posílené dohodě o partnerství a spolupráci našly zúčastněné strany společnou řeč, pokud jde o lidská práva a demokracii;

F.  vzhledem k tomu, že Kazachstán předsedal v roce 2010 organizaci OBSE; vzhledem k tomu, že je dosud třeba splnit některé závazky, tj. sladit zákon o sdělovacích prostředcích s mezinárodními normami, do konce roku 2008 liberalizovat podmínky registrace politických stran a začlenit doporučení Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) do právních předpisů týkajících se voleb;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory proklamovanému úsilí kazašské vlády o posílení demokratického procesu v Kazachstánu a o uspořádání voleb v souladu s mezinárodními normami uvedla organizace OBSE, že všeobecné volby, které se konaly dne 15. ledna 2012, nebyly v souladu s jejími standardy, a to v důsledku řady nesrovnalostí v jejich průběhu a toho, že nebyly zajištěny nezbytné podmínky pro uspořádání skutečně pluralitních voleb;

H  vzhledem k tomu, že po tragických událostech v oblasti Žanaozen, k nimž došlo v prosinci 2011, se některé opoziční strany, nezávislé sdělovací prostředky, odbory, aktivisté a obhájci lidských práv stali terčem represí, a to i zadržování bez prokázaného porušení zákonů, které je možné považovat za politicky motivované;

I.   vzhledem k tomu, že mezi poslanci EP, oficiálními představiteli Kazachstánu, zástupci občanské společnosti a nevládními organizacemi probíhá otevřený a konstruktivní dialog o otázkách společného zájmu;

J.   vzhledem k tomu, že kazašské orgány vyvinuly nedávno ve spolupráci s nevládními organizacemi ze západního Kazachstánu značné úsilí, aby zlepšily situaci obyvatel tohoto regionu, především stávkujících dělníků;

K. vzhledem k tomu, že 37 osob bylo obviněno z organizace masových nepokojů nebo účasti na nich, 34 z nich bylo odsouzeno, z nichž 13 si odpykává trest odnětí svobody, mezi nimi vůdčí osobnosti a aktivisté zapojení do stávky pracovníků ropného průmyslu, například Talgat Saktaganov, Roza Tuletajevová a Maksat Dosmagambetov; vzhledem k tomu, že v červenci 2012 vyzvala vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová po své dvoudenní návštěvě Kazachstánu orgány k tomu, aby povolily nezávislé mezinárodní vyšetřování událostí v Žanaozenu, jejich příčin a důsledků;

L.  vzhledem k tomu, že mezinárodní monitorovací mise občanské solidarity ve své předběžné zprávě dospěla k závěru, že soudní řízení týkající se Žanaozenu nelze považovat za slučitelná s normami pro spravedlivá soudní řízení a že vyšetřování událostí z prosince 2011 nebylo ani úplné ani nezávislé; vzhledem k tomu, že práva obviněných a některých svědků byla ve fázi přípravného řízení porušena, a to i formou údajného mučení, zabraňování v kontaktu s právním zástupcem, zastrašování a vykonstruování důkazů; vzhledem k tomu, že výpovědi obžalovaných poskytnuté v průběhu soudního jednání a týkající se špatného zacházení a mučení ve vyšetřovací vazbě nebyly plně, nestranně a pečlivě přezkoumány tak, aby pachatelé mohli být pohnáni k odpovědnosti;

M. vzhledem k tomu, že vůdce opoziční strany ALGA Vladimir Kozlov byl obviněn z „podněcování sociálního sváru“, „vyzývání k násilnému svržení ústavního pořádku“ a „vytvoření a vedení organizované skupiny s cílem páchat trestné činy“ a byl odsouzen k sedmi a půl letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že pracovník ropného průmyslu ze Žanaozenu Akžanat Aminov a aktivista občanské společnosti Serik Sapargali byli obviněni z podobných činů a první byl odsouzen k pěti a druhý ke čtyřem letům podmíněného trestu odnětí svobody;

N. vzhledem k tomu, že dne 17. února 2012 podepsal prezident Kazachstánu několik zákonů, jejichž účelem je zlepšit právní základ pro pracovněprávní vztahy, práva zaměstnanců a sociální dialog a posílit nezávislost soudnictví; vzhledem k tomu, že přes tuto snahu není právo jednotlivců sdružovat se v nezávislých odborech, organizovat a registrovat odbory a právo na kolektivní vyjednávání ani právo na stávku plně dodržováno a neexistuje zcela nezávislé soudnictví; vzhledem k tomu, že změny v zákoníku práce, zejména pozměněné články 55, 74, 266, 287, 289, 303 a 305, představují výrazné zhoršení v oblasti pracovněprávních vztahů, práv zaměstnanců a sociálního dialogu a porušení podmínek stanovených Mezinárodní organizací práce a jinými mezinárodními úmluvami;

O. vzhledem k tomu, že EU je klíčovým obchodním partnerem Kazachstánu a největším investorem v zemi; vzhledem k tomu, že Kazachstán jasně vyjádřil své přání přiblížit se normám EU a jejím sociálním a hospodářským modelům, což bude vyžadovat důkladnou reformu kazašské státní a veřejné správy;

P.  vzhledem k tomu, že Kazachstán plní významnou úlohu při zabezpečování regionální stability a mohl by představovat most mezi EU a celým regionem Střední Asie;

Q. vzhledem k tomu, že Kazachstán dosáhl významných výsledků při snižování chudoby, v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání;

R.  vzhledem k tomu, že je EU vysoce závislá na dovozu těženého přírodního fosfátu, aby mohla udržet své zemědělství a technickou výrobu; vzhledem k tomu, že Kazachstán dodává do řady zemí bílý fosfor a že v prosinci 2011 zahájila Komise antidumpingové řízení ve věci dovozu bílého fosforu z Kazachstánu;

1.  vítá politickou vůli Kazachstánu a praktické úsilí o další prohloubení partnerství s EU a zahájení jednání o dohodě mezi EU a Kazachstánem o partnerství a spolupráci;

2.  adresuje Radě, Komisi a vysoké představitelce, místopředsedkyni následující doporučení a vyzývá je, aby:

Vedení jednání

a)  zajistily, aby tato nová dohoda o partnerství a spolupráci představovala komplexní rámec pro další rozvoj vztahů a zaměřovala se na všechny prioritní oblasti, mezi něž patří: lidská práva, právní stát, řádná správa věcí veřejných a demokratizace; mládež a vzdělávání; hospodářský rozvoj, obchod a investice; energetika a doprava; udržitelnost životního prostředí a vodohospodářství; boj proti společným hrozbám a problémům;

Politický dialog a spolupráce

b)  zajistily, aby závazky EU byly v souladu s ostatními politikami Unie a aby se uplatnila zásada „více za více“, a to se zvláštním důrazem na podporu politických, právních, hospodářských a společenských reforem;

c)  úzce spolupracovaly s Kazachstánem na podpoře regionální spolupráce a zlepšení sousedských vztahů v oblasti Střední Asie a zajistily, aby dohoda o partnerství a spolupráci obsahovala ustanovení o spolupráci s oblastí Střední Asie, mimo jiné i podporou opatření určených k budování důvěry, zejména v takových oblastech, jako je vodohospodářství a řízení zdrojů, správa hranic, boj proti extremismu a terorismu; doporučuje, aby tato spolupráce podněcovala výměnu zkušeností a zohlednila doporučení organizací občanské společnosti;

d)  požádaly Kazachstán o podporu ve snaze dosáhnout rychlého pokroku při zavádění pravidelného dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Střední Asií věnovaného bezpečnosti, který bude mít regionální charakter a jehož účelem bude řešení společných problémů a hrozeb;

e)  spolupracovaly s Kazachstánem, ostatními zeměmi Střední Asie a místními, regionálními i mezinárodními subjekty při podpoře bezpečnosti a rozvoje v Afghánistánu;

f)   posílily činnost EU v oblasti vzdělávání, právního státu, životního prostředí a vodohospodářství, mimo jiné prostřednictvím nově zřízených podpůrných platforem a cílené pomoci, a aby v těch oblastech, kde je to vhodné a možné, zapojily do dialogu mezi EU a kazašskou vládou místní nevládní organizace a organizace občanské společnosti; s ohledem na současné potíže s registrací nevládních organizací a organizací občanské společnosti vyzývá k tomu, aby tento dialog nebyl omezen pouze na ty organizace, které jsou oficiálně registrované;

g)  motivovaly Kazachstán ke spolupráci se sousedními zeměmi při hledání společného řešení otázky statusu Kaspického moře;

h)  podpořily politické reformy a budování institucionální kapacity prostřednictvím cílené technické pomoci (výměna odborníků);

Lidská práva a základní svobody

i)   zajistily, aby dohoda o partnerství a spolupráci zahrnovala doložky a referenční úrovně v oblasti ochrany a podpory lidských práv zakotvených v kazašské ústavě, jež budou v co největší míře založeny na normách stanovených Radou Evropy (Benátskou komisí), OBSE a OSN, k nimž se Kazachstán zavázal;

j)   naléhavě žádaly kazašské orgány, aby vynaložily veškeré úsilí ke zlepšení situace v oblasti lidských práv ve své zemi;

k)  zdůraznily, že pokrok v jednáních o nové dohodě o partnerství a spolupráci se musí odvíjet od pokroku politické reformy; naléhavě vyzvaly Kazachstán k tomu, aby dodržel svůj deklarovaný závazek uskutečnit další reformy s cílem vybudovat otevřenou a demokratickou společnost, v níž bude fungovat nezávislá občanská společnost i opozice, budou dodržována základní práva a právní stát; poskytly odpovídající pomoc ze strany EU při provádění reforem;

l)   vyjádřily hluboké znepokojení nad zadržováním osob, jimž nebylo prokázáno porušení právních předpisů – toto zadržování je možno považovat za politicky motivované a ukazuje na lhostejnost vůči usnesení Parlamentu ze dne 15. března 2012, v němž Parlament požaduje propuštění všech osob zadržovaných z politických důvodů;

m)  vyzvaly v této souvislosti kazašské orgány, aby bezodkladně a nestranně prošetřily všechny údajné případy mučení a špatného zacházení související s násilnými událostmi v Žanaozenu a pohnaly pachatele k odpovědnosti, zrušily vágní trestní obvinění z „podněcování sociálního sváru“, propustily z vazby opoziční aktivisty, kteří jsou na základě tohoto obvinění zadržováni, a přezkoumaly právní předpisy týkající se svobody shromažďování a harmonizovaly je s mezinárodními závazky Kazachstánu v oblasti svobody shromažďování;

n)  vyjádřily hluboké znepokojení nad odsouzením Vladimíra Kozlova, Akžanata Aminova a Serika Sapargaliho na základě soudního řízení, v němž došlo k řadě procesních pochybení, což mělo za následek další omezení politické svobody pro opozici v Kazachstánu; vyzvaly kazašské orgány, aby Kozlovovi, Aminovi a Sapargalimu zajistily spravedlivé a transparentní odvolací řízení;

o)  trvaly na tom, aby Kazachstán dále prováděl akční plán pro lidská práva ve svých právních předpisech a pokračoval v jeho plném uplatňování, a to na základě doporučení Benátské komise a s využitím technické pomoci EU v rámci iniciativy v oblasti právního státu;

p)  vyzvaly Kazachstán jako člena Benátské komise, aby prokázal snahu o dodržování norem Rady Evropy tím, že bude s Benátskou komisí spolupracovat v souvislosti s konkrétními návrhy zákonů a nedávno přijatými zákony;

q)  trvaly na tom, aby se kazašské orgány oficiálně zavázaly, že uvedou právní systém do plného souladu s mezinárodními normami, a aby zajistily, že jejich provádění umožní v Kazachstánu skutečnou svobodu sdělovacích prostředků, svobodu vyjadřování a sdružování, svobodu náboženského vyznání a přesvědčení a nezávislost soudnictví

r)   trvaly na lepším přístupu k právní ochraně, na nezávislosti soudnictví a navrácení řízení a správy věznic do působnosti ministerstva spravedlnosti;

s)  naléhavě vyzvaly Kazachstán, aby bezodkladně propustil vězně odsouzené z politických důvodů a ukončil politicky motivované zatýkání a odsuzování prováděné na základě vágního trestního obvinění z „podněcování sociálního sváru“;

t)   naléhavě vyzvaly kazašské orgány, aby upravily článek 164 kazašského trestního zákoníku týkající se „podněcování sociálního sváru“ a uvedly jej do souladu s mezinárodními právními předpisy v oblasti lidských práv;

u)  trvaly na tom, aby Kazachstán přehodnotil restriktivní změny ve správním řádu a nedávno schválený zákon o náboženství a ukončil svévolné razie, výslechy, hrozby a pokuty namířené proti menšinovým náboženským skupinám;

v)  zahájily jednání o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Kazachstánem, vzhledem k tomu, že takové zjednodušení by mělo hmatatelný přínos pro hospodářské, kulturní a vědecké výměny a dále by podpořilo mezilidské kontakty;

w) trvaly na tom, aby Kazachstán plnil doporučení Výboru OSN proti mučení a doporučení z roku 2009 vydaná zvláštním zpravodajem OSN pro otázky mučení; vyzvaly Kazachstán, aby zajistil účast nezávislých nevládních organizací na konzultacích o nadcházející reformě trestního zákoníku a trestního řádu;

x)  vyzvaly Kazachstán, aby podepsal a ratifikoval Římský statut Mezinárodního trestního soudu;

y)   trvaly na zřízení nezávislých platforem občanské společnosti, jež by přispěly k inkluzivním výměnám v řadě odvětví, čímž by se zajistilo, že budou vyslyšeny názory i přání občanské společnosti, a hledaly prostředky k zajištění finanční pomoci pro tento cíl;

z ) zintenzivnily a posílily výroční dialogy o lidských právech s cílem dosáhnout hmatatelných výsledků, mimo jiné stanovením konkrétních referenčních úrovní pro měření pokroku, a podávaly o tom zprávy EP;

aa) zintenzivnily a rozšířily zaměření výměnných programů v oblasti vzdělávání a kultury; podporovaly právní vzdělávání místních a regionálních úředníků a příslušníků orgánů činných v trestním řízení, aby mohli dosáhnout standardů EU; vybízely a motivovaly Kazachstán k tomu, aby převzal vedení při vytváření zvláštního vzdělávacího programu mezi zeměmi EU a Střední Asie v oblasti akademického vzdělávání i odborné přípravy;

Hospodářská spolupráce

ab) zdůraznily skutečnost, že uzavření jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci pozitivně ovlivní prohloubení hospodářské spolupráce mezi podniky z EU a Kazachstánu, včetně malých a středních podniků;

ac) vybídly k tomu, aby právní předpisy byly v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), včetně ustanovení Dohody o obchodních aspektech investičních opatření (TRIMs) o místním podílu, a k vytvoření podmínek pro strukturální reformy a zavedení funkčního tržního hospodářství; poskytly Kazachstánu nezbytnou kvalifikovanou technickou pomoc s přípravou na následné strukturální reformy, zvýšenou konkurenceschopnost a vytvoření sociálního tržního hospodářství;

ad) vyzvaly k odstranění celních i necelních překážek v zájmu rozšíření obchodu, zejména obchodu se službami, a zahraničních investic; podporovaly snahu o rozsáhlejší harmonizaci norem v oblasti obchodu se zbožím, než jaká je stanovena v podmínkách WTO, což by rovněž vedlo k rozšíření obchodních příležitostí;

ae) zdůraznily význam spolupráce EU a Kazachstánu v oblasti energetiky, zejména pokud jde o úsilí o vybudování transkaspického energetického koridoru; zajistily, že EU bude klást neustálý důraz na podporu vyšší bezpečnosti dodávek energie, udržitelný rozvoj energetiky a získávání investic pro energetické projekty společného a regionálního zájmu;

af) zajistily, aby kazašská účast v celní unii vedené Ruskem a v Euroasijské hospodářské unii nepředstavovala překážku obchodu nebo hospodářské a finanční spolupráci s EU či plnění povinností vyplývajících z členství ve WTO ani překážku užší spolupráci mezi EU a Kazachstánem; zdůraznily, že dojde ke zvýšení konkurence, pokud bude uzavření posílené dohody o partnerství a spolupráci opožděno; byly připraveny pomoci Kazachstánu v úsilí o prosazení moderních hospodářských institucí, pokud by takové úsilí vyvíjel;

ag) vyzvaly Kazachstán, aby prokázal svůj obnovený závazek vůči iniciativě pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI) tím, že odstraní veškeré právní nebo správní překážky bránící úspěšnému provádění této iniciativy a umožní nezávislým organizacím občanské společnosti neomezenou účast na této iniciativě;

ah) do dohody začlenily kapitolu o sbližování kazašských norem a regulačních systémů s normami a systémy EU, zejména v takových odvětvích a klíčových oblastech, v nichž skrývá obchod EU s Kazachstánem velký potenciál;

ai) zdůraznily, že otázky vodohospodářství v regionu i nadále představují jednu z hlavních příčin napětí a potenciálních konfliktů, a podtrhly význam regionálního přístupu k ochraně a náležité správě sdílených vodních zdrojů; v tomto ohledu připomněly, že je důležité, aby všechny země v regionu bez dalších odkladů podepsaly a ratifikovaly úmluvu z Espoo a Aarhuskou úmluvu a posílily zapojení místních subjektů do procesu rozhodování;

aj) posílily obecnou technickou pomoc Kazachstánu v oblasti ochrany vod a správy vodních zdrojů poskytovanou v rámci iniciativy EU pro vodu zaměřené na Střední Asii, a to i s cílem zlepšit vztahy mezi zeměmi po proudu a proti proudu vodních toků v tomto regionu a dosáhnout uzavření dohod o udržitelném sdílení vodních zdrojů;

ak) podpořily Kazachstán a pomohly mu v jeho úsilí o záchranu Aralského jezera v rámci akčního programu Mezinárodního fondu pro záchranu Aralského jezera;

al) pomohly Kazachstánu při přijímání účinných opatření na zmírňování dopadů a sanačních programů pro nakládání s radioaktivním odpadem a radioaktivním znečištěním v oblasti u města Semej (Semipalatinsk);

am) ocenily iniciativu Kazachstánu usilující o svět bez jaderných zbraní, jeho vedoucí pozici v procesu celosvětového jaderného odzbrojování a snahu o úplný zákaz jaderných zkoušek;

an) upozornily na kritickou situaci v oblasti demokracie, dodržování zásad právního státu (včetně potírání korupce), lidských práv a základních svobod, zejména pokud jde o práva zaměstnanců, což také vede k nespravedlivým konkurenčním výhodám; zdůraznily, že vzhledem k těmto okolnostem musí část nové dohody věnovaná obchodu obsahovat kapitolu se závaznými ustanoveními o obchodu a udržitelném rozvoji;

ao) trvaly na tom, že je nutné zavést účinný mechanismus řešení sporů, který zajistí dodržování sjednané dohody;

ap) zdůraznily, že účinná pravidla upravující oblast služeb a právo usazování by spolu se sbližováním norem a regulačních systémů Kazachstánu (mimo jiné v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS), technických překážek obchodu (TBT) a práv duševního vlastnictví (IPR)) s normami a systémy platnými v EU vedly ke zvýšení obchodních toků a investic, a tím i k modernizaci a diverzifikaci hospodářství této země; zdůraznily, že je důležité zlepšit postupy udělování licencí v Kazachstánu, aby se vytvořily lepší podmínky pro poskytování služeb a pro investice;

aq) povzbudily úsilí Kazachstánu o odstranění všech necelních překážek, které dosud brání rozvoji obchodu a investování v této zemi;

ar) zaměřily pomoc Kazachstánu v oblasti hospodářství a obchodu na rozvoj malých a středních podniků a na podporu zprostředkovatelských organizací v oblasti obchodu;

as) s ohledem na nedávná obvinění korporací se sídlem v EU působících v Kazachstánu z korupce žádaly přísnější a závazná pravidla v oblasti sociální odpovědnosti podniků a vyloučení těch korporací se sídlem v EU, jež jsou do korupce zapleteny, z veškerých veřejných soutěží EU a partnerských zemí;

at) zajistily, že bude kategoricky vyloučeno uplatňování dumpingových praktik v souvislosti s výrobou a vývozem fosforu, neboť dumpingový dovoz údajně poškozuje zájmy evropských výrobců a není možné získávat a recyklovat fosfor z druhotných zdrojů;

au) zajistily dostatečnou účast odborníků v oblasti hospodářství a obchodu v delegaci EU v Kazachstánu;

Další ustanovení

av) konzultovaly s EP ohledně ustanovení o parlamentní spolupráci; posílily funkci Parlamentu, výborů pro parlamentní spolupráci a meziparlamentních setkání jakožto nástrojů pro sledování jednání a provádění dohod o partnerství; podpořily úsilí Parlamentu zaměřené na podporu dialogu a pravidelné dvoustranné a mnohostranné parlamentní spolupráce;

aw) stanovily spolu s kazašskými orgány jasné referenční úrovně a závazné lhůty pro provádění nové dohody o partnerství a spolupráci a vytvořily komplexní monitorovací mechanismus, včetně pravidelných zpráv Evropskému parlamentu, který by se uplatnil také před schůzemi Rady pro spolupráci;

ax) po uzavření dohody vytvořily komplexní monitorovací mechanismus Parlamentu a ESVČ, který by umožnil získávat ucelené a pravidelné informace o provádění dohody o partnerství a spolupráci a zejména o plnění jejích cílů; tento mechanismus by měl obsahovat následující prvky:

- informování EP o cílích, o jejichž splnění se usiluje prostřednictvím opatření a postojů EU, a o všech otázkách spojených s Kazachstánem;

- informování EP o hodnocení výsledků opatření přijatých EU a Kazachstánem, přičemž bude zejména zdůrazněn vývoj situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu v Kazachstánu, především prostřednictvím:

*   zpřístupnění příslušných interních dokumentů ESVČ za použití náležitých postupů utajení;

*   udělení Parlamentu statutu pozorovatele na informativních schůzkách pořádaných před schůzemi Rady pro spolupráci a přístupu k dokumentům poskytovaným Radě a Komisi;

*   účasti občanské společnosti na přípravě těchto informací a hodnocení situace;

ay) vyzvaly vyjednávací tým EU, aby pokračoval v úzké spolupráci s EP a průběžně poskytoval zdokumentované informace o pokroku jednání na základě čl. 218 odst. 10 SFEU, jenž stanoví, že Parlament bude okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu;

az) poskytly dostatečné finanční prostředky EU na komplexní a udržitelnou spolupráci se zeměmi Střední Asie i na úspěšné provádění nové dohody o partnerství a spolupráci s Kazachstánem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení obsahující doporučení Evropského parlamentu předal Radě, Komisi, vysoké představitelce, místopředsedkyni a vládě a parlamentu Kazašské republiky.

(1)

             Úř. věst. L 196, 28.7.1999, s. 1; Úř. věst. L 248, 21.9.1999, s. 35.

(2)

             Přijaté texty. P7_TA(2012)0089.

(3)

             Úř. věst. C 224 E, 19.8.2010, s. 30.

(4)

             Úř. věst. C 371 E, 20.12.2011, s. 5.

(5)

             Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 49.

(6)

             Přijaté texty, P7_TA(2012)0058.


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (19. 9. 2012)

pro Výbor pro zahraniční věci

k doporučením Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem

(2012/2153(INI))

Navrhovatel: Bernd Lange

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá probíhající jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci a vyzývá k tomu, aby tato aktualizace byla ambiciózní, komplexní a přínosná pro obě strany; zdůrazňuje strategickou úlohu, kterou Kazachstán hraje v procesu modernizace střední Asie, pokud jde o přechod k demokratické stabilitě prostřednictvím politických a hospodářských reforem a reformy sociálních médií; uznává, že Kazachstán je pro Evropskou unii klíčovým obchodním partnerem, a trvá na tom, že tato jednání mohou upevnit vztahy s Unií a podpořit hospodářství v tomto regionu; znovu opakuje, že je přesvědčen, že pokrok v jednání o nové, posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem závisí na postupu politických reforem;

2.  připomíná a trvá na svém doporučení, aby ve všech případech, kdy dojde k závažnému porušení lidských práv ze strany partnerské země, s níž byla uzavřena mezinárodní dohoda, jako je dohoda o partnerství a spolupráci, EU byla odvážnější při uplatňování příslušných sankcí, jež jsou součástí ustanovení o lidských právech dané dohody, včetně případného dočasného pozastavení dohody;

3.  upozorňuje na kritickou situaci v oblasti demokracie, dodržování zásad právního státu (včetně potírání korupce), lidských práv a základních svobod, zejména pokud jde o práva pracujících, což také vede k nespravedlivým konkurenčním výhodám; zdůrazňuje, že vzhledem k těmto okolnostem musí část věnovaná obchodu v rámci nové dohody obsahovat kapitolu se závaznými ustanoveními o obchodu a udržitelném rozvoji;

4.  trvá na tom, že je nutné zavést účinný mechanismus řešení sporů, který zajistí dodržování sjednané dohody;

5.  vybízí Kazachstán, aby učinil nezbytné kroky k urychlenému uzavření jednání o svém přistoupení ke Světové obchodní organizaci (WTO), k harmonizaci svých právních předpisů s pravidly WTO, včetně ustanovení Dohody o obchodních aspektech investičních opatření (TRIMs) o místním podílu, a k vytvoření podmínek pro strukturální reformy a zavedení funkčního tržního hospodářství;

6.  vyzývá Kazachstán k zajištění toho, aby celní unie Ruska, Kazachstánu a Běloruska nepředstavovala překážku pro obchod a hospodářskou a finanční spolupráci s EU nebo pro plnění povinností Kazachstánu vyplývajících z členství ve WTO;

7.  zdůrazňuje, že účinná pravidla upravující oblast služeb a právo usazování spolu se sbližováním norem a regulačních systémů Kazachstánu (mimo jiné v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS), technických překážek obchodu (TBT) a práv duševního vlastnictví (IPR)) s normami a systémy platnými v EU by vedly ke zvýšení obchodních toků a investic, a tím i modernizaci a diverzifikaci hospodářství této země; zdůrazňuje, že je důležité zlepšit postupy udělování povolení v Kazachstánu, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro poskytování služeb a investice;

8.  vybízí Kazachstán, aby se zasadil o odstranění všech necelních překážek, které dosud brání rozvoji obchodu a investování v této zemi;

9.  je přesvědčen, že pomoc Kazachstánu v oblasti hospodářství a obchodu by měla být zaměřena na rozvoj malých a středních podniků a na podporu zprostředkujících organizací v oblasti podnikání;

10. s ohledem na nedávná obvinění evropských korporací působících v Kazachstánu z korupce žádá přísnější a závazná pravidla v oblasti sociální odpovědnosti firem a vyloučení evropských korporací, jež jsou do korupce zapleteny, z veškerých veřejných soutěží EU a partnerských zemí;

11. žádá Kazachstán, aby nespravedlivě a bezdůvodně neomezoval obchod a investice v odvětví surovin; vyzývá Kazachstán, aby se za podpory Komise a Evropské služby pro vnější činnost a v souladu s iniciativou pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI) zasadil o udržitelnější hospodaření se zdroji, které je klíčovým předpokladem nepřetržitého přístupu průmyslových podniků EU k surovinám za spravedlivou cenu, včetně vytvoření náležitého regulačního a transparentního daňového rámce pro těžební průmysl; vyzývá členské státy EU, aby zajistily, že před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o půjčce bude zapůjčení prostředků vnitrostátními exportními úvěrovými agenturami a EIB na projekty těžebního průmyslu posouzeno z hlediska dopadu na politické cíle EU, především pokud jde o lidská práva, vymýcení chudoby, klimatické cíle a soulad s obecnými cíli EU v oblasti rozvojové politiky;

12. upozorňuje na skutečnost, že EU je vysoce závislá na dovozu těženého přírodního fosfátu, má-li si udržet své zemědělství a technickou výrobu; zdůrazňuje, že Kazachstán dodává do řady států bílý fosfor a že v prosinci 2011 zahájila Komise ve věci dovozu bílého fosforu z Kazachstánu antidumpingové řízení; vyzývá Komisi, aby v rámci jednání zajistila, že bude kategoricky vyloučeno uplatňování dumpingových praktik v souvislosti s výrobou a vývozem fosforu, neboť dumpingový dovoz údajně poškozuje zájmy evropských výrobců a není možné získávat a recyklovat fosfor z druhotných zdrojů;

13. vyzývá Komisi, aby zajistila potřebnou účast odborníků na ekonomiku a obchod v delegaci EU v Kazachstánu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.9.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Marietje Schaake, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Ulrike Lunacek, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Libor Rouček, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Laurence J.A.J. Stassen, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Jean-Jacob Bicep, Christian Ehler, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler, Hannes Swoboda, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer

Právní upozornění - Ochrana soukromí