RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

7.11.2012 - (11119/2012 – C7‑0299/2012 – 2012/0130(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: Ole Christensen

Procedură : 2012/0130(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0358/2012
Texte depuse :
A7-0358/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

(11119/2012 – C7‑0299/2012 – 2012/0130(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11119/2012),

–   având în vedere proiectul de protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Guvernul Danemarcei și Guvernul Groenlandei (11116/2012),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0299/2012),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0358/2012),

1.  aprobă încheierea protocolului,

2.  solicită Comisiei să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor și lucrărilor comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din Acordul de parteneriat din domeniul pescuitului; solicită ca reprezentanților Parlamentului să li se acorde posibilitatea de a participa în calitate de observatori la reuniunile și lucrările comisiei mixte; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului, în perioada ultimului an de aplicare a protocolului și înainte de deschiderea negocierilor în vederea înnoirii acordului, un raport privind aplicarea acestuia;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Groenlandei.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordurile de parteneriat în general

Încheierea cu țări terțe a unor acorduri bilaterale în domeniul pescuitului, denumite „acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului” (APP), reprezintă un element-cheie al dimensiunii externe al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Aceste acorduri nu privesc numai dreptul de achiziționare de pește pentru navele UE, ci ele angajează, de asemenea, părțile contractante să promoveze politici de pescuit responsabile și sustenabile, bazate pe evaluări aprofundate ale resurselor disponibile. Acordurile asigură în același timp că oportunitățile de pescuit sunt confirmate de avize științifice credibile și exclud orice risc de epuizare a stocurilor locale sau orice risc de afectare a comunităților de pescuit locale care, dimpotrivă, ar trebui să beneficieze de programele de asistență specifice, finanțate de compensarea financiară a UE.

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentului i s-au conferit puteri sporite cu privire la acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului: în conformitate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din TFUE, în prezent Parlamentul trebuie să aprobe încheierea unui astfel de acord.

Groenlanda[1] și UE

Inițial, Groenlanda a aderat la Comunitatea Europeană (CE) ca parte a Danemarcei, în 1973, dar a părăsit CE în urma unui referendum din 1985. Astăzi, Groenlanda este una din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale Uniunii, în temeiul articolului 355 alineatul (2) din TFUE. Relațiile sale cu UE sunt reglementate în primul rând de articolele 198-204 din TFUE, de Protocolul nr. 34 din Acordurile speciale cu Groenlanda (anexat la TFUE) și de parteneriatul UE-Groenlanda astfel cum este prevăzut în Decizia 2006/526/CE a Consiliului[2].

Pescuitul în Groenlanda

Economia Groenlandei este dependentă în foarte mare măsură de pescuit și de exportul de produse pescărești către UE. În 2012, exporturile către piețele UE s-au cifrat la 331 milioane EUR (92,7% din totalul exporturilor), în timp ce valoarea importurilor din UE au fost de aproape două ori mai mare (641 milioane EUR). Din 2007, aproximativ 220 000 de tone de pește pe an au fost capturate în apele Groenlandei, dintre care 65% creveți. Sectorul pescuitului creează 6 500 de locuri de muncă (17% din totalul forței de muncă), dar numai 2 000 de posturi cu normă întreagă sunt oferite direct de sectorul capturilor de pește, ceea ce înseamnă o rată de declin de 6% din cauza nivelului scăzut de profituri și a pensionărilor[3].

Groenlanda are o Zonă economică exclusivă (ZEE) foarte întinsă, de 2 184 254 km2, care se află sub mandatul ICES (Groenlanda de est) și NAFO (Groenlanda de vest). Ambele regiuni reprezintă teritorii foarte bogate în pește, printre altele, datorită sărurilor nutritive provenite din zăpezile și gheața topite, care determină creșterea în abundență a planctonului, care, la rândul său, creează baza lanțului alimentar pentru mai mult de 200 de specii diferite de pești, midii și crustacee.

Flota de pescuit a Groenlandei cuprinde aproximativ 750 de nave[4], cele mai multe de capacitate mică. Pe lângă aceasta, între 1 000 și 2 000 de ambarcațiuni mici sunt utilizate pentru pescuit și vânătoare. Flota industrială cuprinde 47 de nave care operează în limitele ZEE și în apele internaționale.

Majoritatea industriei de prefabricare a peștelui din Groenlanda este administrată de două companii, Royal Greenland A/S, deținută de Guvernul Groenlandei[5] și de compania privată Polar Seafood A/S, ambele utilizând flote industriale pentru creveți.

APP UE-Groenlanda

Acordul de partenerial în domeniul pescuitului cu Groenlanda a fost stabilit după retragerea acesteia din CE în 1985, pe baza faptului că Comunitatea avea posibilitatea de a-și menține drepturile tradiționale de pescuit prin plata în schimb a unei compensații financiare anuale. Acordul de partenerial în domeniul pescuitului dintre UE și fostul Guvern local al Groenlandei a fost adoptat la 28 iunie 2007[6] împreună cu actualul protocol, care stabilește oportunitățile anuale de pescuit și contribuțiile financiare până la 31 decembrie 2012.

Protocolul actual prevede o contribuție financiară anuală a UE de 14,3 milioane EUR, din care 22,8% (3,2 milioane de EUR) au fost alocate îmbunătățirii și punerii în aplicare a politicilor sectoriale din domeniul pescuitului. Pe lângă această contribuție anuală, o sumă totală de 9,24 milioane EUR a fost stabilită drept rezervă financiară pentru plata capturilor adiționale de cod și capelin de către navele UE. Acest venit a reprezentat aproximativ 1,3% din bugetul guvernamental anual.

Evaluarea protocolului actual

Evaluarea ex-post a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului cu Groenlanda, realizată în numele Comisiei Europene în prima jumătate a anului 2011 și publicată în septembrie 2011, oferă câteva constatări esențiale cu privire la eficacitatea protocolului actual, chiar dacă ultimele 18 luni din durata acestuia nu au putut fi luate în calcul:

•   capturile din cadrul protocolului actual s-au ridicat la 48 502 tone/an (16 472 tone capturate de navele UE și 32 030 de nave din țări terțe). Capturile anuale ale navelor UE în apele Groenlandei se estimează la 0,3% din totalul capturilor UE.

•   În ultimii cinci ani, navele UE au utilizat în medie 63% din cota de pescuit disponibilă: cu toate acestea, incluzând cotele transferate către alte țări terțe (Norvegia, Islanda, Insulele Feroe) în cadrul schimburilor bilaterale, utilizarea totală a licențelor de pescuit de UE atinge 90% din cota disponibilă.

•   În nouă ocazii (între 2007-2011), Groenlanda nu a fost în măsură să pună la dispoziție toate cotele de pescuit prevăzute în protocol, în special pentru capelin (în toți anii), cod (2010, 2011) și halibut negru (2011), cu un deficit mediu anual de 35 530 tone (39% din cantitatea anuală). Mecanismul de compensare care permitea Groenlandei să ofere oportunități de pescuit alternative a funcționat bine în cazul unor fluctuații modeste în disponibilitatea cotei, dar s-a dovedit incapabil să remedieze „datoria” pentru cantitățile mari de capelin. Totuși, părțile au convenit asupra unei forme de compensare satisfăcătoare.

•   Au apărut diferențe semnificative în utilizarea cotelor, cea mai mare cerere înregistrându-se în cazul creveților, halibutului și codului. Sistemul de schimburi de cote intracomunitare între statele membre a fost bine folosit și a contribuit la menținerea constantă a nivelurilor de utilizare. În primii doi ani, s-au raportat plângeri din partea unor flote referitoare la eliberarea tardivă cotelor în an, afectând o planificare eficientă, dar un sistem de schimburi timpurii s-a format în consecință. S-au raportat niveluri minime de capturi accidentale.

•   În cursul perioadei actuale, 37 de nave cu pavilion UE[7] au beneficiat de acest acord, cu cote alocate în funcție de principiul unei stabilități relative.

•   Veniturile medii[8] provenite din APP au fost de 45,6 milioane EUR, 70% revenind navelor UE (31,9 milioane EUR) și 30% navelor din țări terțe. Statele membre care par să fi beneficiat cel mai mult de APP au fost Germania (42%), Danemarca (11%), Polonia (7%) și Regatul Unit (4%).

•   Beneficiile nete de valoare adăugată au fost estimate la 20,3 milioane EUR/an, ceea ce sugerează o rată costuri/beneficii pentru UE de 1 la 3 (adică 1,30 EUR recuperat pentru fiecare euro investit). Acesta a fost considerat un venit pozitiv, în concordanță cu alte mari acorduri „mixte”.

•   În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, APP a reprezentat aproximativ 330 posturi cu normă întreagă pe mare, presupunând un total de 500 de posturi UE care depind direct de oportunitățile de pescuit din Groenlanda.

•   În general, inclusiv sprijinul din sector, contribuția UE s-a ridicat la 30% din valoarea vânzărilor de produse din pește, adică 286 EUR/tonă. Costurile totale de acces la resurse au fost împărțite în rata de 85:15 între UE și operatorii de flotă, o contribuție publică în linie cu alte acorduri de parteneriat mixte în domeniul pescuitului.

•   Pentru Groenlanda, APP a generat venituri din resurse pe care altminteri nu ar fi fost probabil în măsură să le exploateze: în medie 15,8 milioane EUR pe an în contribuții financiare, din care 1,9 milioane EUR în taxe de licență. Cu toate acestea, nu s-a dovedit eficient în a oferi beneficii semnificative economiei locale, cum ar fi investițiile în asociații în participațiune, creșterea ocupării forței de muncă la bordul navelor sau creșterea numărului de debarcări.

•   Programul de sprijin al sectorului, implementat de Ministerul agriculturii, pescuitului și vânătorii, în conformitate cu articolul 4 al protocolului, a obținut rezultate pozitive referitoare la măsuri legate de cercetarea în domeniul pescuitului, formarea personalului și controlul stocurilor de pește, contribuind în acest fel la îmbunătățirea sustenabilității sectorului de pescuit al Groenlandei. Totuși, evaluarea ex-post afirmă că acordul nu a reușit până în prezent să obțină ajustări structurale substanțiale în activitățile de pescuit de coastă, dat fiind faptul că sprijinul bugetar ar fi fost utilizat mai degrabă în investiții decât în cheltuieli curente (de exemplu: achiziționarea unei nave de cercetare).

•   Au fost exprimate anumite preocupări cu privire la sustenabilitatea a trei din cele zece stocuri aflate sub incidența APP, existând anumite dovezi potrivit cărora codul, halibutul negru (în estul Groenlandei) și sebasta (stocurile pelagice de adâncime) au fost supuse unor niveluri de exploatare nesustenabile. Totuși, s-a considerat că alte cote (creveții din Groenlanda de est, halibutul negru în Groenlanda de vest, capelinul și Chionoecetes spp) sunt supuse unei gestiuni sustenabile. Toate companiile de pescuit au raportat rate scăzute de capturi accidentale și nu s-au constatat efecte negative asupra ecosistemului.

Noul protocol 2013-2015

Împuternicită de mandatul Consiliului din 19 iulie 2011[9], Comisia Europeană a organizat trei runde de negocieri cu Guvernul Groenlandei, inclusiv reprezentanți ai Guvernului Danemarcei, pentru reînnoirea protocolului, în perspectiva expirării actualului protocol la 31 decembrie 2012. În urma încheierii acestor negocieri, un nou protocol a fost parafat la 3 februarie 2012, care acoperă o perioadă de trei ani[10] începând cu 1 ianuarie 2013.

Noul protocol prevede o contribuție financiară a UE de 17,85 milioane EUR pe an care cuprinde:

a)  o sumă anuală pentru accesul la ZEE groenlandeză în valoare de 15,1 milioane EUR.

Această sumă va include o rezervă financiară de 1,5 milioane EUR pentru a compensa cantitățile suplimentare de specii puse la dispoziție de Groenlanda.

b)  o sumă specifică de 2,74 milioane EUR pe an pentru sprijinirea și implementarea politicii sectoriale a Groenlandei în domeniul pescuitului.

În conformitate cu noul protocol, comitetul mixt decide cu privire la oportunitățile de pescuit pentru anul următor, luând în considerare avizul științific, principiul precauțiunii, necesitățile industriei pescuitului și cantitățile minime pentru menținerea activităților de pescuit din Groenlanda. Sistemul anterior de licențiere va fi înlocuit, contribuțiile proprietarilor de nave fiind definite în prețuri fixe pentru fiecare stoc.

Dacă oportunitățile de pescuit sunt mai mici decât cele indicate în tabelul 1, Groenlanda trebuie să compenseze deficitul. Capturile accidentale ale navelor UE ar trebui limitate la 10% din cota stocului vizat, cu excepția cotei de crevete nordic pentru care cantitățile de capturi accidentale sunt fixate la 5%.

Tabel 1: Nivelul de oportunități de pescuit în protocolul anual și noul protocol (tone/an)

Componentele stocului

Protocolul actual

Noul protocol

 

2007

2008-2012

2013-2015

Cod (subzona NAFO 1)

1000

3500

2200

Sebastă pelagică (subzonele ICES XIV&V, NAFO subzona 1F)

10838

8000

3000

Sebastă demersală (subzonele ICES XIV&V, subzona NAFO 1F)

 

 

2000

Halibut negru (subzona NAFO 1 – la sud de paralela de 68° latitudine nordică)

2500

2500

2500

Halibut negru (subzonele ICES XIV&V)

7500

7500

4315

Crevete nordic (subzona NAFO 1)

4000

4000

3400

Crevete nordic (subzonele ICES XIV&V)

7000

7000

7500

Halibut de Atlantic (subzona NAFO 1)

200

200

200

Halibut de Atlantic (subzonele ICES XIV&V)

1200

1200

200

Chionoecetes opilio (subzona NAFO 1)

500

500

250

Macrouridae (subzonele ICES XIV&V)

55000

55000

60000

Macrouridae (subzonele ICES XIV&V)

 

 

100

Macrouridae (subzona NAFO 1)

 

 

100

Capturi accidentale (subzona NAFO 1)

2600

2300

 

Reducerea oportunităților de pescuit pentru anumite specii (de exemplu, halibut în subzonele ICES) a fost conformă avizului științific care viza nivelurile de capturi maxime durabile pentru 2015.

În ceea ce privește ale clauze importante din noul protocol, ambele părți sunt de acord să promoveze principiile de pescuit responsabil și să asigure utilizarea sustenabilă a resurselor de pescuit din ZEE a Groenlandei.

Clauzele standard de suspendare și revizuire, care pot afecta plata contribuției financiare anuale, sunt de asemenea incluse în protocol. Mai exact, în cazul în care programele de sprijin al politicii sectoriale din domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2, alineatul (2) litera b nu sunt implementate corespunzător, în cazul în care se constată încălcări ale drepturilor omului, astfel cum se menționează la articolul 6 din TUE, o perspectivă puțin probabilă în ceea ce privește Groenlanda.

Concluzii

În lumina celor expuse mai sus, raportorul consideră că actualul Acord de parteneriat în domeniul pescuitului cu Groenlanda este conform obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și cu principiul unor activități de pescuit sustenabile și că acesta a adus un număr mare de beneficii reciproce ambelor părți. Raportorul mai consideră că acordul reprezintă un element fundamental al cooperării dintre UE și Groenlanda și în cooperarea nordică a resurselor din domeniul pescuitului și, prin urmare, recomandă aprobarea acestuia.

Raportorul salută faptul că, în timpul procesului de negociere a protocolului, părțile interesate relevante au fost consultate iar avizele științifice au fost cu adevărat luate în considerare, precum și că noul protocol include simplificări privind o serie de aspecte tehnice.

Raportorul este convins că efectul pozitiv al măsurilor de sprijin electoral pentru economia locală și comunitățile de coastă, în special în ceea ce privește crearea de locuri de muncă locale, se va constata pe termen lung și că acesta ar trebui evaluat în amănunțime de Comisie la expirarea noului protocol. Parlamentului ar trebui să i se ofere posibilitatea unei monitorizări mai atente de-a lungul întregului proces de implementare a programului de sprijin sectorial multianual.

În concluzie, următoarele cerințe sunt transmise din nou Comisiei:

•   Comisia ar trebui să transmită Parlamentului concluziile reuniunilor și lucrărilor comitetului mixt prevăzute la articolul 10 din acord, precum și programul sectorial multianual menționat în protocol la articolul 3 alineatul (2) și rezultatele evaluărilor anuale respective;

•   ar trebui să se acorde unor reprezentanți ai Parlamentului European posibilitatea de a participa în calitate de observatori la reuniunile și lucrările comitetului mixt;

•   înainte de renegocierea acordului, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului și Consiliului un raport privind aplicarea acestuia;

•   Parlamentul și Consiliul ar trebui să fie tratați în mod echitabil, atât în ceea ce privește dreptul de a fi informați imediat și pe deplin în legătură cu monitorizarea și evaluarea aplicării acordurilor internaționale din domeniul pescuitului, cât și în legătură cu negocierile referitoare la revizuirea acestora.

Reamintește Comisiei și Consiliului că cerința de a informa Parlamentul reflectă, de asemenea, obligația mai generală care revine instituțiilor europene de a coopera în mod loial, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE.

  • [1]  Groenlanda are o suprafață de 2 166 000 km2, din care 84% este acoperită cu gheață, și o populație de 56 700 de locuitori. Groenlanda face parte integrantă din Regatul Danemarcei, bucurându-se însă din 1979 de o mare autonomie în multe domenii politice-cheie („Home Rule Act”). În urma referendumului din 2009, această autonomie a fost în continuare extinsă și a fost introdusă „autoguvernarea”. Danemarca își păstrează competențele în domeniul apărării și al afacerilor monetare și îi revine responsabilitatea, printre altele, a controalelor din domeniul pescuitului. Venitul anual brut pe cap de locuitor în Groenlanda se ridică la 29 300 EUR (2010), dar cele mai multe bunuri de uz cotidian trebuie importate, Groenlanda cunoscând un important deficit comercial acoperit de o subvenție generală anuală din partea Danemarcei.
  • [2]  Decizia 2006/526/CE a Consiliului din 17 iulie 2006 privind relațiile între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (JO L 208, 29.7.2006). La 13 iunie 2012, a „scrisoare de intenție” adițională a fost semnată, care stabilea căile de analizat pentru întărirea dialogului UE-Groenlanda privind resursele minerale.
  • [3]  În comparație, guvernul angajează 44% din forța de muncă.
  • [4]  Date din 2007, a se vedea studiul ex-post al Comisiei din 2011, pagina ii
  • [5]  După înregistrarea unor pierderi majore în 2009-2010, compania a beneficiat de o injecție de capital din partea guvernului, în urma căreia ar fi realizat profituri în 2010, fiind examinată posibilitatea privatizării ei.
  • [6]  Regulamentul (CE) nr. 753/2007
  • [7]  13 nave din Spania, 6 din Portugalia, 5 din Germania, 4 din Regatul Unit, 3 din Lituania, 2 din Polonia și respectiv Estonia și o navă din Danemarca.
  • [8]  Date privind veniturile întocmite pe baza prețurilor la pește publicate în Islanda.
  • [9]  Adoptat ca punctul „A” la cea de-a 3108 reuniune a Consiliului (agricultură și pescuit) la 19 iulie 2011.
  • [10]  Cadrul de timp mai scurt de trei ani (față de șase ani pentru protocolul actual) a fost propus pentru a permite următorului protocol să asigure o coerență deplină cu reforma PCP și cu orice decizie care privește teritoriile de peste mări sau orice cadru viitor privind politica arctică a UE.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (10.10.2012)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

(11119/2012 – C7-0299/2012– 2012/0130(NLE))

Raportoare pentru aviz: Gesine Meissner

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Groenlanda este una dintre cele 26 de țări și teritorii de peste mări (TTM) incluse în partea a patra din TFUE. Are o populație de aproximativ 57 000 de locuitori și produsul său intern brut a fost de 29 286 EUR pe cap de locuitor în 2006, dar nu a mai crescut în termeni reali în ultimii ani. Țara se bazează în mod substanțial pe subvenția generală anuală oferită de Danemarca, care reprezintă 32% din PIB.

Sectorul intern al pescuitului este sectorul cu cele mai mari venituri, reprezentând 13% din valoarea adăugată brută directă și 17% din locurile de muncă (inclusiv sectorul prelucrării și alte activități conexe). Sectorul pescuitului reprezintă 88% din exporturile reale, aproape toate având ca destinație UE. Groenlanda beneficiază de acces total la piața UE a produselor pescărești, ca urmare a statutului său de țară de peste mări.

UE are o relație complexă și multidimensională cu Groenlanda. Ea este reglementată prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP), încheiat în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, Acordul de parteneriat UE-Groenlanda 2007-2013 (prin care s-a furnizat sprijin financiar semnificativ sistemului de educație din Groenlanda) și Decizia de asociere peste mări, care a stabilit condițiile schimburilor comerciale între UE și țările și teritoriile de peste mări. Până acum a existat un grad substanțial de coerență între aceste politici ale UE. Totuși, toate aceste politici fac obiectul unei revizuiri ca urmare a reînnoirii în viitorul apropiat și va trebui să se asigure continuarea coerenței noului protocol din cadrul APP UE-Groenlanda cu noile abordări.

Actualul APP UE-Groenlanda este în vigoare de la 1 ianuarie 2007 [Regulamentul (CE) nr. 753/2007 al Consiliului]. Primul protocol a intrat în vigoare la aceeași dată pentru o perioadă de șase ani (1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2012). Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru cod, biban roșu, halibut negru, halibut de Atlantic, crevete, capelin și Chionoecetes opilio.

Protocolul actual la APP va expira la 31 decembrie 2012. Noul protocol va acoperi o perioadă de trei ani care începe odată cu adoptarea deciziei Consiliului privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului. Noul protocol constă practic într-o continuare a prevederilor anterioare ale protocolului, cu anumite modificări ale posibilităților de pescuit și cu adăugarea unei clauze de suspendare în cazul în care sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului sau principiile democratice.

Contribuția financiară a UE prevăzută în noul Protocol este împărțită după cum urmează:

(a) o sumă anuală pentru accesul la zona economică exclusivă (ZEE) a Groenlandei în valoare de 15 104 203 EUR;

(b) o sumă specifică de 2 743 041 EUR pe an pentru sprijinirea și implementarea politicii sectoriale a Groenlandei în domeniul pescuitului, în vederea continuării pescuitului responsabil, care să fie gestionat în contextul obiectivelor identificate prin acordul ambelor părți în cadrul comitetului mixt.

Suma pentru accesul la ZEE a Groenlandei va crește față de suma prevăzută în protocolul care expiră, se pare ca urmare a creșterii prețurilor de piață pentru speciile acoperite de acord. Totuși contribuția la politica sectorială a Groenlandei în domeniul pescuitului va scădea cu 16% în valoare nominală.

APP-ul a fost și rămâne un instrument deosebit de relevant pentru ambele părți. dovedindu-și eficacitatea prin furnizarea unor posibilități de pescuit interesante și utile pentru anumite segmente ale flotei de pescuit a UE. Totuși această eficacitate a fost uneori limitată de faptul că, în mai multe situații, nu au fost disponibile suficiente resurse piscicole.

Potrivit unei evaluări ex-post a protocolului care expiră, APP a oferit UE beneficii privind valoarea netă adăugată cu un raport cost/beneficii de 1 la 1,3 (adică un beneficiu de 1,3 EUR la fiecare 1,00 EUR investit). A reprezentat aproximativ 330 de locuri de muncă cu normă completă pe mare, sugerându-se că în jur de 500 de locuri de muncă din UE depind de pescuitul în Groenlanda în baza APP.

Pentru Groenlanda APP a fost un instrument eficient de generare de venituri din mai multe resurse de pescuit pe care altfel nu ar fi putut să le exploateze. APP a adus în medie contribuții financiare de 15,8 milioane EUR pe an. Acest venit a reprezentat 70% din venitul bugetar generat de sectorul pescuitului din Groenlanda și 1,3% din bugetul de stat în 2010.

Potrivit evaluării ex-post, aproape jumătate din contribuția financiară legată de APP a fost cheltuită pentru cercetarea în domeniul pescuitului în scopul îmbunătățirii sustenabilității sectorului pescuitului din Groenlanda. Totuși a fost un eșec în privința adaptării structurale a pescuitului de coastă și nu este întotdeauna clar dacă sprijinul bugetar a fost folosit pentru investiții sau pentru cheltuieli curente. Evaluarea ex-post susține, de asemenea, că APP nu a fost eficient în furnizarea de beneficii economice suplimentare semnificative Groenlandei (cum ar fi participațiunile temporare, locurile de muncă pe nave sau debarcările de pește în vederea procesării).

În cele din urmă, evaluarea ex-post exprimă preocupări legate de sustenabilitatea a trei dintre cele zece posibilități de pescuit menționate în acord.

Evaluarea ex-post consideră că în general APP este coerent cu politicile UE pentru dezvoltare și schimburi comerciale, care împreună oferă o serie de beneficii guvernului Groenlandei. Cu excepția lipsei de sustenabilitate a trei stocuri esențiale, APP este coerent cu PCP.

La nivel global, evaluarea ex-post conchide că APP a fost în imensul beneficiu reciproc al părților și recomandă, prin urmare, reînnoirea protocolului. Aceasta este și părerea raportorului, care recomandă, așadar, aprobarea reînnoirii protocolului în interesul ambelor părți. Reînnoirea protocolului pentru o perioadă de numai trei ani va permite ajustarea sa ulterioară pentru asigurarea coerenței cu reînnoirea deciziei de asociere cu țările și teritoriile de peste mări și a Acordului de parteneriat UE-Groenlanda, ambele urmând să expire în 2013. Ea va permite ca noile măsuri din cadrul PCP reformate să se reflecte în elaborarea noului APP și a noului Protocol cu Groenlanda.

******

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

Comisia pentru dezvoltare consideră că Comisia ar trebui să țină în mod corespunzător seama de următoarele puncte în aplicarea acordului:

(a)       ar trebui promovate practicile sustenabile de pescuit, în special pentru cod, halibut negru în estul Groenlandei și biban roșu;

(b)       pentru promovarea transparenței și pentru a se asigura faptul că bugetul de susținere a politicii sectoriale în domeniul pescuitului este folosit în cel mai eficient mod, precum și pentru a asigura coerența politicii pentru dezvoltare, ar trebui elaborate și prezentate Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale privind punerea în aplicare a acordului, în special a programului sectorial multianual prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Protocol, care să fie puse la dispoziția publicului;

(c)       ar trebui să se ia măsuri concrete pentru a mări numărul escalelor efectuate de navele UE în porturile din Groenlanda, mărind, astfel, numărul de locuri de muncă și oportunitățile de afaceri la nivel local.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.10.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final

Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia

AVIZ al Comisiei pentru bugete (7.9.2012)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

(COM(2012)0247 – C7-0000/2012 – 2012/0130(NLE))

Raportor pentru aviz: François Alfonsi

SUGESTII

Pe baza mandatului relevant acordat de către Consiliu, Comisia a purtat negocieri, în numele Uniunii Europene cu Guvernul Danemarcei și cu Guvernul Groenlandei în vederea reînnoirii Protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul Groenlandei, pe de altă parte. În urma acestor negocieri, un nou protocol a fost parafat la 3 februarie 2012, care acoperă o perioadă de trei ani începând cu 1 ianuarie 2013.

Noul protocol este în concordanță cu obiectivele Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului care vizează consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Groenlanda și promovarea unui cadru de parteneriat care să permită dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice din zona economică exclusivă (ZEE) a Groenlandei, în interesul ambelor părți.

Cele două părți au convenit să coopereze în vederea implementării politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Groenlandei și continuă, în acest scop, dialogul politic privind programarea necesară.

Noul protocol prevede o contribuție financiară de 17 847 244 EUR pe an pentru întreaga perioadă. Această sumă reprezintă: a) 15 104 203 EUR pe an pentru accesul la ZEE a Groenlandei și b) 2 743 041 EUR pe an, corespunzând pachetului suplimentar plătit de UE în vederea sprijinirii politicii de pescuit a Groenlandei.

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European poate să își dea aprobarea sau să o refuze.

În ceea ce privește conținutul, caracteristicile acordului sunt următoarele:

Tipul cheltuielilor

2013

2014

2015

Total€

Credite operaționale

17 847 244€

17 847 244€

17 847 244€

53 541 732€

Cheltuieli administrative

 

 

80 000€

80 000€

Alte cheltuieli administrative și resurse umane

93 000€

93 000€

93 000€

279 000€

TOTAL

17 940 000€

17 940 000€

18 020 000€

53 900 732€

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.9.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Peter Jahr, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Luigi Berlinguer

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE ()

Data adoptării

6.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Ole Christensen, Jens Nilsson