Процедура : 2012/0224(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0359/2012

Внесени текстове :

A7-0359/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0414

ДОКЛАД     ***I
PDF 630kWORD 102k
7.11.2012
PE 496.361v02-00 A7-0359/2012

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0377),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 336 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0216/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   след консултиране със Съда на Европейския съюз,

–   след консултиране със Сметната палата,

–   като взе предвид поетия с писмо от 31 октомври 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0359/2012),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламентът, предложен от Комисията, предвижда, във връзка с присъединяването на Хърватия, дерогация от общите правила за назначаването на служители на Европейския съюз. Това е необходимо, тъй като правилата относно назначаването, включени в Правилника за длъжностните лица, предвиждат назначаването да бъде възможно за всички граждани на Европейския съюз независимо от националността им.

По традиция изискванията се коригират временно, когато държави са се присъединили към Съюза, с цел да се допусне позитивна дискриминация в полза на присъединяващите се държави, което им дава възможност да бъдат съответно представени в рамките на служителите на Европейския съюз без ненужно забавяне.

Това беше направено при присъединяването на дванадесетте нови държави членки през 2004 г. и 2007 г. и Комисията сега предлага същото да бъде направено и за хърватските граждани. Предлаганият регламент допуска, до 2018 г., определени конкурси за назначаване да бъдат резервирани за хърватски граждани. Този петгодишен период не изглежда извънредно голям.

В частност, тези конкурси ще бъдат за хърватски служители от значение в областта на лингвистичните услуги (устни и писмени преводачи, редактори, коректори и служители от пресслужбите), както и най-общо за администратори и асистенти. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) вече е дала начало на някои от тези конкурси.

Хърватите ще могат да бъдат назначавани от действителната дата на присъединяването; хърватски служители, назначени преди тази дата, поне за момента ще имат статут на договорно наети лица.

Този регламент е доста спешно необходим, тъй като трябва да бъде в сила най-късно до момента на присъединяване на Хърватия към Европейския съюз; в противен случай, назначаването в частност на лингвисти ще бъде изложено на риск, което ще наруши възможността на институциите да работят на хърватски език, който тогава ще бъде официален език.

Във връзка с това комисията предлага Парламентът да приеме предложението на Комисията без изменения, при условие че разпоредбите са ясни и неопровержими и че следват модела на предходните инструменти, приети за присъединяванията през 2004 г. и 2007 г.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз

Позовавания

COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.8.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.9.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2012 г.

CONT

11.9.2012 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

26.9.2012 г.

CONT

11.10.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Dagmar Roth-Behrendt

4.9.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.9.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

6.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume

Дата на внасяне

7.11.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност