ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ειδικών προσωρινών μέτρων για την πρόσληψη μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευκαιρία της προσχώρησης της Κροατίας

7.11.2012 - (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Dagmar Roth-Behrendt
PR COD 1app


Διαδικασία : 2012/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0359/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0359/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ειδικών προσωρινών μέτρων για την πρόσληψη μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ευκαιρία της προσχώρησης της Κροατίας

(COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0377),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 336 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0489/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   μετά από γνωμοδότηση του Δικαστηρίου,

–   μετά από γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 31ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0359/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει, σε συνάρτηση με την προσχώρηση της Κροατίας, μια παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες σχετικά με την πρόσληψη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρέκκλιση αυτή είναι απαραίτητη επειδή οι διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων σχετικά με την πρόσληψη ορίζουν ότι οι διαδικασίες πρόσληψης πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους.

Κατά παράδοση, η απαίτηση αυτή περιορίζεται προσωρινά, σε περίπτωση προσχώρησης νέων χωρών στην Ένωση, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια "θετική διάκριση" προς όφελος των χωρών που προσχωρούν, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκπροσωπηθούν με κατάλληλο τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στο πλαίσιο του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό συνέβη όταν το 2004 και το 2007 δώδεκα νέες χώρες προσχώρησαν στην Ένωση, και συνεπώς η Επιτροπή προτείνει σήμερα να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία στην περίπτωση των Κροατών πολιτών. Η πρόταση κανονισμού επιτρέπει, έως το 2018, να προορίζονται ορισμένοι διαγωνισμοί για την πρόσληψη προσωπικού μόνο για Κροάτες πολίτες. Αυτό το χρονικό διάστημα των πέντε ετών δεν φαίνεται να είναι υπερβολικό.

Ειδικότερα, οι διαγωνισμοί αυτοί θα αφορούν την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού τόσο για τις γλωσσικές υπηρεσίες στην κροατική γλώσσα (μεταφραστές, διερμηνείς, συντάκτες, διορθωτές και υπάλληλοι Τύπου) όσο και για την γενική διοίκηση και την κατηγορία των βοηθών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) έχει ήδη προκηρύξει ορισμένους από τους διαγωνισμούς αυτούς.

Οι Κροάτες θα μπορούν να προσληφθούν μόνο μετά την ημερομηνία ένταξης της χώρας τους. Όσοι τυχόν απασχολούνται πριν από την ημερομηνία αυτή θα έχουν, τουλάχιστον προσωρινά, το καθεστώς συμβασιούχων.

Ο κανονισμός αυτός έχει λίαν επείγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο κατά τον χρόνο προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι προβληματική η πρόσληψη προσωπικού, ιδίως για τις γλωσσικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η ικανότητα των θεσμικών οργάνων να εργαστούν στην κροατική γλώσσα, η οποία θα αποτελεί πλέον επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Η επιτροπή μας προτείνει συνεπώς ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις, δεδομένου ότι οι διατάξεις της είναι σαφείς και αδιαμφισβήτητες και ακολουθούν την πρακτική που καθιερώθηκε από παλαιότερα μέσα, τα οποία εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της προσχώρησης κρατών μελών το 2004 και το 2007.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Θέσπιση ειδικών προσωρινών μέτρων για την πρόσληψη μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων της ΕΕ, με την ευκαιρία της προσχώρησης της Κροατίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.8.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI (Επιτροπή Νομικών Θεμάτων)

11.9.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Επιτροπή Προϋπολογισμών

11.9.2012

CONT

11.9.2012

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

Επιτροπή Προϋπολογισμών

26.9.2012

CONT

11.10.2012

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Dagmar Roth-Behrendt

4.9.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.9.2012

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume

Ημερομηνία κατάθεσης

7.11.2012