Eljárás : 2012/0224(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0359/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0359/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 20/11/2012 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0414

JELENTÉS     ***I
PDF 386kWORD 88k
7.11.2012
PE 496.361v02-00 A7-0359/2012

a Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

Jogi Bizottság

A vélemény előadója: Dagmar Roth-Behrendt

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0377),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 336. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0216/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   az Európai Unió Bíróságával lefolytatott konzultációt követően,

–   az Európai Számvevőszékkel lefolytatott konzultációt követően,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. október 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0359/2012),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Ez a rendelet – a Bizottság által javasolt formában – Horvátország csatlakozásával kapcsolatban az Európai Unió személyzetének felvételéről szóló általános szabályoktól való eltérésről rendelkezik. Ez azért szükséges, mert a tisztviselők személyzeti szabályzatában lefektetett felvételi szabályok arról rendelkeznek, hogy a felvétel nemzetiségtől függetlenül minden európai uniós polgár előtt nyitva áll.

Az eddigiekben akkor, amikor egy ország csatlakozott az Unióhoz, átmenetileg kiigazították a követelményeket, lehetővé téve a csatlakozó országok „pozitív diszkriminációját” annak érdekében, hogy indokolatlan késedelem nélkül megfelelően legyenek képviseltetve az Európai Unió személyzetében.

Ez így történt a 2004-ben és a 2007-ben csatlakozott új országok esetében, a Bizottság pedig most azt javasolja, hogy hasonlóan járjanak el a horvát állampolgárokkal is. A javasolt rendelet 2018-ig lehetővé teszi, hogy egyes felvételi versenyvizsgákat kizárólag horvát állampolgárok számára indítsanak. Ez az ötéves időszak nem tűnik túlzottnak.

Ezeket a versenyvizsgákat az elengedhetetlen fontosságú horvát nyelvi személyzet (fordítók, tolmácsok, szerkesztők, korrektorok és sajtófelelősök), valamint általános tisztviselők és asszisztensek számára írják ki. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) már el is indított néhány ilyen versenyvizsgát.

A horvát állampolgárok csak a csatlakozás napja után nyerhetnek felvételt; bármely az említett dátum előtt foglalkoztatott horvát alkalmazott – legalábbis egyelőre – szerződéses alkalmazotti státuszt kap.

Ez a rendelet viszonylag sürgős, mivel legkésőbb Horvátország európai uniós csatlakozásáig hatályba kell lépnie, ellenkező esetben a nyelvi álláshelyekre történő felvétel veszélybe kerül, akadályozva az intézmények – addigra hivatalos nyelvvé váló – horvát nyelvű munkáját.

A szakbizottság ezért azt javasolja, hogy a Parlament módosítások nélkül fogadja el a Bizottság javaslatát, mivel a rendelkezések világosak és nem kifogásolhatók, valamint a korábbi, 2004-es és 2007-es csatlakozások során elfogadott jogi eszközök által létrehozott mintát követik.


ELJÁRÁS

Cím

Horvátország csatlakozásának alkalmából az Európai Unióban alkalmazott tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvételével kapcsolatos különleges és átmeneti intézkedések bevezetése

Hivatkozások

COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.8.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.9.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.9.2012

CONT

11.9.2012

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

26.9.2012

CONT

11.10.2012

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Dagmar Roth-Behrendt

4.9.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.9.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Sylvie Guillaume

Benyújtás dátuma

7.11.2012

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat