Procedūra : 2012/0224(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0359/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0359/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 20/11/2012 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0414

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 604kWORD 78k
7.11.2012
PE 496.361v02-00 A7-0359/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus pagaidu pasākumus Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

Juridiskā komiteja

Referente: Dagmar Roth-Behrendt

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus pagaidu pasākumus Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0377),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 336. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0216/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   pēc apspriešanās ar Tiesu,

–   pēc apspriešanās ar Revīzijas palātu,

–   ņemot vēra Padomes pārstāvja 2012. gada 31. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0359/2012),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Ar šo regulu, kā to ir ierosinājusi Komisija, saistībā ar Horvātijas pievienošanos ES ir paredzētas atkāpes no vispārīgajiem noteikumiem par Eiropas Savienības darbinieku pieņemšanu darbā. Tas ir nepieciešams, jo Civildienesta noteikumos iekļautās normas attiecībā uz ierēdņiem paredz, ka darbā pieņemšanas procedūrai jābūt pieejamai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem neatkarīgi no valstspiederības.

Parasti, kad valstis pievienojas Savienībai, darbā pieņemšanas procedūras uz laiku tiek pielāgotas tā, lai atļautu „pozitīvu diskrimināciju” par labu valstīm, kuras pievienojas, dodot tām iespēju bez nepamatotas kavēšanās būt pienācīgi pārstāvētām Eiropas Savienības iestāžu darbinieku vidū.

Tā rīkojās, kad 2004. un 2007. gadā Savienībai pievienojās divpadsmit jaunas valstis, un Komisija tagad ierosina rīkoties tāpat attiecībā uz Horvātijas pilsoņiem. Ar ierosināto regulu atļauj līdz 2018. gadam noteiktus darbā pieņemšanas konkursus rezervēt Horvātijas pilsoņiem. Šis piecu gadu periods nešķiet pārmērīgs.

Jo īpaši šie konkursi tiks organizēti, lai pieņemtu darbā nepieciešamo horvātu lingvistisko personālu (tulkotājus, mutiskos tulkus, redaktorus, korektorus un preses atašejus), kā arī vispusīgus administratorus un asistentus. Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) jau ir uzsācis dažus no šiem konkursiem.

Horvātijas pilsoņus pieņems darbā, sākot no faktiskās pievienošanās dienas. Darbiniekiem no Horvātijas, kas nodarbināti pirms šīs dienas, vismaz pagaidām, būs līgumdarbinieku statuss.

Šī regula ir tiešām jāpieņem steidzami, jo tai vajadzētu būt spēkā vismaz laikā, kad Horvātija pievienosies Eiropas Savienībai. Pretējā gadījumā jo īpaši apdraudēta būs darbinieku pieņemšana lingvistu amatos, ietekmējot iestāžu spēju darboties horvātu valodā, kura pēc Horvātijas pievienošanās būs viena no Savienības oficiālajām valodām.

Tālab Komiteja ierosina, ka Parlamentam būtu jāpieņem Komisijas priekšlikums bez grozījumiem, ņemot vērā to, ka noteikumi ir skaidri un neapstrīdami un ka tie atbilst paraugam, kas izklāstīts iepriekšējos tiesību aktos, kurus pieņēma sakarā ar valstu pievienošanos 2004. un 2007. gadā.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Īpašu pagaidu pasākumu ieviešana Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.8.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

11.9.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.9.2012

CONT

11.9.2012

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

BUDG

26.9.2012

CONT

11.10.2012

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Dagmar Roth-Behrendt

4.9.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

17.9.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

6.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sylvie Guillaume

Iesniegšanas datums

7.11.2012

Juridisks paziņojums - Privātuma politika