Procedura : 2012/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0359/2012

Teksty złożone :

A7-0359/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/11/2012 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0414

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 535kWORD 90k
7.11.2012
PE 496.361v02-00 A7-0359/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony w związku z przystąpieniem Chorwacji

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony w związku z przystąpieniem Chorwacji

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0377),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7‑0216/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   po konsultacji z Trybunałem Sprawiedliwości,

–   po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym,

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 31 października 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0359/2012),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Zaproponowane przez Komisję rozporządzenie dotyczy odstępstwa od ogólnych zasad w zakresie rekrutacji personelu Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem Chorwacji. Jest ono konieczne dlatego, że przepisy dotyczące rekrutacji zawarte w regulaminie pracowniczym stanowią, iż procedury naboru powinny być otwarte dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej niezależnie od ich obywatelstwa.

Zwyczajowo wymogi te były tymczasowo dostosowywane w czasie, gdy nowe państwa przystępowały do Unii, w celu umożliwienia pozytywnej dyskryminacji na korzyść państw przystępujących, dzięki czemu ich obywatele mogli być odpowiednio reprezentowani wśród personelu Unii Europejskiej bez zbędnej zwłoki.

Postąpiono tak wówczas, gdy dwanaście nowych krajów przystępowało do Unii w latach 2004 i 2007, a teraz Komisja proponuje zastosowanie takiej samej procedury do obywateli chorwackich. Proponowane rozporządzenie umożliwia zarezerwowanie niektórych konkursów w okresie do 2018 r. dla obywateli chorwackich. Ten pięcioletni okres nie wydaje się nadmiernie długi.

W szczególności konkursy te będą dotyczyły podstawowego chorwackiego personelu językowego (tłumacze pisemni, tłumacze ustni, redaktorzy, korektorzy i doradcy prasowi) oraz administratorów i asystentów bez specjalizacji. Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) już wszczął procedury w ramach niektórych z tych konkursów.

Rekrutacja obywateli Chorwacji będzie możliwa dopiero od faktycznej daty przystąpienia – wszelki personel chorwacki zatrudniony przed tą datą otrzyma, przynajmniej w chwili obecnej, status personelu kontraktowego.

Przyjęcie tego rozporządzenia jest sprawą dość pilną, gdyż powinno ono wejść w życie najpóźniej do dnia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej. W przeciwnym razie zwłaszcza nabór na stanowiska lingwistów będzie zagrożony, co niekorzystnie wpłynie na zdolność instytucji do prowadzenia prac w języku chorwackim, który będzie już wówczas językiem urzędowym.

Komisja proponuje zatem, by Parlament przyjął wniosek Komisji Europejskiej bez poprawek, biorąc od uwagę to, że przepisy są jasne i nie budzą żadnych wątpliwości oraz że odpowiadają wzorcowi stworzonemu dzięki wcześniejszym instrumentom przyjętym w związku z akcesjami w latach 2004 i 2007.


PROCEDURA

Tytuł

Wprowadzenie szczególnych tymczasowych środków w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony w związku z przystąpieniem Chorwacji

Odsyłacze

COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)

Data przedstawienia w PE

17.8.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

11.9.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.9.2012

CONT

11.9.2012

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

26.9.2012

CONT

11.10.2012

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Dagmar Roth-Behrendt

4.9.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

17.9.2012

 

 

 

Data przyjęcia

6.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sylvie Guillaume

Data złożenia

7.11.2012

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności