RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, cu ocazia aderării Croației, a unor măsuri speciale și temporare privind recrutarea de funcționari și agenți temporari ai Uniunii Europene

7.11.2012 - (COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Dagmar Roth-Behrendt


Procedură : 2012/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0359/2012
Texte depuse :
A7-0359/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, cu ocazia aderării Croației, a unor măsuri speciale și temporare privind recrutarea de funcționari și agenți temporari ai Uniunii Europene

(COM(2012)0377 – C7‑0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0377),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 336 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0216/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   după consultarea Curții de Justiție,

–   după consultarea Curții de Conturi,

–   având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 31 octombrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0359/2012),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acest regulament, în forma propusă de Comisie, oferă, în contextul aderării Croației, o derogare de la normele generale de recrutarea a funcționarilor și agenților Uniunii Europene. Această derogare este necesară deoarece condițiile de recrutare cuprinse în Statutul funcționarilor Uniunii Europene prevăd că recrutarea trebuie să fie deschisă tuturor cetățenilor Uniunii Europene, indiferent de naționalitate.

În mod tradițional, cerințele au fost temporar adaptate în cazul aderării unor țări la Uniune, pentru a permite „discriminarea pozitivă” în favoarea țărilor pe cale de aderare, permițându-le astfel să fie reprezentate corespunzător în rândul funcționarilor și agenților Uniunii Europene, fără întârzieri nejustificate.

S-a procedat astfel în cazul aderării a 12 noi țări în 2004 și 2007, iar Comisia propune acum să se procedeze la fel în cazul cetățenilor croați. Propunerea de regulament permite ca, până în 2018, anumite concursuri de recrutare să fie rezervate cetățenilor croați. Această perioadă de cinci ani nu pare excesivă.

În special, aceste concursuri se vor organiza pentru recrutarea de lingviști de limbă croată (traducători, interpreți, editori, corectori și atașați de presă), precum și pentru administratori generaliști și asistenți. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) a lansat deja câteva din aceste concursuri.

Se vor putea recruta cetățeni croați doar începând cu data efectivă a aderării; personalul de naționalitate croată angajat înainte de această dată va avea, cel puțin deocamdată, statutul de personal contractual.

Prezentul regulament are un caracter urgent și ar trebui aplicat cel mai târziu până la data la care Croația aderă la Uniunea Europeană; în caz contrar, recrutarea de personal pentru posturile de lingviști va fi în mod deosebit periclitată, afectând capacitatea instituțiilor de a lucra în croată, care va fi în acel moment o limbă oficială.

Prin urmare, comisia propune ca Parlamentul să adopte propunerea Comisiei fără modificare, având în vedere că dispozițiile sunt clare și incontestabile și că respectă modelul stabilit de instrumentele anterioare adoptate în cazul aderărilor din 2004 și 2007.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea, cu ocazia aderării Croației, a unor măsuri speciale și temporare privind recrutarea de funcționari și agenți temporari ai UE

Referințe

COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD)

Data prezentării la PE

17.8.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

11.9.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

11.9.2012

CONT

11.9.2012

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

26.9.2012

CONT

11.10.2012

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Dagmar Roth-Behrendt

4.9.2012

 

 

 

Examinare în comisie

17.9.2012

 

 

 

Data adoptării

6.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Sylvie Guillaume

Data depunerii

7.11.2012