RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

  8.11.2012 - (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP)) - ***

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Tatjana Ždanoka

  Procedură : 2011/0431(APP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0361/2012

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

  (10449/2012 – C7‑0169/2012 – 2011/0431(APP))

  (Procedura legislativă specială – aprobare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10449/2012),

  –   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0169/2012),

  –   având în vedere articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0361/2012),

  1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Obiectivul

  La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 168/2007 (denumit în continuare „regulamentul”) privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția”). Agenția a devenit operațională la 1 martie 2007.

  În conformitate cu articolul 5 din regulament, domeniile de activitate tematice ale agenției se stabilesc printr-un cadru multianual cu o durată de cinci ani. Agenția își îndeplinește atribuțiile în cadrul acestor domenii tematice. Cadrul multianual nu este un program de lucru. Programul de lucru al agenției se adoptă în fiecare an de către Consiliul de administrație al acesteia, în funcție de domeniile tematice stabilite în cadrul multianual. La solicitarea Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei, efectuată în temeiul articolului 4 alineatul (1) literele (c) și (d) din regulament, agenția poate desfășura activități care nu intră în domeniile tematice respective, cu condiția ca resursele sale financiare și umane să îi permită acest lucru.

  Actualul cadru multianual (2007-2012) expiră la sfârșitul anului 2012. De aceea, este necesară stabilirea cadrului multianual al agenției pentru perioada 2013-2017, astfel cum prevede la articolul 5 din regulament.

  Cadrul multianual pentru perioada 2007-2012

  La 28 februarie 2008, Consiliul a adoptat Decizia 2008/203/CE de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 în ceea ce privește adoptarea unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012. Articolul 2 din decizia menționată anterior prevede următoarele domenii tematice:

  1. rasismul, xenofobia și lipsa de toleranță asociată acestora;

  2. discriminarea pe motive de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală ori a persoanelor aparținând minorităților, precum și orice combinație a acestor motive (discriminare multiplă);

  3. despăgubirea victimelor;

  4. drepturile copilului, inclusiv protecția copiilor;

  5. dreptul de azil, imigrarea și integrarea migranților;

  6. controlul la frontiere și vizele;

  7. participarea cetățenilor Uniunii la funcționarea democratică a Uniunii;

  8. societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;

  9. accesul la o justiție eficientă și independentă.

  Temeiul juridic

  Temeiul juridic al cadrului multianual pentru perioada 2007-2012 a fost articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea agenției. Totuși, acest temei juridic nu mai poate fi utilizat, deoarece reprezintă un temei juridic secundar, în sensul hotărârii Curții Europene de Justiție în cauza C-133/06. Temeiul juridic al prezentei propuneri ar trebui, prin urmare, să fie o dispoziție a tratatului. În absența altei dispoziții (mai specifice), temeiul juridic ar trebui să îl constituie cel al regulamentului (în prezent articolul 352 din Tratatul privind funcționare Uniunii Europene). Schimbarea temeiului juridic are efect și asupra implicării Parlamentului European: procedura de consultare este înlocuită cu procedura de aprobare.

  Domenii tematice

  Mai mult părți implicate au participat la consultări în timpul pregătii noului cadrul multianual. În perioada iulie - septembrie 2011 toate organizațiile participante la platforma drepturilor omului au fost consultate. 108 organizații au luat parte la procesul de consultare. Cele mai multe organizații sprijină activitatea agenției în domeniile actuale și ar dori ca aceasta să își continue activitățile, în special în domeniile discriminării (72%), azil și migrație (43%), rasism și xenofobie (38%) și accesul la justiție (31%). A fost exprimat un sprijin puternic pentru viitoarea activitate a agenției în domeniul drepturilor sociale și al securității sociale (44%). Printre alte domenii care ar trebui acoperite, mai multe organizații au menționat drepturile persoanelor cu handicap și importanța intensificării activității în domeniile de acțiune din fostul „al treilea pilon”.

  Consiliul de administrație al agenției a identificat următoarele domenii tematice:

  (a) o protecție judiciară eficace, inclusiv accesul la justiție;

  (b) victimele infracțiunilor;

  (c) cooperarea judiciară;

  (d) cooperarea polițienească;

  (e) imigrarea și integrarea migranților, controlul la frontiere și vizele; azilul;

  (f) rasismul, xenofobia și lipsa de toleranță asociate acestora;

  (g) integrarea romilor;

  (h) discriminarea, astfel cum este definită la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale;

  (i) participarea la cadrul independent al UE, în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap;

  ( j) drepturile copilului;

  (k) informare, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;

  (l) drepturile sociale.

  Comisia a propus următoarele domenii tematice:

  (a) accesul la justiție;

  (b) victimele infracțiunilor;

  (c) societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția

  datelor cu caracter personal;

  (d) integrarea romilor;

  (e) cooperarea polițienească, ținând seama de caracterul specific al acestui domeniu;

  (f) cooperarea judiciară, ținând seama de caracterul specific al acestei cooperări atunci când vizează aspectele penale;

  (g) drepturile copilului;

  (h) discriminarea bazată pe rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristicile genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

  (i) Imigrarea și integrarea migranților; controlul la frontiere și vizele; azilul;

  (j) rasismul, xenofobia și lipsa de toleranță asociată acestora.

  Grupul european al instituțiilor naționale privind drepturile omului a cerut Consiliului și Parlamentului European să ia în considerare următoarele recomandări:

  - Grupul european salută includerea a unor domenii cruciale pentru drepturile omului: cooperarea polițienească și cooperarea judiciară, ca o consecință a fuzionării celor trei pilon și a consolidării acțiunii UE în acest domeniu prin Tratatul de la Lisabona;

  - Grupul susține accentul mai important pus pe populația romilor ca grup aflat într-o situație vulnerabilă în statele membre ale UE, expus discriminării și multiplelor încălcări ale drepturilor omului. Totuși, domeniul tematic ar trebui de preferință să fie reformulat pentru a pune în evidență abordarea fundamentală a activității agenției, bazată pe drepturile omului;

  - luând act de crearea unui Institut european pentru egalitatea de gen și de mandatul acestuia, Grupul este foarte surprins să constate că „sexul” nu se mai află printre lista motivelor de discriminare recunoscute de proiectul de cadru multianual; - Grupul european este preocupat de faptul că în cadrul multianual nu se reflectă potențialul agenției de a juca un rol deosebit în cadrul UE în ceea ce privește monitorizarea independentă a Convenției ONU referitoare la drepturile persoanelor cu handicap;

  - având în vedere indivizibilitatea și interdependența drepturilor omului, consacrate în Carta UE a drepturilor fundamentale și instrumentele ONU privind drepturile omului, domeniul de lucru al agenției ar trebui să cuprindă explicit drepturile economice, sociale și culturale.

  În sfârșit, Consiliul a propus următoarele domenii tematice:

  (a) accesul la justiție;

  (b) victimele infracțiunilor, inclusiv despăgubirea victimelor infracționalității;

  (c) societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal;

  (d) integrarea romilor;

  (e) cooperarea judiciară, exceptând în materie penală;

  (f) drepturile copilului;

  (g) discriminarea bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristicile genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

  (h) imigrarea și integrarea migranților, controlul la frontiere și vizele și azilul;

  (i) rasismul, xenofobia și lipsa de toleranță asociată acestora.

  Poziția raportorului

  Raportoarea consideră că se poate oferi o mai bună formulare a cadrului multianual al agenției pentru perioada 2013-2017. Mai întâi, raportoarea este de acord cu platforma pentru drepturile omului, consiliul de administrație al agenției și Grupul european al instituțiilor naționale privind drepturile omului ca domeniul de lucru al agenției ar trebui să cuprindă explicit drepturile sociale și un rol deosebit în ceea ce privește monitorizarea independentă a Convenției ONU referitoare la drepturile persoanelor cu handicap. De asemenea, domeniul tematic privind integrarea romilor ar trebui să fie reformulat. În același timp, raportoarea salută includerea discriminării bazate pe sex în propunerea Consiliului - toate domeniile menționate la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale trebuie să fie acoperite de activitatea agenției. Conceptul de discriminare multiplă ar trebui, de asemenea, menționat și inclus în mod explicit.

  Raportoarea regretă puternic lipsa de acord în cadrul Consiliului cu privire la includerea în noul cadru multianual a unor noi domenii tematice propuse, care sunt cooperarea polițienească și cooperarea judiciară. În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală fac parte integrantă din legislația Uniunii și sunt, prin urmare, cuprinse în domeniul de aplicare al sarcinilor agenției. Raportoarea își mai exprimă preocuparea și cu privire la mesajul trimis de Consiliu, care împiedică orice contribuție constructivă la consolidarea protejării drepturilor fundamentale în UE.

  În ultimul rând, dar nu mai puțin important, raportoarea este preocupată de presupusele încercări ale unor state membre în Consiliu de a exclude discriminarea bazată pe apartenența la o minoritate națională din domeniile tematice. Raportoarea consideră aceste încercări inacceptabile și reamintește că Uniunea Europeană este fondată pe valorile respectării drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților (articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană).

  În alte circumstanțe, raportoarea ar invita Parlamentul European să nu își dea aprobarea, pentru a găsi o soluție mai bună. Cu toate acestea, agenția are nevoie de noi domenii tematice de care să se ocupe pentru a avea continuitate în activitățile sale. Dacă până la începutul anului 2013 nu există un cadru multianual, agenția nu poate lucra decât dacă există o cerere expresă a unei instituții (articolul 4 alineatul (1) literele (c) și (d) din regulament), și nu din proprie inițiativă.

  Având în vedere aceste considerații, raportoarea propune Parlamentului European să își de aprobarea pentru noul cadrul multianual până la sfârșitul anului 2012. Între timp, raportoarea speră că Comisia va evalua și propune revizuirea sarcinilor, domeniilor de activitate și metodelor de lucru ale agenției în 2013, pentru a garanta monitorizarea și aplicarea efective a Cartei drepturilor fundamentale. Raportoarea speră că Consiliul va fi dispus să convină, în acest context, să includă cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală pe lista domeniilor tematice și invită Consiliul să o anunțe în mod explicit.

  OPINIE MINORITARĂ

  depusă în conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

  de către Louis Michel, în numele membrilor din partea Grupului ALDE ai Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  Deputații ALDE membri ai Comisiei LIBE nu au susținut recomandarea ca proiectul de decizie a Consiliului să primească aprobarea din partea Parlamentului, reiterându-și, în acest mod, nemulțumirea cu privire la excluderea cooperării polițienești și judiciare în materie penală din cadrul multianual 2013-2017 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale (ADF) a Uniunii Europene. Această excludere, decisă de Consiliu în pofida propunerii Comisiei, este regretabilă din punct de vedere juridic și politic: este contrară tratatelor, care au transferat în sfera comunitară politicile din cadrul așa-numitului al treilea pilon, care nu mai există, orice excludere a acestor sectoare din mandatul ADF fiind, în consecință, lipsită de legitimitate; contravine, de asemenea, voinței exprimate de PE, care a solicitat în repetate rânduri consolidarea ADF, a competențelor, atribuțiilor și a independenței sale. Unele state membre și-au exprimat rezerve cu privire la cadrul multianual, periclitând adoptarea și intrarea sa în vigoare în timp util, și anume la 1 ianuarie 2013. Deputații ALDE membri ai Comisiei LIBE solicită, prin urmare, Comisiei să-și asume un angajament neechivoc în favoarea unei revizuiri și a unei consolidări a regulamentului privind agenția menționată, iar Consiliului să adopte un cadru multianual care să cuprindă în egală măsură cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, respectând astfel pe deplin tratatele.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  6.11.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  43

  11

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Michael Cashman, Stanimir Ilchev, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Kārlis Šadurskis

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Martina Anderson