Процедура : 2010/0390(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0363/2012

Внесени текстове :

A7-0363/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0472

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 676kWORD 124k
9.11.2012
PE 496.414v02-00 A7-0363/2012

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и Съвета относно предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

(05682/1/2012 – C7‑0221/2012 – 2010/0390(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Vital Moreira

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и Съвета относно предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

(05682/1/2012 – C7‑0221/2012 – 2010/0390(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05682/1/2012 – C7‑0221/2012),

–   като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0804),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 66 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A7-0363/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,(2)*

към позицията на Съвета на първо четене

---------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)      Отношенията между Грузия и Европейския съюз се развиват в рамката на Европейската политика за съседство. През 2006 г. Общността и Грузия се споразумяха относно план за действие в рамките на Европейската политика за съседство, определящ средносрочните приоритети в отношенията между ЕС и Грузия. През 2010 г. Съюзът и Грузия започнаха преговори по споразумение за асоцииране, което се очаква да замени съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество(4). Рамката на отношенията между ЕС и Грузия беше разширена допълнително чрез Източното партньорство, чието начало бе поставено неотдавна.

(2)      На извънредното заседание на Европейския съвет, проведено на 1 септември 2008 г., беше потвърдено желанието на Съюза да укрепи отношенията между ЕС и Грузия след въоръжения конфликт между Грузия и Руската федерация от м. август 2008 г.

(3)      От третото тримесечие на 2008 г. грузинската икономика се бори с последствията от международната финансова криза, включително намаляване на обема на производството, спад на фискалните приходи и нарастване на нуждите от външно финансиране.

(4)      На международната донорска конференция, проведена на 22 октомври 2008 г., международната общност се ангажира да подкрепи икономическото възстановяване на Грузия в съответствие със съвместната оценка на нуждите, извършена от ООН и Световната банка.

(5)      Съюзът обяви, че ще предостави финансова помощ на Грузия с максимален размер до 500 милиона евро.

(6)      Икономическото приспособяване и възстановяване на Грузия се подкрепя чрез предоставянето на финансова помощ от Международния валутен фонд (МВФ). През септември 2008 г. грузинските власти сключиха с МВФ стенд-бай споразумение за 750 милиона щатски долара, което да подпомогне икономиката на Грузия в необходимото приспособяване в контекста на финансовата криза.

(7)      След допълнителното влошаване на икономическото състояние на Грузия и необходимото преразглеждане на основните икономически предположения в програмата на МВФ, както и вследствие на по-големите нужди от външно финансиране на Грузия, между Грузия и МВФ беше постигнато споразумение за увеличение на заема по стенд-бай споразумението с 424 милиона щатски долара, което беше одобрено от управителния съвет на МВФ през м. август 2009 г.

(8)      В рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) през 2010—2012 г. Съюзът възнамерява да предостави на Грузия безвъзмездни средства за бюджетна подкрепа в размер на 37 милиона евро годишно.

(9)      Грузия поиска макрофинансова помощ от Съюза с оглед на влошаващите се икономическо положение и перспективи на Грузия.

(10)    Като се има предвид, че все още е налице остатъчен недостиг на финансиране в платежния баланс на Грузия, при настоящите извънредни обстоятелства макрофинансовата помощ се счита за подходящ отговор на искането на Грузия за подпомагане на икономическото стабилизиране в съответствие с настоящата програма на МВФ.

(11)    Макрофинансовата помощ, която Съюзът ще предостави на Грузия („макрофинансовата помощ от страна на Съюза“), следва не само да допълва програмите и средствата, предоставяни от МВФ и Световната банка, но и да осигурява добавена стойност от участието на Съюза.

(12)    Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от страна на Съюза съответства в правен аспект и по същество на мерките, предприети в различните области на външната дейност и в рамките на други свързани с тези въпроси политики на Съюза.

(13)    Конкретните цели на макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността. Комисията следва редовно да наблюдава изпълнението на тези цели.

(14)    Условията, от които зависи предоставянето на макрофинансова помощ от страна на Съюза, следва да отразяват ключовите принципи и цели на политиката на Съюза по отношение на Грузия.

(15)    С оглед осигуряването на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с тази макрофинансова помощ на Съюза, е необходимо Грузия да приеме подходящи мерки за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и други нередности във връзка с тази помощ. Необходимо е също така Комисията да предвиди подходящи проверки, а Сметната палата — подходящи одити.

(16)    Отпускането на макрофинансовата помощ от страна на Съюза не засяга правомощията на бюджетния орган.

(17)    Макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Икономическият и финансов комитет могат да следят изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за развитието по отношение на помощта и да им предоставя необходимите документи.

(18)    С цел гарантиране на еднакви условия за прилагането на настоящото решение, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(5),

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.        Съюзът предоставя на Грузия макрофинансова помощ с максимален размер от 46 милиона евро („макрофинансовата помощ от страна на Съюза”) за подпомагане на икономическото стабилизиране на Грузия и покриване на нуждите на платежния й баланс, посочени в настоящата програма на МВФ. От тази максимална сума до 23 милиона евро се предоставят под формата на безвъзмездни средства, а до 23 милиона евро — под формата на заеми. Отпускането на макрофинансовата помощ от страна на Съюза зависи от одобрението на бюджета на Съюза за 2013 г. от бюджетния орган.

2.        За финансирането на частта от макрофинансовата помощ от страна на Съюза, която е под формата на заем, Комисията се упълномощава да вземе заем за необходимите средства от името на Съюза. Максималният срок до падежа на заема е 15 години.

3.        Отпускането на макрофинансовата помощ от страна на Съюза се управлява от Комисията по начин, който е в съответствие със споразуменията или договореностите между МВФ и Грузия и с ключовите принципи и цели на икономическата реформа, заложени в Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Грузия. Комисията осведомява редовно Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет за постигнатите резултати при управлението на макрофинансовата помощ и им предоставя съответните документи.

4.        Макрофинансовата помощ от страна на Съюза се предоставя за ▌период от две години и шест месеца, считано от първия ден след влизането в сила на Меморандума за разбирателство, посочен в член 2, параграф 1.

Член 2

1.        Комисията приема в съответствие с консултативната процедура, посочена в член 6, параграф 2, Меморандум за разбирателство, съдържащ условията за икономическата политика и финансовите условия, с които е обвързано предоставянето на макрофинансовата помощ от страна на Съюза, включващ и график за отговарянето на тези условия. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3. С условията се цели подобряване на ефикасността, прозрачността и отчетността на макрофинансовата помощ от страна на Съюза, включително на системите за управление на публичните финанси в Грузия. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези цели напредък. Подробните финансови параметри на макрофинансовата помощ от страна на Съюза се определят в споразумението за безвъзмездна помощ и в споразумението за заем, които предстои да бъдат договорени между Комисията и грузинските власти.

2.        По време на усвояването на макрофинансовата помощ от страна на Съюза Комисията следи за надеждността на финансовите правила, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Грузия, които са от значение за подобна помощ, както и за спазването от страна на Грузия на договорения график.

3.        Комисията редовно проверява дали икономическите политики на Грузия са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от страна на Съюза и дали съгласуваните условия за икономическата политика се изпълняват в задоволителна степен. За тази цел Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а при необходимост - и с Икономическия и финансов комитет.

Член 3

1.        При спазване на условията, предвидени в параграф 2, Комисията предоставя на Грузия макрофинансовата помощ от страна на Съюза на два транша, всеки от които се състои от безвъзмездни средства и заеми. Размерът на всеки транш се определя в Меморандума за разбирателство.

2.        Комисията взема решение за отпускането на траншовете, ако е налице задоволително изпълнение на условията за икономическата политика и финансовите условия, договорени в Меморандума за разбирателство. Изплащането на втория транш се извършва не по-рано от три месеца след отпускането на първия транш.

3.        Предоставените от Съюза средства се изплащат на Националната банка на Грузия. При спазване на условията на разпоредбите, които предстои да бъдат договорени в Меморандума за разбирателство, включително потвърждение на остатъчните нужди от бюджетно финансиране, средствата от Съюза могат да бъдат преведени на Министерството на финансите на Грузия като краен бенефициер.

Член 4

1.        Операциите по получаване и отпускане на заем, свързани с частта от макрофинансовата помощ от страна на Съюза, която е под формата на заем, се извършват в евро, с един и същ вальор и не могат да ангажират Съюза в преобразуване на падежи, във валутни или лихвени рискове, нито в други търговски рискове.

2.        ▌При искане от Грузия Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че в условията на заема е включена клауза за преждевременното му погасяване, съпроводена от съответната клауза в условията на операциите на Комисията по отпускане на заем.

3.        По искане на Грузия и ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвената ставка по заема, Комисията може да рефинансира изцяло или отчасти първоначалния заем или да преструктурира съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране или преструктуриране се извършват в съответствие с условията, посочени в параграф 1, и не водят до удължаване на средния срок до падежа на съответния заем или увеличаване на неизплатената главница към датата на рефинансиране или преструктуриране.

4.        Всички разходи на Съюза във връзка с операциите по получаване и предоставяне на заем по настоящото решение са за сметка на Грузия.

5.        Комисията информира Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет за осъществяването на операциите, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 5

Макрофинансовата помощ от страна на Съюза се усвоява в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6), и правилата за прилагането му(7). По-специално, в меморандума за разбирателство, споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ, които ще бъдат договорени с грузинските власти, се предвиждат конкретни мерки, свързани с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности, засягащи макрофинансовата помощ от страна на Съюза. За да се гарантира по-голяма прозрачност при управлението и изплащането на финансовите средства, в меморандума за разбирателство, споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ се предвиждат също проверки, включително проверки на място и инспекции от страна на Комисията, включително чрез Европейската служба за борба с измамите. Освен това в тези документи се предвиждат също одити от страна на Сметната палата, включително, когато е целесъобразно, одити на място.

Член 6

1.        Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.        При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011. ▌.

Член 7

1.        До 30 юни всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящото решение през предходната година, съдържащ оценка на изпълнението. В доклада се посочва връзката между условията за икономическата политика и финансовите условия, определени в меморандума за разбирателство, текущите икономически и бюджетни показатели на Грузия и решенията на Комисията за отпускане на траншовете по макрофинансовата помощ от страна на Съюза.

2.        Не по-късно от две години след изтичане на срока за предоставяне на помощта, посочен в член 1, параграф 4, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка.

Член 8

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ... на

За Европейския парламент                       За Съвета

Председател                                             Председател

(1)

Приети текстове от 10.5.2011 г., P7_TA(2011)0207.

(2)

*          Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(3)

          Позиция на Европейския парламент от 10 май 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 10 май 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)

          Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 205, 4.8.1999 г., стр. 3).

(5)

          OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.

(6)

          OВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.

(7)

          Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

Позовавания

05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

10.5.2011 г.     T7-0207/2011

Предложение на Комисията

COM(2010)0804 - C7-0019/2011

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

13.9.2012 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

13.9.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vital Moreira

13.9.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.9.2012 г.

10.10.2012 г.

 

 

Дата на приемане

6.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Метин Казак, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Henri Weber, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edite Estrela, Jean-Paul Gauzès, Oldřich Vlasák

Дата на внасяне

9.11.2012 г.

Правна информация - Политика за поверителност