Pranešimas - A7-0365/2012Pranešimas
A7-0365/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistikos

9.11.2012 - (COM(2011)0335 – C7‑0155/2011 – 2011/0146(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Timothy Kirkhope

Procedūra : 2011/0146(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0365/2012
Pateikti tekstai :
A7-0365/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistikos

(COM(2011)0335 – C7‑0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0335),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0155/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A7-0365/2012),

1.  atmeta Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Bendra ES statistika yra svarbus pagrindas ES politikai plėtoti. Tai dar labiau taikoma baudžiamosios teisės srityje kaip pasidalijamoji kompetencija (SESV 4 straipsnis), kai ES turi laikytis subsidiarumo principo (ES sutarties 5 straipsnis) ir tuo atveju, kai baudžiamoji teisė susijusi su svarbiausių pagrindinių teisių laisvoje visuomenėje samprata. Taigi būtinos ES priemonės turėtų būti rengiamos ir tvirtinamos tik patikimų ir išsamių bendrų statistikos duomenų ir faktinės informacijos pagrindu. Dėmesys į statistikos svarbą atkreiptas ne kartą, pavyzdžiui Hagos programoje kalbant apie nusikalstamumo prevenciją[1], taip pat neseniai priimtoje Stokholmo programoje[2], kurioje teigiama, kad „Adekvatūs, patikimi ir palyginami (tiek laiko atžvilgiu, tiek tarp valstybių narių ir regionų) statistiniai duomenys yra būtina sąlyga, inter alia, siekiant priimti faktais grindžiamus sprendimus dėl poreikio imtis veiksmų, dėl sprendimų įgyvendinimo ir dėl veiksmų rezultatyvumo“ (4.3.3. punktas). Buvo pasiūlyti ir patvirtinti du veiksmų planai – 2006–2010 m. veiksmų planas[3] ir naujausias 2011–2015 m. veiksmų planas[4].

Tačiau būtinybė turėti tokius duomenis nereiškia, kad bus suteikti neriboti įgaliojimai, susiję su tuo, kad siūlomai priemonei bus savaime pritarta. Bet kuri siūloma priemonė turi būti metodiškai patikima ir išsami, taip pat pagrįsta atitinkama ekonominės naudos analize dėl skiriamų lėšų ir numatomo rezultato. Šiuo požiūriu, daugumos nuomone, pasiūlyme iškelti keli esminiai klausimai, į kuriuos Komisija neatsakė, nors per Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) posėdžius ir specialius pranešėjo surengtus posėdžius vyko išsamios pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų konsultacijos su Komisija ir Komisijai buvo teikiami klausimai.

Metodika

Pasiūlyme keliami naudojamos metodikos klausimai, ypač susiję su klausimų rūšimis, nes kai kurie klausimai yra delikatūs ir sudėtinga numatyti papildomą atsakymų naudą ar teisingumą. Pavyzdžiui, pabrėžta, kad klausimai apie respondentų su narkotikais susijusias problemas, apie tai, ar jie turi ginklą ir apie terorizmo baimę gali būti neteisingai suprasti. Nesileidžiant į diskusijas apskritai apie statistikos rinkimo metodiką, Komisija atsako už tai, kad būtų pateikta visiškai išsami ir aiški priemonė, dėl kurios neturėtų kilti metodikos problemų ar nenuoseklumo. Apklausos dėl nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos yra subjektyvios apklausos, kurių metu siekiama nustatyti asmens nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos lygį ir požiūrį į nusikalstamumą. Šie klausimai turi būti suformuluoti aiškiai ir tiksliai, kad būtų galima gauti kaip įmanoma aiškesnius klausimus, kurių tyrimo rezultatus būtų įmanoma panaudoti formuojant ateities politiką. Atsakant į šiuos klausimus turėtų būti kuo mažesnė skirtingų interpretacijų tikimybė, nes vadinamoji statistinė nusikalstamumo baimė gali būti greitai neteisingai suprasta. Per keletą bendrų ir dvišalių posėdžių su Komisija ir Eurostatu Parlamento nariai iškėlė šiuos rūpimus klausimus. Deja, didžioji dauguma manė, kad pateikti paaiškinimai nepatenkinami. Be to, kai kuriems Parlamento nariams kilo papildomų klausimų dėl atsitiktinio apklausos pobūdžio.

Papildomos naudos galima tikėtis tik tuo atveju, jei tokios apklausos bus vykdomos visose valstybėse narėse netaikant tam tikrų išimčių kaip yra šiuo metu (žr. 3 straipsnį, kuriame teigiama, kad „Prancūzijoje ir Airijoje nereikalaujama rinkti duomenų apie to paties namų ūkio narių smurtą“. Atsižvelgiant į daugumos nuomonę, jei neatliekama išsami apklausa visose valstybėse narėse, brangiai kainuojančios ir sudėtingos apklausos rengimas yra abejotinas. Be to, dauguma pabrėžia tikrosios apklausos papildomos naudos klausimą, susijusį su konkrečia informacija apie tai, kaip bus naudojami jos rezultatai būsimuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Mes taip ir negavome aiškaus atsakymo į klausimą, kokios naudos ši apklausa suteiktų ES institucijoms.

Finansavimas

Tuo pačiu metu pasigendama aiškaus ir tinkamo paaiškinimo apie nurodytas 12 000 000 EUR išlaidas. Šiuo požiūriu reikėtų, kad Komisija nurodytų valstybių narių, kurios jau vykdo tokias apklausas, skaičių ir tokių apklausų šiose valstybėse narėse sąnaudas ir palygintų ir išnagrinėtų jau atliktų Komisijos bendrai finansuotų apklausų, tokių kaip Europos nusikalstamumo ir saugumo apklausa (angl. European Crime and Safety Survey (EU ICS))[5], papildomą naudą ir sąnaudas, kad galima būtų atsakyti į galimo koordinavimo nepriėmus teisėkūros procedūra priimamo akto klausimą (pavyzdžiui, įtraukiant Eurostato darbo grupę ar kt.). Dabartinis paaiškinimas, pateiktas finansinėje teisės akto pažymoje, kad „[esama] panašios ankstesnės veiklos patirties“ nėra patenkinamas atsakymas. Atsižvelgiant į tokį netikslų nurodymą turi būti pateiktas aiškus pagrindimas dėl nurodytos 12 000 000 EUR sumos, ypač finansų krizės sunkmečiu, kai ES institucijos turėtų rodyti pavyzdį, kad atlieka tinkamą viešojo sektoriaus iniciatyvų ekonominės naudos analizę.

Išvada

Atsižvelgdamas į neįtikinamus argumentus, kurie buvo pateikti apklausos naudai, pranešėjas, remdamasis išsamiomis konsultacijomis su savo šešėliniais pranešėjais ir politinių frakcijų daugumos sprendimu, siūlo atmesti minėtąjį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Jis tikisi, kad Komisija, rengdama naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto šia tema, atsakys į nurodytus probleminius klausimus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistika

Nuorodos

COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

8.6.2011

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

9.6.2011

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

9.6.2011

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

6.7.2011

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Timothy Kirkhope

19.9.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

12.1.2012

11.10.2012

6.11.2012

 

Priėmimo data

6.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

19

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Michael Cashman, Stanimir Ilchev, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Kārlis Šadurskis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Martina Anderson

Pateikimo data

9.11.2012