ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie

12. 11. 2012 - (COM(2012)0090 – C7‑0061/2012 – 2012/0040(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Horst Schnellhardt


Postup : 2012/0040(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0366/2012
Předložené texty :
A7-0366/2012
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie

(COM(2012)0090 – C7‑0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0090),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0061/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0366/2012),

1.  přijímá uvedený postoj v prvním čtení a ztotožňuje se s návrhem Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

  • [1]               Úř. věst. C 229 z 31.7.2012, s. 119.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj nalezl v návrhu tři kategorie změn, které jsou většinou technického rázu.

Zaprvé dochází k nahrazení odkazů na zrušené nařízení (ES) č. 998/2003 odkazy na nové nařízení, které se projednávává současně s tímto návrhem.

Zadruhé se navrhuje přidat v článku 10 odkaz na nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97[1], které se vztahuje také na psy, kočky a fretky.

Třetí a obsahově nejdůležitější změna se týká doby, během níž musí zvířata před přepravou podstoupit klinické vyšetření provedené veterinárním lékařem zmocněným příslušným orgánem, s cílem potvrdit, zda jsou zvířata způsobilá k zamýšlené přepravě. Na doporučení Světové organizace pro zdraví zvířat se navrhuje prodloužit současnou lhůtu z 24 na 48 hodin.

Z praktických důvodů a na základě signálů, které přicházejí z daného odvětví, vyjadřuje zpravodaj s navrženými změnami souhlas.

  • [1]  Úř. věst. L 3 z 5.1.2005, s. 1.

POSTUP

Název

Veterinární požadavky na obchod se psy, kočkami a fretkami v Unii a jejich dovoz do Unie

Referenční údaje

COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD)

Datum predložení EP

5.3.2012

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

13.3.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

13.3.2012

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AGRI

23.4.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Horst Schnellhardt

29.3.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

19.9.2012

10.10.2012

 

 

Datum přijetí

6.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Anne Delvaux, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Julie Girling, Riikka Manner, Justas Vincas Paleckis, Pavel Poc, Britta Reimers, Andrea Zanoni

Datum předložení

12.11.2012