MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan ja tuontiin unioniin sovellettavien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta

12.11.2012 - (COM(2012)0090 – C7‑0061/2012 – 2012/0040(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Horst Schnellhardt


Menettely : 2012/0040(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0366/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0366/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan ja tuontiin unioniin sovellettavien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta

(COM(2012)0090 – C7‑0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0090),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0061/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7‑0366/2012),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 229, 31.7.2012, s. 119.

PERUSTELUT

Esittelijän mielestä ehdotetut muutokset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan ja useimmat niistä ovat teknisiä.

Ensimmäisenä voidaan mainita, että viittaus kumottavaan asetukseen (EY) N:o 998/2003 on korvattava viittauksella uuteen asetukseen, joka on käsiteltävänä samaan aikaan tämän ehdotuksen kanssa.

Toiseksi ehdotetaan, että nykyiseen tekstiin verrattuna 10 artiklaan sisällytetään viittaus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1/2005[1], jonka soveltamisalan piiriin kuuluvat myös koirat, kissat ja fretit.

Kolmas ja sisällöllisesti ainoa merkittävä ehdotettu muutos koskee aikaa, jonka kuluessa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin on suoritettava eläimille kliininen tutkimus ennen kuljetusta sen varmistamiseksi, että eläimet kestävät suunnitellun kuljetuksen. Komissio ehdottaa, että nykyisin noudatettavaa 24 tunnin määräaikaa mukautetaan vastaamaan Maailman eläintautijärjestön suositusta 48 tunnin ajanjaksosta.

Esittelijä on käytännön syistä ja toimialalta saamiensa signaalien perusteella yhtä mieltä ehdotetuista muutoksista.

  • [1]  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Koirien, kissojen ja frettien kauppaan ja tuontiin unioniin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset

Viiteasiakirjat

COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

5.3.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

13.3.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

13.3.2012

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

23.4.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Horst Schnellhardt

29.3.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

19.9.2012

10.10.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

6.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Anne Delvaux, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Julie Girling, Riikka Manner, Justas Vincas Paleckis, Pavel Poc, Britta Reimers, Andrea Zanoni

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.11.2012