Pranešimas - A7-0366/2012Pranešimas
A7-0366/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje šunimis, katėmis ir šeškais ir jų importas į Sąjungą, iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/95/EEB

12.11.2012 - (COM(2012) 0090 – C7‑0061/2012 – 2012/0040(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Horst Schnellhardt


Procedūra : 2012/0040(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0366/2012
Pateikti tekstai :
A7-0366/2012
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje šunimis, katėmis ir šeškais ir jų importas į Sąjungą, iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/95/EEB

(COM(2012) 0090 – C7‑0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0090),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0061/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A7-0366/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]               OL C 229 2012 7 31, p. 119.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas išskirtų tris siūlomų pakeitimų, kurie daugiausia yra techninio pobūdžio, kategorijas.

Pirma, nuorodos į panaikintą reglamentą (EB) Nr. 998/2003 yra keičiamos nuorodomis į naują reglamentą, kuris rengiamas lygiagrečiai su šiuo pasiūlymu.

Antra, siūloma pakeisti dabartinį 10 straipsnio tekstą, į jį įtraukiant nuorodą į, be kita ko, šunims, katėms ir šeškams taikomą reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantį Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97[1].

Trečias ir vienintelis turinio požiūriu svarbus siūlomas pakeitimas susijęs su laikotarpiu, per kurį prieš vežant gyvūnus kompetentingos institucijos įgaliotas veterinarijos gydytojas turi atlikti jų klinikinius tyrimus, kad būtų patvirtinta, jog gyvūnai yra tinkami vežti nurodytu maršrutu. Siūloma dabartinį 24 valandų laikotarpį pratęsti iki 48 valandų, kaip nurodyta Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos rekomendacijose.

Dėl praktinių priežasčių ir remdamasis gautais ženklais iš atitinkamo sektoriaus pranešėjas sutinka su siūlomais pakeitimais.

  • [1]  OL L 3, 2005 1 5, p.  1.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Gyvūnų sveikatos reikalavimų, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje šunimis, katėmis ir šeškais ir jų importas į Sąjungą

Nuorodos

COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.3.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.3.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

13.3.2012

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

23.4.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Horst Schnellhardt

29.3.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

19.9.2012

10.10.2012

 

 

Priėmimo data

6.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Anne Delvaux, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Julie Girling, Riikka Manner, Justas Vincas Paleckis, Pavel Poc, Britta Reimers, Andrea Zanoni

Pateikimo data

12.11.2012