Menetlus : 2012/0033B(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0370/2012

Esitatud tekstid :

A7-0370/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 21/11/2012 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0441

RAPORT     *
PDF 216kWORD 233k
8.11.2012
PE 498.031v03-00 A7-0370/2012

Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud)

(11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Carlos Coelho

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 87

Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 2)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 1. LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 2. LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud)

(11143/1/2012 – C7‑0331/2012 – 2012/0033B(NLE))

(konsulteerimine – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (11143/1/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 74, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0331/2012),

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1),

–   võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 12. oktoobri 2012. aasta kirja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55 ning artikli 46 lõiget 2,

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0370/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi;

1.  kiidab heaks nõukogu eelnõu, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb oma eelnõu oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Määruse eelnõu

Põhjendus 6

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(6) SIS II tuleks edasi arendada ja see lõplikult viimistleda […] SIS II rakendamise üldise ajakava raames, mille nõukogu kinnitas 6. juunil 2008 ja mida seejärel muudeti 2009. aasta oktoobris pärast JSK nõukogus 4. juunil 2009 toimunud mõttevahetusi. Komisjon esitas SIS II rakendamise üldise ajakava praeguse versiooni nõukogule ja Euroopa Parlamendile 2010. aasta oktoobris.

(6) SIS II tuleks edasi arendada ja lõplikult viimistleda hiljemalt 30. juuniks 2013.

Selgitus

Määruses tuleks kindlasti mainida kuupäeva, millest alates SIS II toimib. Raportööri pakutud kuupäev annab isegi rohkem aega kui vaja, kuna üleminek SIS II-le on kavandatud 2013. aasta aprilli lõpuks. Lisaks tuleks vastavalt õigusaktide väljatöötamisega seotud isikutele mõeldud ühistele praktilistele juhistele osutada vaid õigusaktile, mis on avaldatud või avalikkusele piisavalt kättesaadavaks tehtud, SIS II üldise ajakava puhul see aga nii ei tundu olevat (vt juhiste punkti 16.4).

Muudatusettepanek  2

Määruse eelnõu

Põhjendus 16

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(16) Selleks et aidata liikmesriikidel valida tehniliselt ja rahaliselt kõige soodsamat lahendust, peaks komisjon viivitamatult algatama käesoleva määruse kohandamise ning esitama ettepaneku sellise õigusrežiimi kohta, mis vastab paremini […] komisjoni poolt 23. veebruaril 2011 […] pärast SIS-VIS komitees saadud pooldavat hääletustulemust vastu võetud SISi projekti migratsioonikavas […] kindlaks määratud migreerumise tehnilistele põhimõtetele.

välja jäetud

Selgitus

See põhjendus ei ole vajalik, sest selle sisu käsitletakse juba mujal: kavandatava liikmesriikide kaasrahastamise põhjused on toodud põhjendustes 25 ja 27 ning kohaldatava õigusraamistiku muutmise põhjused on toodud põhjenduses 17. Lisaks tuleks vastavalt õigusaktide väljatöötamisega seotud isikutele mõeldud ühistele praktilistele juhistele osutada vaid õigusaktile, mis on avaldatud või avalikkusele piisavalt kättesaadavaks tehtud, SIS II migratsioonikava puhul see aga nii ei tundu olevat (vt juhiste punkti 16.4).

Muudatusettepanek  3

Määruse eelnõu

Põhjendus 17

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(17) Migratsioonikava kohaselt lähevad liikmesriigid üleminekuperioodi jooksul üksteise järel SIS […] 1+ rakenduse kasutamiselt üle siseriikliku SIS II rakenduse kasutamisele. Tehnilisest seisukohast lähtudes on soovitav, et SIS II-le üle läinud liikmesriigid saaksid kõiki SIS II funktsioone kasutada kohe üleminekust alates ega peaks ootama, kuni SIS II-le on üle läinud kõik liikmesriigid. Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja otsust 2007/533/JSK hakata kohaldama kohe, kui SIS II-le on üle läinud esimene liikmesriik. [...] Õiguskindlusega seotud põhjustel peaks üleminekuperiood olema võimalikult lühike ja ei tohiks ületada 12 tundi. Määruse (EÜ) nr 1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK kohaldamine ei takista liikmesriikidel, kes ei ole SIS II-le veel üle läinud või kellel […] see on tehnilistel põhjustel ebaõnnestunud, kasutada […] intensiivse seire perioodil SIS II puhul ainult neid funktsioone, mis on olemas süsteemis SIS 1+. Selleks et kõikides liikmesriikides kohaldataks hoiatusteadete, andmetöötluse ja andmekaitse suhtes samu nõudeid ja tingimusi, on vaja kohaldada SIS II käsitlevat õigusraamistikku ka nende liikmesriikide SISiga seotud operatiivtegevuse suhtes, kes ei ole veel SIS II-le üle läinud.

(17) Nähakse ette, et liikmesriigid lähevad üleminekuperioodi jooksul üksteise järel SIS 1+ rakenduse kasutamiselt üle siseriikliku SIS II rakenduse kasutamisele. Tehnilisest seisukohast lähtudes on soovitav, et SIS II-le üle läinud liikmesriigid saaksid kõiki SIS II funktsioone kasutada kohe üleminekust alates ega peaks ootama, kuni SIS II-le on üle läinud kõik liikmesriigid. Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja otsust 2007/533/JSK hakata kohaldama kohe, kui SIS II-le on üle läinud esimene liikmesriik. Õiguskindlusega seotud põhjustel peaks üleminekuperiood olema võimalikult lühike ja ei tohiks ületada 12 tundi. Määruse (EÜ) nr 1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK kohaldamine ei takista liikmesriikidel, kes ei ole SIS II-le veel üle läinud või kellel see on tehnilistel põhjustel ebaõnnestunud, kasutada intensiivse seire perioodil SIS II puhul ainult neid funktsioone, mis on olemas süsteemis SIS 1+. Selleks et kõikides liikmesriikides kohaldataks hoiatusteadete, andmetöötluse ja andmekaitse suhtes samu nõudeid ja tingimusi, on vaja kohaldada SIS II käsitlevat õigusraamistikku ka nende liikmesriikide SISiga seotud operatiivtegevuse suhtes, kes ei ole veel SIS II-le üle läinud.

Selgitus

Ei ole kohane osutada õigusaktis migratsioonikavale, sest see kava ei ole ei juriidiline dokument ega avalikkusele kättesaadav. Lisaks tuleks vastavalt ühenduse institutsioonides Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusaktide väljatöötamisega seotud isikutele mõeldud ühistele praktilistele juhistele osutada vaid õigusaktile, mis on avaldatud või avalikkusele piisavalt kättesaadavaks tehtud, migratsioonikava puhul see aga nii ei tundu olevat (vt juhiste punkti 16.4).

Muudatusettepanek  4

Määruse eelnõu

Põhjendus 19

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(19) Määruses (EÜ) nr 1987/2006 ning otsuses 2007/533/JSK on sätestatud, et keskse SIS II jaoks kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille suhtes viiakse läbi tasuvusanalüüs. Nõukogu 4.–5. juuni 2009. aasta järelduste lisas SIS II edasise suuna kohta määratakse kindlaks vahe-eesmärgid, mida tuleks täita, et jätkata tööd praeguse SIS II projektiga. Paralleelselt on viidud läbi uuring, mis puudutab SIS 1+ edasiarendusele (SIS 1+ RE) tugineva alternatiivse tehnilise stsenaariumi väljatöötamist situatsiooniplaanina SIS II arendamiseks, juhul kui testid näitavad, et vahe-eesmärkide nõudeid ei suudeta täita. Tuginedes nendele parameetritele, võib nõukogu otsustada kutsuda komisjoni minema üle alternatiivsele tehnilisele stsenaariumile.

(19) Määruses (EÜ) nr 1987/2006 ning otsuses 2007/533/JSK on sätestatud, et keskse SIS II jaoks kasutatakse parimat kättesaadavat tehnoloogiat, mille suhtes viiakse läbi tasuvusanalüüs. Paralleelselt on viidud läbi uuring, mis puudutab SIS 1+ edasiarendusele (SIS 1+ RE) tugineva alternatiivse tehnilise stsenaariumi väljatöötamist situatsiooniplaanina SIS II arendamiseks, juhul kui testid näitavad, et vahe-eesmärkide nõudeid ei suudeta täita. Tuginedes nendele parameetritele, võib nõukogu otsustada kutsuda komisjoni minema üle alternatiivsele tehnilisele stsenaariumile. Sellisel juhul peaks komisjon esitama ettepaneku käesoleva määruse läbivaatamiseks.

Selgitus

Isegi kui alternatiivne tehniline stsenaarium ei tundu olevat pärast SIS II 2. vahe-eesmärgi edukat testi vajalik, tuleks õiguskindluse huvides siiski ette näha menetlus juhuks, kui seda tuleb järgida.

Muudatusettepanek  5

Määruse eelnõu

Põhjendus 31

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

(31) Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne on jälgida ja tagada määruse nr 45/2001 kohaldamist ning ta on pädev kontrollima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Käesolev määrus ei tohiks piirata Schengeni konventsiooni, määruse (EÜ) nr 1987/2006 ega otsuse 2007/533/JSK isikuandmete kaitset ja turvalisust käsitlevate erisätete kohaldamist.

(31) Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne on jälgida ja tagada määruse nr 45/2001 kohaldamist ning ta on pädev kontrollima liidu institutsioonide ja asutuste tegevust seoses isikuandmete töötlemisega. Praeguse SIS 1+ tehnilise toe funktsiooni järelevalve eest kuni SIS II õigusraamistiku jõustumiseni vastutab ühine järelevalveasutus. Liikmesriikide riiklikud järelevalveasutused vastutavad SIS 1+ andmetöötluse järelevalve eest oma riigi territooriumil ja jäävad vastutavaks SIS II isikuandmete töötlemise õiguspärasuse jälgimise eest oma riigi territooriumil. Käesolev määrus ei tohiks piirata Schengeni konventsiooni, määruse (EÜ) nr 1987/2006 ega otsuse 2007/533/JSK isikuandmete kaitset ja turvalisust käsitlevate erisätete kohaldamist. SIS II õigusraamistikuga kindlustatakse, et riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor tagavad SIS II koordineeritud järelevalve.

Selgitus

Tähtis on rõhutada, et migratsiooniprotsessis osalevad mitmed eri andmekaitseasutused.

Muudatusettepanek  6

Määruse eelnõu

Põhjendus 43 a (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

(43 a) Käesolev määrus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Bulgaaria ja Rumeenia osalevad vastavalt 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõikele 2 ja nõukogu 29. juuni 2010. aasta otsusele 2010/365/EL Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamise kohta Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias.

Muudatusettepanek  7

Määruse eelnõu

Artikkel 7 – lõige 6

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

6. Komisjon ja süsteemis SIS 1+ osalevad liikmesriigid koordineerivad nõukogu raames lõigetes 1–3 osutatud tegevusi.

6. Komisjon ja süsteemis SIS 1+ osalevad liikmesriigid koordineerivad nõukogu raames lõigetes 1–3 osutatud tegevusi. Kõnealustest tegevustest tuleb korrapäraselt teavitada Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek  8

Määruse eelnõu

Artikkel 11 – lõige -1 (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

-1. Liikmesriigid kontrollivad enne migratsiooni algust, et kõik SIS II üleviidavad isikuandmed oleksid vastavalt otsusele 2007/533/JSK täpsed, ajakohased ja õiguspärased.

 

Andmeid, mida ei saa kontrollida enne migratsiooni algust, kontrollitakse mitte hiljem kui kuuekuulise ajavahemiku jooksul alates migratsiooni algusest.

Selgitus

SIS II üleviidavate andmete kvaliteet on väga suure tähtsusega. See ei ole mitte tehniline üksikasi, vaid vajalik ELi ja kolmandate riikide kodanike kaitsmiseks vigade eest, mis võiksid neid tõsiselt mõjutada (nt põhjendamatu keeld piiril riiki siseneda).

Muudatusettepanek  9

Määruse eelnõu

Artikkel 11 – lõige 1

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

1. C.SIS-ilt kesksele SIS II-le üleminekuks teeb Prantsusmaa kättesaadavaks süsteemi SIS 1+ andmebaasi ja komisjon liidab SIS 1+ andmebaasi keskse SIS II-ga. Schengeni konventsiooni artikli 113 lõikes 2 osutatud SIS 1+ andmebaasi andmeid ei kanta kesksesse SIS II.

1. C.SIS-ilt kesksele SIS II-le üleminekuks teeb Prantsusmaa kättesaadavaks süsteemi SIS 1+ andmebaasi ja komisjon liidab SIS 1+ andmebaasi keskse SIS II-ga. Schengeni konventsiooni artikli 113 lõikes 2 osutatud SIS 1+ andmebaasi andmeid ei kanta kesksesse SIS II. Need andmed tuleks hiljemalt üks kuu pärast intensiivse seire perioodi lõppu kustutada.

Selgitus

Pärast seda, kui SIS II on täiel määral toimima hakanud, ei tohiks mingeid SIS andmeid väljaspool SIS II olla. See on vajalik nõuetekohase andmehalduse ja -kontrolli tõttu, et vältida SIS andmete hoidmist mujal. Seetõttu tuleks täpsustada, et sellised andmed kustutatakse.

Muudatusettepanek  10

Määruse eelnõu

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

3. Siseriikliku süsteemi migratsioon süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II algab andmete laadimisega süsteemi N.SIS II, kui süsteem N.SIS II peab sisaldama andmefaili „siseriiklik koopia”, mis sisaldab SIS II andmebaasi täielikku või osalist koopiat.

3. Siseriikliku süsteemi migratsioon süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II algab andmete laadimisega süsteemi N.SIS II, kui süsteem N.SIS II peab sisaldama andmefaili „siseriiklik koopia”, mis sisaldab SIS II andmebaasi täielikku või osalist koopiat. Liikmesriigid tagavad, et kõik N.SIS II sisestatavad isikuandmed oleksid vastavalt otsusele 2007/533/JSK täpsed, ajakohased ja õiguspärased.

Muudatusettepanek  11

Määruse eelnõu

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

4 a. Liikmesriikide ja vastutavate järelevalveasutuste esitatud teabe põhjal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande migratsiooni lõpuleviimise kohta, eelkõige liikmesriikide ülemineku kohta süsteemile SIS II. Selles aruandes kinnitatakse, kas migratsioon ja eelkõige üleminek on toimunud täielikus vastavuses käesoleva määrusega nii kesk- kui ka riikide tasandil ning et isikuandmete töötlemine oli kogu migratsiooni ajal kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1.

 

__________________

 

1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Selgitus

Pärast migratsiooni keerulist protsessi peaks toimuma valideerimine, et teha kindlaks, kas migratsioon ja sellele järgnev üleminek õnnestusid. Oluline on tuletada meelde, et ka SIS II raames ei ole komisjonil jätkuvalt juurdepääsu kesksüsteemi andmetele. See tähendab, et andmete omanikeks on jätkuvalt liikmesriigid ja nad on jätkuvalt vastutavad andmete kvaliteedi eest kooskõlas SIS II määruse artikli 34 lõikega 1 ja SIS II otsuse artikli 49 lõikega 1.

Muudatusettepanek  12

Määruse eelnõu

Artikkel 11 – lõik 4 b (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

4 b. Üks kuu pärast intensiivse seire perioodi lõppu kustutatakse lõplikult SIS 1+ andmebaas, kõik andmed SIS 1+ andmebaasis olenemata nende kandjast või asukohast, C.SIS, liikmesriikide N.SIS ja kõik nende koopiad.

Selgitus

Pärast seda, kui SIS II on täiel määral toimima hakanud, ei tohiks mingeid SIS andmeid väljaspool SIS II olla. See on vajalik nõuetekohase andmehalduse ja -kontrolli tõttu, et vältida SIS andmete hoidmist mujal. Seetõttu tuleks täpsustada, et sellised andmed kustutatakse.

Muudatusettepanek  13

Määruse eelnõu

Artikkel 11 a (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

SIRENE büroode migratsioon

 

SIRENE büroode migratsioon S-TESTA võrku toimub paralleelselt artikli 11 lõikes 3 nimetatud üleminekuga ja lõpetatakse kohe pärast üleminekut.

Selgitus

Süsteemid SIS I+ ja SIRENE toimivad praegu andmesidevõrgus SISNET. SIS II käitamise alustamiseks on lisateabe vahetamise huvides vajalik ka SIRENE büroode migratsioon S-TESTA võrku.

Muudatusettepanek  14

Määruse eelnõu

Artikkel 12 – lõik 2

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

Alates hetkest, kui esimene liikmesriik läheb käesoleva määruse artikli 11 lõike 3 teise lõigu kohaselt süsteemi N.SIS kasutamiselt üle süsteemi N.SIS II kasutamisele, hakatakse kohaldatama määrust (EÜ) nr 1987/2006 […].

Alates hetkest, kui esimene liikmesriik läheb käesoleva määruse artikli 11 lõike 3 teise lõigu kohaselt süsteemi N.SIS kasutamiselt edukalt üle süsteemi N.SIS II kasutamisele, hakatakse kohaldama määrust (EÜ) nr 1987/2006.

Selgitus

Tuleks täpsustada, et SIS II õigusraamistikku hakatakse kohaldama ainult siis, kui üleminek õnnestus.

Muudatusettepanek  15

Määruse eelnõu

Artikkel 15 – lõige -1 (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

-1. Lisaks automatiseeritud otsingute registreerimisele tagavad liikmesriigid ja komisjon, et käesoleva määruse kohase migratsiooni käigus järgitakse täielikult kohaldatavaid andmekaitse eeskirju ning artikli 3 punktis f ja artiklis 11 sätestatud ülesanded registreeritakse nõuetekohaselt keskses SIS II. Nende tegevuste registreerimisega tagatakse eelkõige andmete terviklikkus ja õiguspärasus migratsiooni ja ülemineku ajal SIS II-le.

Selgitus

Tundub, et komisjoni ettepanekus ja seejärel nõukogu eelnõus toodud andmekaitsesätted on koostatud pigem lähtudes SIS II toimimisest, mitte aga migratsiooniprotsessist, mis on käesoleva määruse sisu. Seetõttu lisatakse käesolevas muudatusettepanekus nõue andmekaitse eeskirjade järgimise kohta migratsiooniprotsessi ajal enne, kui hakatakse kohaldama SIS II õigusraamistikku.

Muudatusettepanek  16

Määruse eelnõu

Artikkel 15 – lõige 4

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

4. Registrites on eelkõige näha andmete edastamise kuupäev ja kellaaeg, otsingute teostamiseks kasutatud andmed, viide edastatud andmetele ja andmetöötluse eest vastutava pädeva asutuse nimi.

4. Registrites on eelkõige näha andmete edastamise kuupäev ja kellaaeg, otsingute teostamiseks kasutatud andmed, viide edastatud andmetele ja andmetöötluse eest vastutava pädeva asutuse nimi ning lõppkasutaja nimi.

Muudatusettepanek  17

Määruse eelnõu

Artikkel 15 – lõige 5

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

5. Registreid võib kasutada ainult lõikes [...] 1 osutatud otstarbel ning need kustutatakse kõige varem üks aasta ning kõige hiljem kolm aastat pärast nende loomist.

5. Registreid võib kasutada ainult lõikes 3 osutatud otstarbel ning need kustutatakse kõige varem üks aasta ning kõige hiljem kolm aastat pärast nende loomist.

Selgitus

Osutada tuleks artikli 15 lõikele 3, sest registreid käsitletakse selles lõikes.

Muudatusettepanek  18

Määruse eelnõu

Artikkel 15 – lõige 7

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

7. Pädevatel asutustel, kes kontrollivad otsingu seaduslikkust, jälgivad andmetöötluse seaduslikkust, vastutavad enesekontrolli eest ning tagavad keskse SIS II nõuetekohase toimimise, andmete tervikluse ja turvalisuse, on oma ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires ja vastava taotluse korral juurdepääs kõnealustele registritele.

7. Määruse (EÜ) nr 1987/2006 artikli 44 lõikes 1 ja artikli 45 lõikes 1 osutatud pädevatel asutustel, kes kontrollivad otsingu seaduslikkust, jälgivad andmetöötluse seaduslikkust, vastutavad enesekontrolli eest ning tagavad keskse SIS II nõuetekohase toimimise, andmete tervikluse ja turvalisuse, on oma ülesannete täitmiseks määruse (EÜ) nr 1987/2006 sätete kohaselt oma pädevuse piires ja vastava taotluse korral juurdepääs kõnealustele registritele.

Selgitus

Oluline on viidata SIS II määrusele, et täpsustada, millistele pädevatele asutustele seda sätet kohaldatakse. Need on Euroopa andmekaitseinspektor ja riiklikud järelevalveasutused.

Muudatusettepanek  19

Määruse eelnõu

Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

 

7 a. Kõik andmekaitsega tegelevad asutused, kes vastutavad kas SIS 1+ või SIS II eest, kaasatakse tihedalt kõigisse süsteemilt SIS 1+ süsteemile SIS II migreerumise etappidesse.

Selgitus

Migratsioon süsteemile SIS II on keeruline protsess ka järelevalve seisukohast. Sujuva ülemineku tagamiseks SIS II õigusraamistikule ja praktikas tekkida võivate lünkade vältimiseks järelevalves on tähtis, et kõik vastutavad asutused oleksid tihedalt kaasatud kogu migratsiooniprotsessi.

Muudatusettepanek  20

Määruse eelnõu

Artikkel 19

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

Iga kuue kuu järel ja esimest korda 2009. aasta esimese kuuekuulise ajavahemiku lõpus esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule eduaruande, mis käsitleb SIS II arendamist ning migratsiooni süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II.

Iga kuue kuu järel ja esimest korda 2009. aasta esimese kuuekuulise ajavahemiku lõpus esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule eduaruande, mis käsitleb SIS II arendamist ning migratsiooni süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti artiklites 8, 9 ja 10 osutatud testide tulemustest.

Muudatusettepanek  21

Määruse eelnõu

Artikkel 21

Nõukogu eelnõu

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub […] järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrus kaotab kehtivuse artikli 11 lõike 3 kolmandas lõigus nimetatud migratsiooni lõpetamisel. Kui sellest kuupäevast ei ole võimalik kinni pidada migratsiooniprotsessiga seotud tõsiste tehniliste probleemide tõttu, siis kaotab käesolev määrus kehtivuse kuupäeval, mille määrab nõukogu vastavalt […] määruse (EÜ) nr 1987/2006 artikli 55 lõikele 2.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Määrus kaotab kehtivuse artikli 11 lõike 3 kolmandas lõigus nimetatud migratsiooni lõpetamisel. Kui sellest kuupäevast ei ole võimalik kinni pidada migratsiooniprotsessiga seotud tõsiste tehniliste probleemide tõttu, siis kaotab käesolev määrus kehtivuse kuupäeval, mille määrab nõukogu vastavalt määruse (EÜ) nr 1987/2006 artikli 55 lõikele 2, kuid igal juhul 30. juuniks 2013.

Selgitus

Raportöör on arvamusel, et vaja on kehtestada lõpptähtpäev, mis ajaks migratsioon peab olema lõpetatud ja käesolev määruse kaotab kehtivuse. Vastasel juhul tekib oht, et migratsioon SIS II-le lükatakse pidevalt edasi. SIS II toimima hakkamine on praegu ülimalt oluline. Raportööri pakutud kuupäev annab isegi rohkem aega kui vaja, kuna üleminek SIS II-le on kavandatud 2013. aasta aprilli lõpuks.

(1)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Üldine taustteave

SIS (Schengeni infosüsteem) on Schengeni ala julgeoleku tagamise kõige tähtsam vahend ja seda peetakse õigustatult piirideta Euroopa ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala selgrooks.

SIS II (teise põlvkonna SIS) võimaldab lisada uusi andmeid (eelkõige biomeetrilisi andmeid), uut tüüpi näitajaid ja uusi funktsioone, mis võivad suurendada turvalisust ja aitavad omavahel seotud hoiatusteadete kaudu teavet arukamalt kasutada.

Edasiste viivituste vältimiseks leppisid nõukogu ja Euroopa Parlament 2006. aastal SIS II loomist, toimimist ja kasutamist käsitlevates sätetes kaasotsustamismenetluse kaudu kokku esimesel lugemisel (määrus 1987/2006). Lisaks lepiti kokku endise kolmanda samba alla kuuluvas õigusaktis (otsus 2007/533/JSK). Nendes õigusaktides on ette nähtud, et neid kohaldatakse SIS 1+ süsteemis osalevate liikmesriikide suhtes alates kuupäevast, mis määratakse kindlaks SIS 1+ süsteemis osalevate liikmesriikide valitsusi esindavate nõukogu liikmete ühehäälse otsusega (vastavalt nõukogu määruse 1987/2006 artikli 55 lõikele 2).

Uut süsteemi on vaja enne selle jõustumist täielikult testida, et kontrollida, kas SIS II vastab ettenähtud tehnilistele ja toimimisnõuetele (mis on määratletud asjakohastes õigusaktides), ning kinnitada selle usaldusväärsust, kättesaadavust ja toimimist.

Migratsioon süsteemilt SIS 1+ süsteemile SIS II peaks algama, kui testid on edukalt läbi viidud, tõenäoliselt 2013. aasta jaanuaris.

Komisjoni ettepanek

Migratsiooni suhtes praegu kasutatavalt süsteemilt SIS 1+ süsteemile SIS II kohaldatakse kaht õigusakti: endisel esimesel sambal põhinevat nõukogu määrust 1104/2008 ja endisel kolmandal sambal põhinevat nõukogu otsust 2008/839/JSK. Komisjon esitas ettepaneku nende kahe õigusakti uuesti üheks õigusaktiks sõnastamise kohta, mis kajastab ühtlasi sammaste kaotamist (COM(2012)81). Komisjoni ettepanekus on kõige tähtsam uuendus see, et SIS II õigusraamistiku jõustumine ja kohaldamine peaks algama hetkest, mil esimene liikmesriik lõpetab ülemineku uuele süsteemile. See on vastuseks mitme liikmesriigi kriitikale, kes (õigustatult) väitsid, et kui nii ei toimita, siis peab esimene SIS II migreerunud liikmesriik oma uued funktsioonid õigusliku aluse puudumise tõttu seniks deaktiveerima, kuni ülejäänud liikmesriigid on ka migratsiooni lõpetanud. Selline olukord, mis oleks absurdne, tekitaks ka lisakulutusi, sest tuleks paigaldada filtrid, mida algselt ei olnud kavandatud.

Komisjon teeb ka ettepaneku võimaldada liikmesriikide teatavatele migratsiooniga seotud meetmetele kaasrahastamist (kuni 75 %) ELi eelarvest. Finantsselgituses toodud komisjoni hinnangul on ettepaneku mõju aastatel 2012–2013 eelarvele 35 240 000 eurot. Suur osa sellest summast on kulud, mis on seotud liikmesriikide osalemisega migratsiooni ettevalmistamises, eelkõige testide koordineerimisega. Paranduseelarvet ei olnud ette nähtud, sest olemas olid 2011. aasta kasutamata summad. Arvestades, et komisjon võttis ettepaneku vastu suhteliselt hilja – käesoleva aasta 30. aprillil – ja aega, mis tavaliselt kulub pärast õigusliku aluse vastuvõtmist assigneeringute määramiseks, on need arvutused vähemalt 2012. aasta kohta vananenud.

Komisjon teeb ka ettepaneku jätta välja praegu kehtivates õigusaktides sätestatud kehtivuse kaotamise kuupäev 31. märts 2013 (või 21. detsember 2013, kui kasutatakse alternatiivset tehnilist lahendust). Muud ettepanekud muudatuste tegemiseks käsitlevad migratsiooni sisemist korraldust.

Ettepaneku õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 74 (halduskoostöö), milles on üksnes sätestatud konsulteerimine parlamendiga.

Migratsioon süsteemile SIS II on kavandatud järgmise aasta jaanuari alguseks. Liikmesriigid hakkavad sellest hetkest kandma andmeid oma praegu kasutatavast süsteemist N.SIS 1+ süsteemi N.SIS II. 2013. aasta märtsi lõpuks on kavandatud kõigi liikmesriikide üleminek, mis ei tohi kesta rohkem kui 12 tundi. Tõenäoliselt läheb aga vaja hoopis vähem aega. Üleminekule järgneb kuni 30-päevane intensiivse seire periood. See ajakava peaks tagama SIS II täieliku toimimise hiljemalt 2013. aasta aprilli lõpuks.

Niisugune tihe ajakava tähendab, et käesolev õigusakti ettepanek tuleks kiiresti vastu võtta.

Nõukogu tekstid

Liikmesriikide vaheliste arutelude järgselt pidas nõukogu kohasemaks jaotada komisjoni ettepanek kahte ossa: ühes osalevad ka Ühendkuningriik ja Iirimaa ning teises mitte.

Oma 5. oktoobril 2012. aastal saadetud kirjas teavitas nõukogu sellest parlamenti ja konsulteeris parlamendiga ettepaneku jaotamise ja selle tulemuseks olevate õigusaktide asjus.

Jaotuse tulemusel saadud kaks nõukogu teksti vastavad peaaegu komisjoni esialgsele ettepanekule. Mis puudutab nõukogu poolt sisse viidud muudatusi, siis raportöör kiidab eelkõige heaks lisatud täpsustuse ülemineku kohta.

Raportööri seisukoht

Parlament on juba mitu aastat rõhutanud vajadust ühenduse oma lahenduse järele ja olnud vastu valitsustevahelise struktuuri jätkuvale kasutamisele. See on üks põhjus, miks me toetame SIS II.

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle, milles on selgitatud õigusraamistikku, mida kohaldatakse süsteemilt SIS 1+ süsteemile SIS II migreerumisel, eelkõige aga SIS II õigusraamistiku kohaldamise üle hetkest, mil esimene liikmesriik oma migratsiooni lõpetab. See ettepanek tugevdab õiguskindlust ja sellega välditakse tarbetuid kulutusi liikmesriikides.

Sama positiivne on ka see, et ühendus kaasrahastab kulusid, mis liikmesriikidel võivad migratsiooniprotsessi käigus tekkida. Raportöör tunneb kahetsust asjaolu üle, et komisjon viivitas selle algatuse esitamisega, mis võib tähendada, et liikmesriigid ei pruugi saada abi 2012. aasta eelarverubriigist. See viivitus jättis väga vähe aega ettepaneku hindamiseks.

Raportöör soovitab parlamendil seetõttu kiiresti ettepanek vastu võtta. See ei peaks olema meie süü, kui tingimused ei võimalda SIS II jõustumist ajakava kohaselt, nii et lõpuks ometi oleks olemas tõeliselt euroopalik süsteem.

Raportöör on nõus ettepaneku jagamisega kaheks osaks. See ei muuda midagi Ühendkuningriigi ja Iirimaa osalemises, kuid teeb lahenduse läbipaistvamaks, mis on kiiduväärt.

Antud valdkonna tähtsust ja selle eelarvele avaldatavat mõju arvestades tunneb raportöör siiski kahetsust selle üle, et parlamendile on jäetud kõigest konsulteeriv roll.

Raportöör teeb mitmed muudatusettepanekud ja palub nõukogul neid arvesse võtta.

Migratsiooniprotsessis nähakse ette vahepealse migratsioonistruktuuri paikapanek, milles kaks süsteemi (SIS 1+ ja SIS II) toimivad teatud aja jooksul paralleelselt, tuginedes konverterile, mille kaudu nad teineteist nö näevad ja ajakohastavad ja mis neid kogu aeg sünkroniseeritult hoiab. Seda vahepealset struktuuri hoitakse käigus vajaliku aja jooksul, et vältida ettenägematuid asjaolusid, ja selle suhtes tehakse intensiivset seiret.

Andmekaitse

Raportöör peab andmekaitse eeskirjade tugevdamist väga vajalikuks ja on esitanud seda silmas pidades mitu muudatusettepanekut.

Kõigepealt on väga oluline tagada keeruka migratsiooni tõhus järelevalve. See tuleks saavutada praeguste ja tulevaste järelevalveasutuste tulemusliku koostöö kaudu. SIS 1+ suhtes kohaldati konventsiooni, SIS II sõltub aga liikmesriikide asutuste järelevalvest ja Euroopa andmekaitseinspektorist kui kesksest üksusest, mistõttu sujuva ülemineku tagamiseks on vaja nendevahelist tihedat koostööd.

Teiseks on ülimalt tähtis tagada nende andmete kvaliteet, mida SIS II kasutajad SIS II õigusraamistikus kasutama hakkavad. Isikuandmed on selles mõttes eriti tundlikud, sest vigadel võivad olla isikutele äärmiselt kahjulikud tagajärjed, näiteks põhjendamatu vahistamine või piiri ületamise keeld. Seetõttu on vaja andmete õigsust kontrollida ja leida ühest süsteemist teise migreeritavates andmetes esinevad vead ja vasturääkivused.

Kolmandaks täidavad SIS II õigusraamistiku andmekaitsevahendid ainult siis täielikult oma eesmärki, kui mitte mingeid SIS andmeid ei hoita mujal peale SIS II, sest vastasel juhul on oht, et neid kasutatakse ilma nõuetekohase järelevalveta. Seepärast tuleks selgelt sätestada, et kõik SIS andmed, mis on SIS II-st väljaspool, kustutatakse lõplikult pärast üleminekuperioodi.

Uuesti sõnastamine

Mitmed muudatusettepanekud käsitlevad teksti osi, mida komisjon ei ole hallina varjutanud, s.t mis otseselt ei ole komisjoni ettepaneku osa, vaid varem vastuvõetud tekstide kodifitseeritud osad. Nende osade muutmine on siiski kooskõlas parlamendi kodukorraga, eeskätt artikli 87 lõike 3 kolmanda lõiguga. Selles artiklis nõutakse, et parlamendikomisjon teataks nõukogule ja Euroopa Komisjonile oma kavatsusest esitada muudatusettepanekuid ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, ning osutatakse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 8, milles käsitletakse õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilisemat kasutamist ja sätestatakse:

8. Kui seadusandliku menetluse käigus ilmneb vajadus sisuliste muudatuste tegemiseks uuesti sõnastatud õigusakti nendes sätetes, mis komisjoni ettepanekus on jäetud muutmata, tehakse muudatused kõnesolevas aktis asutamislepingus sätestatud korras vastavalt kohaldatavale õiguslikule alusele.

Raportöör juhib tähelepanu asjaolule, et ka nõukogu esitas kõnealuse teksti viimase versiooni (13. juuli) kodifitseeritud osa kohta muudatusettepanekuid.

Järeldus

SIS II on oluline vahend, millega suurendada Schengeni ala turvalisust, lõpetada süsteemi valitsustevaheline haldamine ning parandada märgatavalt andmekaitset ja isikute põhiõiguste kaitset. Seetõttu peaks SIS II jõustuma võimalikult kiiresti.


1. LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Viide: D(2012)52183

Hr Juan Fernando López Aguilar

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees

ASP 11G306

Brüssel

Teema:      Ettepanek: nõukogu määrus, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud)

                  (COM(2012)0081 – C7‑0124/2012 – 2012/0033(NLE))

Austatud esimees

Õiguskomisjon, mille esimees mul on au olla, vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

Nimetatud artikli lõike 3 tekst on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.”

Järgides õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Asjaolu, et nõukogu jagas 3. mail 2012. aastal komisjoni ettepaneku kaheks identseks nõukogu määruse ettepaneku tekstiks (dokument 11142/12 ja dokument 11143/12), et kajastada Iirimaa ja Ühendkuningriigi eriseisukohti, käesolevat seisukohta ei muuda

Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 10. oktoober 2012. aasta koosolekul ning soovitab 20 poolthäälega (erapooletuid oli 3)(1) teil kui vastutaval komisjonil uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt kodukorra artiklile 87.

Lugupidamisega,

Klaus-Heiner LEHNE

Lisatud: konsultatiivse töörühma arvamus

(1)

Kohal olnud liikmed: Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Franēoise Castex, Luis de Grandes Pascual, Cornelis de Jong, Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sophia in 't Veld, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istśriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészįros, Evelyn Regner, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


2. LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

Lisa

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 3. august 2012

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) COM(2012) 0081 final, 30.4.2012 - 2012/0033 (NLE)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 24. mail ja 9. juulil 2012. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Neil koosolekutel(1) vaadati läbi ettepanek, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1104/2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), ja nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta otsus 2008/839/JSK, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), mille tulemusena märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Et seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud asjakohaste nõuetega, oleks vastavalt kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktile iii tulnud selles täpsustada, milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta.

2) Uuesti sõnastatud ettepaneku preambuli esimeses volituses oleksid pidanud olema sõnad „artikli 30 lõike 1 punkte a ja b”, mis on toodud otsuse 2008/839/JSK preambuli esimeses volituses, ning need oleks tulnud tähistada topelt läbikriipsutuse ja halli taustaga, millega tavapäraselt tähistatakse sisulisi muudatusi, mis seisnevad olemasoleva teksti väljajätmises.

3) Uuesti sõnastatud ettepaneku eelnõu järgmised tekstiosad oleks tulnud tähistada halli taustaga, millega tavapäraselt märgistatakse sisulisi muudatusi:

– põhjenduste 36 ja 37 kogu tekst;

– artikli 6 esimeses ja teises lõigus sõnad „vajalike meetmetena käsitatakse rakendusakte” ja „osutatud kontrollimenetluse kohaselt”;

– artikli 15 lõikes 5 sõnad „lõikes 1”;

– artikli 17 lõike 2 kogu tekst;

– artikli 21 lõpust järgmiste sõnade väljajätmine „ning igal juhul hiljemalt 31. märtsil 2013 või, juhul kui minnakse üle artikli 1 lõikes 3 sätestatud alternatiivsele tehnilisele stsenaariumile, 31. detsembril 2013”.

4) Artikli 8 lõikes 1 on järgmine vale viide „otsuse 2008/839/JSK artiklis 1”. Tuleb lisada õige viide.

5) Määruse (EÜ) nr 1104/2008 artikli 15 lõike 3 ja otsuse 2008/839/JSK artikli 15 lõike 3 tekst oleks pidanud olema esitatud uuesti sõnastatud teksti eelnõus ning need oleks tulnud tähistada topelt läbikriipsutuse ja halli taustaga, millega tavapäraselt tähistatakse sisulisi muudatusi, mis seisnevad olemasoleva teksti väljajätmises

6) I lisas tuleks viide „Nõukogu määrus (EÜ) nr 541/2010” parandada ja asendada järgmisega „Nõukogu määrus (EL) nr 541/2010” ning samuti tuleks viide „Nõukogu otsus 542/2010/JSK” parandada ja asendada järgmisega „Nõukogu määrus 542/2010”.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jurist                                                jurist                                     peadirektor

(1)

Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Pealkiri

Nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud)

 

Viited

11142/1/2012 – C7-0330/2012 – 2012/0033A(NLE)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

Raportöör

nimetamise kuupäev

Carlos Coelho

16.5.2012

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

11.10.2012

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2012

Õigusteave - Privaatsuspoliitika