BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning)

  15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
  Ordfører: Zuzana Roithová
  (Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)


  Procedure : 2011/0358(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0375/2012
  Indgivne tekster :
  A7-0375/2012
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning)

  (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0764),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0425/2011),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 28. marts 2012[1],

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

  –   der henviser til skrivelse af 6. november 2012 fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0375/2012),

  A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenestegrene i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

  1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa‑Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst,

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen og de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i EU, skal harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og et højt sikkerhedsniveau for forbrugere og professionelle slutbrugere.

  (5) Medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i EU, skal harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og et højt sikkerhedsniveau for forbrugere, herunder et højt beskyttelsesniveau for sårbare forbrugere i de tilfælde, hvor de pyrotekniske artikler ikke er beregnet til professionel brug, og professionelle slutbrugere.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a) Når en importør bringer en pyroteknisk artikel i omsætning, bør vedkommende på den pyrotekniske artikel anføre sit navn og den postadresse eller i givet fald adressen på det websted, hvorpå den pågældende kan kontaktes. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor den pyrotekniske artikels størrelse eller art gør det umuligt at anføre navn og adresse. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på den pyrotekniske artikel.

  (Se ordlyden af betragtning 25 i beslutning 768/2008/EF)

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (28a) Hvis udfærdigelse af en enkelt EU-overensstemmelseserklæring kan medføre specifikke problemer som følge af denne enkelte EU-erklærings kompleksitet eller anvendelsesområde, bør det være muligt at udskifte den pågældende enkelte EU-erklæring med individuelle EU-overensstemmelseserklæringer, som er relevante for den specifikke pyrotekniske artikel.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 41

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (41) Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende pyrotekniske artikler, der udgør en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed eller for andre almene samfundshensyn. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådanne pyrotekniske artikler.

  (41) Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende pyrotekniske artikler, der udgør en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed, herunder børns, ældres og handicappedes sikkerhed i de tilfælde, hvor de pyrotekniske artikler ikke er beregnet til professionel brug, eller for andre almene samfundshensyn. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidligere fase at gribe ind over for sådanne pyrotekniske artikler.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 43 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (43a) Alle de forpligtelser, som dette direktiv pålægger erhvervsdrivende, bør også finde anvendelse i tilfælde af fjernsalg.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 49 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (49a) De harmoniserede standarder, der er relevante for dette direktiv, bør også tage fuldt ud hensyn til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, der blev undertegnet af EU den 23. december 2010.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7) "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af en pyroteknisk artikel på EU-markedet

  (7) "gøre tilgængelig på markedet": levering af en pyroteknisk artikel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af en pyroteknisk artikel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

  (8) "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af en pyroteknisk artikel på EU-markedet

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12) "erhvervsdrivende": fabrikanten, importøren og distributøren

  (12) "erhvervsdrivende": en fabrikant, en importør eller en distributør

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) "harmoniseret standard": en harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. [../…] [om europæisk standardisering]

  (14) "harmoniseret standard": standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. [../..] [om europæisk standardisering]

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden eller miljøbeskyttelsen, med henblik på at forbyde eller begrænse besiddelsen, anvendelsen og/eller salg af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri samt teaterfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

  2. Dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, sundhed, orden eller miljøbeskyttelsen, med henblik på at forbyde eller begrænse besiddelsen, anvendelsen og/eller salg af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri samt teaterfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Aldersgrænser

  Aldersgrænser og andre begrænsninger

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Pyrotekniske artikler må ikke gøres tilgængelige på markedet for forbrugere, der ikke overholder følgende minimumsaldersgrænser:

  1. Pyrotekniske artikler må ikke gøres tilgængelige på markedet for slutbrugere, der ikke overholder følgende minimumsaldersgrænser:

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 fastsatte aldersgrænser, hvor dette er berettiget af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke aldersgrænserne for personer, der har en relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er ved at tage en sådan uddannelse.

  2. Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 fastsatte aldersgrænser, hvor dette er berettiget af hensyn til den offentlige orden, sundhed eller sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke aldersgrænserne for personer, der har en relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er ved at tage en sådan uddannelse.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. De pyrotekniske artikler i kategori P1 til køretøjer, herunder airbag- og selestrammersystemer, må ikke gøres tilgængelige for almindelige borgere, medmindre de er integreret i et køretøj eller i en større aftagelig del af et køretøj.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Fabrikanten skal udarbejde den i bilag II omhandlede tekniske dokumentation og gennemføre den i artikel 16 omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure.

  2. Fabrikanten skal udarbejde den i bilag II omhandlede tekniske dokumentation og sørge for, at den i artikel 16 omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedure gennemføres.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Fabrikanten skal sikre, at andre pyrotekniske artikler end pyrotekniske artikler til køretøjer mærkes tydeligt, læseligt og uudsletteligt på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor artiklen gøres tilgængelig for forbrugerne.

  1. Fabrikanten skal sikre, at andre pyrotekniske artikler end pyrotekniske artikler til køretøjer mærkes tydeligt, læseligt og uudsletteligt på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor artiklen gøres tilgængelig for forbrugerne. En sådan mærkning samt eventuel brugsanvisning og sikkerhedsinformation skal være tydelig, letforståelig og læsbar.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum omfatte fabrikantens navn og adresse eller, når fabrikanten ikke er etableret i EU, fabrikantens navn og importørens navn og adresse, artiklens navn og type, registreringsnummer, minimumsaldersgrænse for anvendelse som fastsat i artikel 7, stk. 1 og 2, kategori, brugsanvisning, fremstillingsår for kategori 3 og 4 samt mindste sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. Mærkningen skal omfatte det eksplosive nettoindhold.

  2. Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum omfatte fabrikantens navn og adresse eller, når fabrikanten ikke er etableret i EU, fabrikantens navn og importørens navn og adresse, artiklens navn og type, registreringsnummer for at sikre den pyrotekniske artikels sporbarhed, minimumsaldersgrænse for anvendelse som fastsat i artikel 7, stk. 1 og 2, kategori, brugsanvisning, fremstillingsår for kategori 3 og 4 samt mindste sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. Mærkningen skal omfatte det eksplosive nettoindhold.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til køretøjer skal indeholde fabrikantens navn, artiklens navn og type, registreringsnummer og sikkerhedsoplysninger.

  1. Mærkningen af pyrotekniske artikler til køretøjer skal indeholde fabrikantens navn, artiklens navn og type, registreringsnummer og om nødvendigt sikkerhedsoplysninger.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Et sikkerhedsblad udarbejdet i overensstemmelse med bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 udleveres til professionelle brugere på det sprog, de ønsker.

  3. Anvisninger til sikker håndtering med oplysninger, som er relevante for professionelle brugere, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 udleveres til professionelle brugere på det sprog, de ønsker.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Sikkerhedsbladet kan udleveres på papir eller elektronisk, såfremt modtageren har de nødvendige midler til at modtage det.

  Anvisningerne til sikker håndtering kan udleveres på papir eller elektronisk, såfremt modtageren har de nødvendige midler til at modtage dem.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Importøren skal, før han bringer en pyroteknisk artikel i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i artikel 16 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at den pyrotekniske artikel er forsynet med CE-mærkning, og at fabrikanten har opfyldt mærkningskravene i artikel 9 og 10.

  2. Importøren skal, før han bringer en pyroteknisk artikel i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i artikel 16 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at den pyrotekniske artikel er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt mærkningskravene i artikel 9 og 10.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af den pyrotekniske artikel, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager den.

  3. Hvor det er relevant i henhold til artikel 9, stk. 2, skal importøren på den pyrotekniske artikel angive navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og den postadresse eller i givet fald adressen på det websted, hvorpå den pågældende kan kontaktes, eller hvis dette ikke er muligt på rimelig vis, skal disse oplysninger anføres på emballagen eller i et dokument, der ledsager den pyrotekniske artikel. Adressen skal angive et enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Medlemsstaterne sikrer, at pyrotekniske artikler, der lovligt er bragt i omsætning før [den dato, der er fastsat i artikel 48, stk. 1], kan gøres tilgængelige på markedet af distributører uden yderligere produktkrav.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndighederne identificere:

  Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndighederne angive:

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Erhvervsdrivende skal i en periode på 10 år efter, at de har fået leveret eller har leveret den pyrotekniske artikel, kunne forelægge de i første afsnit nævnte oplysninger.

  Erhvervsdrivende skal i en periode på 10 år efter, at de har fået leveret eller har leveret den pyrotekniske artikel, forelægge de i første afsnit nævnte oplysninger. Erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at ajourføre disse oplysninger, efter at leveringen er afsluttet.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 14a

   

  Erhvervsdrivendes forpligtelser vedrørende produkter på lager

   

  Medlemsstaterne skal sikre, at de erhvervsdrivendes forpligtelser vedrørende de produkter, de har på lager, opfyldes i henhold til artikel 47.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag II til dette direktiv, og løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor den pyrotekniske artikel bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.

  2. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, indeholde de elementer, der er anført i de relevante moduler i bilag II til dette direktiv, og løbende ajourføres. Den erhvervsdrivende fremlægger efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen i papirform eller elektronisk form og sikrer, at den oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor den pyrotekniske artikel bringes i omsætning eller gøres tilgængelig på markedet.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at den pyrotekniske artikel opfylder de gældende krav.

  4. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at den pyrotekniske artikel opfylder kravene i dette direktiv.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Efter CE-mærkningen og, hvis det er relevant, de identifikationsnumre, der er omhandlet i stk. 3, kan der anbringes et piktogram eller en anden form for angivelse vedrørende risiko- eller brugskategori.

  4. Efter CE-mærkningen og, hvis det er relevant, de identifikationsnumre, der er omhandlet i stk. 3, kan der anbringes en angivelse vedrørende risiko- eller brugskategorien.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Artikel 21 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne skal udpege en bemyndigende myndighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågningen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse med artikel 26.

  1. Medlemsstaterne skal udpege én enkelt bemyndigende myndighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågningen af bemyndigede organer, herunder overensstemmelse med artikel 26.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. En bemyndigende myndighed må ikke uddelegere eller på anden måde overdrage vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af de pyrotekniske artikler, som de vurderer. Dette forhindrer ikke anvendelsen af vurderede pyrotekniske artikler og/eller eksplosivstoffer, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af sådanne produkter i personligt øjemed.

  4. Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, montør, køber, ejer, bruger eller reparatør af de pyrotekniske artikler, som de vurderer. Overensstemmelsesvurderingsorganet må ikke være fabrikant af pyrotekniske artikler eller eksplosivstoffer i almindelighed. Dette forhindrer ikke anvendelsen af vurderede pyrotekniske artikler og/eller eksplosivstoffer, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af sådanne produkter i personligt øjemed.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Artikel 33

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede organers afgørelser kan appelleres.

  Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede organers afgørelser kan appelleres effektivt, hurtigt og upartisk.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Artikel 37 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne informerer én gang om året Kommissionen om deres markedsovervågningstiltag.

  2. Medlemsstaterne giver én gang om året Kommissionen oplysninger om deres markedsovervågningsmyndigheders aktiviteter og om eventuelle planer om og forøgelse af markedsovervågning, herunder tildeling af flere ressourcer, øget effektivitet og opbygning af den nødvendige kapacitet til opnåelsen af disse mål.

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler kun bringes i omsætning, såfremt de opbevares behørigt og anvendes i overensstemmelse med deres formål eller et formål, som med rimelighed er forudsigeligt, og såfremt de ikke er til fare for menneskers sikkerhed og sundhed.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Artikel 37 – stk. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2b. Medlemsstaterne tilfører deres markedsovervågningsmyndigheder tilstrækkelige økonomiske midler til at sikre, at deres aktiviteter er sammenhængende og effektive i hele EU.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at en pyroteknisk artikel udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, der er omfattet af dette direktiv, skal de foretage en evaluering af den pågældende pyrotekniske artikel omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De berørte erhvervsdrivende skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne på enhver nødvendig måde.

  1. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at en pyroteknisk artikel udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, der er omfattet af dette direktiv, skal de foretage en evaluering af den pågældende pyrotekniske artikel omfattende alle de relevante krav, der er fastlagt i dette direktiv. De berørte erhvervsdrivende skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne på enhver nødvendig måde.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 38 – stk. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til den pågældende pyrotekniske artikel.

  8. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til den pågældende pyrotekniske artikel, som f.eks. tilbagetrækning af den pyrotekniske artikel fra markedet.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 39 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og den pyrotekniske artikels manglende overensstemmelse tilskrives en mangel ved de i artikel 15 i dette direktiv omhandlede harmoniserede standarder, anvender Kommissionen proceduren i artikel 8 i forordning (EU) nr. [../...] [om europæisk standardisering].

  3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og den pyrotekniske artikels manglende overensstemmelse tilskrives en mangel ved de i artikel 15 i dette direktiv omhandlede harmoniserede standarder, anvender Kommissionen proceduren i artikel 8 i forordning (EU) nr. [../...] [om europæisk standardisering] efter at have hørt det udvalg, som er omhandlet i denne forordnings artikel 45.

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 46 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, gennemførelsen heraf.

  Medlemsstaterne benytter sig af eksisterende mekanismer til sikring af, at reglerne for anvendelse af CE-mærkningen gennemføres korrekt, og tager passende skridt i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sådanne bestemmelser kan omfatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 46 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

  De i stk. 1 nævnte sanktioner skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 46 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne giver senest den 13. juli 2013 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne

  Medlemsstaterne giver senest den 13. juli 2013 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne. Kommissionen gør disse bestemmelser offentligt tilgængelige ved at offentliggøre dem på internettet.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 47 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Uanset stk. 3 gælder nationale autorisationer med hensyn til pyrotekniske artikler til køretøjer, der er bevilget før den 4. juli 2013, indtil udløbsdatoen.

  4. Uanset stk. 3 gælder nationale autorisationer med hensyn til pyrotekniske artikler til køretøjer, der er typegodkendt før den 4. juli 2013, herunder deres reservedele, indtil udløbsdatoen.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 47 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Uanset denne artikels stk. 5 gælder overensstemmelseserklæringer for pyrotekniske artikler til køretøjer, der er typegodkendt før den 4. juli 2013 eller udstedt i henhold til direktiv 2007/23/EF, herunder deres reservedele, indtil udløbsdatoen. Tilladelsen til forlængelse af erklæringerne står ved magt.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 48 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 3. juli 2013 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 3, stk. 8, artikel 3, stk. 12, 13, 15-22, artikel 4, stk. 1, artikel 5, artikel 8, stk. 2-7, artikel 11-15, artikel 17-28, artikel 30-34, artikel 36, 37, stk. 1, artikel 38-41, artikel 46, 47 og bilag I og II. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

  1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør op til højst tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 3, stk. 8, artikel 3, stk. 12, 13, 15-22, artikel 4, stk. 1, artikel 5, artikel 8, stk. 2-7, artikel 11-15, artikel 17-28, artikel 30-34, artikel 36, 37, stk. 1, artikel 38-41, artikel 46, 47 og bilag I og II. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 48 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

  4. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen gør disse bestemmelser offentligt tilgængelige ved at offentliggøre dem på internettet.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i nærværende direktiv en dag efter den dato, der er fastsat i artikel 48, stk. 1.

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Bilag II – Modul B – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Pyrotekniske artikler til køretøjer er beregnet til køretøjernes livscyklus og anses for at opfylde kravene i den gældende lovgivning på tidspunktet for deres første tilgængeliggørelse på markedet og indtil afslutningen af deres levetid.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Bilag II – Modul C2 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeoverensstemmelsesattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv.

  Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EU-typeoverensstemmelsesattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Bilag II – Modul C2 – stk. 3 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Et bemyndiget organ, som vælges af fabrikanten, skal foretage eller lade foretage produktkontrol med vekslende mellemrum, der fastsættes af organet, med henblik på at kontrollere kvaliteten af den interne kontrol af pyrotekniske artikel, blandt andet under hensyn til, hvor teknologisk komplekse den pyrotekniske artikel er, og hvor stor produktionsmængden er. Organet udtager en repræsentativ stikprøve af de færdige produkter på stedet, før produktet bringes i omsætning, og denne stikprøve undersøges og underkastes de prøvninger, der er fastsat i de relevante dele af den harmoniserede standard og/eller de tekniske specifikationer, eller lignende prøvninger med henblik på at kontrollere, at den pyrotekniske artikel er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Såfremt en stikprøve i sådanne tilfælde ikke lever op til det acceptable kvalitetsniveau, træffer organet de fornødne foranstaltninger.

  Et akkrediteret internt organ eller et bemyndiget organ, som vælges af fabrikanten, skal foretage eller lade foretage produktkontrol med vekslende mellemrum, der fastsættes af organet, med henblik på at kontrollere kvaliteten af den interne kontrol af den pyrotekniske artikel, blandt andet under hensyn til, hvor teknologisk kompleks den pyrotekniske artikel er, og hvor stor produktionsmængden er. Organet udtager en repræsentativ stikprøve af de færdige produkter på stedet, før produktet bringes i omsætning, og denne stikprøve undersøges og underkastes de prøvninger, der er fastsat i de relevante dele af den harmoniserede standard og/eller de tekniske specifikationer, eller lignende prøvninger med henblik på at kontrollere, at den pyrotekniske artikel er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Såfremt en stikprøve i sådanne tilfælde ikke lever op til det acceptable kvalitetsniveau, træffer organet de fornødne foranstaltninger.

  • [1]  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 105.
  • [2]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  Baggrund for forslaget

  Denne betænkning medfører ændringer af et forslag fra Kommissionen om omarbejdning af direktiv 2007/23/EF om markedsføring af pyrotekniske artikler. Forslaget blev fremlagt i november 2011 som led i gennemførelsen af de nye retlige rammer, der vedtoges i 2008 under betegnelsen "varepakken", som dækker de komplementære instrumenter, nemlig afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse nr. 93/465/EØF og forordning (EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93. Det foreliggende forslag er del af en pakke, hvor ni produktdirektiver tilpasses de nye retlige rammer.

  Det eksisterende direktiv 2007/23/EF beskriver væsentlige sikkerhedskrav, som pyrotekniske artikler skal overholde for at kunne bringes i omsætning på EU's marked.

  De nye retlige rammer blev vedtaget for at afhjælpe mangler i EU's gældende harmoniseringslovgivning med henblik på at fuldføre det indre marked under sikring af fair konkurrence og sikre produkter. Inkonsekvent gennemførelse og håndhævelse af den eksisterende EU-harmonisering i medlemsstaterne har sammen med komplekse regler gjort det stadig vanskeligere for såvel erhvervsdrivende som myndigheder at fortolke og anvende lovgivningen korrekt, hvilket afføder ulige markedsvilkår og medfører, at der markedsføres usikre produkter. Med "varepakken" udstikkes de overordnede rammer for strømlining af produktlovgivningen med henblik på at gøre denne mere ensartet og forståelig for både de erhvervsdrivende og markedsovervågningsmyndighederne.

  Bestemmelserne i afgørelsen om de nye retlige rammer er dog ikke umiddelbart gældende. Med henblik på at sikre, at alle erhvervssektorer, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen, drager fordel af forbedringerne i de nye retlige rammer, bør bestemmelserne i afgørelsen om de nye retlige rammer integreres i den eksisterende produktlovgivning.

  Efter vedtagelsen af de nye retlige rammer i 2008 har Kommissionen indledt en evaluering af den harmoniserede europæiske produktlovgivning med henblik på at kortlægge, hvilke instrumenter der skal revideres i forbindelse med gennemførelsen af de nye retlige rammer.

  I denne evalueringsproces er der blevet identificeret en række direktiver, der skal revideres inden for de næste tre til fem år som følge af revisionsklausuler eller af sektorspecifikke årsager (behov for præcisering af område, behov for ajourførte sikkerhedskrav osv.). Af disse årsager vil størstedelen af den gældende EU-produktlovgivning skulle revideres og vil blive behandlet individuelt i overensstemmelse med Kommissionens arbejdsprogram.

  De ni forslag i pakken, der blev fremlagt i november 2011, inklusive direktiv 2007/23/EF, indgår ikke i den førnævnte gruppe produktdirektiver, men er blevet udpeget som velegnede til tilpasning til de nye retlige rammer på grund af deres fælles struktur. De sektorer, der er omfattet af direktiverne, er alle meget vigtige erhvervssektorer, som er udsat for kraftig international konkurrence, og det vurderes, at disse sektorer vil nyde godt af forenklingen og indførelsen af lige vilkår for europæiske virksomheder, der er omfattet af de nye retlige rammer.

  Ændringerne af bestemmelserne i dette direktiv omfatter: definitionerne, de erhvervsdrivendes forpligtelser, overensstemmelsesformodningen i kraft af harmoniserede standarder, overensstemmelseserklæringen, CE-mærkningen, bemyndigede organer, beskyttelsesklausulproceduren og procedurer til overensstemmelsesvurdering.

  Hensigten med forslaget var udelukkende overensstemmelse med de horisontale bestemmelser i afgørelse nr. 768/2008/EF og den nye terminologi i Lissabontraktaten, inklusive nye regler om komitologi.

  Procedure

  Tilpasningen til afgørelsen om de nye retlige rammer kræver en række indholdsmæssige ændringer i dette direktivs bestemmelser. Omarbejdningsteknikken er valgt i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001.

  I henhold til artikel 87 i Europa-Parlamentets forretningsorden har Retsudvalget behandlet forslaget på baggrund af rapporterne fra den rådgivende gruppe (de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen) og vurderet, at det ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, eller dem, der er kortlagt af den rådgivende gruppe.

  Ordførerens holdning

  Ordføreren mener, at denne tilpasning af ni produktdirektiver til de nye retlige rammer er et vigtigt skridt hen imod fuldførelsen af EU's indre marked.

  Med de nye retlige rammer indføres et forenklet reguleringsmæssigt miljø for produkter og mulighed for en mere konsekvent gennemførelse af tekniske bestemmelser, som vil bidrage til at forbedre det indre markeds funktion ved at sikre ligebehandling af ikkeoverensstemmende produkter og af de erhvervsdrivende samt ens vurdering af de bemyndigede organer på hele EU-markedet.

  Det er ordførerens opfattelse, at en tilpasning af de ni produktdirektiver til de nye retlige rammer vil øge tilliden hos både producenter og forbrugere i kraft af en præcisering af de erhvervsdrivendes forpligtelser og give medlemsstaternes myndigheder mere effektive værktøjer i hænde til gennemførelse af markedsovervågningskontrol, hvilket alt sammen reducerer antallet af ikkeoverensstemmende og usikre produkter på markedet.

  Kommissionens forslag i tilpasningspakken er baseret på bred høring af interessenter, inklusive flere hundrede SMV'er, og deres erfaring med varepakken, hvilket ordføreren sætter stor pris på.

  Ordføreren støtter Kommissionens generelle intentioner om ren tilpasning af de ni produktdirektiver til de horisontale foranstaltninger i afgørelse nr. 768/2008/EF, men foreslår ikke desto mindre nogle ændringer af direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler til yderligere præcisering og sektortilpasninger med følgende mål:

  1. Yderligere tilpasning af direktivet til de nye retlige rammer og retssikkerheden

  Ordføreren mener, at en række ændringer er vigtige for at bringe det foreslåede direktiv i bedre overensstemmelse med ordlyden af afgørelse nr. 768/2008/EF og fjerne de mulige uoverensstemmelser i teksten, der ellers ville kunne medføre retsusikkerhed.

  Det er også vigtigt at præcisere retsstillingen for produkter, der lovligt er bragt i omsætning i henhold til det gældende direktiv, før det nye direktiv træder i kraft, men som stadig er på lager. Det bør understreges, at EU-lovgivningen ikke har tilbagevirkende kraft, og præciseres, at disse produkter stadig kan gøres tilgængelige på markedet, efter at det nye direktiv er trådt i kraft. Dette gælder især i bilindustrien, hvor der anvendes, udvikles og fremstilles pyrotekniske artikler i serieproduktion, som typisk holder i mindst 15 år. I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at så snart pyrotekniske artikler til køretøjer er installeret i et køretøj, forbliver de tilgængelige på markedet som nye reservedele, for det tilfælde at et køretøj skal repareres. Sikkerhedskravene er allerede omfattet af typegodkendelsen for det pågældende køretøj.

  Ordføreren mener desuden, at Kommissionen skal forpligtes til at offentliggøre de nationale bestemmelser, som udspringer af direktivets gennemførelse, og relevante sanktioner på internettet (princippet om åbenhed).

  2. Øget forbrugerbeskyttelse

  De nye retlige rammer bidrager til øget forbrugertillid til det indre marked. Derfor er en række ændringer også knyttet til ordførerens målsætning om at drage fuld nytte af de nye retlige rammers bestemmelser vedrørende forbrugerbeskyttelse. I denne forbindelse ville visse ændringer gøre det muligt for det nye direktiv at dække et bredere spektrum af situationer, der falder ind under de væsentlige sikkerhedskrav, når også rimeligt forudsigelig brug skal tages i betragtning i produktets planlægningsfase (jf. artikel 16 om generelle krav i forordning (EF) nr. 765/2008). Forbrugerbeskyttelsen ville også blive øget ved at præcisere, at brugsanvisninger, sikkerhedsinformationer og mærkninger skal være tydelige og forståelige. Ordføreren har endvidere til hensigt at gøre det elektriske materiel mere tilgængeligt for handicappede. Det foreslås at forbedre sikkerhedskravene ved at sikre, at begrebet sikkerhed også omfatter børns, ældres og handicappedes sikkerhed i de tilfælde, hvor det elektriske materiel ikke er beregnet til professionel brug.

  3. Begrænsning af bureaukratiet

  De nye retlige rammer skal bidrage til styrkelse af varernes frie bevægelighed i EU. Et omstændeligt bureaukrati vil imidlertid hindre varernes frie bevægelighed. Ordføreren har derfor nøje gennemgået det foreslåede direktiv med henblik på at begrænse bureaukratiet, hvor dette er muligt. Således foreslås det i betænkningen at modernisere de nuværende procedurer ved ud over papirform også at tillade elektronisk levering af EU's overensstemmelseserklæring og nedbringe bureaukratiet for erhvervsdrivende i forbindelse med identifikation af efterfølgende/foregående erhvervsdrivende i forsyningskæden.

  Som nævnt tidligere støtter ordføreren forenklingen og moderniseringen af procedurerne i de nye retlige rammer, men vil samtidig gerne understrege, at det kan være nødvendigt med fleksibilitet i forbindelse med visse af de krav, der fastlægges i de nye rammer. Det foreslås f.eks. at tilføje en undtagelse fra reglen om "én enkelt overensstemmelseserklæring" i tilfælde, hvor afgivelse af én enkelt erklæring skaber specifikke problemer på grund af dennes kompleksitet eller omfang. Det burde i dette tilfælde være muligt at afgive alle relevante overensstemmelseserklæringer separat.

  Ordføreren ændrer endvidere nogle forpligtelser i forbindelse med pyrotekniske artikler til køretøjer, da disse kun udleveres til professionelle brugere, samt hvor der allerede er udstedt nationale autorisationer og overensstemmelsescertifikater for de pyrotekniske artikler i overensstemmelse med direktiv 2007/23/EF.

  4. Sikring af bedre markedsovervågning af produkter

  Selv om ordføreren er bekendt med den kommende nye forordning om markedsovervågning, som er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene, sigter det sidste sæt ændringer mod at sikre en bedre markedsovervågning af produkter. Med henblik herpå forslår ordføreren at øge markedsovervågningen inden for fjernsalg ved at sikre, at alle krævede relevante informationer også vises ved elektronisk handel, forpligte medlemsstaterne til årligt at underrette Kommissionen om deres markedsovervågningsaktiviteter og opfordre medlemsstaterne til at tilføre deres markedsovervågningsmyndigheder tilstrækkelige økonomiske midler. Endelig understreger ordføreren behovet for, at medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger over for ukorrekt brug af CE-mærkning.

  BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

   

   

   

   

  DE JURIDISKE TJENESTERS

  RÅDGIVENDE GRUPPE

  Bruxelles, den 8. oktober 2012

  UDTALELSE

                                                        TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                                RÅDET

                                                                KOMMISSIONEN

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning)

  COM(2011)0764 af 21.11.2011 – 2011/0358(COD)

  I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på møder den 29. november og 12. december 2011 og den 26. januar, 24. maj og 5. juli 2012 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

  Efter på disse møder[1] at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

  1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

  2) Følgende dele af forslaget til omarbejdning burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:

  - i artikel 48, stk. 1, første afsnit, ordene "artikel 3, stk. 8, artikel 3, stk. 12, 13, 15-22, artikel 4, stk. 1, artikel 5, artikel 8, stk. 2-7, artikel 11-15, artikel 17-28, artikel 30-34, artikel 36, artikel 37, stk. 1, artikel 38-41, artikel 46 og 47 samt bilag I og II" og hele sidste punktum, der lyder således: "De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv";

  - i artikel 48, stk. 3, andet afsnit, ordene "fra 4. juli 2013".

  3) I artikel 6 burde henvisningen til "artikel 17" have været en henvisning til "artikel 16".

  4) I bilag II burde visse ændringer, som kun var markeret med tilpasningsmarkører, have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer. En revideret version af bilag II vedlægges hermed.

  Med hensyn til artikel 42 og 44 i den foreslåede omarbejdede tekst blev det drøftet, om listen med punkt a), b) og c) i artikel 42 og punkt a) og b) i artikel 44 burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer. På den ene side mente Europa-Parlamentets og Kommissionens juridiske tjenester, at den anvendte markering i de to artikler til erstatningen af den indledende ordlyd i henholdsvis stk. 1 og 2 i artikel 18 i direktiv 2007/23/EF med en ny ordlyd taget fra den standardtekst, som de tre institutioner havde aftalt, i tilstrækkelig grad beskriver de indholdsmæssige ændringer, der foreslås for disse bestemmelser. På den anden side mente Rådets juridiske tjeneste, at den ændrede procedure ikke kan adskilles fra de punkter, som proceduren vedrører, og at hele ordlyden i artikel 42 og 44, herunder de fire nævnte punkter, derfor burde have været gråskraveret. Ikke desto mindre delte de tre juridiske tjenester den opfattelse, at Kommissionens udkast til artikel 42 og 44 skulle forstås sådan, at Kommissionen havde haft til hensigt kun at foreslå, at henvisningen til forskriftsproceduren med kontrol, som aktuelt fremgår af stk. 1 i artikel 18 i direktiv 2007/23/EF, skulle erstattes af en uddelegering til Kommissionen af beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, og at henvisningen til den lovgivningsprocedure, som aktuelt fremgår af stk. 2 i samme artikel, erstattes af en tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 291 i TEUF og forordning (EU) nr. 182/2011. I denne henseende var de tre juridiske tjenester også enige om, at lovgiveren som led i omarbejdningen kunne fastlægge en uddelegering af beføjelser med henblik på punkt a), b) og c) i artikel 42 eller alternativt med hensyn til et eller flere af disse punkter vælge ikke at uddelegere sine beføjelser til Kommissionen (og således gøre den oprindelige lovgivningsprocedure gældende for disse ændringer) eller give den pågældende institution eller Rådet gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med artikel 291 i TEUF og forordning (EU) nr. 182/2011. Ligeledes kunne lovgiveren som led i omarbejdningen tildele Kommissionen gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med artikel 291 TEUF og forordning (EU) nr. 182/2011 med henblik på punkt a) og b) i artikel 44 eller alternativt med hensyn til et eller flere af disse punkter vælge ikke at tildele Kommissionen gennemførelsesbeføjelser (og således gøre den oprindelige lovgivningsprocedure gældende for disse ændringer) eller at fastlægge en uddelegering af beføjelser i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF eller tildele Rådet gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med artikel 291 i TEUF.

  Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

  C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Juridisk konsulent                   Juridisk konsulent                   Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

  PROCEDURE

  Titel

  Harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning)

  Referencer

  COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

  Dato for høring af EP

  21.11.2011

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  30.11.2011

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  30.11.2011

  JURI

  30.11.2011

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ITRE

  19.12.2011

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Zuzana Roithová

  29.11.2011

   

   

   

  Behandling i udvalg

  9.1.2012

  28.2.2012

  31.5.2012

  10.7.2012

  Dato for vedtagelse

  6.11.2012

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

  Dato for indgivelse

  15.11.2012