JELENTÉS a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Zuzana Roithová
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 87. cikke)


Eljárás : 2011/0358(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0375/2012
Előterjesztett szövegek :
A7-0375/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0764),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0425/2011),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére[1],

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett 2012. november 6-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0375/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az ezen módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok által hozott, az Unión  belüli kereskedelmet korlátozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket harmonizálni kell a pirotechnikai termékek belső piacon történő szabad mozgásának biztosítása érdekében, ugyanakkor szavatolni kell az emberi egészség és biztonság magas szintű védelmét, valamint a fogyasztók és a szakmai végfelhasználók védelmét.

(5) A tagállamok által hozott, az Unión  belüli kereskedelmet korlátozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket harmonizálni kell a pirotechnikai termékek belső piacon történő szabad mozgásának biztosítása érdekében, ugyanakkor szavatolni kell az emberi egészség és biztonság magas szintű védelmét, valamint a fogyasztók védelmét, ideértve a veszélyeztetett fogyasztók magas szintű védelmét, amennyiben a pirotechnikai termékeket nem szakmai felhasználásra szánják, illetve a szakmai végfelhasználók védelmét.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Amikor egy pirotechnikai terméket forgalomba hoznak, az importőröknek a pirotechnikai terméken fel kell tüntetniük nevüket és postai vagy – amennyiben létezik ilyen – elektronikus kapcsolattartási címüket. Ez alól kivételt lehet tenni, ha a pirotechnikai termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az importőrnek fel kellene bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a pirotechnikai terméken feltüntethesse.

(Lásd a 768/2008/EK határozat 25. preambulumbekezdésének megfogalmazását.)

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) Amikor az egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállítása az egyetlen EU-nyilatkozat bonyolultsága vagy hatóköre miatt különleges problémákat okozhat, lehetőséget kell adni arra, hogy az egyetlen EU-nyilatkozatot az adott pirotechnikai termékre vonatkozó egyedi EU-megfelelőségi nyilatkozatokkal váltsák ki.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az olyan pirotechnikai termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberi egészség és biztonság, illetve a közérdek védelmének egyéb szempontjaiból. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve az ilyen pirotechnikai termékeket illetően már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(41) A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az olyan pirotechnikai termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberi egészség és biztonság szempontjaiból, ideértve a gyermekek, az idősek és a fogyatékkal élők biztonságát is azokban az esetekben, amikor a pirotechnikai termékeket nem szakmai felhasználásra szánják, illetve a közérdek védelmének egyéb szempontjaiból. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve az ilyen pirotechnikai termékeket illetően már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(43a) A gazdasági szereplők számára ezen irányelv által előírt valamennyi kötelezettség vonatkozik a távértékesítésre is.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(49a) Az ezen irányelv tekintetében releváns harmonizált szabványoknak teljes mértékben figyelembe kell venniük az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét, amelyet az Európai Unió 2010. december 23-án írt alá.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. forgalomba hozatal”: egy pirotechnikai termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon ;

7. forgalmazás”: egy pirotechnikai terméknek gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. forgalmazás”: egy pirotechnikai terméknek gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

8. forgalomba hozatal”: egy pirotechnikai termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. "gazdasági szereplő": a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;

12. gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr vagy a forgalmazó;

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. „harmonizált szabvány”: a(z) [európai szabványosításáról szóló] [../..]/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott harmonizált szabvány  ;

14. „harmonizált szabvány”: a(z) [európai szabványosításáról szóló] [../..]/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szabvány;

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez az irányelv nem zárja ki azon tagállami intézkedéseket, amelyek közrendi, közbiztonsági, közvédelmi vagy környezetvédelmi okokból tiltják vagy korlátozzák a 2. és 3. osztályba sorolt tűzijátékok, valamint a színpadi és egyéb pirotechnikai termékek birtoklását, használatát és/vagy lakossági értékesítését.

(2) Ez az irányelv nem zárja ki azon tagállami intézkedéseket, amelyek közrendi, egészségügyi, közbiztonsági, közvédelmi vagy környezetvédelmi okokból tiltják vagy korlátozzák a 2. és 3. osztályba sorolt tűzijátékok, valamint a színpadi és egyéb pirotechnikai termékek birtoklását, használatát és/vagy lakossági értékesítését.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Korhatárok

Korhatárok és egyéb korlátozások

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A pirotechnikai termékek nem forgalmazhatók  az alábbi korhatárok alatt:

(1) A pirotechnikai termékek nem forgalmazhatók az alábbi korhatárok alatti végfelhasználók részére:

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok megemelhetik az (1) bekezdésben megállapított korhatárokat, amennyiben ez közrendi vagy közbiztonsági okokból indokolt. A tagállamok csökkenthetik a korhatárt olyan személyek esetében, akik szakmailag képzettek vagy ilyen képzésben vesznek részt.

(2) A tagállamok megemelhetik az (1) bekezdésben megállapított korhatárokat, amennyiben ez közrendi, egészségügyi vagy közbiztonsági okokból indokolt. A tagállamok csökkenthetik is a korhatárt olyan személyek esetében, akik szakmailag képzettek vagy ilyen képzésben vesznek részt.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A P1. osztályba tartozó, járművekhez használt pirotechnikai termékeket, ideértve a légzsák- és a biztonsági övek előfeszítésére szolgáló rendszereket, nem forgalmazzák a széles nyilvánosság számára, kivéve járműbe vagy nagyobb, levehető járműrészbe beépített formában.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A gyártók elkészítik a II. mellékletben említett műszaki dokumentációt, és elvégzik a 16. cikk szerinti megfelelőségértékelési eljárást.

(2) A gyártók elkészítik a II. mellékletben említett műszaki dokumentációt, és már elvégezték a 16. cikk szerinti megfelelőségértékelési eljárást.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a járművekhez használt pirotechnikai termékektől eltérő pirotechnikai termékeket látható, olvasható és kitörölhetetlen címkével lássák el, annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein), amelyben a terméket a fogyasztó számára forgalmazzák .

(1) A gyártó köteles biztosítani, hogy a járművekhez használt pirotechnikai termékektől eltérő pirotechnikai termékeket látható, olvasható és kitörölhetetlen címkével lássák el, annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein), amelyben a terméket a fogyasztó számára forgalmazzák. Ennek a címkének, valamint a használati utasításnak és a biztonsági tájékoztatónak világosnak, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A pirotechnikai termékek címkéin fel kell tüntetni legalább a gyártó nevét és címét, illetve ha a gyártó az Unióban  nem letelepedett, a gyártó nevét, valamint az importőr nevét és címét, a termék megnevezését és típusát, a termék-nyilvántartási számot,  a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt alsó korhatárokat, a besorolási osztályt és a használati utasítást, a 3. és a 4. osztályba sorolt tűzijátékok esetén a gyártási évet, illetve adott esetben a minimális biztonsági távolságot. A címkén fel kell tüntetni a termék nettó robbanóanyag-tartalmát (a továbbiakban: NEC)  .

(2) A pirotechnikai termékek címkéin a pirotechnikai termék nyomon követhetőségének biztosítása érdekében fel kell tüntetni legalább a gyártó nevét és címét, illetve ha a gyártó az Unióban nem letelepedett, a gyártó nevét, valamint az importőr nevét és címét, a termék megnevezését és típusát, a termék-nyilvántartási számot, a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt alsó korhatárokat, a besorolási osztályt és a használati utasítást, a 3. és a 4. osztályba sorolt tűzijátékok esetén a gyártási évet, illetve adott esetben a minimális biztonsági távolságot. A címkén fel kell tüntetni a termék nettó robbanóanyag-tartalmát (a továbbiakban: NEC).

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A járművekhez használt pirotechnikai termékek címkéin fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék nevét és típusát, a termék-nyilvántartási számot  és a biztonsági előírásokat.

(1) A járművekhez használt pirotechnikai termékek címkéin fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék nevét és típusát, a termék-nyilvántartási számot  és – amennyiben szükséges – a biztonsági előírásokat.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet16 mellékletének megfelelően összeállított biztonsági adatlapot a hivatásos felhasználók rendelkezésére kell bocsátani az általuk megjelölt nyelven.

(3) Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek16 megfelelően a biztonságos kezelésre vonatkozó utasítást, amely tartalmazza a hivatásos felhasználók számára lényeges információkat, a hivatásos felhasználók rendelkezésére kell bocsátani az általuk megjelölt nyelven.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A biztonsági adatlapot nyomtatott vagy elektronikus formátumban is el lehet küldeni, amennyiben a címzett rendelkezik a hozzáféréshez szükséges eszközökkel.

A biztonságos kezelésre vonatkozó utasításokat nyomtatott vagy elektronikus formátumban is el lehet küldeni, amennyiben a címzett rendelkezik a hozzáféréshez szükséges eszközökkel.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Egy adott pirotechnikai termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök meggyőződnek róla, hogy a gyártó elvégezte a 16. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a pirotechnikai terméken fel van tüntetve a CE-jelölés, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 9. vagy a 10. cikkben meghatározott címkézési követelményeknek.

(2) Egy adott pirotechnikai termék forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök meggyőződnek róla, hogy a gyártó elvégezte a 16. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a pirotechnikai terméken fel van tüntetve a CE-jelölés, és mellékelve vannak hozzá az előírt dokumentumok, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 9. vagy a 10. cikkben meghatározott címkézési követelményeknek.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az importőrök a pirotechnikai terméken, vagy ha ez nem lehetséges, a termék csomagolásán vagy a pirotechnikai termék kísérő dokumentációján feltüntetik nevüket és kapcsolattartási címüket.

(3) Amennyiben a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően lényeges, az importőrök a pirotechnikai terméken, feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai vagy – amennyiben létezik ilyen – elektronikus kapcsolattartási címüket, illetve ha ez ésszerűen nem lehetséges, ezeket az adatokat a pirotechnikai termék csomagolásán vagy kísérő dokumentációján adják meg. Címként egyetlen kapcsolattartási címet adnak meg, amelyen a gyártó elérhető. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy azokat a pirotechnikai termékeket, amelyeket [a 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpont] előtt jogszerűen hoztak forgalomba, a forgalmazók a termékekre vonatkozó további követelmények nélkül forgalmazhassák.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

A gazdasági szereplőknek kérésre meg kell adniuk a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben említett információkat a pirotechnikai termék hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követően 10 évig be kell tudni mutatniuk.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben említett információkat a pirotechnikai termék hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követően 10 évig be kell mutatniuk. A gazdasági szereplők számára nem írják elő, hogy ezeket az információkat a szállítás lezárulta után frissítsék.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

A gazdasági szereplők készleten lévő termékekkel kapcsolatos kötelezettségei

 

A tagállamok biztosítják, hogy a gazdasági szereplők készleten lévő termékekkel kapcsolatos kötelezettségeit a 47. cikkel összhangban alkalmazzák.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat felépítése tartalmazza az ezen irányelv II. mellékletének vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, megfelel a 768/2008/EK határozat III. mellékletében meghatározott mintának, és folyamatosan aktualizálni kell. Le kell fordítani azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán a pirotechnikai terméket forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a 768/2008/EK határozat III. mellékletében meghatározott mintának, tartalmazza az ezen irányelv II. mellékletének vonatkozó moduljaiban meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni kell. A gazdasági szereplő a piacfelügyeleti hatóságok kérésére nyomtatott formában vagy elektronikus úton biztosítja az EU-megfelelőségi nyilatkozat másolatát, és annak azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre való lefordítását, amely piacán a pirotechnikai terméket forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a pirotechnikai termék megfeleléséért.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a pirotechnikai termék ezen irányelvben megállapított követelményeknek való megfeleléséért.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A CE-jelölést és adott esetben a (3) bekezdésben említett azonosító számot különleges kockázatokat vagy felhasználást jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés követheti.

(4) A CE-jelölést és adott esetben a (3) bekezdésben említett azonosító számot különleges kockázatot vagy felhasználást jelölő bármilyen jelölés követheti.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy bejelentő hatóságot, amely felelősséget vállal a megfelelőségértékelési szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért, ideértve a 26. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is.

(1) A tagállamok kijelölnek egyetlen bejelentő hatóságot, amely felelősséget vállal a megfelelőségértékelő szervezetek értékeléséhez és bejelentéséhez szükséges eljárások kialakításáért és végrehajtásáért, valamint a bejelentett szervezetek ellenőrzéséért, ideértve a 26. cikk rendelkezéseinek való megfelelést is.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A bejelentő hatóságok nem ruházzák át az (1) bekezdésben említett értékelés, bejelentés vagy ellenőrzés feladatát olyan szervre, amely nem kormányzati szerv, és egyéb módon nem bízzák ezt a feladatot nem kormányzati szervre.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet azon pirotechnikai termékek és/vagy robbanóanyagok tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyeket értékel. Ez nem zárja ki az olyan pirotechnikai termékek és/vagy robbanóanyagok felhasználását, amelyek a megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve az ilyen termékek személyes célra történő használatát sem.

(4) A megfelelőségértékelő szervezet, valamint annak felső szintű vezetése és a megfelelőségértékelést végző munkavállalója nem lehet azon pirotechnikai termékek és/vagy robbanóanyagok tervezője, gyártója, szállítója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, amelyeket értékel. A megfelelőségértékelő szervezet nem lehet pirotechnikai termékek vagy általában robbanóanyagok gyártója. Ez nem zárja ki az olyan pirotechnikai termékek és/vagy robbanóanyagok felhasználását, amelyek a megfelelőségértékelő szervezet működéséhez szükségesek, illetve az ilyen termékek személyes célra történő használatát sem.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bejelentett szervezet döntése ellen fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett szervezet döntése ellen hatékony, gyors és pártatlan fellebbezési eljárást lehessen kezdeményezni.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok piacfelügyeleti tevékenységükről évente tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok évente megadják a Bizottságnak a piacfelügyeleti hatóságaik tevékenységeire vonatkozó adatokat, valamint a piacfelügyeletre és annak fokozására vonatkozó tervek részleteit, ideértve több erőforrás biztosítását, a hatékonyság növelését és az e célok eléréséhez szükséges kapacitás kiépítését is.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy csak akkor hozzanak forgalomba pirotechnikai termékeket, amennyiben azokat megfelelően tárolják és rendeltetésszerűen vagy valamilyen ésszerűen előrelátható célra használják fel, és nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

37 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A tagállamok megfelelő forrásokat biztosítanak piacfelügyeleti hatóságaik számára annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységeik az egész Unióban egységesek és hatékonyak legyenek.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai  a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak,  illetve ha  elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy pirotechnikai termék kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya alá tartozó szempontjait tekintve,  akkor elvégzik az érintett pirotechnikai termék értékelését, amely kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes követelményre. Az érintett gazdasági szereplők minden szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal .

(1) Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy pirotechnikai termék kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védelmének ezen irányelv hatálya alá tartozó szempontjait tekintve, akkor elvégzik az érintett pirotechnikai termék értékelését, amely kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes vonatkozó követelményre. Az érintett gazdasági szereplők minden szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

38 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A pirotechnikai termékkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról.

(8) Az adott pirotechnikai termékkel kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, így például a pirotechnikai termék forgalomból való kivonásáról.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a nemzeti  intézkedést megalapozottnak minősül, és a pirotechnikai termék megfelelőségének hiánya az ezen irányelv 15. cikkében említett  harmonizált szabványok hiányosságainak tudható be , akkor  a Bizottság [az európai szabványosításról szóló] [../../EU] rendelet 8. cikkében előírt eljárást alkalmazza  .

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak minősül, és a pirotechnikai termék megfelelőségének hiánya az ezen irányelv 15. cikkében említett harmonizált szabványok hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság – miután konzultált az ezen irányelv 45. cikkében meghatározott bizottsággal – [az európai szabványosításról szóló] [../../EU] rendelet 8. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ennek az  irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése  esetén alkalmazandó szankciók szabályait , és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek érvényesítését  .

A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támaszkodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából, és az ezen jelölésekkel való visszaélések esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket. A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők általi megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek érvényesítését. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megállapított  szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Az első bekezdésben említett szankcióknak hatékonyaknak, a bűncselekmény súlyosságával arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2013. július 3-ig értesítik az Európai Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és a továbbiakban késedelem nélkül tájékoztatást küldenek az ezeket érintő esetleges módosításokról.

A tagállamok 2013. július 3-ig értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és a továbbiakban késedelem nélkül tájékoztatást küldenek az ezeket érintő esetleges módosításokról. A Bizottság e rendelkezéseket az interneten történő közzététellel nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a járművekhez használt pirotechnikai termékekre 2013. július 4-e előtt kiadott nemzeti engedélyek lejáratukig érvényben maradnak.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a 2013. július 4-e előtt típusjóváhagyott járművekhez használt pirotechnikai termékekre, köztük ezek pótalkatrészeire kiadott nemzeti engedélyek lejáratukig érvényben maradnak.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

47 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E cikk (5) bekezdésétől eltérően a 2013. július 4-e előtt típusjóváhagyott járművekhez használt pirotechnikai termékekre, köztük ezek pótalkatrészeire kiadott vagy a 2007/23/EK irányelv alapján kiadott megfelelőségi tanúsítványok lejáratukig érvényben maradnak. A tanúsítványok meghosszabbítása továbbra is megengedett.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2013. július 3-ig  elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 3. cikk (8), (12), (13), valamint (15)–(22) bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, az 5. cikknek, a 8. cikk (2)–(7) bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 17–28. cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a 37. cikk (1) bekezdésének, a 38–41. cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, valamint az I. és a II. mellékletnek . E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot  haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok legkésőbb ezen irányelv hatályba lépésétől számított három éven belül elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 3. cikk (8), (12), (13), valamint (15)–(22) bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, az 5. cikknek, a 8. cikk (2)–(7) bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 17–28. cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a 37. cikk (1) bekezdésének, a 38–41. cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, valamint az I. és a II. mellékletnek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság e rendelkezéseket az interneten történő közzététellel nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

48 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamok a 48. cikk (1) bekezdésében megjelölt időpontot követő naptól kezdve alkalmazzák ezen irányelv rendelkezéseit.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – B modul – 7 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A járművekhez használt pirotechnikai termékeket a járművek életciklusához tervezik, és ezek élettartamuk végéig az első alkalommal történő forgalmazásukkor alkalmazandó jogszabályi követelményeknek megfelelőnek minősülnek.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – C2 modul – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy az előállított termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv követelményeinek.

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa, hogy az előállított pirotechnikai termékek megfelelnek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv követelményeinek.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – C2 modul – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó által választott bejelentett szervezet a pirotechnikai termékre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében a szervezet által meghatározott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a pirotechnikai termékek technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. A bejelentett szervezet által a forgalomba hozatal előtt a helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a harmonizált szabványok és/vagy a műszaki előírások vonatkozó részeiben meghatározott megfelelő vizsgálatokat, illetve az ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a pirotechnikai termék megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek. Abban az esetben, ha a minta nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, a szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az akkreditált belső szervezet vagy a gyártó által választott bejelentett szervezet a pirotechnikai termékre irányuló belső termékellenőrzés minőségének ellenőrzése érdekében a szervezet által meghatározott véletlenszerű időközönként termékellenőrzést végez vagy végeztet, figyelembe véve többek között a pirotechnikai termékek technológiai összetettségét és a termelési mennyiséget. A bejelentett szervezet által a forgalomba hozatal előtt a helyszínen a végtermékekből vett megfelelő mintát meg kell vizsgálni, és el kell rajta végezni a harmonizált szabványok és/vagy a műszaki előírások vonatkozó részeiben meghatározott megfelelő vizsgálatokat, illetve az ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a pirotechnikai termék megfelel-e az EU-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek. Abban az esetben, ha a minta nem felel meg az elfogadható minőségi szintnek, a szervezet megteszi a szükséges intézkedéseket.

  • [1]  HL C 181., 2002.6.21., 105. o.
  • [2]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

Háttér

Ez a jelentés a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló 2007/23/EK irányelv átdolgozására irányuló európai bizottsági javaslat tekintetében tartalmaz módosításokat. A javaslatot 2011 novemberében terjesztették elő a 2008-ban „árucsomagként” elfogadott új jogszabályi keret (NLF) végrehajtásának keretében, amely a következő két egymást kiegészítő eszközt foglalja magában: a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 768/2008/EK határozatot, valamint a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK rendeletet. A jelenlegi javaslat egy csomag része, amely kilenc, termékekről szóló irányelvet hangol össze az NLF-fel.

A meglévő 2007/23/EK irányelv előírja azokat az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeknek a pirotechnikai terméknek meg kell felelniük ahhoz, hogy az uniós piacon forgalmazhatók legyenek.

Az NLF-et a meglévő uniós harmonizációs jogszabályok hiányosságainak megszüntetése érdekében fogadták el a tisztességes versenyfeltételekkel működő és biztonságos termékeket kínáló egységes piac kiépítése érdekében. A meglévő uniós harmonizációs jogszabályok következetlen tagállami végrehajtása és érvényesítése, illetve a szabályozás bonyolultsága rendkívül megnehezítette a gazdasági szereplők és a hatóságok számára a jogszabályok helyes értelmezését és alkalmazását, ami egyenlőtlen piaci feltételeket teremtett, és lehetővé tette nem biztonságos termékek forgalomba hozatalát. Az „árucsomag” biztosítja az általános keretet a termékekre vonatkozó jogszabályok ésszerűsítéséhez, hogy egységesebbé, valamint a gazdasági szereplők és a piacfelügyeleti hatóságok számára egyaránt érthetőbbé váljanak.

Az NLF-határozat rendelkezései azonban nem közvetlenül alkalmazandók. Annak érdekében, hogy az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó valamennyi gazdasági ágazat profitálhasson az NLF fejlesztéseiből, az NLF-határozat rendelkezéseit be kell illeszteni a termékekre vonatkozó meglévő jogszabályokba.

Az NLF-határozatban szereplő jogszabályi keret 2008-as elfogadása után a Bizottság elindította a termékekre vonatkozó harmonizált európai jogszabályok értékelésének folyamatát, hogy azonosítsa azokat az eszközöket, amelyeket az NLF végrehajtásához felül kell vizsgálni.

Az értékelési folyamat során számos irányelvet azonosítottak, míg ezeket a felülvizsgálatra vonatkozó záradékok vagy ágazatspecifikus okok (a hatály pontosításának, a biztonsági követelmények frissítésének szükségessége stb.) miatt a következő 3–5 évben felül kellene vizsgálni. A termékekre vonatkozó meglévő európai jogszabályok nagy többsége ezen okok miatt felülvizsgálatot igényel, és ezekkel a Bizottság munkaprogramjának megfelelően külön-külön fognak foglalkozni.

A 2011 novemberében előterjesztett csomagban szereplő kilenc javaslat, köztük a 2007/23/EK irányelv, nem része a termékekre vonatkozó irányelvek fent említett csoportjának, azonban ezeket alkalmasnak találták arra, hogy közös szerkezetük alapján hozzáigazítsák őket az NLF-határozathoz. Az irányelvek által érintett ágazatok igen jelentős iparágak, amelyekben fokozott nemzetközi verseny folyik, és az értékelések szerint ezek előnyére fog válni az új jogszabályi keret által célként kitűzött egyszerűsítés és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása az európai vállalatok számára.

A jelen irányelv rendelkezéseiben eszközölt változtatások a fogalommeghatározásokat, a gazdasági szereplők kötelezettségeit, a harmonizált szabványok általi megfelelőség vélelmezését, a megfelelőségi nyilatkozatot, a CE-jelölést, a bejelentett szervezeteket, a védzáradéki eljárást és a megfelelőségértékelési eljárásokat érintik. A javaslat szándéka szerint a 768/2008/EK határozatban foglalt horizontális rendelkezésekhez és a Lisszaboni Szerződésben szereplő új terminológiához – többek között a komitológiára vonatkozó új szabályokhoz – való puszta hozzáigazításra szorítkozott.

Eljárás

Az NLF-határozattal történő összehangolás a jelen irányelv rendelkezéseinek több jelentős módosítását teszi szükségessé. Az átdolgozás technikáját a 2001. november 28-i intézményközi megállapodással összhangban választották meg.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 87. cikkének megfelelően a Jogi Bizottság az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport jelentései alapján megvizsgálta a javaslatot, és úgy értékelte, hogy az nem tartalmaz érdemi módosítást a javaslatban és a tanácsadó munkacsoport által ekként megjelölteken túlmenően.

Az előadó álláspontja

Az előadó megítélése szerint a kilenc termékirányelvnek az új jogszabályi keretről szóló határozathoz való hozzáigazítása fontos lépés az EU egységes piacának kiteljesítése felé.

Az NLF egyszerűsített szabályozási környezetet vezet be a termékek tekintetében, és lehetővé teszi a technikai normák egységesebb végrehajtását, ami segíteni fog az egységes piac működésének javításában, biztosítva a követelményeknek meg nem felelő termékekkel és a gazdasági szereplőkkel szembeni egyenlő bánásmódot, valamint a bejelentett szervezetek egyenlő értékelését az egész uniós piacon.

Az előadó véleménye szerint a kilenc termékirányelv új jogszabályi kerethez való hozzáigazítása a gyártók és a fogyasztók bizalmát egyaránt növelni fogja, mivel tisztázza a gazdasági szereplők kötelezettségeit, és hatékonyabb eszközöket ad a tagállami hatóságok kezébe a piacfelügyeleti ellenőrzések elvégzéséhez, és mindez az előírásoknak nem megfelelő és nem biztonságos termékek visszaszorulásához vezet majd a piacon.

Az összehangolási csomagban szereplő bizottsági javaslatok az érdekelt felekkel – köztük több száz kkv-val – folytatott széles körű konzultáción és ezeknek az árucsomaggal szerzett tapasztalatain alapulnak, amit az előadó nagyon nagyra tart.

Az előadó támogatja a Bizottság általános szándékát, hogy a kilenc termékirányelvet pusztán hozzáigazítsa a 768/2008/EK határozat horizontális intézkedéseihez, mindazonáltal mégis javasol néhány változtatást a pirotechnikai termékekről szóló 2007/23/EK irányelvben a további pontosítás érdekében, valamint néhány ágazati kiigazítást, a következő célkitűzésekkel:

1. Az irányelv további hozzáigazítása az új jogszabályi kerethez és a jogbiztonság biztosítása

Az előadó fontosnak tartja, hogy a javasolt irányelvben néhány módosítást eszközöljön a 768/2008/EK határozatban használt terminusokkal való nagyobb fokú összhang elérése és a szöveg lehetséges következetlenségeinek megszüntetése érdekében, amelyek máskülönben jogbizonytalansághoz vezethetnének.

Úgyszintén fontos az olyan termékek jogi helyzetének tisztázása, amelyeket jogszerűen, a jelenlegi irányelvnek megfelelően helyeztek forgalomba az új irányelv alkalmazása előtt, de amelyek még mindig készleten vannak. Hangsúlyozni kell az uniós jog nem visszamenőleges hatályát, és tisztázni kell, hogy ezeket a termékeket az új irányelv alkalmazásának időpontja után továbbra is forgalmazni lehet. Ez különösen fontos az autóiparban, ahol a pirotechnikai termékeket sorozatgyártásban használják fel, fejlesztik és állítják elő, jellemzően legalább 15 éven át. E tekintetben fontos rámutatni arra, hogy a járművekhez használt pirotechnikai termékek, miután azokat beszerelték a járműbe, forgalomban maradnak új pótalkatrészként a jármű javításának esetére. A biztonsági követelményeket az adott jármű típusjóváhagyása már felöleli.

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy a Bizottság számára kötelezettségként elő kell írni, hogy tegye közzé az interneten az átültetett irányelv nemzeti rendelkezéseit és a vonatkozó szankciókat (az átláthatóság elve).

2. A fogyasztóvédelem javítása

Az új jogszabályi keret hozzájárul a fogyasztók egységes piacba vetett bizalmának növeléséhez. Ezért számos módosítás kapcsolódik az előadónak ahhoz a célkitűzéséhez is, hogy teljes mértékben kihasználja az új jogszabályi keret fogyasztóvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit. E tekintetben egyes módosítások lehetővé tennék, hogy az új irányelv az alapvető biztonsági követelmények alá eső helyzetek szélesebb körére vonatkozzon, ahol a termék tervezésének szakaszában az ésszerűen előrelátható felhasználást is figyelembe kellene venni (vö. a 765/2008 rendelet általános követelményekről szóló 16. cikkével). A fogyasztóvédelmet az is erősítené, ha pontosítanák, hogy a használati utasításoknak, a biztonsági tájékoztatóknak és a címkézésnek világosnak, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie. Az előadó azt is el szeretné érni, hogy az elektromos berendezések a fogyatékossággal élők számára is könnyebben használhatók legyenek. Javasolja a biztonsági előírások szigorítását annak biztosítása révén, hogy a biztonság fogalma kiterjedjen a gyermekek, az idősek és a fogyatékkal élők biztonságára is azokban az esetekben, ha az elektromos berendezést nem szakmai felhasználásra szánják.

3. A bürokrácia csökkentése

Az új jogszabályi keretnek hozzá kell járulnia az áruk Európai Unión belüli szabad mozgásának javításához. A nehézkes bürokrácia azonban megakadályozná az áruk szabad áramlását. Az előadó ezért megvizsgálta a javasolt irányelvet annak érdekében, hogy ahol csak lehetséges, csökkentse a bürokráciát. A jelentés ezért javaslatot tesz a jelenlegi eljárások korszerűsítésére, lehetővé téve, hogy az uniós megfelelőségi nyilatkozatot ne csak nyomtatott formában, hanem elektronikus úton is lehessen biztosítani, valamint javaslatot tesz a gazdasági szereplők számára az ellátási lánc következő/előző gazdasági szereplőjének azonosításával kapcsolatos bürokrácia csökkentésére is.

Mint már korábban kifejtette, az előadó támogatja az új jogszabályi keretben meghatározott eljárások egyszerűsítését és korszerűsítését, de ugyanakkor hangsúlyozni szeretné, hogy az új keret által teremtett egyes kötelezettségek tekintetében rugalmasságra lehet szükség. Szerepel például az a javaslat, hogy az egyetlen megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó szabály tekintetében vegyék fel kivételként azokat az eseteket, amikor az egyetlen dokumentum biztosítása annak bonyolultsága vagy terjedelme folytán különleges problémákat okoz. Ezekben az esetekben lehetővé kell tenni, hogy a vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokat külön-külön nyújthassák be.

Az előadó megváltoztatott néhány, járművekhez használt pirotechnikai termékkel kapcsolatos kötelezettséget is, mivel e termékeket csak szakmai felhasználóknak szállítják, illetve módosított néhány kötelezettséget a 2007/23/EK irányelvnek megfelelő pirotechnikai termékek tekintetében már megadott nemzeti engedélyek és megfelelőségi tanúsítványok esetében is.

4. Jobb piacfelügyelet biztosítása termékeink számára

Jóllehet az előadó előtt ismeretes a piacfelügyeletről szóló új, küszöbön álló rendelet, amelyet a Bizottság szolgálatai készítenek elő, a módosítások utolsó csoportja a termékek magasabb szintű piacfelügyeletének biztosítására összpontosít. Az előadó e célból javasolja a piacfelügyelet fokozását a távértékesítés területén annak biztosítása révén, hogy az összes vonatkozó tájékoztatási követelményt megjelenítsék az elektronikus kereskedelemben is, továbbá javasolja, hogy a tagállamokat kötelezzék arra, hogy évente tájékoztassák a Bizottságot piacfelügyeleti tevékenységeikről, valamint, hogy a tagállamokat szólítsák fel arra, hogy biztosítsanak megfelelő finanszírozást piacfelügyeleti hatóságaik számára. Az előadó végezetül hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak megfelelően fel kell lépniük a CE-jelöléssel helytelen használata ellen.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2012. október 8.

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              A BIZOTTSÁG

A pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2011)0764, 2011.11.21. – 2011/0358(COD)

Tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikájának használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2011. november 29-én, december 12-én és 2012. január 26-án, május 24-én, illetve július 5-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott, fent nevezett javaslatot.

Az Európai Parlament és a Tanács a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK irányelvét átdolgozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatnak a fent említett üléseken történő vizsgálatát[1] követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1) Ami az indokolást illeti, egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az az intézményközi megállapodás vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.

2) Az átdolgozott szövegben az alábbiakat az általában a lényegi változtatásra utaló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:

– a 48. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az alábbi szavakat: „a 3. cikk (8), (12), (13), valamint (15)–(22) bekezdésének, a 4. cikk (1) bekezdésének, az 5. cikknek, a 8. cikk (2)–(7) bekezdésének, a 11–15. cikknek, a 17–28. cikknek, a 30–34. cikknek, a 36. cikknek, a 37. cikk (1) bekezdésének, a 38–41. cikknek, a 46. cikknek, a 47. cikknek, valamint az I. és a II. mellékletnek”, valamint az utolsó mondat egészét, amely így hangzik: „E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.”,

– a 48. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a „2013. július 4-től” szavak.

3) A 6. cikkben a „17. cikkre” való hivatkozás helyébe a „16. cikkre” való hivatkozás lép.

4) A II. mellékletben néhány, csak nyilakkal megjelölt változtatást az általában a lényegi változtatásra utaló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni. Csatoljuk a II. melléklet felülvizsgált változatát.

Ami pedig az átdolgozott szövegtervezet 42. és 44. cikkét illeti, szó esett arról, hogy a 42. cikk (a), (b) és (c) pontját, valamint a 44. cikk (a) és (b) pontját az általában a lényegi változtatásra utaló szürke kiemeléssel kellett volna-e jelölni vagy sem. Egyrészt az Európai Parlament és a Bizottság jogi szolgálatai úgy vélték, hogy e két cikk esetében annak jelölése, hogy az eredeti megfogalmazás (konkrétan a 2007/23/EK irányelv 18. cikkének (1) és (2) bekezdései) milyen más, a három intézmény megállapodásának tárgyát képező standard szövegekből vett új megfogalmazásra cserélendő, kellőképpen illusztrálja az említett rendelkezésekben javasolt lényegi változtatásokat. Másrészt azonban a Tanács jogi szolgálata úgy vélte, hogy az eljárást illető változtatást nem lehet elkülöníteni azon pontokról, amelyekre az eljárás vonatkozik, és hogy ezért a 42. és 44. cikk egész szövegét (ideértve az említett pontokat is) szürke kiemeléssel kellett volna jelölni. Ugyanakkor mindhárom jogi szolgálat egyetértett abban, hogy a Bizottság által a 42. és 44. cikk megváltoztatására előterjesztett szövegtervezetet úgy kell értelmezni, hogy a Bizottság csak azt szerette volna javasolni, hogy a jelenleg a 2007/23/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra való utalás helyébe a Bizottság azon feljogosítása lépjen, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhasson el, és hogy a jelenleg ugyanezen cikk (2) bekezdésében említett szabályozási eljárás helyébe az EUMSZ 291. cikkének és a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a Bizottság végrehajtási hatáskörökkel való felruházása lépjen. E tekintetben az is a három jogi szolgálat egyetértésének tárgyát képezte, hogy az átdolgozás részeként a jogalkotó a 42. cikk (a), (b) és (c) pontjai kapcsán hatáskör-átruházásról rendelkezhet, vagy e pontok valamelyikére, vagy akár mindegyikére hivatkozva választhat úgy, hogy nem ruházza fel hatáskörrel a Bizottságot (ezáltal a rendes jogalkotási eljárást teszi az említett módosításokra alkalmazandó eljárássá), vagy úgy, hogy végrehajtási hatáskört ruház erre az intézményre vagy a Tanácsra az EUMSZ 291. cikkének és a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően. Az átdolgozás részeként a jogalkotó hasonlóképpen végrehajtási hatáskörrel ruházhatja fel a Bizottságot az EUMSZ 291. cikkének és a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a 44. cikk (a) és (b) pontjának viszonylatában is, vagy választhatja azt e pontok egyike vagy mindkettő esetében, hogy nem ruházza fel a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel (tehát ezáltal a rendes jogalkotási eljárást teszi alkalmazandóvá az említett módosításokra), vagy hogy az EUMSZ 290. cikke alapján felhatalmazást ad a Bizottság részére, vagy hogy a Tanácsot ruházza fel az EUMSZ 291. cikkének megfelelően végrehajtási hatáskörrel.

Következésképpen a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne vagy e véleményben akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő szöveg érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                           jogtanácsos                           főigazgató

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a csoport az angol változat alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS

Cím

A pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációja (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

21.11.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Az elfogadás dátuma

6.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

Benyújtás dátuma

15.11.2012