VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Zuzana Roithová
(Herschikking – artikel 87 van het Reglement)
PR_COD_1recastingam


Procedure : 2011/0358(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0375/2012
Ingediende teksten :
A7-0375/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0764),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0425/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012[1],

–   gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten[2],

–   gezien de brief van 6 november 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–   gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0375/2012),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten kunnen de handel in de Unie belemmeren en moeten worden geharmoniseerd om het vrije verkeer van pyrotechnische artikelen in de interne markt te garanderen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en de veiligheid en de bescherming van de consument en de professionele eindgebruiker te bieden.

(5) De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten kunnen de handel in de Unie belemmeren en moeten worden geharmoniseerd om het vrije verkeer van pyrotechnische artikelen in de interne markt te garanderen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en de veiligheid en de bescherming van de consument, met inbegrip van kwetsbare consumenten indien de pyrotechnische artikelen niet voor professioneel gebruik bestemd zijn, en van de professionele eindgebruiker te bieden.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Wanneer importeurs een pyrotechnisch artikel in de handel brengen, moeten zij op het pyrotechnisch artikel hun naam vermelden, alsmede het postadres of de website, als die er is, waar contact met hen kan worden opgenomen. Er moet worden voorzien in uitzonderingen hierop wanneer dit door de omvang of aard van het pyrotechnisch artikel niet mogelijk is. Een dergelijk geval is bijvoorbeeld wanneer de importeur de verpakking zou moeten openen om zijn naam en adres op het pyrotechnisch artikel te vermelden.

(Verwezen wordt naar de formulering van overweging 25 van Besluit nr. 768/2008/EG)

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) Wanneer de afgifte van één EU-conformiteitsverklaring specifieke problemen kan opleveren door het complexe karakter of de reikwijdte ervan, moet het mogelijk zijn de ene EU-conformiteitsverklaring te vervangen door afzonderlijke EU-conformiteitsverklaringen voor het desbetreffende pyrotechnische artikel.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Het bestaande systeem moet worden aangevuld met een procedure om belanghebbenden te informeren over voorgenomen maatregelen tegen pyrotechnische artikelen die een risico meebrengen voor de gezondheid en veiligheid van personen of voor andere aspecten van de bescherming van algemene belangen. Deze procedure moet ook markttoezichtautoriteiten in staat stellen samen met de betrokken marktdeelnemers eerder tegen dergelijke pyrotechnische artikelen op te treden.

(41) Het bestaande systeem moet worden aangevuld met een procedure om belanghebbenden te informeren over voorgenomen maatregelen tegen pyrotechnische artikelen die een risico meebrengen voor de gezondheid en veiligheid van personen, met inbegrip van de veiligheid van kinderen, ouderen en personen met een handicap indien de pyrotechnische artikelen niet voor professioneel gebruik bestemd zijn, of voor andere aspecten van de bescherming van algemene belangen. Deze procedure moet ook markttoezichtautoriteiten in staat stellen samen met de betrokken marktdeelnemers eerder tegen dergelijke pyrotechnische artikelen op te treden.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(43 bis) Alle verplichtingen die met deze richtlijn aan marktdeelnemers worden opgelegd, moeten ook gelden in geval van verkoop op afstand.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(49 bis) Bij de vaststelling van de voor deze richtlijn relevante geharmoniseerde normen moet ook ten volle rekening worden gehouden met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat op 23 december 2010 door de Europese Unie is ondertekend.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "in de handel brengen": het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van een pyrotechnisch artikel;

(7) "op de markt aanbieden": het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een pyrotechnisch artikel met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Unie;

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) "op de markt aanbieden": het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een pyrotechnisch artikel met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de markt van de Unie;

(8) "in de handel brengen": het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van een pyrotechnisch artikel;

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) "marktdeelnemers": de fabrikant, de importeur en de distributeur;

(12) "marktdeelnemer": een fabrikant, een importeur of een distributeur;

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) "geharmoniseerde norm": geharmoniseerde norm zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. [../..] [betreffende Europese normalisatie];

(14) "geharmoniseerde norm": een norm zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. [../..] [betreffende Europese normalisatie];

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze richtlijn laat onverlet dat een lidstaat omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën 2 en 3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen te verbieden of te beperken.

2. Deze richtlijn laat onverlet dat een lidstaat omwille van de openbare orde, gezondheid of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen neemt om het bezit, gebruik en/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën 2 en 3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en andere pyrotechnische artikelen te verbieden of te beperken.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Leeftijdsgrenzen

Leeftijdsgrenzen en andere beperkingen

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Pyrotechnische artikelen worden niet op de markt aangeboden onder de volgende leeftijdsgrenzen:

1. Pyrotechnische artikelen worden niet op de markt aangeboden aan eindgebruikers onder de volgende leeftijdsgrenzen:

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten kunnen de in lid 1 genoemde  leeftijdsgrenzen verhogen wanneer dat omwille van de openbare orde of veiligheid gerechtvaardigd is. De lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen ook verlagen voor personen die een beroepsopleiding ter zake hebben gevolgd of volgen.

2. De lidstaten kunnen de in lid 1 genoemde  leeftijdsgrenzen verhogen wanneer dat omwille van de openbare orde, gezondheid of veiligheid gerechtvaardigd is. De lidstaten kunnen de leeftijdsgrenzen ook verlagen voor personen die een beroepsopleiding ter zake hebben gevolgd of volgen.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Pyrotechnische artikelen van categorie P1 voor voertuigen, met inbegrip van voorspansystemen voor airbags en veiligheidsgordels, worden niet aan het grote publiek aangeboden, behalve wanneer ze ingebouwd zijn in een voertuig of in een groter uitneembaar voertuigonderdeel.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Fabrikanten stellen de in bijlage II genoemde technische documentatie op en voeren de in artikel 16 bedoelde toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure uit.

2. Fabrikanten stellen de in bijlage II genoemde technische documentatie op en laten de in artikel 16 bedoelde toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedure uitvoeren.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De fabrikanten zorgen ervoor dat andere pyrotechnische artikelen dan pyrotechnische artikelen voor voertuigen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn geëtiketteerd in de officiële taal (talen) van de lidstaat waar het artikel aan de consument wordt aangeboden.

1. De fabrikanten zorgen ervoor dat andere pyrotechnische artikelen dan pyrotechnische artikelen voor voertuigen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar zijn geëtiketteerd in de officiële taal (talen) van de lidstaat waar het artikel aan de consument wordt aangeboden. Deze etiketten en eventuele instructies en veiligheidsinformatie moeten duidelijk en begrijpelijk zijn.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen moet ten minste de naam en het adres van de fabrikant of, als de fabrikant niet in de Unie  is gevestigd, de naam van de fabrikant en de naam en het adres van de importeur, de naam en het type van het artikel, het registratienummer, de in artikel 7, leden 1 en 2, genoemde minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende categorie en gebruiksaanwijzingen, het productiejaar bij vuurwerk van categorie 3 en 4 en, in voorkomend geval, een minimale veiligheidsafstand bevatten. Het etiket moet tevens de netto explosieve massa (NEM) vermelden.

2. Het etiket van pyrotechnische artikelen moet ten minste de naam en het adres van de fabrikant of, als de fabrikant niet in de Unie  is gevestigd, de naam van de fabrikant en de naam en het adres van de importeur, de naam en het type van het artikel, het registratienummer (om de traceerbaarheid van het pyrotechnisch artikel te waarborgen), de in artikel 7, leden 1 en 2, genoemde minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende categorie en gebruiksaanwijzingen, het productiejaar bij vuurwerk van categorie 3 en 4 en, in voorkomend geval, een minimale veiligheidsafstand bevatten. Het etiket moet tevens de netto explosieve massa (NEM) vermelden.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het etiket van pyrotechnische artikelen voor voertuigen vermeldt de naam van de fabrikant , evenals de naam en het type van het artikel, het registratienummer en de veiligheidsinstructies.

1. Het etiket van pyrotechnische artikelen voor voertuigen vermeldt de naam van de fabrikant, evenals de naam en het type van het artikel, het registratienummer en, indien van toepassing, de veiligheidsinstructies.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een veiligheidsinformatieblad dat is opgesteld volgens de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wordt aan de professionele gebruiker verstrekt in de door hem gevraagde taal.

3. De instructies voor een veilige behandeling, die de relevante informatie voor de professionele gebruiker bevatten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, worden aan de professionele gebruiker verstrekt in de door hem gevraagde taal.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het veiligheidsinformatieblad mag op papier of elektronisch worden geleverd, op voorwaarde dat de ontvanger over de nodige middelen beschikt om er toegang toe te hebben.

De instructies voor een veilige behandeling mogen op papier of elektronisch worden geleverd, op voorwaarde dat de ontvanger over de nodige middelen beschikt om er toegang toe te hebben.

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Alvorens een pyrotechnisch artikel in de handel te brengen, zien importeurs erop toe dat de fabrikant de in artikel 16 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld, dat het pyrotechnische artikel voorzien is van de CE-markering en dat de fabrikant aan de eisen in artikel 9 of 10 heeft voldaan.

2. Alvorens een pyrotechnisch artikel in de handel te brengen, zien importeurs erop toe dat de fabrikant de in artikel 16 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld, dat het pyrotechnische artikel voorzien is van de CE-markering en vergezeld gaat van de vereiste documenten, en dat de fabrikant aan de eisen in artikel 9 of 10 heeft voldaan.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam en contactadres op het pyrotechnische artikel, of wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het pyrotechnische artikel gevoegd document.

3. Indien van toepassing overeenkomstig artikel 9, lid 2, vermelden importeurs op het pyrotechnische artikel hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk alsmede het postadres of de website, als die er is, waarop ze kunnen worden gecontacteerd, of wanneer dit redelijkerwijze niet mogelijk is, vermelden ze deze gegevens op de verpakking of in een bij het pyrotechnische artikel gevoegd document. Het adres moet één enkele plaats aangeven waar de fabrikant kan worden gecontacteerd. De contactgegevens worden gesteld in een voor eindgebruikers en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te begrijpen taal.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat pyrotechnische artikelen die vóór [de in artikel 48, lid 1, bedoelde datum] wettelijk in de handel zijn gebracht, zonder nadere productvereisten door distributeurs op de markt kunnen worden aangeboden.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de markttoezichtautoriteiten mee:

De marktdeelnemers doen de markttoezichtautoriteiten op verzoek gespecificeerde opgave van:

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Marktdeelnemers moeten tot tien jaar nadat het pyrotechnische artikel aan hen is geleverd en tot tien jaar nadat zij het pyrotechnische artikel hebben geleverd, de in de eerste alinea bedoelde informatie kunnen verstrekken.

De marktdeelnemers verstrekken tot tien jaar nadat het pyrotechnische artikel aan hen is geleverd en tot tien jaar nadat zij het pyrotechnische artikel hebben geleverd, de in de eerste alinea bedoelde informatie. De marktdeelnemers hoeven geen bijgewerkte informatie te verstrekken als de levering al heeft plaatsgevonden.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 14 bis

 

Verplichtingen van marktdeelnemers met betrekking tot producten in voorraad

 

De lidstaten zien erop toe dat de verplichtingen van de marktdeelnemers met betrekking tot producten in voorraad in overeenstemming met artikel 47 worden toegepast.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring bevat de in de desbetreffende modules van bijlage II bij deze richtlijn vermelde elementen, komt qua structuur overeen met het model in bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG en wordt voortdurend bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of talen zoals gevraagd door de lidstaat waar het pyrotechnische artikel in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden.

2. De EU-conformiteitsverklaring komt qua structuur overeen met het model in bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, bevat de in de desbetreffende modules van bijlage II bij deze richtlijn vermelde elementen en wordt voortdurend bijgewerkt. Op verzoek van de markttoezichtautoriteiten verstrekt de marktdeelnemer op papier of elektronisch een kopie van de EU-conformiteitsverklaring, en zorgt ervoor dat deze wordt vertaald in de taal of talen zoals gevraagd door de lidstaat waar het pyrotechnische artikel in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op te stellen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het pyrotechnische artikel op zich.

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op te stellen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het pyrotechnische artikel met de bepalingen van deze richtlijn op zich.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De CE-markering en, indien van toepassing, het in lid 3 bedoelde identificatienummer kunnen worden gevolgd door een pictogram of een ander teken dat een bijzonder risico of gebruik aanduidt.

4. De CE-markering en, indien van toepassing, het in lid 3 bedoelde identificatienummer kunnen worden gevolgd door een teken dat een bijzonder risico of gebruik aanduidt.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten wijzen een aanmeldende autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de instelling en uitvoering van de nodige procedures voor de beoordeling en aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties en het toezicht op de aangemelde instanties, met inbegrip van de naleving van artikel 26.

1. De lidstaten wijzen één aanmeldende autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de instelling en uitvoering van de nodige procedures voor de beoordeling en aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties en het toezicht op de aangemelde instanties, met inbegrip van de naleving van artikel 26.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Een aanmeldende autoriteit mag de beoordeling, de aanmelding of het toezicht als bedoeld in lid 1 niet delegeren of op andere wijze toevertrouwen aan een instantie die geen overheidsinstantie is.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, haar hoogste leidinggevenden en het personeel dat de conformiteitsbeoordelingstaken verricht, zijn niet de ontwerper, fabrikant, leverancier, installateur, koper, eigenaar, gebruiker of onderhouder van de door hen beoordeelde pyrotechnische artikelen en/of explosieve stoffen. Dit belet echter niet het gebruik van pyrotechnische artikelen en/of explosieve stoffen die nodig zijn voor de activiteiten van de conformiteitsbeoordelingsinstantie of het gebruik van de producten voor persoonlijke doeleinden.

4. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie, haar hoogste leidinggevenden en het personeel dat de conformiteitsbeoordelingstaken verricht, zijn niet de ontwerper, fabrikant, leverancier, installateur, koper, eigenaar, gebruiker of onderhouder van de door hen beoordeelde pyrotechnische artikelen en/of explosieve stoffen. De conformiteitsbeoordelingsinstantie is niet de fabrikant van pyrotechnische artikelen of explosieve stoffen in het algemeen. Dit belet echter niet het gebruik van pyrotechnische artikelen en/of explosieve stoffen die nodig zijn voor de activiteiten van de conformiteitsbeoordelingsinstantie of het gebruik van de producten voor persoonlijke doeleinden.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten voorzien in een beroepsprocedure tegen besluiten van de aangemelde instanties.

De lidstaten voorzien in een doeltreffende, snelle en onpartijdige beroepsprocedure tegen besluiten van de aangemelde instanties.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie jaarlijks in kennis van hun activiteiten op het gebied van markttoezicht.

2. De lidstaten verstrekken de Commissie jaarlijks gegevens over de werkzaamheden van hun markttoezichtautoriteiten en van eventuele plannen voor (intensiever) markttoezicht, met inbegrip van de toewijzing van meer middelen, verhoging van de doelmatigheid en de opbouw van de nodige capaciteit om deze doelen te bereiken.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten treffen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat pyrotechnische artikelen uitsluitend op de markt kunnen worden aangeboden wanneer zij behoorlijk worden opgeslagen en voor hun bestemming dan wel voor een redelijkerwijs te verwachten bestemming worden gebruikt, en zij geen gevaar opleveren voor de gezondheid en de veiligheid van personen.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 37 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. De lidstaten stellen voldoende middelen ter beschikking van hun markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat hun werkzaamheden overal in de Unie consistent en doeltreffend zijn.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat maatregelen hebben genomen krachtens artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 of voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een pyrotechnisch artikel een risico voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor andere onder deze richtlijn vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen vormt, voeren zij een beoordeling van het pyrotechnische artikel uit in het licht van alle in deze richtlijn vastgestelde eisen. De desbetreffende marktdeelnemers werken op elke vereiste wijze met de markttoezichtautoriteiten samen.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat maatregelen hebben genomen krachtens artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 of voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een pyrotechnisch artikel een risico voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor andere onder deze richtlijn vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen vormt, voeren zij een beoordeling van het pyrotechnische artikel uit in het licht van alle in deze richtlijn vastgestelde ter zake doende eisen. De desbetreffende marktdeelnemers werken op elke vereiste wijze met de markttoezichtautoriteiten samen.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van het betrokken pyrotechnische artikel onmiddellijk passende beperkende maatregelen worden genomen.

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van het betrokken pyrotechnische artikel onmiddellijk passende beperkende maatregelen worden genomen, zoals het uit de handel nemen van dit pyrotechnische artikel.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-conformiteit van het pyrotechnische artikel wordt toegeschreven aan tekortkomingen in de geharmoniseerde normen als bedoeld in artikel 15 van deze richtlijn, past de Commissie de in artikel 8 van Verordening (EU) nr. [../..] [betreffende Europese normalisatie] bedoelde procedure toe.

3. Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht en de niet-conformiteit van het pyrotechnische artikel wordt toegeschreven aan tekortkomingen in de geharmoniseerde normen als bedoeld in artikel 15 van deze richtlijn, past de Commissie de in artikel 8 van Verordening (EU) nr. [../..] [betreffende Europese normalisatie] bedoelde procedure toe, na raadpleging van het in artikel 45 van deze verordening bedoelde comité.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen regels vast voor sancties op overtredingen van ingevolge deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast.

De lidstaten bouwen voort op bestaande mechanismen om te zorgen voor een juiste toepassing van de voorschriften voor de CE-markering en nemen passende maatregelen in geval van oneigenlijk gebruik van deze markering. De lidstaten stellen regels vast voor sancties op overtredingen door marktdeelnemers van ingevolge deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. Deze regels kunnen voor ernstige overtredingen strafrechtelijke sancties omvatten.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 46 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

De in de eerste alinea bedoelde sancties moeten doeltreffend, op de ernst van de overtreding afgestemd en afschrikkend zijn.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 46 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op 3 juli 2013 aan de Europese Commissie mede en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen.

De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op 3 juli 2013 aan de Commissie mede en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen. De Commissie maakt deze bepalingen openbaar via internet.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In afwijking van lid 3 blijven nationale vergunningen voor pyrotechnische artikelen voor voertuigen die vóór 4 juli 2013 zijn verleend, geldig tot zij vervallen.

4. In afwijking van lid 3 blijven nationale vergunningen voor pyrotechnische artikelen, met inbegrip van hun onderdelen, voor voertuigen met typegoedkeuring die vóór 4 juli 2013 zijn verleend, geldig tot zij vervallen.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 47 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. In afwijking van lid 5 van dit artikel blijven conformiteitscertificaten voor pyrotechnische artikelen, met inbegrip van hun onderdelen, voor voertuigen met typegoedkeuring die vóór 4 juli 2013 of uit hoofde van Richtlijn 2007/23/EG zijn verleend, geldig tot zij vervallen. Een verlenging van certificaten blijft toegestaan.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 3 juli 2013 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om te voldoen aan artikel 3, leden 8, 12, 13 en 15 tot en met 22, artikel 4, lid 1, artikel 5, artikel 8, leden 2 tot en met 7, de artikelen 11 tot en met 15, de artikelen 17 tot en met 28, de artikelen 30 tot en met 34, artikel 36, artikel 37, lid 1, de artikelen 38 tot en met 41, de artikelen 46 en 47 en de bijlagen I en II. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten dienen uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om te voldoen aan artikel 3, leden 8, 12, 13 en 15 tot en met 22, artikel 4, lid 1, artikel 5, artikel 8, leden 2 tot en met 7, de artikelen 11 tot en met 15, de artikelen 17 tot en met 28, de artikelen 30 tot en met 34, artikel 36, artikel 37, lid 1, de artikelen 38 tot en met 41, de artikelen 46 en 47 en de bijlagen I en II. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

4. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie maakt deze bepalingen openbaar via internet.

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De lidstaten gaan een dag na de in artikel 48, lid 1, bepaalde datum over tot de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – module B – punt 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Pyrotechnische artikelen voor voertuigen zijn ontworpen voor de levensduur van een voertuig en worden geacht aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving te voldoen vanaf het ogenblik dat ze voor het eerst op de markt worden aangeboden tot het einde van hun levensduur.

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – module C2 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricage- en controleproces waarborgt dat de vervaardigde producten conform zijn met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek en met de toepasselijke eisen van deze richtlijn.

De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricage- en controleproces waarborgt dat de vervaardigde pyrotechnische artikelen conform zijn met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek en met de toepasselijke eisen van deze richtlijn.

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – module C2 – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met willekeurige, door de instantie te bepalen tussenpozen worden productcontroles uitgevoerd om de kwaliteit van de interne productcontroles te verifiëren, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de technologische complexiteit van de pyrotechnische artikelen en de geproduceerde hoeveelheid; deze controles worden door of namens een door de fabrikant hem gekozen aangemelde instantie uitgevoerd. Voordat de producten in de handel worden gebracht, trekt de aangemelde instantie op de plaats van fabricage een adequate steekproef van de eindproducten, die aan een onderzoek wordt onderworpen en waarop passende tests als omschreven in de relevante delen van de geharmoniseerde normen of technische specificaties, of gelijkwaardige tests worden verricht om te controleren of het pyrotechnische artikel met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek en met de toepasselijke eisen van deze richtlijn overeenstemt. Indien een monster geen aanvaardbaar kwaliteitsniveau heeft, neemt de instantie passende maatregelen.

Met willekeurige, door de instantie te bepalen tussenpozen worden productcontroles uitgevoerd om de kwaliteit van de interne productcontroles te verifiëren, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de technologische complexiteit van de pyrotechnische artikelen en de geproduceerde hoeveelheid; deze controles worden door of namens een geaccrediteerde interne instantie of een door de fabrikant gekozen aangemelde instantie uitgevoerd. Voordat de producten in de handel worden gebracht, trekt de aangemelde instantie op de plaats van fabricage een adequate steekproef van de eindproducten, die aan een onderzoek wordt onderworpen en waarop passende tests als omschreven in de relevante delen van de geharmoniseerde normen of technische specificaties, of gelijkwaardige tests worden verricht om te controleren of het pyrotechnische artikel met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek en met de toepasselijke eisen van deze richtlijn overeenstemt. Indien een monster geen aanvaardbaar kwaliteitsniveau heeft, neemt de instantie passende maatregelen.

  • [1]  PB C 181 van 21.6.2012, blz. 105.
  • [2]  PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

TOELICHTING

Achtergrond

Dit verslag bevat wijzigingen op het voorstel van de Europese Commissie voor de herschikking van Richtlijn 2007/23/EG betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen. Het voorstel is in november 2011 ingediend in het kader van de tenuitvoerlegging van het nieuwe wetgevingskader (NWK), dat in 2008 is vastgesteld als het "goederenpakket", dat twee elkaar aanvullende regelingen omvat: Besluit 768/2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad, en Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93. Het onderhavige voorstel maakt deel uit van een pakket dat negen productrichtlijnen op het NWK moet afstemmen.

In de huidige Richtlijn 2007/23/EG zijn de essentiële veiligheidseisen vastgelegd waaraan pyrotechnische artikelen moeten voldoen om op de EU-markt te mogen worden aangeboden.

Het NWK is bedoeld om tekortkomingen in de harmonisatiewetgeving te verhelpen met het oog op de voltooiing van de interne markt, eerlijke mededinging en veilige producten. Inconsistente tenuitvoerlegging en handhaving in de verschillende lidstaten van de huidige EU-wetgeving, in combinatie met complexe regelgeving, heeft ertoe geleid dat zowel de marktdeelnemers als de overheid steeds meer moeite hebben om de wetgeving op de juiste wijze te interpreteren en toe te passen, met als gevolg ongelijke marktvoorwaarden en onveilige producten in de handel. Het "goederenpakket" biedt een omvattend kader voor een gestroomlijnde regelgeving die meer uniform en beter begrijpelijk is voor zowel de marktdeelnemers als de markttoezichtautoriteiten.

De bepalingen van het NWK-besluit zijn echter niet rechtstreeks toepasbaar. Om te waarborgen dat alle economische sectoren die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, van de verbeteringen van het NWK profiteren, moeten de bepalingen van het NWK-besluit in de bestaande productwetgeving worden opgenomen.

Na de vaststelling van het nieuwe wetgevingskader in 2008 heeft de Commissie een evaluatie van de geharmoniseerde Europese productwetgeving ter hand genomen om na te gaan welke regelingen herziening behoeven met het oog op de tenuitvoerlegging van het NWK.

Bij de evaluatie zijn een aantal richtlijnen aangewezen die binnen de komende drie tot vijf jaar aan herziening toe zijn, in verband met herzieningsclausules of om inhoudelijke redenen (zoals verduidelijking van het toepassingsgebied, aanpassing van de veiligheidseisen, e.d.). Het overgrote merendeel van de huidige productwetgeving is om die redenen aan herziening toe. De Commissie pakt de regelingen een voor een aan, uitgaande van haar werkprogramma.

De negen voorstellen van het pakket dat in november 2011 gepresenteerd is, inclusief richtlijn 2007/23/EG, maken geen deel uit van de genoemde groep productrichtlijnen, maar komen wegens hun gemeenschappelijke opbouw in aanmerking voor afstemming op het NWK. De bedrijfstakken die onder de richtlijnen vallen zijn allemaal zeer belangrijke industriesectoren die aan sterke internationale concurrentie blootstaan, en verwacht wordt dat deze bedrijfstakken baat zullen hebben bij de vereenvoudiging en een gelijk speelveld voor Europese bedrijven waar het NWK op afstuurt.

De wijzigingen in deze richtlijn betreffen: de definities, de verplichtingen van marktdeelnemers, het vermoeden van conformiteit dat door geharmoniseerde normen wordt geboden, de conformiteitsverklaring, de CE-markering, de aangemelde instanties, de vrijwaringprocedure en de conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Het voorstel beperkt zich tot afstemming op de horizontale bepalingen van Richtlijn 768/2008/EG en de nieuwe terminologie van het Verdrag van Lissabon, en de nieuwe regels voor de comitéprocedures.

Procedurele grondslag

Om de richtlijn met het NWK-besluit op één lijn te brengen zijn een aantal materiële wijzigingen van deze richtlijn noodzakelijk. Er is voor de herschikkingstechniek gekozen overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001.

Overeenkomstig artikel 87 van het Reglement heeft de voor juridische zaken bevoegde commissie het voorstel behandeld aan de hand van de verslagen van de adviesgroep van de juridische diensten van Parlement, Raad en Commissie. Zij is tot de slotsom gekomen dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven en die welke de adviesgroep heeft gedetecteerd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur beschouwt de afstemming van de negen productrichtlijnen op het NWK als een belangrijke stap op weg naar de voltooiing van de interne markt.

Het NWK voorziet in een vereenvoudigd regelgevingskader voor producten en consistentere toepassing van de technische voorschriften, waardoor de interne markt beter zal functioneren dankzij gelijke behandeling van niet-conforme producten en marktdeelnemers alsook een gelijke beoordeling van aangemelde instanties overal in de EU.

De rapporteur is van oordeel dat de afstemming van de negen productrichtlijnen op het NWK tot meer vertrouwen bij producenten en consumenten zal leiden doordat de verplichtingen voor de marktdeelnemers duidelijker worden en de nationale autoriteiten effectievere instrumenten in handen krijgen om het markttoezicht uit te voeren, hetgeen niet-conforme en onveilige producten van de markt zal weren.

De voorstellen van de Commissie in het pakket zijn gestoeld op een breed opgezette raadpleging van de belanghebbenden, waaronder honderden kleine en middelgrote bedrijven, die hun ervaringen met het goederenpakket hebben ingebracht, hetgeen de rapporteur een goede zaak vindt.

De rapporteur stemt in met de aanpak van de Commissie die neerkomt op een pure afstemming van de negen productrichtlijnen op de horizontale maatregelen van Besluit 768/2008, maar wenst toch enkele wijzigingen in Richtlijn 2007/23/EG (pyrotechnische artikelen) aan te brengen met het oog op nadere verduidelijking en sectorale aanpassingen, met de volgende doelstellingen:

1. Verdere afstemming van de richtlijn op het NWK en meer rechtszekerheid

De rapporteur acht het van belang een aantal wijzigingen aan te brengen in de voorgestelde richtlijn om de richtlijn consistenter te maken met de terminologie van Besluit nr. 768/2008/EG en de eventuele inconsistenties die tot rechtsonzekerheid aanleiding kunnen geven uit de tekst te verwijderen.

Ook is verduidelijking nodig met betrekking tot de wettelijke status van producten die overeenkomstig de thans geldende richtlijn (dus vóór de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn) in de handel zijn gebracht en nog in voorraad zijn. EU-wetgeving heeft geen terugwerkende kracht en daarom moet gepreciseerd worden dat deze producten ook na de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn nog op de markt kunnen worden aangeboden. Dit is met name belangrijk in de auto-industrie, waar pyrotechnische artikelen in grote aantallen met een levensduur van doorgaans vijftien jaar worden ontwikkeld, gefabriceerd en gebruikt. Hierbij is het belangrijk erop te wijzen dat pyrotechnische artikelen voor voertuigen na installatie in een voertuig op de markt aangeboden blijven als nieuwe onderdelen voor de herstelling van een voertuig. De veiligheidseisen zijn reeds gedekt door de typegoedkeuring van het specifieke voertuig.

Voorts is de rapporteur van mening dat de Commissie verplicht moet zijn de nationale omzettingsmaatregelen en de van toepassing zijnde sancties via internet openbaar te maken (transparantiebeginsel).

2. Betere bescherming van de consument

Het NWK draagt bij tot meer vertrouwen bij de consument in de interne markt. Een aantal wijzigingen is daarom gekoppeld aan het oogmerk van de rapporteur om ten volle profijt te trekken van de NWK-bepalingen op het vlak van de consumentenbescherming. Met een aantal amendementen wordt beoogd een breder scala aan situaties onder de essentiële veiligheidseisen van de nieuwe richtlijn te laten vallen, namelijk door in de ontwerpfase ook redelijkerwijs te verwachten gebruik in aanmerking te nemen (zie art. 16 (Algemene voorwaarden) van Verordening nr. 765/2008). Een betere bescherming van de consument wordt voorts bereikt door te verlangen dat de instructies en veiligheidsinformatie en eventuele etiketten duidelijk en begrijpelijk zijn. De rapporteur streeft voorts naar een betere toegankelijkheid van elektrische apparatuur voor personen met een handicap. Er wordt voorgesteld de veiligheidseisen te verscherpen door te waarborgen dat het begrip veiligheid ook de veiligheid van kinderen, ouderen en personen met een handicap omvat in geval van elektrische apparatuur die niet voor professioneel gebruik bestemd is.

3. Minder bureaucratische rompslomp

Het NWK is bedoeld om het vrij verkeer van goederen in de Europese Unie te bevorderen. Omslachtige procedures dragen daar echter niet toe bij. De rapporteur heeft de voorgestelde richtlijn daarom doorgelicht op overbodige bureaucratie. Voorgesteld wordt de procedures eigentijds te maken door toe te staan dat de EU-conformiteitsverklaring ook elektronisch wordt verstrekt. Voorts wordt het voor de marktdeelnemers makkelijker om de volgende/voorgaande schakel in de leveringsketen aan te geven.

Zoals gezegd staat de rapporteur achter de vereenvoudiging en modernisering van procedures waar het NWK naar streeft, maar wil zij er wel op wijzen dat bepaalde verplichtingen die het nieuwe kader heeft ingevoerd met soepelheid benaderd moeten worden. Zo wordt voorgesteld een uitzondering op de regel inzake "één conformiteitsverklaring" te maken in geval van specifieke problemen door het complexe karakter of de reikwijdte ervan. In dat geval zou het mogelijk moeten zijn alle betrokken conformiteitsverklaringen afzonderlijk te verstrekken.

De rapporteur wijzigt ook enkele verplichtingen met betrekking tot pyrotechnische artikelen voor voertuigen aangezien deze enkel aan professionele gebruikers worden aangeboden, alsook met betrekking tot nationale vergunningen en conformiteitscertificaten voor pyrotechnische artikelen die reeds uit hoofde van Richtlijn 2007/23/EG zijn verleend.

4. Beter markttoezicht

De rapporteur weet dat de Commissie aan een nieuwe verordening inzake markttoezicht werkt, maar stelt toch een aantal amendementen voor om het markttoezicht te verbeteren. Zo stelt zij voor het markttoezicht bij verkoop op afstand te verscherpen door te verlangen dat alle ter zake doende informatie-eisen ook bij e-handel verstrekt worden. Ook wenst zij dat de lidstaten de Commissie jaarlijks op de hoogte brengen van hun activiteiten rond het markttoezicht en dat de lidstaten hun markttoezichtautoriteiten voldoende middelen ter beschikking stellen. Ten slotte wijst de rapporteur erop dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om oneigenlijk gebruik van de CE-markering tegen te gaan.

BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 8 oktober 2012

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen

COM(2011)764 van 21.11.2011 – 2011/0358(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9, is de adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 29 november en 12 december 2011, en op 26 januari, 24 mei en 5 juli 2012 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Op die vergaderingen[1] is de adviesgroep, na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen, tot de volgende gezamenlijke conclusies gekomen:

1) Voor de toelichting geldt dat deze, om volledig in overeenstemming te zijn met de voorschriften van het interinstitutioneel akkoord, precies moet aangeven welke bepalingen van de vorige tekst ongewijzigd blijven, overeenkomstig het bepaalde in punt 6 (a) (iii) van dat akkoord.

2) Onderstaande delen in de tekst van het voorstel hadden moeten worden gemarkeerd met de grijze schaduwletter die in de regel wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven:

- in artikel 48, lid 1, eerste alinea, de woorden "artikel 3, leden 8, 12, 13 en 15 tot en met 22, artikel 4, lid 1, artikel 5, artikel 8, leden 2 tot en met 7, de artikelen 11 tot en met 15, de artikelen 17 tot en met 28, de artikelen 30 tot en met 34, artikel 36, artikel 37, lid 1, de artikelen 38 tot en met 41, de artikelen 46 en 47 en de bijlagen I en II" alsook de volledige tekst van de laatste zin, die als volgt luidt: "Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn";

- in artikel 48, lid 1, tweede alinea, de woorden "vanaf 4 juli 2013".

3) In artikel 6 dient de verwijzing naar "artikel 17" te worden gelezen als een verwijzing naar "artikel 16".

4) In bijlage II zijn voor het aangeven van bepaalde wijzigingen alleen aanpassingsmarkeringen gebruikt, terwijl deze gemarkeerd hadden moet worden met de grijze schaduwletter die in de regel wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen weer te geven. Een herziene versie van bijlage II wordt hierbij als bijlage gevoegd.

Wat betreft de artikelen 42 en 44 van de ontwerptekst van het voorstel, is gediscussieerd over de vraag of de opsomming van de punten a), b) en c) in artikel 42 en de punten a) en b) in artikel 44 gemarkeerd hadden moeten worden met de grijze schaduwletter die in de regel wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven. Enerzijds zijn de juridische diensten van het Europees Parlement en de Commissie van mening dat de in deze twee artikelen gebruikte markering van de vervanging van de oorspronkelijke formuleringen van respectievelijk lid 1 en lid 2 van artikel 8 van Richtlijn 2007/23/EG, door nieuwe formuleringen uit standaardteksten die de drie instellingen overeengekomen zijn, voldoende weergeeft welke de voor deze bepalingen voorgestelde inhoudelijke wijzigingen zijn. Anderzijds was de juridische dienst van de Raad van mening dat de wijziging van de procedure niet los kan worden gezien van de punten waarop de procedure betrekking heeft en dat de volledige tekst van de artikelen 42 en 44, met inbegrip van de genoemde punten, daarom gemarkeerd had moeten worden met de grijze schaduwletter. Niettemin waren de drie juridische diensten unaniem van mening dat de Commissie met haar ingediende ontwerpteksten voor de artikelen 42 en 44 slechts beoogde voor te stellen de verwijzing naar de regelgevingsprocedure met toetsing uit het huidige eerste lid van artikel 18 van Richtlijn 2007/23/EG te vervangen door een overdracht van bevoegdheden om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU, en de verwijzing naar de regelgevingsprocedure uit het huidige tweede lid van hetzelfde artikel te vervangen door een toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie overeenkomstig artikel 291 VWEU en Verordening (EU) nr. 182/2011. De drie juridische diensten waren in dat opzicht ook gezamenlijk van mening dat de wetgever, als onderdeel van de herschikking, een bevoegdheidsdelegatie kan vaststellen met betrekking tot de punten a), b) en c) van artikel 42, of ervoor kan kiezen zijn bevoegdheden met betrekking tot een of meer van deze punten niet aan de Commissie te delegeren (en daarmee de gewone wetgevingsprocedure van toepassing te verklaren op de genoemde wijzigingen), of om uitvoeringsbevoegdheden te verlenen aan deze instelling of aan de Raad overeenkomstig artikel 291 VWEU en Verordening (EU) nr. 182/2011. Eveneens kan de wetgever, als onderdeel van de herschikking, de Commissie overeenkomstig artikel 291 VWEU en Verordening (EU) nr. 182/2011 uitvoeringsbevoegdheden toekennen met betrekking tot de punten a) en b) van artikel 44, of ervoor kiezen om met betrekking tot een van deze punten of beide, geen uitvoeringsbevoegdheid aan de Commissie toe te kennen (en daarmee de gewone wetgevingsprocedure van toepassing te verklaren op de genoemde wijzigingen), of een delegatie van bevoegdheden overeenkomstig artikel 290 te verlenen, of overeenkomstig artikel 291 VWEU uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad toe te kennen.

Na behandeling van het voorstel heeft de adviesgroep dan ook met algemene stemmen kunnen concluderen dat het voorstel geen inhoudelijke wijzigingen bevat behalve die welke als zodanig in de tekst of in onderhavig advies zijn aangegeven. Ten aanzien van de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die inhoudelijke wijzigingen heeft de adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een directe codificatie van de bestaande tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                               Juridisch adviseur                    Directeur-generaal

  • [1]  De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse versies van het voorstel en heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, zijnde de oorspronkelijke versie van de te behandelen tekst.

PROCEDURE

Titel

Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (Herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

Datum indiening bij EP

21.11.2011

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Datum goedkeuring

6.11.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

Datum indiening

15.11.2012