RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (reformare)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportoare: Zuzana Roithová
(Reformare – articolul 87 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2011/0358(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0375/2012
Texte depuse :
A7-0375/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (reformare)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0764),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0425/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012[1],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2],

–   având în vedere scrisoarea din 6 noiembrie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0375/2012),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre , care pot constitui bariere în calea comerțului în interiorul Uniunii , trebuie  armonizate cu scopul de a garanta libera circulație a articolelor pirotehnice pe piața internă, asigurând în același timp un înalt nivel de protecție a sănătății umane și a siguranței, precum și protecția consumatorilor și a utilizatorilor finali profesioniști.

(5) Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre, care pot constitui bariere în calea comerțului în interiorul Uniunii , trebuie  armonizate cu scopul de a garanta libera circulație a articolelor pirotehnice pe piața internă, asigurând în același timp un înalt nivel de protecție a sănătății umane și a siguranței, precum și protecția consumatorilor, inclusiv un înalt nivel de protecție a consumatorilor vulnerabili în acele cazuri în care articolele pirotehnice nu sunt destinate uzului profesional, și a utilizatorilor finali profesioniști.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Atunci când introduce un articol pirotehnic pe piață, fiecare importator ar trebui să indice pe articolul pirotehnic numele său și adresa poștală sau site-ul web, dacă este disponibil, la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții pentru cazurile în care dimensiunea sau natura articolului pirotehnic nu permite acest lucru. Printre acestea se numără cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe articolul pirotehnic.

(A se vedea formularea considerentului 25 din Decizia 768/2008/CE)

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a) În cazul în care emiterea unei declarații UE de conformitate unice ar putea genera dificultăți specifice din cauza complexității sau a sferei de aplicare a declarației UE unice, ar trebui să existe posibilitatea înlocuirii respectivei declarații UE unice cu declarații UE de conformitate individuale, pertinente pentru articolul pirotehnic în cauză.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu articolele pirotehnice care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau cu privire la alte aspecte de protecție a interesului public. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de articole pirotehnice.

(41) Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu articolele pirotehnice care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța persoanelor, inclusiv siguranța copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități, în acele cazuri în care articolele pirotehnice nu sunt destinate uzului profesional, sau cu privire la alte aspecte de protecție a interesului public. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de articole pirotehnice.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) Toate obligațiile impuse operatorilor economici de prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, și în cazul vânzării la distanță.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a) Standardele armonizate relevante pentru prezenta directivă ar trebui să țină seama pe deplin de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, semnată de Uniunea Europeană la 23 decembrie 2010.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui articol pirotehnic  pe piața Uniunii  ;

7. punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui articol pirotehnic pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui articol pirotehnic pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

8. introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui articol pirotehnic pe piața Uniunii;

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. operatori economici” înseamnă producătorul, importatorul și distribuitorul;

12. operator economic” înseamnă producătorul, importatorul sau distribuitorul;

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. [../..] [privind standardizarea europeană];

14. „standard armonizat” înseamnă un standard astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. [../..] [privind standardizarea europeană];

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu exclude măsurile luate de un stat membru de interzicere sau restricționare, din motive de ordine publică, securitate publică, siguranță publică ori protecție a mediului, a deținerii, a utilizării și/sau a vânzării către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2 și 3, a articolelor pirotehnice de scenă și a altor articole pirotehnice.

(2) Prezenta directivă nu exclude măsurile luate de un stat membru de interzicere sau restricționare, din motive de ordine publică, sănătate publică, securitate publică, siguranță publică ori protecție a mediului, a deținerii, a utilizării și/sau a vânzării către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2 și 3, a articolelor pirotehnice de scenă și a altor articole pirotehnice.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Limitele de vârstă

Limitele de vârstă și alte limitări

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolele pirotehnice nu pot fi puse la dispoziție pe piață  decât cu respectarea  următoarelor limite de vârstă:

(1) Articolele pirotehnice nu pot fi puse la dispoziția consumatorilor finali pe piață  decât cu respectarea  următoarelor limite de vârstă:

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot mări limitele de vârstă prevăzute la alineatul (1) în cazul în care acest lucru se justifică din motive de ordine publică, securitate publică sau siguranță publică. Statele membre pot reduce, de asemenea, limitele de vârstă pentru persoanele deja formate în învățământul profesional sau care frecventează astfel de cursuri.

(2) Statele membre pot mări limitele de vârstă prevăzute la alineatul (1) în cazul în care acest lucru se justifică din motive de ordine publică, sănătate publică, securitate publică sau siguranță publică. Statele membre pot reduce, de asemenea, limitele de vârstă pentru persoanele deja formate în învățământul profesional sau care frecventează astfel de cursuri.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Articolele pirotehnice din categoria P1 pentru vehicule, inclusiv airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță nu sunt puse la dispoziția publicului larg decât atunci când au fost incorporate într-un vehicul sau într-o piesă detașabilă mai mare a unui vehicul.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa II și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la articolul 16.

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa II și comandă efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformității menționate la articolul 16.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Producătorii se asigură că articolele pirotehnice altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor sunt etichetate vizibil, lizibil și indelebil în limba sau limbile oficiale ale statului membru în care articolele sunt puse la dispoziția  consumatorului.

(1) Producătorii se asigură că articolele pirotehnice altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor sunt etichetate vizibil, lizibil și indelebil în limba sau limbile oficiale ale statului membru în care articolele sunt puse la dispoziția  consumatorului. Aceste etichete, precum și eventualele instrucțiuni și mențiuni de securitate, trebuie să fie clare și ușor de înțeles.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2). Etichetarea articolelor pirotehnice cuprinde cel puțin numele și adresa producătorului sau, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune , numele producătorului și numele și adresa importatorului, numele și tipul articolului, numărul de înregistrare,  limitele minime de vârstă prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2), categoria și instrucțiunile de folosire adecvate, anul producției pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4, precum și distanța minimă de securitate, după caz. Etichetarea cuprinde conținutul net de explozivi (CNE)  .

(2) Etichetarea articolelor pirotehnice cuprinde cel puțin numele și adresa producătorului sau, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune , numele producătorului și numele și adresa importatorului, numele și tipul articolului, numărul de înregistrare, pentru a asigura trasabilitatea articolului pirotehnic, limitele minime de vârstă prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2), categoria și instrucțiunile de folosire adecvate, anul producției pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4, precum și distanța minimă de securitate, după caz. Etichetarea cuprinde conținutul net de explozivi (CNE)  .

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor cuprinde numele producătorului numele și tipul articolului , numărul de înregistrare  și instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță .

(1) Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor cuprinde numele producătorului numele și tipul articolului , numărul de înregistrare și, dacă este necesar, instrucțiunile de utilizare în condiții de siguranță.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Utilizatorilor profesioniști trebuie să li se pună la dispoziție, în limba pe care o solicită, o fișă tehnică de securitate, alcătuită în conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Utilizatorilor profesioniști trebuie să li se pună la dispoziție, în limba pe care o solicită, instrucțiuni privind utilizarea în condiții de siguranță conținând informațiile de interes pentru utilizatorii profesioniști, alcătuită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fișa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau în format electronic, cu condiția ca destinatarul să aibă mijloacele necesare pentru a o accesa.

Instrucțiunile privind utilizarea în condiții de siguranță pot fi furnizate pe hârtie sau în format electronic, cu condiția ca destinatarul să aibă mijloacele necesare pentru a le accesa.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de introducerea unui articol pirotehnic pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la articolul 16 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că articolul pirotehnic poartă marcajul CE și că producătorul a respectat cerințele de etichetare prevăzute la articolul 9 sau 10.

(2) Înainte de introducerea unui articol pirotehnic pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la articolul 16 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că articolul pirotehnic poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele de etichetare prevăzute la articolul 9 sau 10.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Importatorii indică pe articolul pirotehnic numele lor și adresa la care pot fi contactați sau, dacă aceste lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește articolul pirotehnic.

(3) În cazul în care acest lucru este relevant în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), importatorii indică pe articolul pirotehnic numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală sau, dacă este cazul, adresa site-ului internet la care pot fi contactați ori, dacă acest lucru nu este posibil în limite rezonabile, datele respective sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoțește articolul pirotehnic. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-un limbaj ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Statele membre se asigură că articolele pirotehnice care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de [data stabilită la articolul 48 alineatul (1)] pot fi comercializate de către distribuitori fără a trebui să respecte alte cerințe legate de produs.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

Operatorii economici transmit, la cerere, autorităților de supraveghere a pieței specificațiile:

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat articolul pirotehnic.

Operatorii economici prezintă informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat articolul pirotehnic. Operatorii economici nu au obligația de a actualiza informațiile respective după finalizarea livrărilor.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Obligațiile operatorilor economici cu privire la produsele aflate în stoc

 

Statele membre iau măsurile necesare pentru ca obligațiile operatorilor economici cu privire la produsele aflate în stoc să se aplice în conformitate cu articolul 47.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II la prezenta directivă, se structurează după modelul prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, și se actualizează constant. Aceasta este tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție articolul pirotehnic.

(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II la prezenta directivă și se actualizează constant. La cererea autorităților de supraveghere a pieței, operatorul economic furnizează o copie a declarației UE de conformitate pe hârtie sau în format electronic și ia măsurile necesare pentru a o traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție articolul pirotehnic.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea articolului pirotehnic.

(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea articolului pirotehnic cu cerințele stabilite de prezenta directivă.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare menționat la alineatul (3), pot fi urmate de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

(4) Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare menționat la alineatul (3), pot fi urmate de orice însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care va fi responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 26.

(1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare unică responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 26.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) O autoritate de notificare nu deleagă și nici nu încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționată la alineatul (1) unui organism care nu este o entitate de stat.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere al articolelor pirotehnice și/sau al substanțelor explozive pe care le evaluează. Acest lucru nu împiedică utilizarea articolelor pirotehnice și/sau a substanțelor explozive care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de produse în scopuri personale.

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere al articolelor pirotehnice și/sau al substanțelor explozive pe care le evaluează. Organismul de evaluare a conformității nu poate fi producătorul articolelor pirotehnice sau al substanțelor explozive în general. Acest lucru nu împiedică utilizarea articolelor pirotehnice și/sau a substanțelor explozive care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de produse în scopuri personale.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs împotriva deciziilor organismelor notificate.

Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs eficientă, rapidă și imparțială împotriva deciziilor organismelor notificate.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre informează anual Comisia cu privire la activitățile lor de supraveghere a pieței.

(2) Statele membre transmit anual Comisiei detalii privind activitățile autorităților de supraveghere a pieței de pe teritoriul lor și privind orice planificări sau intensificări ale supravegherii pieței, inclusiv privind alocarea de resurse suplimentare, sporirea eficienței și consolidarea capacităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor respective.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolele pirotehnice se introduc pe piață numai în cazul în care sunt depozitate în mod corespunzător, sunt utilizate în scopul în care au fost concepute sau într-un scop care este în mod rezonabil previzibil și nu pun în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 37 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Statele membre alocă suficiente fonduri autorităților lor de supraveghere a pieței pentru a se asigura că activitățile acestora sunt consecvente și eficace pe tot cuprinsul Uniunii.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un  stat membru au acționat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008  sau în cazul în care au   suficiente motive să considere că un articol pirotehnic prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public care intră sub incidența prezentei directive,  acestea efectuează o evaluare cu privire la articolul pirotehnic în cauză, acoperind toate cerințele stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței dacă este necesar .

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un  stat membru au acționat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008  sau în cazul în care au   suficiente motive să considere că un articol pirotehnic prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte ale protecției interesului public care intră sub incidența prezentei directive,  acestea efectuează o evaluare cu privire la articolul pirotehnic în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței dacă este necesar .

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu articolul pirotehnic în cauză.

(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu articolul pirotehnic în cauză, cum ar fi retragerea articolului pirotehnic de pe piață.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când măsura națională  este considerată justificată și neconformitatea articolului pirotehnic este atribuită  unei deficiențe a standardelor armonizate menționate la articolul 15 din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. [../..]. [privind standardizarea europeană] .

(3) Atunci când măsura națională  este considerată justificată și neconformitatea articolului pirotehnic este atribuită  unei deficiențe a standardelor armonizate menționate la articolul 15 din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. [../..]. [privind standardizarea europeană] după consultarea comitetului prevăzut la articolul 45 din prezentul regulament.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 46 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a  asigura aplicarea  acestora.

Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile adecvate în caz de utilizare abuzivă a marcajului respectiv. Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a  asigura aplicarea  acestora. Pentru încălcările grave, acest regim poate include sancțiuni penale.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 46 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Sancțiunile menționate la alineatul (1) trebuie să fie eficiente, proporționale cu gravitatea infracțiunii și cu efect de descurajare.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 46 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre notifică dispozițiile în cauză Comisiei Europene până la 3 iulie 2013 cel târziu și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei până la 3 iulie 2013 și notifică, fără întârziere, orice modificare ulterioară care le afectează. Comisia pune la dispoziția publicului aceste dispoziții publicându-le pe internet.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (3), autorizațiile naționale pentru articolele pirotehnice destinate vehiculelor acordate înainte de 4 iulie 2013 rămân valabile până la expirare.

(4) Prin derogare de la alineatul (3), autorizațiile naționale pentru articolele pirotehnice destinate vehiculelor omologate înainte de 4 iulie 2013, inclusiv pieselor de schimb ale acestora, rămân valabile până la expirare.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 47 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prin derogare de la alineatul (5) al acestui articol, certificatele de conformitate pentru articolele pirotehnice, inclusiv pentru piesele de schimb ale acestora, pentru vehiculele omologate înainte de 4 iulie 2013 sau emise în temeiul Directivei 2007/23/CE rămân valabile până la expirare. Se permite în continuare prelungirea valabilității acestor certificate.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică până la 3 iulie 2013 cel târziu , actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 3 alineatele (8), (12), (13) și (15) - (22), articolului 4 alineatul (1), articolului 5, articolului 8 alineatele (2) - (7), articolelor 11 - 15, articolelor 17 - 28, articolelor 30 - 34, articolului 36, articolului 37 alineatul (1), articolelor 38 - 41, articolului 46, articolului 47 și anexelor I și II  . Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte , precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă .

(1) Statele membre adoptă și publică, cel mai târziu la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 3 alineatele (8), (12), (13) și (15)-(22), articolului 4 alineatul (1), articolului 5, articolului 8 alineatele (2)-(7), articolelor 11-15, articolelor 17-28, articolelor 30-34, articolului 36, articolului 37 alineatul (1), articolelor 38-41, articolului 46, articolului 47 și anexelor I și II. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte , precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă .

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(4) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia pune la dispoziția publicului aceste dispoziții publicându-le pe internet.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 48 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre aplică dispozițiile prezentei directive la o zi după data stabilită la articolul 48 alineatul (1).

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Anexa II – modulul B – punctul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolele pirotehnice pentru vehicule sunt concepute pentru întreg ciclul de viață al vehiculelor și trebuie să fie conforme cu cerințele legale aplicabile în momentul primei lor comercializări până la sfârșitul duratei de viață a vehiculelor.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Anexa II – modulul C2 – punctul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora.

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea articolelor pirotehnice fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Anexa 2 – modulul C2 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al articolelor pirotehnice, ținând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a articolelor pirotehnice și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat de produse finite, prelevată la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt menționate în părțile relevante ale standardelor armonizate și/sau ale specificațiilor tehnice, sau teste echivalente, având ca scop verificarea conformității articolului pirotehnic cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele relevante ale prezentei directive. Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul ia măsurile care se impun.

Un organism intern acreditat sau un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al articolelor pirotehnice, ținând seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a articolelor pirotehnice și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat de produse finite, prelevată la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt menționate în părțile relevante ale standardelor armonizate și/sau ale specificațiilor tehnice, sau teste echivalente, având ca scop verificarea conformității articolului pirotehnic cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele relevante ale prezentei directive. Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul ia măsurile care se impun.

  • [1]  JO C 181, 21.6.2012, p. 105.
  • [2]  JO C 77, 28.3.2002, p.1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Raportul de față aduce modificări unei propuneri a Comisiei Europene de reformare a Directivei 2007/23/CE privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice. Propunerea a fost prezentată în noiembrie 2011, în contextul implementării Noului cadru legislativ (NCL) adoptat în 2008 sub denumirea de „pachetul bunuri”, acoperind instrumentele complementare, Decizia 768/2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE și Regulamentul 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93. Prezenta propunere face parte dintr-un pachet legislativ care aliniază la NCL nouă directive referitoare la produse.

Directiva existentă 2007/23/CE stabilește o serie de cerințe esențiale de siguranță pe care trebuie să le îndeplinească articolele pirotehnice pentru a fi puse la dispoziție pe piața UE.

NCL a fost adoptat pentru a îndrepta neajunsurile actualei legislații a Uniunii în materie de armonizare, în vederea finalizării pieței unice, în condițiile unei concurențe loiale și a unor produse sigure. Punerea inconsecventă în aplicare și în executare a actualei legislații a Uniunii în materie de armonizare în statele membre, alături de complexitatea reglementărilor, a adus atât operatorii economici, cât și autoritățile, în situația de a avea dificultăți din ce în ce mai mari în a interpreta și a aplica corect legislația, ceea ce a condus la instalarea unor condiții de piață inegale și, de asemenea, la introducerea pe piață a unor produse care nu prezintă siguranță „Pachetul bunuri” creează cadrul global pentru raționalizarea legislației în materie de produse, pentru a o face mai uniformă și mai ușor de înțeles atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile de supraveghere a pieței. Dispozițiile deciziei NCL nu sunt însă direct aplicabile. Pentru a garanta faptul că toate sectoarele economice care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii beneficiază de îmbunătățirile aduse de NCL, dispozițiile deciziei NCL trebuie integrate în legislația existentă privind produsele.

După adoptarea cadrului juridic în NCL în 2008, Comisia a inițiat un proces de evaluare a legislației europene armonizate privind produsele, în vederea identificării instrumentelor care trebuie revizuite în vederea punerii în aplicare a NCL.

În cadrul acestui proces de evaluare au fost identificate o serie de directive care vor trebui revizuite în următorii 3-5 ani, datorită clauzelor de revizuire sau din rațiuni sectoriale specifice (necesitatea de a clarifica domeniul de aplicare, de a actualiza cerințele în materie de siguranță etc.). Din aceste motive, va fi necesară revizuirea marii majorități a legislației europene existente privind produsele, proces care, conform Programului de lucru al Comisiei, se va desfășura individual.

Cele 9 propuneri din pachetul prezentat în noiembrie 2011, inclusiv Directiva 2007/23/CE, nu fac parte din grupul de directive susmenționat privind produsele, însă au fost identificate în vederea alinierii la NCL din cauza structurii lor comune. Sectoarele acoperite de directive sunt, toate, sectoare industriale foarte importante, supuse unei puternice concurențe internaționale, iar evaluările indică faptul că aceste industrii vor avea de câștigat de pe urma simplificării și creării unui mediu concurențial uniform pentru societățile europene vizate de NCL.

Modificările aduse dispozițiilor directivei se referă la: definiții, obligațiile operatorilor economici, prezumția de conformitate prevăzută de standardele armonizate, declarația de conformitate (DdC), marcajul CE, organismele notificate, procedura clauzei de salvgardare și procedurile de evaluare a conformității. Scopul propunerii a fost limitat la o simplă aliniere la dispozițiile orizontale din Decizia nr. 768/2008/CE și la noua terminologie din Tratatul de la Lisabona, inclusiv noile norme privind comitologia.

Procedură

Alinierea la decizia NCL necesită o serie de modificări de fond ale dispozițiilor Directivei 95/16/CE. În conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001, a fost aleasă tehnica de reformare.

În conformitate cu articolul 87 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea pe baza unor rapoarte ale Grupului de lucru consultativ (serviciile juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei) și consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio modificare de fond în plus față de cele identificate ca atare în propunere sau cele identificate de Grupul de lucru consultativ.

Poziția raportoarei

Raportoarea consideră că această aliniere la NCL a nouă directive privind produsele este un pas important în direcția finalizării pieței unice a UE.

NCL introduce un cadru de reglementare simplificat pentru produse și permite o punere în aplicare mai consecventă a normelor tehnice, care va îmbunătăți funcționarea pieței unice, asigurând un tratament egal pentru produsele neconforme și pentru operatorii economici, precum și evaluarea în condiții de egalitate a organismelor notificate, în întreaga piață a UE.

Raportoarea consideră că alinierea la NCL a celor nouă directive privind produsele va determina o creștere a gradului de încredere, atât în rândul producătorilor, cât și în rândul consumatorilor, prin clarificarea obligațiilor ce le revin operatorilor economici și le va furniza autorităților din statele membre instrumente mai eficace de efectuare a controalelor de supraveghere a pieței, toate acestea conducând la o reducere a numărului de produse neconforme și care nu prezintă siguranță de pe piață.

Propunerile Comisiei din pachetul de aliniere se bazează pe o consultare generală a părților interesate, printre care câteva sute de IMM-uri, precum și pe experiența acumulată de aceștia în ceea ce privește „pachetul bunuri”. Această consultare este foarte apreciată de raportoare.

Raportoarea sprijină intenția generală a Comisiei privind simpla aliniere a celor nouă directive privind produsele la măsurile orizontale din Decizia nr. 768/2008/CE, dar ar dori să propună totuși anumite modificări ale Directivei 2007/23/CE privind articolele pirotehnice pentru a asigura o mai mare claritate și mai multe adaptări la nivel sectorial, cu următoarele obiective:

1. Alinierea deplină a directivei la NCL și garantarea certitudinii juridice

Raportoarea consideră că este important să se aducă o serie de modificări directivei propuse pentru a asigura o mai mare consecvență cu termenii folosiți în Decizia 768/2008/CE și pentru a elimina eventualele discrepanțe din text care ar putea altfel crea incertitudine juridică.

De asemenea, este important să se clarifice situația juridică a produselor care au fost introduse pe piață în mod legal în conformitate cu actuala directivă înainte de aplicarea noii directive, dar care se află încă în stoc. Ar trebui subliniată natura neretroactivă a legislației UE și ar trebui să se clarifice faptul că aceste produse pot fi încă puse la dispoziție pe piață după data aplicării noii directive. Acest lucru este important mai ales pentru industria autovehiculelor, unde articolele pirotehnice sunt utilizate, dezvoltate și fabricate în producție de serie având în general o durabilitate de cel puțin 15 ani. În acest context, este important să se evidențieze că articolele pirotehnice pentru vehicule, odată instalate în vehicule, rămân disponibile pe piață ca piese de schimb noi în cazul reparării unui vehicul. Cerințele de siguranță sunt deja acoperite cu ocazia omologării vehiculului în cauză.

În plus, raportoarea consideră că Comisia ar trebui să aibă obligația de a publica pe internet dispozițiile naționale ale directivei transpuse și sancțiunile relevante (principiul transparenței).

2. Îmbunătățirea protecției consumatorilor

NCL contribuie la creșterea încrederii consumatorilor în piața unică. Prin urmare, anumite modificări sunt, de asemenea, legate de obiectivul raportoarei de a se beneficia pe deplin de dispozițiile NCL legate de protecția consumatorilor. În această privință, unele amendamente ar permite noii directive să acopere un număr mai mare de situații care se circumscriu cerințelor esențiale în materie de siguranță, dacă în faza de proiectare a produsului ar trebui să se ia în considerare și utilizările care pot fi prevăzute în mod rezonabil (în conformitate cu articolul 16 privind cerințele generale din Regulamentul 765/2008). Protecția consumatorului ar fi aprofundată și prin precizarea faptului că instrucțiunile, informațiile legate de siguranță și etichetele trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile. Raportoarea intenționează, de asemenea, să facă echipamentele electrice mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Se propune completarea cerințelor de siguranță garantând faptul că noțiunea de siguranță cuprinde și siguranța copiilor, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități în situațiile în care echipamentele electrice nu sunt destinate uzului profesional.

3. Reducerea formalităților birocratice

NCL ar trebui să contribuie la îmbunătățirea liberei circulații a mărfurilor în interiorul Uniunii Europene. Totuși, existența unei birocrații stânjenitoare ar împiedica fluxul liber al mărfurilor. Din acest motiv, raportoarea a examinat directiva propusă pentru a reduce formalitățile birocratice oriunde acest lucru este posibil. Astfel, în raport se propune modernizarea procedurilor actuale, permițând ca declarația de conformitate UE (DdC) să fie transmisă nu doar pe suport de hârtie, ci și prin mijloace electronice, propunându-se, totodată, reducerea formalităților birocratice impuse operatorilor economici în legătură cu identificarea operatorilor economici care au intervenit după ei/înaintea lor în lanțul de aprovizionare.

După cum s-a menționat anterior, raportoarea sprijină simplificarea și modernizarea procedurilor prevăzute în NCL, dar, în același timp, dorește să sublinieze că poate fi necesară o anumită flexibilitate cu privire la unele dintre obligațiile create de noul cadru. De exemplu, se propune adăugarea unei excepții la regula privind „DdC unică” în cazurile în care furnizarea unui singur document creează probleme specifice din cauza complexității sau amplorii sale. În acest caz ar trebui să fie posibil ca toate DdC relevante să fie furnizate separat.

Raportoarea modifică, de asemenea, unele obligații legate de articolele pirotehnice pentru vehicule întrucât acestea sunt furnizate numai utilizatorilor profesioniști, precum și în cazul în care s-au acordat deja autorizații și certificate de conformitate naționale pentru articolele pirotehnice în conformitate cu Directiva 2007/23/CE.

4. Asigurarea unei mai bune supravegheri a pieței pentru produsele noastre

Deși raportoarea a luat cunoștință de faptul că serviciile Comisiei pregătesc în viitorul apropiat un nou regulament privind supravegherea pieței, ultimul ansamblu de modificări urmărește asigurarea unui nivel mai ridicat de supraveghere a produselor de pe piață. În acest sens, raportoarea propune să se intensifice supravegherea pieței pentru vânzările la distanță prin asigurarea faptului că și în cadrul comerțului electronic sunt afișate toate cerințele relevante privind informarea, să se stabilească o cerință anuală de informare a Comisiei de către statele membre cu privire la activitățile lor de supraveghere a pieței și să se solicite statelor membre să asigure o finanțare adecvată pentru autoritățile lor de supraveghere a pieței. În sfârșit, raportoarea subliniază necesitatea ca statele membre să ia măsuri adecvate împotriva utilizării necorespunzătoare a marcajului CE.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 8 octombrie 2012

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (reformare)

COM(2011)764 din 21.11.2011 – 2011/0358(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei s-a întrunit la 29 noiembrie și 12 decembrie 2011 și la 26 ianuarie, 24 mai și 5 iulie 2012, în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării[1] propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat următoarele:

1) În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactat în deplină conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute de Acordul interinstituțional, un astfel de document ar fi trebuit să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cuprinsul propunerii, după cum se prevede la punctul (6) litera (a) subpunctul (iii) din respectivul acord.

2) Următoarele părți ale textului reformat ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea modificărilor de fond:

- la articolul 48 alineatul (1) primul paragraf, cuvintele „articolului 3 alineatele (8), (12), (13) și (15) - (22), articolului 4 alineatul (1), articolului 5, articolului 8 alineatele (2) - (7), articolelor 11 - 15, articolelor 17 - 28, articolelor 30 - 34, articolului 36, articolului 37 alineatul (1), articolelor 38 - 41, articolului 46, articolului 47 și anexelor I și II”, precum și textul tezei finale: „Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă”;

- la articolul 48 alineatul (1) al doilea paragraf, cuvintele „începând cu 4 iulie 2013”.

3) La articolul 6, trimiterea la „articolul 17” ar trebui să fie o trimitere la „articolul 16”.

4) În anexa II, o serie de modificări marcate doar ca adaptări ar fi trebuit să fie identificate prin utilizarea fondului de culoare gri utilizat în general pentru evidențierea modificărilor de fond. La aviz este anexată o versiune revizuită a anexei II.

În ceea ce privește articolele 42 și 44 din proiectul de text reformat, s-a discutat dacă literele (a), (b) și (c) de la articolul 42 și literele (a) și (b) de la articolul 44 ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului de culoare gri utilizat în general pentru evidențierea modificărilor de fond. Pe de o parte, serviciile juridice ale Parlamentului European și Comisiei au considerat că prezentarea utilizată la cele două articole pentru a marca înlocuirea formulării inițiale a alineatului (1) și, respectiv, a alineatului (2) de la articolul 18 din Directiva 2007/23/CE cu formulări noi, preluate din textele standard convenite de cele trei instituții, descrie suficient modificările de fond propuse pentru dispozițiile în cauză. Pe de altă parte, serviciul juridic al Consiliului a considerat că modificarea procedurii nu poate fi separată de literele aferente și că întregul text al articolelor 42 și 44, inclusiv literele menționate, ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului de culoare gri. Cu toate acestea, cele trei servicii juridice au împărtășit opinia potrivit căreia proiectele de texte prezentate de Comisie pentru articolele 42 și 44 ar trebui înțelese astfel: Comisia a intenționat să propună doar ca trimiterea la procedura de reglementare cu control menționată în prezent la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2007/23/CE să fie înlocuită cu delegarea către Comisie a competenței de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE și ca trimiterea la procedura de reglementare menționată în prezent la alineatul (2) de la același articol să fie înlocuită cu conferirea de competențe de executare Comisiei în conformitate cu articolul 291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În această privință, cele trei servicii juridice au stabilit de comun acord că, în contextul exercițiului de reformare, legislatorul ar putea dispune delegarea unor competențe cu privire la literele (a), (b) și (c) de la articolul 42 sau, în schimb, ar putea opta, cu privire la una sau mai multe dintre literele respective, să nu delege Comisiei competențele sale (determinând, prin urmare, aplicarea procedurii legislative ordinare în cazul modificărilor menționate) sau să confere competențe de executare acestei instituții sau Consiliului, în conformitate cu articolul 291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011. La fel, în contextul exercițiului de reformare, legislatorul ar putea prevedea să confere Comisiei competențe de executare, în conformitate cu articolul 291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, cu privire la literele (a) și (b) de la articolul 44 sau, în schimb, ar putea opta, cu privire la una dintre literele respective sau ambele, să nu delege Comisiei competențe de executare (determinând, prin urmare, aplicarea procedurii legislative ordinare în cazul modificărilor menționate), să prevadă delegarea de competențe în conformitate cu articolul 290 din TFUE sau să confere competențe de executare Consiliului în conformitate cu articolul 291 din TFUE.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director general

  • [1]  Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURĂ

Titlu

Armonizarea legislației statelor membre referitoare la  punerea la dispoziție pe piață  a articolelor pirotehnice (reformare)

Referințe

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

Data prezentării la PE

21.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Examinare în comisie

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Data adoptării

6.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Membri supleanți prezenți la votul final

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

Data depunerii

15.11.2012