SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Zuzana Roithová
(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)


Postup : 2011/0358(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0375/2012
Predkladané texty :
A7-0375/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0764),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0425/2011),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 28. marca 2012[1],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[2],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 6. novembra 2012 adresovaný Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0375/2012),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako zmeny označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Zákony, právne predpisy a správne opatrenia členských štátov , ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Únie , sa musia  harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov na vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľov a profesionálnych konečných užívateľov.

(5) Zákony, právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, ktoré často kladú prekážky obchodu v rámci Únie, sa musia harmonizovať tak, aby bol zaručený voľný pohyb pyrotechnických výrobkov na vnútornom trhu a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti a ochrana spotrebiteľov vrátane vysokej úrovne ochrany zraniteľných spotrebiteľov v prípadoch, ak pyrotechnické výrobky nie sú určené na profesionálne použitie, a profesionálnych koncových používateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pri uvádzaní pyrotechnického výrobku na trh by každý dovozca mal na pyrotechnickom výrobku uviesť svoje meno a poštovú, prípadne internetovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha pyrotechnického výrobku. Zahŕňa to aj prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na pyrotechnický výrobok.

(Pozri znenie odôvodnenia 25 rozhodnutia 768/2008/ES)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(28a) V prípade, že by používanie vyhlásenia o zhode EÚ mohlo spôsobiť osobitné problémy z dôvodu jeho komplexnosti alebo rozsahu, malo by byť možné jeho nahradenie individuálnymi vyhláseniami o zhode EÚ vzťahujúcimi sa na konkrétny pyrotechnický výrobok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sa informujú zainteresované strany o opatreniach, ktoré sa zamýšľajú prijať v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb alebo iné otázky ochrany verejného záujmu. Orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi, by sa takisto malo umožniť konať skôr v súvislosti s týmito pyrotechnickými výrobkami.

(41) Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sa informujú zainteresované strany o opatreniach, ktoré sa plánujú prijať v súvislosti s pyrotechnickými výrobkami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb vrátane bezpečnosti detí, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v prípadoch, ak pyrotechnické výrobky nie sú určené na profesionálne použitie, alebo iné otázky ochrany verejného záujmu. Orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi by sa takisto malo umožniť konať skôr v súvislosti s týmito pyrotechnickými výrobkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 43a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(43a) Všetky povinnosti, ktoré táto smernica ukladá hospodárskym subjektom, by sa mali vzťahovať aj na prípady predaja na diaľku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 49a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(49a) Harmonizované normy relevantné pre túto smernicu by mali tiež plne zohľadňovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Európska únia podpísala 23. decembra 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie pyrotechnického výrobku na trhu Únie

(7) „sprístupnenie na trhu“ je dodávka pyrotechnického výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka pyrotechnického výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

(8) „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie pyrotechnického výrobku na trhu Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) „hospodárske subjekty výrobca, dovozca a distribútor;

(12) „hospodársky subjektje výrobca, dovozca alebo distribútor;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Článok 3 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) „harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. [../..] [o európskej normalizácii];

(14) „harmonizovaná norma“ je norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. [../..] [o európskej normalizácii];

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica neobmedzuje opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj zábavnej pyrotechniky kategórie 2 a 3, scénickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov širokej verejnosti.

2. Táto smernica neobmedzuje opatrenia členských štátov, ktoré sú oprávnené z dôvodu verejného poriadku, verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť držbu, používanie a/alebo predaj zábavnej pyrotechniky kategórie 2 a 3, scénickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov širokej verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vekové obmedzenia

Vekové a iné obmedzenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pyrotechnické výrobky sa sprístupňujú na trhu  len pod podmienkou týchto vekových obmedzení :

1. Pyrotechnické výrobky sa sprístupňujú na trhu koncovým používateľom len pod podmienkou týchto vekových obmedzení:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu v odôvodnených prípadoch zvýšiť vekové obmedzenia stanovené v  odseku 1 z dôvodu verejného poriadku a bezpečnosti. Členské štáty môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú odborne vyškolené alebo ktoré práve absolvujú takúto odbornú prípravu.

2. Členské štáty môžu v odôvodnených prípadoch zvýšiť vekové obmedzenia stanovené v odseku 1 z dôvodu verejného poriadku, verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti. Členské štáty môžu znížiť vekové obmedzenia v prípade osôb, ktoré sú odborne vyškolené alebo ktoré práve absolvujú takúto odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Pyrotechnické výrobky kategórie P1 pre použitie vo vozidlách vrátane airbagov a prepínačov bezpečnostných pásov nie sú dostupné širokej verejnosti, okrem prípadov, ak boli zabudované do vozidla alebo väčšej oddeliteľnej časti vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a vykonajú príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 16.

2. Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe II a zabezpečia vykonanie príslušného postupu posudzovania zhody uvedeného v článku 16.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia zabezpečia, aby iné pyrotechnické výrobky ako pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách boli označené, a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne, v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, v ktorom sa výrobok sprístupňuje  spotrebiteľovi.

1. Výrobcovia zabezpečia, aby iné pyrotechnické výrobky ako pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách boli označené, a to viditeľne, čitateľne a nezmazateľne, v úradnom (úradných) jazyku (jazykoch) členského štátu, v ktorom sa výrobok sprístupňuje  spotrebiteľovi. Tieto označenia a všetky pokyny a bezpečnostné informácie musia byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Označenie pyrotechnických výrobkov zahŕňa minimálne meno a adresu výrobcu alebo ak výrobca nie je usadený v Únii , meno výrobcu a meno a adresu dovozcu, názov a druh výrobku, registračné číslo,  minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú stanovené  v článku 7 ods. 1 a 2, príslušnú kategóriu a návod na použitie, v prípade zábavnej pyrotechniky kategórií 3 a 4 rok výroby a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť. Označenie zahŕňa čistý obsah výbušniny (NEC)

2. Označenie pyrotechnických výrobkov zahŕňa minimálne meno a adresu výrobcu alebo – ak výrobca nie je usadený v Únii, meno výrobcu a meno a adresu dovozcu, názov a druh výrobku, registračné číslo s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť pyrotechnického výrobku, minimálne vekové obmedzenia, ktoré sú stanovené  v článku 7 ods. 1 a 2, príslušnú kategóriu a návod na použitie, v prípade zábavnej pyrotechniky kategórií 3 a 4 rok výroby a podľa potreby aj bezpečnú vzdialenosť. Označenie zahŕňa čistý obsah výbušniny (NEC)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách obsahuje meno výrobcu názov a typ výrobku , registračné číslo  a bezpečnostné pokyny.

1. Označenie pyrotechnických výrobkov určených na použitie vo vozidlách obsahuje meno výrobcu názov a typ výrobku, registračné číslo a v prípade potreby bezpečnostné pokyny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Karta bezpečnostných údajov, ktorá bola vypracovaná v súlade s prílohounariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, sa poskytne profesionálnym užívateľom v jazyku, ktorý si vybrali.

3. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie obsahujúce informácie pre profesionálnych užívateľov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, sa poskytne profesionálnym užívateľom v jazyku, ktorý požadujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Karta bezpečnostných údajov sa môže poskytnúť v tlačenej alebo elektronickej podobe, ak osoba, ktorej je určená, disponuje nevyhnutnými prostriedkami na jej sprístupnenie.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie sa môžu poskytnúť v tlačenej alebo elektronickej podobe, ak adresát disponuje prostriedkami potrebnými na prístup k týmto pokynom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pred uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozcovia zaručia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 16. Zaručia, že výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, že je na pyrotechnickom výrobku umiestnené označenie CE a že výrobca splnil požiadavky na označovanie stanovené v článku 9 alebo 10.

2. Pred uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozcovia zaručia, že výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 16. Zaručia, že výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, že je na pyrotechnickom výrobku umiestnené označenie CE, že je k nemu dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a že výrobca splnil požiadavky na označovanie stanovené v článku 9 alebo 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dovozcovia na pyrotechnickom výrobku alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii pyrotechnického výrobku uvedú svoje meno a adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať.

3. Dovozcovia v prípade potreby v súlade s článkom 9 ods. 2) na pyrotechnickom výrobku uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú, prípadne internetovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať, alebo – ak toopodstatnených dôvodov nie je možné, sa tieto údaje uvedú na obale alebo v sprievodnej dokumentácii pyrotechnického výrobku. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Členské štáty zabezpečia, aby distribútori mohli bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek týkajúcich sa výrobku sprístupniť na trhu pyrotechnické výrobky, ktoré boli v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh pred [dátum stanovený v článku 48 ods. 1].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom určia:

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom uvedú:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný pyrotechnický výrobok, a počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď dodali pyrotechnický výrobok.

Hospodárske subjekty poskytujú informácie uvedené v prvom odseku počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný pyrotechnický výrobok, a počas obdobia 10 rokov od dátumu, keď dodali pyrotechnický výrobok. Po ukončení dodávky sa od hospodárskych subjektov nevyžaduje, aby tieto informácie aktualizovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Povinnosti hospodárskych subjektov týkajúce sa uskladnených výrobkov

 

Členské štáty zabezpečujú uplatňovanie povinností hospodárskych subjektov týkajúcich sa uskladnených výrobkov v súlade s článkom 47.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vzor vyhlásenia o zhode EÚ je stanovený v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II k tejto smernici a neustále sa aktualizuje. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa pyrotechnické výrobky uvádzajú na trh alebo sa na ňom sprístupňujú.

2. Vyhlásenie o zhode EÚ je vypracované podľa vzoru stanoveného v prílohe III k rozhodnutiu č. 768/2008/ES, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe II k tejto smernici a neustále sa aktualizuje. Hospodársky subjekt poskytuje na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode EÚ v tlačenej alebo elektronickej forme a zabezpečuje, aby bolo toto vyhlásenie preložené do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa pyrotechnické výrobky uvádzajú na trh alebo sa na ňom sprístupňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ výrobca preberá zodpovednosť za súlad pyrotechnického výrobku so stanovenými požiadavkami.

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ výrobca preberá zodpovednosť za súlad pyrotechnického výrobku s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za označením CE a prípadným identifikačným číslom uvedeným v odseku 3 môže nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

4. Za označením CE a prípadným identifikačným číslom uvedeným v odseku 3 môže nasledovať akákoľvek značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty určujú notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 26.

1. Členské štáty určujú jediný notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Notifikujúci orgán nedeleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, vykonávanie hodnotenia, notifikovanie ani monitorovanie uvedené v ods. 1, ani ho nimi iným spôsobom nepoverí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré posudzujú. To nevylučuje možnosť použitia pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo ich použitie na osobné účely.

4. Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré posudzujú. Orgán posudzovania zhody nie je výrobcom pyrotechnických výrobkov a všeobecne výbušných látok. To nevylučuje možnosť použitia pyrotechnických výrobkov a/alebo výbušných látok, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo ich použitie na osobné účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné odvolať sa proti rozhodnutiam notifikovaného orgánu.

Členské štáty zabezpečia, aby sa proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov bolo možné účinne, rýchlo a nestranne odvolať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty každoročne informujú Komisiusvojich činnostiach v oblasti dohľadu nad trhom.

2. Členské štáty každoročne poskytujú Komisii podrobné informáciečinnostiach svojich orgánov dohľadu nad trhom a všetkých plánoch týkajúcich sa dohľadu nad trhom a jeho posilnenia vrátane pridelenia ďalších zdrojov, zvýšenia efektívnosti a budovania potrebných kapacít na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 37 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty prijímajú všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pyrotechnické výrobky uvádzali na trh iba v prípade, že sú riadne skladované a používané na určený účel alebo na účel, ktorý možno odôvodnene predpokladať, a neohrozujú zdravie ani bezpečnosť osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 37 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Členské štáty poskytujú svojim orgánom dohľadu nad trhom primerané finančné prostriedky s cieľom zabezpečiť, aby ich činnosti boli v rámci Únie ucelené a účinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu  prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008  alebo ak majú  dostatočné dôvody domnievať sa, že pyrotechnický výrobok predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,  vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného pyrotechnického výrobku vo vzťahu k všetkým požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Dotknuté hospodárske subjekty spolupracujú akýmkoľvek potrebným spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom .

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo ak majú dostatočné dôvody domnievať sa, že pyrotechnický výrobok predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného pyrotechnického výrobku vo vzťahu k všetkým príslušným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Dotknuté hospodárske subjekty spolupracujú akýmkoľvek potrebným spôsobom s orgánmi dohľadu nad trhom .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému pyrotechnickému výrobku.

8. Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému pyrotechnickému výrobku, napríklad jeho stiahnutie z trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa vnútroštátne  opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad pyrotechnického výrobku sa pripisuje  nedostatkom v rámci  harmonizovaných noriem uvedeným v článku 15 tejto smernice , Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 8 nariadenia EÚ č. [../..] [o európskej normalizácii].

3. Ak sa vnútroštátne  opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad pyrotechnického výrobku sa pripisuje nedostatkom v rámci  harmonizovaných noriem uvedeným v článku 15 tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 8 nariadenia EÚ č. [../..] [o európskej normalizácii] po tom, ako uskutoční konzultácie s výborom uvedeným v článku 45.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie, ktoré sa uplatňujú v prípade porušenia ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijímajú všetky potrebné opatrenia  na zabezpečenie ich presadzovania  .

Členské štáty vychádzajú z existujúcich mechanizmov s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie systému, ktorým sa riadi označenie CE, a v prípade jeho neoprávneného používania prijímajú vhodné opatrenia. Členské štáty stanovia pravidlá k sankciám, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Takéto pravidlá môžu zahŕňať trestné sankcie za vážne porušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 46 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Sankcie uvedené v prvom odseku účinné, primerané závažnosti porušenia a odrádzajúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 46 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Európskej komisii najneskôr do 3. júla 2013 a bezodkladne jej oznámia všetky ich neskoršie zmeny.

Členské štáty oznámia uvedené ustanovenia Komisii do 3. júla 2013 a bezodkladne ju informujú o akejkoľvek ich následnej zmene a doplnení. Komisia tieto ustanovenia verejne sprístupňuje prostredníctvom ich zverejnenia na internete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odchylne od odseku 3 vnútroštátne povolenia na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách udelené pred 4. júlom 2013 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.

4. Odchylne od odseku 3 vnútroštátne povolenia na pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách, ktorých typ bol schválený pred 4. júlom 2013, vrátane použitia v náhradných dielochtýmto vozidlám, zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 47 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Odchylne od odseku 5 tohto článku osvedčenia o zhode pre pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách, ktorých typ bol schválený pred 4. júlom 2013, vrátane použitia v náhradných dieloch k týmto vozidlám, alebo vydané podľa smernice 2007/23/ES zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti. Predĺženie platnosti osvedčení zostáva povolené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 8, ods. 12, ods. 13, ods. 15 až 22, článkom 4 ods. 1, článkom 5, článkom 8 ods. 2 až 7, článkami 11 až 15, 17 až 28, 30 až 34, 36, článkom 37 ods. 1, článkami 38 až 41, 46, 47 a s prílohami I a II najneskôr  do 3. júla 2013 . Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou .

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 3 ods. 8, ods. 12, ods. 13, ods. 15 až 22, článkom 4 ods. 1, článkom 5, článkom 8 ods. 2 až 7, článkami 11 až 15, 17 až 28, 30 až 34, 36, článkom 37 ods. 1, článkami 38 až 41, 46, 47 a s prílohami I a II najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia tieto ustanovenia verejne sprístupňuje prostredníctvom ich zverejnenia na internete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Členské štáty uplatňujú ustanovenia tejto smernice od dňa nasledujúceho po dátume ustanovenom v článku 48 ods. 1

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Príloha II – modul B – bod 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pyrotechnické výrobky určené na použitie vo vozidlách sa navrhujú pre životný cyklus vozidla a predpokladá sa, že až do konca svojho životného cyklu spĺňajú požiadavky právnych predpisov platných v čase ich prvého sprístupnenia na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Príloha II – modul C2 – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných výrobkov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných pyrotechnických výrobkov s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Príloha II – modul C2 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kontroly výrobku v ľubovoľných intervaloch stanovených orgánom vykonáva alebo ich nechá vykonať notifikovaný orgán vybraný výrobcom s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol pyrotechnického výrobku, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť pyrotechnických výrobkov a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo technických špecifikácií, alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na kontrolu zhody pyrotechnického výrobku s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme orgán príslušné opatrenia.

Kontroly výrobku v ľubovoľných intervaloch stanovených orgánom vykonáva alebo ich nechá vykonať akreditovaný vnútropodnikový orgán alebo notifikovaný orgán vybraný výrobcom s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol pyrotechnického výrobku, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť pyrotechnických výrobkov a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka finálnych výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky určené v príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo technických špecifikácií, alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na kontrolu zhody pyrotechnického výrobku s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške EÚ a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme orgán príslušné opatrenia.

  • [1]  OJ C 181,21.6.2012, p. 105.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Touto správou sa mení a dopĺňa návrh Európskej komisie na prepracovanie smernice 2007/23/ES o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. Návrh bol predložený v novembri 2011 v rámci zavádzania nového legislatívneho rámca (NLR) prijatého v roku 2008 ako tzv. balík návrhov o výrobkoch, ktorý zahŕňa komplementárne nástroje, a to rozhodnutie č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia č. 93/465/EHS a nariadenie (ES) č 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93. Predložený návrh je súčasťou balíka, ktorým sa deväť smerníc o výrobkoch zosúlaďuje s NLR.

Existujúca smernica 2007/23/ES stanovuje bezpečnostné požiadavky, ktoré musia pyrotechnické výrobky spĺňať, aby mohli byť sprístupnené na trhu EÚ.

NLR bol prijatý s cieľom odstrániť nedostatky existujúce v harmonizačných právnych predpisoch Únie v záujme dokončenia jednotného trhu so spravodlivou hospodárskou súťažou a bezpečnými výrobkami. Nekonzistentné vykonávanie a presadzovanie existujúcich harmonizovaných právnych predpisov Únie v členských štátoch rovnako ako zložitosť nariadenia spôsobili, že je pre hospodárske subjekty i orgány čoraz zložitejšie riadne interpretovať a uplatňovať právne predpisy, čo vedie k nespravodlivým podmienkami na trhu a k uvádzaniu nebezpečných výrobkov na trh. Tzv. balík návrhov o výrobkoch poskytuje celkový rámec pre zjednodušenie právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov s cieľom zjednotiť tieto predpisy a zvýšiť ich zrozumiteľnosť pre hospodárskym subjektom ako aj orgány dohľadu nad trhom. Ustanovenia rozhodnutia NLR však nie sú priamo uplatniteľné. Aby sa zabezpečilo, že zlepšenia NLR prospejú všetkým hospodárskym sektorom, na ktoré sa harmonizačné právne predpisy Únie vzťahujú, treba ustanovenia rozhodnutia NLR začleniť do existujúcich právnych predpisov o výrobkoch.

Po prijatí nového právneho rámca v rámci NLR v roku 2008 Komisia začala hodnotiaci proces harmonizovaných európskych právnych predpisov týkajúcich sa výrobkov s cieľom určiť nástroje, ktoré treba revidovať s cieľom vykonávať NLR.

V rámci hodnotenia bol identifikovaný súbor smerníc, ktoré bude treba v najbližších troch až piatich rokoch prehodnotiť vzhľadom na revízne doložky alebo sektorovo špecifické dôvody (potreba spresniť rozsah pôsobnosti, aktualizovať bezpečnostné požiadavky atď.). Z týchto dôvodov bude treba revidovať prevažnú väčšinu existujúcich európskych právnych predpisov o výrobkoch, ktoré sa budú v súlade s pracovným programom Komisie prerokovávať jednotlivo.

Deväť návrhov zahrnutých v balíku predloženom v novembri 2011 vrátane smernice 2007/23/ES nie sú súčasťou uvedenej skupiny smerníc o výrobkoch, ale z dôvodu ich jednotnej štruktúry boli identifikované ako vhodné na zosúladenie s NLR. Tieto smernice sa vzťahujú na veľmi dôležité priemyselné odvetvia, v ktorých existuje silná medzinárodná konkurencia, a z hodnotení vyplýva, že zjednodušenie a vytvorenie rovnakých podmienok pre európske podniky, čo predstavuje cieľ NPR, bude pre tieto odvetvia prospešné.

Zmeny vykonané v ustanoveniach tejto smernice sa týkajú: vymedzení pojmov, povinností hospodárskych subjektov, predpokladu zhody na základe harmonizovaných noriem, vyhlásenia o zhode, označenia CE, notifikovaných orgánov, postupu v súvislosti s ochrannou doložkou a postupov posudzovania zhody. Cieľ návrhu sa obmedzil len na zosúladenie s horizontálnymi ustanoveniami rozhodnutia č. 768/2008/ES a s novou terminológiou Lisabonskej zmluvy vrátane nových pravidiel postupu výboru.

Postup

Uvedenie do súladu s rozhodnutím NLR si vyžaduje niekoľko podstatných zmien a doplnení ustanovení tejto smernice. Technika prepracovania bola zvolená v súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001.

V súlade s článkom 87 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu preskúmal výbor príslušný v oblasti právnych vecí na základe správ poradnej pracovnej skupiny (právne služby Parlamentu, Rady a Komisie) návrh a dospel k stanovisku, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako zmeny označené alebo zmeny, ktoré určila poradná pracovná skupina.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa sa domnieva, že toto zosúladenie deviatich smerníc o výrobkoch s NLR predstavuje dôležitý krok na ceste k dokončeniu jednotného trhu EÚ.

NLR zavádza zjednodušené regulačné prostredie pre výrobky a umožňuje konzistentnejšie uplatňovanie technických noriem, čo pomôže zlepšiť fungovanie jednotného trhu, pretože bude zabezpečené rovnaké zaobchádzanie s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, a s hospodárskymi subjektmi, ako aj rovnaké posudzovanie notifikovaných orgánov na celom trhu EÚ.

Spravodajkyňa sa domnieva, že zosúladenie deviatich smerníc o výrobkoch s NLR zvýši dôveru výrobcov aj spotrebiteľov tým, že objasní povinnosti hospodárskych subjektov a orgánom členských štátov poskytne účinnejšie nástroje na vykonávanie kontroly v rámci dohľadu nad trhom, čo spolu povedie k zníženiu výskytu výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, ako aj nebezpečných výrobkov na trhu.

Spravodajkyňa si veľmi váži skutočnosť, že návrhy Komisie v uvedenom zosúlaďovacom balíku vychádzajú z rozsiahlych konzultácií so zúčastnenými stranami vrátane niekoľkých stoviek malých a stredných podnikov a z ich skúseností s balíkom návrhov o výrobkoch.

Spravodajkyňa podporuje všeobecný zámer Komisie obmedziť sa len na zosúladenie deviatich smerníc o výrobkoch s horizontálnymi opatreniami rozhodnutia č. 768/2008, napriek tomu by však chcela navrhnúť niektoré zmeny a doplnenia smernice 2007/23/ES o pyrotechnických výrobkoch, ktoré by objasnili jej znenie, a sektorové úpravy s týmito cieľmi:

1. Ďalšie zosúladenie smernice s NPR a zabezpečenie právnej istoty

Spravodajkyňa považuje za dôležité zaviesť do návrhu smernice niekoľko zmien s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru konzistentnosti s termínmi, ktoré sa používajú v rozhodnutí č. 768/2008/ES, a odstrániť prípadné nezrovnalosti v texte, ktoré by inak mohli viesť k právnej neistote.

Je tiež dôležité objasniť právnu situáciu výrobkov, ktoré boli zákonne uvedené na trh v súlade s existujúcou smernicou pred nadobudnutím účinnosti novej smernice, ale sú stále ešte na sklade. Je potrebné zdôrazniť, že právne predpisy EÚ nemajú retroaktívny charakter, a malo by sa objasniť, že takéto výrobky môžu byť na trhu dostupné aj po nadobudnutí účinnosti novej smernice. Táto skutočnosť je dôležitá najmä v automobilovom priemysle, kde sa používajú, vyvíjajú a vyrábajú pyrotechnické výrobky, ktorých sériová výroba bežne prebieha najmenej 15 rokov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti treba poukázať na to, že pyrotechnické výrobky pre vozidlá potom, čo boli zabudované do vozidiel, zostávajú dostupné na trhu ako nové náhradné diely pre prípad opravy vozidla. Typové schválenie daného vozidla už zahŕňa bezpečnostné požiadavky.

Okrem toho sa spravodajkyňa domnieva, že Komisia by mala mať povinnosť zverejňovať na internete vnútroštátne ustanovenia transponovanej smernice a príslušné sankcie (zásada transparentnosti).

2. Zvýšenie ochrany spotrebiteľa

NLR prispieva k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v rámci jednotného trhu. Niektoré zmeny sú preto tiež spojené s cieľom spravodajkyne získať čo najväčší prínos z ustanovení NLR, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľov. V tejto súvislosti by niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy umožnili, aby nová smernica pokrývala širšiu oblasť situácií, na ktoré sa vzťahujú základné požiadavky na bezpečnosť, zatiaľ čo vo fáze navrhovania výrobku by sa malo zohľadňovať tiež použitie, ktoré možno odôvodnene predpokladať (pozri článok 16 o všeobecných požiadavkách nariadenia č. 765/2008). Ochrana spotrebiteľa by sa takisto posilnila spresnením, že pokyny, bezpečnostné informácie a označenia musia byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné. Spravodajkyňa má tiež v úmysle dosiahnuť, aby bolo elektrické vybavenie prístupnejšie osobám so zdravotným postihnutím. Navrhuje sa posilnenie bezpečnostných požiadaviek tým, že sa zabezpečí, aby pojem bezpečnosti zahŕňal aj bezpečnosť detí, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v prípadoch, keď elektronické vybavenie nie je určené na profesionálne použitie.

3. Zníženie administratívnej záťaže

NLR prispieva k zlepšeniu voľného pohybu tovaru v Európskej únii. Byrokratická záťaž by však voľnému pohybu tovaru bránila. Spravodajkyňa preto preskúmala navrhovanú smernicu s cieľom obmedziť administratívnu záťaž všade tam, kde je to možné. V správe sa preto navrhuje modernizovať existujúce postupy tým, že sa umožní, aby bolo vyhlásenie o zhode EÚ poskytované nielen v tlačenej podobe, ale aj prostredníctvo elektronických prostriedkov, a aby sa znížila administratívna záťaž hospodárskych subjektov v súvislosti s identifikáciou tých hospodárskych subjektov, ktoré sa v dodávateľskom reťazci nachádzajú pred nimi alebo za nimi.

Ako už bolo uvedené, spravodajkyňa podporuje zjednodušenie a modernizáciu postupov stanovených v NLR, zároveň by však chcela zdôrazniť, že v súvislosti s niektorými povinnosťami, ktoré nový rámec zavádza, môže byť potrebná určitá flexibilita. Navrhuje sa napríklad, aby sa k pravidlu o jedinom vyhlásení o zhode doplnila výnimka v prípade, že by poskytovanie jediného vyhlásenia mohlo z dôvodu jeho komplexnosti alebo rozsahu spôsobovať osobitné problémy. V takomto prípade by mala existovať možnosť poskytnúť všetky príslušné vyhlásenia o zhode osobitne.

Spravodajkyňa tiež mení niektoré povinnosti týkajúce sa pyrotechnických výrobkov pre vozidlá, ktoré sú dodávané iba profesionálnym užívateľom, alebo v prípadoch už udelených vnútroštátnych povolení a osvedčení o zhode pre pyrotechnické výrobky, ktoré sú v súlade so smernicou 2007/23/ES.

4. Zabezpečenie lepšieho dohľadu nad trhom pre naše výrobky

Aj keď si je spravodajkyňa vedomá toho, že útvary Komisie pracujú na novom nariadení o dohľade nad trhom, posledný súbor zmien sa zameriava na zabezpečenie vyššej úrovne dohľadu nad trhom v prípade výrobkov. V záujme toho spravodajkyňa navrhuje posilniť dohľad nad trhom pri predaji na diaľku tým, že sa zabezpečí, aby sa všetky príslušné požiadavky na informácie uvádzali pri elektronickom obchodovaní, zaviesť požiadavku, aby členské štáty každoročne informovali Komisiu o svojej činnosti v rámci dohľadu nad trhom, a vyzvať členské štáty, aby svojim orgánom dohľadu nad trhom poskytovali primerané finančné prostriedky. Na záver by spravodajkyňa chcela zdôrazniť, že je potrebné, aby členské štáty prijali primerané opatrenia proti zneužívaniu označenia CE.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 8. októbra 2012

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu

COM(2011)0764 z 21. 11. 2011 – 2011/0358(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9 konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich stretnutiach 29. novembra a 12. decembra 2011 a 26. januára, 24. mája a 5. júla 2012 preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach[1] po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa prepracúva smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1) Aby bola dôvodová správa v plnom súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode, malo sa v takomto dokumente presne uviesť, ktoré ustanovenia skoršieho právneho aktu zostávajú v návrhu nezmenené, ako sa uvádza v bode 6 písm. a) bode iii) tejto dohody.

2) Sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien, sa mali vyznačiť tieto časti prepracovaného znenia:

– v článku 48 ods. 1 prvom pododseku slová „článkom 3 ods. 8, ods. 12, ods. 13, ods. 15 až 22, článkom 4 ods. 1, článkom 5, článkom 8 ods. 2 až 7, článkami 11 až 15, 17 až 28, 30 až 34, 36, článkom 37 ods. 1, článkami 38 až 41, 46, 47 a s prílohami I a II“, ako aj celý text poslednej vety, ktorá znie takto: „Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.“;

– v článku 48 ods. 1 druhom pododseku slová „od 4. júla 2013“;

3) V článku 6 by mal byť odkaz na článok 17 zmenený na odkaz na článok 16.

4) V prílohe II sa niektoré zmeny označené iba ako prispôsobenie mali vyznačiť sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien. Revidované znenie prílohy II je priložené k tomuto stanovisku.

Pokiaľ ide o články 42 a 44 návrhu prepracovaného znenia, zvažovalo sa, či sa sivým pozadím, ktoré sa zvyčajne používa na označenie podstatných zmien, nemali vyznačiť písmená a), b) a c) v článku 42, ako aj písmená a) a b) v článku 44. Na jednej stane sa právne služby Európskeho parlamentu a Komisie zhodli na tom, že úprava použitá v týchto dvoch článkoch na vyznačenie nahradenia úvodných častí odseku 1 a odseku 2 článku 18 smernice 2007/23/ES novými formuláciami vychádzajúcimi zo štandardných textov dohodnutých medzi týmito tromi inštitúciami dostatočne zvýrazňuje navrhované podstatné zmeny týchto ustanovení. Na druhej strane právny servis Rady vyslovil názor, že zmenu postupu nemožno oddeliť od písmen, na ktoré sa tento postup vzťahuje, a že celé znenie článkov 42 a 44 vrátane uvedených písmen by teda malo byť vyznačené sivým pozadím. Všetky tri právne služby ale zastávali názor, že navrhované znenia článkov 42 a 44 predložené Komisiou by sa mali chápať v tom zmysle, že Komisia zamýšľala navrhnúť iba to, aby sa odkaz na regulačný postup s kontrolou, ktorý je v súčasnosti uvedený v článku 18 ods. 1 smernice 2007/23/ES, nahradil udelením Komisii právomoci prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ a aby sa odkaz na regulačný postup, ktorý je v súčasnosti uvedený v odseku 2 toho istého článku, nahradil prenesením vykonávacích právomocí na Komisiu v súlade s článkom 291 ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 182/2011. V tejto súvislosti sa právne služby tiež zhodli na tom, že zákonodarca by mohol v rámci prepracovaného znenia ustanoviť delegovanie právomocí vo vzťahu k písmenám a), b) a c) článku 42 alebo by sa vo vzťahu k jednému alebo viacerým z týchto písmen mohol rozhodnúť nedelegovať svoje právomoci na Komisiu (v dôsledku čoho by sa na uvedené zmeny vzťahoval riadny legislatívny postup), prípadne preniesť vykonávacie právomoci na túto inštitúciu alebo na Radu v súlade s článkom 291 ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 182/2011. Podobne by zákonodarca mohol v rámci prepracovaného znenia ustanoviť prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu v súlade s článkom 291 ZFEÚ a nariadením (EÚ) č. 182/2011 vo vzťahu k písmenám a) a b) článku 44 alebo by sa vo vzťahu k jednému alebo obom týmto písmenám mohol rozhodnúť nepreniesť vykonávacie právomoci na Komisiu (v dôsledku čoho by sa na uvedené zmeny vzťahoval riadny legislatívny postup), prípadne ustanoviť delegovanie právomocí v súlade s článkom 290 ZFEÚ či preniesť vykonávacie právomoci na Radu v súlade s článkom 291 ZFEÚ.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako zmeny označené v tomto návrhu alebo v tomto stanovisku. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s týmito zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby              vedúci právneho servisu           generálny riaditeľ

  • [1]  Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou prerokúvaného textu.

POSTUP

Názov

Harmonizácia zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

Dátum predloženia v EP

21.11.2011

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

               dátum vymenovania

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Dátum prijatia

6.11.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides

Dátum predloženia

15.11.2012