POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev)

15.11.2012 - (COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Zuzana Roithová
(Prenovitev – člen 87 Poslovnika)


Postopek : 2011/0358(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0375/2012
Predložena besedila :
A7-0375/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev)

(COM(2011)0764 – C7‑0425/2011 – 2011/0358(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0764),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0425/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012,[1]

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[2],

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 6. novembra 2012, naslovljenega na Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0375/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Zakone in druge predpise držav članic , ki lahko povzročijo trgovinske ovire v Uniji , je treba uskladiti, da se zagotovi prosti pretok pirotehničnih izdelkov na notranjem trgu, pri čemer se zagotavlja visoka raven zaščite zdravja in varnosti ter varstva potrošnikov in poklicnih končnih uporabnikov.

(5) Zakone in druge predpise držav članic, ki lahko povzročijo trgovinske ovire v Uniji, je treba uskladiti, da se zagotovi prosti pretok pirotehničnih izdelkov na notranjem trgu, pri čemer se zagotavlja visoka raven zaščite zdravja in varnosti ter varstva potrošnikov, vključno z visoko ravnjo zaščite ranljivih potrošnikov v primerih, ko pirotehnični izdelki niso namenjeni poklicni uporabi, in poklicnih končnih uporabnikov.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Pri dajanju pirotehničnega izdelka na trg mora vsak uvoznik na njem navesti svoje ime in poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na katerem je dosegljiv. Določiti je treba izjeme v primerih, v katerih velikost ali narava pirotehničnega izdelka tega ne omogočata. To vključuje primere, v katerih bi moral uvoznik odpreti ovitek, da bi lahko na izdelku navedel svoje ime in naslov.

(Glej besedilo uvodne izjave 25 v Sklepu 768/2008/ES)

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a) Kadar bi lahko izdaja enotne izjave EU o skladnosti zaradi zapletenosti ali področja uporabe povzročila posebne težave, mora obstajati možnost, da se enotna izjava EU nadomesti s posameznimi izjavami EU o skladnosti, ki se nanašajo na posamezne pirotehnične izdelke.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41) Obstoječi sistem je treba dopolniti s postopkom, ki omogoča zainteresiranim stranem, da so obveščene o bodočih ukrepih, povezanih s pirotehničnimi izdelki, ki predstavljajo tveganje za zdravje in varnost ljudi ali druge javne interese. Organom za nadzor trga naj bi omogočal, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih pirotehničnih izdelkov prej ukrepajo.

(41) Obstoječi sistem bi bilo treba dopolniti s postopkom, ki bo zainteresiranim stranem omogočal, da bodo obveščene o bodočih ukrepih, povezanih s pirotehničnimi izdelki, ki predstavljajo tveganje za zdravje in varnost ljudi, vključno z varnostjo otrok, starejših in invalidnih oseb v primerih, ko pirotehnični izdelki niso namenjeni poklicni uporabi, ali druge javne interese. Organom za nadzor trga naj bi omogočal, da v sodelovanju z ustreznimi gospodarskimi subjekti glede takih pirotehničnih izdelkov prej ukrepajo.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a) Vse obveznosti, ki jih gospodarskim subjektom nalaga ta direktiva, bi morale veljati tudi v primeru prodaje na daljavo.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(49a) Usklajeni standardi, ki so pomembni za to direktivo, bi morali prav tako upoštevati konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Evropska unija podpisala 23. decembra 2010.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 3 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) dajanje na trg “ pomeni prvo omogočanje dostopnosti pirotehničnega izdelka na trgu Unije .;

(7) omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni dobavo pirotehničnega izdelka za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 3 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo pirotehničnega izdelka za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

(8) dajanje na trg“ pomeni prvo omogočanje dostopnosti pirotehničnega izdelka na trgu Unije;

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 3 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) „gospodarski subjektipomenijo proizvajalca, uvoznika in distributerja;

(12) „gospodarski subjektpomeni proizvajalca, uvoznika ali distributerja;

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 3 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) „usklajeni standard“ pomeni usklajeni standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe EU št. [../..] [o evropski standardizaciji];

(14) „harmoniziran standard“ pomeni standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski standardizaciji];

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne izključuje ukrepov držav članic glede prepovedi ali omejitve posesti, uporabe in/ali prodaje izdelkov za ognjemete kategorij 2 in 3, pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča in drugih pirotehničnih izdelkov širši javnosti, torej ukrepov, ki so upravičeni na podlagi javnega reda in miru, javne varnosti ali varstva okolja.

2. Ta direktiva ne izključuje ukrepov držav članic glede prepovedi ali omejitve posesti, uporabe in/ali prodaje izdelkov za ognjemete kategorij 2 in 3, pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča in drugih pirotehničnih izdelkov širši javnosti, torej ukrepov, ki so upravičeni na podlagi javnega reda in miru, javnega zdravja, javne varnosti ali varstva okolja.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Starostne omejitve

Starostne in druge omejitve

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Dostop do pirotehničnih izdelkov na trgu se ne omogoči mlajšim od:

1. Dostop do pirotehničnih izdelkov na trgu se ne omogoči končnim uporabnikom, mlajšim od:

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko zvišajo najnižje dovoljene starosti iz odstavka 1, če je to upravičeno na podlagi javnega reda in miru ali javne varnosti. Države članice lahko tudi znižajo najnižje dovoljene starosti za osebe, ki so poklicno usposobljene ali se poklicno usposabljajo.

2. Države članice lahko zvišajo najnižje dovoljene starosti iz odstavka 1, če je to upravičeno na podlagi javnega reda in miru, javnega zdravja ali javne varnosti. Države članice lahko tudi znižajo najnižje dovoljene starosti za osebe, ki so poklicno usposobljene ali se poklicno usposabljajo.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Pirotehnični izdelki kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, niso na voljo splošni javnosti, razen če so vgrajeni v vozilo ali v večji snemljiv del vozila.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge II ter izvedejo ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 16.

2. Proizvajalci pripravijo tehnično dokumentacijo iz Priloge II ter zagotovijo, da se izvede ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 16.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proizvajalci zagotovijo, da so pirotehnični izdelki, ki niso pirotehnični izdelki za vozila, vidno, čitljivo in neizbrisljivo označeni v uradnih jezikih države članice, v kateri je izdelek dostopen potrošnikom.

1. Proizvajalci zagotovijo, da so pirotehnični izdelki, ki niso pirotehnični izdelki za vozila, vidno, čitljivo in neizbrisljivo označeni v uradnih jezikih države članice, v kateri je izdelek dostopen potrošnikom. Te oznake kot tudi vsa navodila in varnostne informacije morajo biti jasne in razumljive.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov vključuje vsaj ime in naslov proizvajalca ali, če proizvajalec ni ustanovljen v Uniji , ime proizvajalca ter ime in naslov uvoznika, ime in vrsto izdelka, registrsko številko, najnižje dovoljene starosti iz člena 7(1) in (2), zadevne kategorije in navodila za uporabo, leto proizvodnje izdelkov za ognjemete kategorij 3 in 4 in, če je primerno, minimalno varnostno razdaljo. Označevanje vključuje neto vsebino eksploziva (NEC) .

2. Označevanje pirotehničnih izdelkov vključuje vsaj ime in naslov proizvajalca ali, če proizvajalec ni ustanovljen v Uniji, ime proizvajalca ter ime in naslov uvoznika, ime in vrsto izdelka, registrsko številko, da se zagotovi sledljivost pirotehničnega izdelka, najnižje dovoljene starosti iz člena 7(1) in (2), zadevne kategorije in navodila za uporabo, leto proizvodnje izdelkov za ognjemete kategorij 3 in 4 in, če je primerno, minimalno varnostno razdaljo. Označevanje vključuje neto vsebino eksploziva (NEC).

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pri označevanju pirotehničnih izdelkov za vozila se navede ime proizvajalca , ime in vrsto izdelka , registrsko številko in varnostna navodila.

1. Pri označevanju pirotehničnih izdelkov za vozila se navedejo ime proizvajalca, ime in vrsta izdelka, registrska številka in po potrebi varnostna navodila.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V skladu s Prilogo k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta16 se profesionalnemu uporabniku dostavi izpolnjen varnostni list v jeziku, ki ga je uporabnik zahteval.

3. V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta16 se poklicnemu uporabniku dostavijo navodila za varno uporabo, ki vsebujejo informacije, pomembne za poklicne uporabnike, v jeziku, ki ga je uporabnik zahteval.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Varnostni list se lahko dostavipapirnati ali elektronski obliki, če ima naslovnik ustrezna sredstva, ki mu omogočajo dostop do varnostnega lista v taki obliki.

Navodila za varno uporabo se lahko dostavijo v papirni ali elektronski obliki, če ima naslovnik ustrezna sredstva, ki mu omogočajo dostop do navodil v taki obliki.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Uvozniki preden dajo pirotehnični izdelek na trg zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 16. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima pirotehnični izdelek oznako CE in da je proizvajalec izpolnil zahteve za označevanje iz člena 9 ali 10.

2. Uvozniki preden dajo pirotehnični izdelek na trg zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 16. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da ima pirotehnični izdelek oznako CE in da je opremljen z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve za označevanje iz člena 9 ali 10.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o pirotehničnem izdelku ali, če to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu.

3. Kadar je ustrezno v skladu s členom 9(2), proizvajalci na pirotehničnem izdelku navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na katerem so dosegljivi, če pa tega ni mogoče razumno pričakovati, te podatke navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za tržni nadzor zlahka razumljiv.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Države članice zagotovijo, da smejo distributerji pirotehnične izdelke, ki so bili zakonito dani na trg pred [datumom, določenim v členu 48(1)], dati na trg brez izpolnjevanja nadaljnjih zahtev glede teh izdelkov.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo sporočijo:

Gospodarski subjekti organom za nadzor trga na zahtevo navedejo:

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti lahko predložijo informacije iz prvega odstavka za obdobje 10 let po tem, ko jim je bil pirotehnični izdelek dobavljen, in za obdobje 10 let po tem, ko so pirotehnični izdelek dobavili.

Gospodarski subjekti predložijo informacije iz prvega odstavka za obdobje 10 let po tem, ko jim je bil pirotehnični izdelek dobavljen, in za obdobje 10 let po tem, ko so pirotehnični izdelek dobavili. Ko izdelek dobavijo, jim teh podatkov ni več treba posodabljati.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Obveznosti gospodarskih subjektov v zvezi z izdelki na zalogi

 

Države članice zagotovijo, da se obveznosti gospodarskih subjektov v zvezi z izdelki na zalogi upoštevajo v skladu s členom 47.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izjava EU o skladnosti vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II k tej direktivi, ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu 768/2008/ES, in se redno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se pirotehnični izdelek da na trg ali je dostopen na trgu.

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II k tej direktivi in se redno posodablja. Gospodarski subjekt na zahtevo organov za nadzor trga zagotovi kopijo izjave EU o skladnosti v papirni ali elektronski obliki in zagotovi, da se prevede v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, v kateri se pirotehnični izdelek da na trg ali je dostopen na trgu.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost pirotehničnega izdelka.

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost pirotehničnega izdelka z zahtevami iz te direktive.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Oznaki CE in po potrebi identifikacijski številki iz odstavka 3 lahko sledi piktogram ali katera koli druga oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.

4. Oznaki CE in po potrebi identifikacijski številki iz odstavka 3 lahko sledi oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo s členom 26.

1. Države članice imenujejo en sam priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo s členom 26.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Priglasitveni organ ne sme izdati pooblastila ali drugače zaupati ocenjevanja, priglasitve ali spremljanja iz odstavka 1 organu, ki ni državni subjekt.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec pirotehničnega izdelka in/ali eksplozivnih snovi, ki jih ocenjuje. To ne izključuje uporabe pirotehničnih izdelkov in/ali eksplozivnih snovi, nujnih za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe takšnih izdelkov v zasebne namene.

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec pirotehničnega izdelka in/ali eksplozivnih snovi, ki jih ocenjuje. Organ za ugotavljanje skladnosti ne sme biti proizvajalec pirotehničnih izdelkov in/ali eksplozivnih snovi na splošno. To ne izključuje uporabe pirotehničnih izdelkov in/ali eksplozivnih snovi, nujnih za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe teh izdelkov v zasebne namene.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da je na voljo pritožbeni postopek zoper odločitve priglašenih organov.

Države članice zagotovijo, da je na voljo učinkovit, hiter in nepristranski pritožbeni postopek zoper odločitve priglašenih organov.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice vsako leto obvestijo Komisijo o svojih dejavnostih tržnega nadzora.

2. Države članice Komisijo letno nadrobno obveščajo o dejavnostih svojih organov za nadzor trga ter o vseh načrtih za povečanje nadzora trga in njegovem dejanskem povečanju, tudi o povečanju sredstev, izboljšanju učinkovitosti in vzpostavljanju potrebnih zmogljivosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da se pirotehnični izdelki dajo na trg samo tam, kjer so pravilno skladiščeni in porabljeni za predvideni ali razumno predvidljiv namen ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 37 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Države članice svojim organom za tržni nadzor dodelijo ustrezna sredstva, da zagotovijo skladno in učinkovito delovanje teh organov po vsej Uniji.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar imajo zadostne razloge za domnevo, da pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali druge vidike varovanja javnega interesa, ki jih zajema ta direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega pirotehničnega izdelka glede izpolnjevanja vseh zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar imajo zadostne razloge za domnevo, da pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali druge vidike varovanja javnega interesa, ki jih zajema ta direktiva, izvedejo vrednotenje zadevnega pirotehničnega izdelka glede izpolnjevanja vseh zadevnih zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim pirotehničnim izdelkom.

8. Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim pirotehničnim izdelkom, kot je na primer umik pirotehničnega izdelka s trga.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, pirotehnični izdelek pa ni skladen zaradi pomanjkljivosti usklajenih standardov iz člena 15 te direktive , Komisija uporabi postopek iz člena 8 Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski standardizaciji].

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, pirotehnični izdelek pa ni skladen zaradi pomanjkljivosti usklajenih standardov iz člena 15 te direktive, Komisija po posvetovanju z odborom iz člena 45 uporabi postopek iz člena 8 Uredbe (EU) št. [../..] [o evropski standardizaciji].

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb nacionalne zakonodaje, sprejete v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja.

Države članice nadalje razvijajo obstoječe mehanizme, s čimer zagotovijo pravilno izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, v primeru nepravilne rabe te oznake pa morajo sprejeti ustrezne ukrepe. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo v primerih, ko gospodarski subjekti kršijo določbe nacionalne zakonodaje, sprejete v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Ta pravila lahko v primeru resnih kršitev vključujejo kazenske sankcije.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Kazni iz prvega odstavka so učinkovite, sorazmerne z resnostjo kršitve in odvračalne.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice o navedenih določbah Evropsko komisijo obvestijo najpozneje do 3. julija 2013 in nemudoma o poznejših spremembah, ki zadevajo te določbe.

Države članice Komisijo uradno obvestijo o navedenih določbah do 3. julija 2013 in jo nemudoma uradno obvestijo tudi o vseh njihovih poznejših spremembah. Komisija te določbe objavi na spletu.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 veljajo nacionalna dovoljenja za pirotehnične izdelke za vozila, izdana pred 4. julijem 2013, do prenehanja njihove veljavnosti.

4. Z odstopanjem od odstavka 3 veljajo nacionalna dovoljenja za pirotehnične izdelke za vozila, homologirana pred 4. julijem 2013, vključno z njihovimi nadomestnimi deli, do prenehanja njihove veljavnosti.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 47 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Z odstopanjem od odstavka 5 tega člena veljajo potrdila o skladnosti pirotehničnih izdelkov za vozila, ki so bila homologirana pred 4. julijem 2013, vključno z njihovimi nadomestnimi deli, ali potrdila, ki so bila izdana na podlagi Direktive 2007/23/ES, do prenehanja njihove veljavnosti. Podaljševanje veljavnosti potrdil o skladnosti je še vedno dovoljeno.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 3. julija 2013 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi od 3(8), 3(12), 3(13), 3(15) do (22), 4(1), 5, 8(2) do (7), 11 do 15, 17 do 28, 30 do 34, 36, 37(1), 38 do 41, 46, 47 in Prilogama I ter II . Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice najpozneje tri leta po sprejetju te direktive sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi od 3(8), 3(12), 3(13), 3(15) do (22), 4(1), 5, 8(2) do (7), 11 do 15, 17 do 28, 30 do 34, 36, 37(1), 38 do 41, 46, 47 ter Prilogama I in II. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice sporočijo Komisiji vsebino besedila glavnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

4. Države članice sporočijo Komisiji vsebino besedila glavnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija te določbe objavi na spletu.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 48 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Države članice začnejo uporabljati to direktivo dan po datumu iz člena 48(1).

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Priloga II – modul B – točka 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pirotehnični izdelki za vozila so izdelani tako, da je njihova življenjska doba enaka življenjski dobi vozila, in se štejejo kot skladni z zahtevami zakonodaje, veljavne od trenutka, ko so bili prvič dani na trg, do konca njihove življenjske dobe.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Priloga II – modul C2 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces zagotavlja skladnost izdelka s tipom, kot je opisan v potrdilu o EU-pregledu tipa , in z bistvenimi varnostnimi zahtevami te direktive.

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces zagotavlja skladnost pirotehničnega izdelka s tipom, kot je opisan v potrdilu o EU-pregledu tipa, in z bistvenimi varnostnimi zahtevami te direktive.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Priloga II – modul C2 – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti preskuse proizvoda v primernih časovnih presledkih, ki jih določi organ, da bi preveril kakovost notranje kontrole pirotehničnega izdelka, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost pirotehničnih izdelkov in količino proizvodnje. Priglašeni organ na ustreznem vzorcu končnih proizvodov, odvzetih na sami lokaciji, pred dajanjem na trg izvede pregled in primerne preskuse, kakor so opredeljeni v ustreznih delih usklajenega standarda in ali tehničnih specifikacij, ali podobne preskuse, s katerimi preveri skladnost pirotehničnega izdelka s tipom, opisanim v potrdilu o EU-pregledu tipa, ter z ustreznimi zahtevami iz te direktive. V primerih, ko vzorec ne dosega sprejemljive ravni kakovosti, organ sprejme ustrezne ukrepe.

Pooblaščeni interni organ ali priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti preskuse proizvoda v primernih časovnih presledkih, ki jih določi organ, da bi preveril kakovost notranje kontrole pirotehničnega izdelka, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost pirotehničnih izdelkov in količino proizvodnje. Priglašeni organ na ustreznem vzorcu končnih proizvodov, odvzetih na sami lokaciji, pred dajanjem na trg izvede pregled in primerne preskuse, kakor so opredeljeni v ustreznih delih usklajenega standarda in ali tehničnih specifikacij, ali podobne preskuse, s katerimi preveri skladnost pirotehničnega izdelka s tipom, opisanim v potrdilu o EU-pregledu tipa, ter z ustreznimi zahtevami iz te direktive. Če vzorec ne dosega sprejemljive ravni kakovosti, organ sprejme ustrezne ukrepe.

  • [1]  UL C 181,21.6.2012, str. 105.
  • [2]  UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

To poročilo predstavlja spremembe k predlogu Komisije za prenovo Direktive 2007/23/ES o dajanju pirotehničnih izdelkov na trg. Predstavljen je bil novembra 2011 v sklopu izvajanja novega zakonodajnega okvira, ki je bil sprejet leta 2008 kot t. i. „blagovni sveženj“ in zajema dopolnilna instrumenta Sklep št. 768/2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS ter Uredbo št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93. Predlog je del svežnja in usklajuje devet direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom.

Sedanja Direktiva 2007/23/ES določa bistvene varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pirotehnični izdelki, da se jim lahko omogoči dostopnost na trgu EU.

Novi zakonodajni okvir je bil sprejet, da bi odpravili pomanjkljivosti obstoječe usklajevalne zakonodaje Unije in s tem dokončno vzpostavili enotni trg s pošteno konkurenco in varnimi proizvodi. Zaradi nedoslednega izvajanja in izvrševanja obstoječe usklajevalne zakonodaje Unije z zapletenimi ureditvami je gospodarskim subjektom in organom v državah članicah vse težje pravilno razumeti in uporabljati zakonodajo, kar ustvarja neenakopravne tržne pogoje in omogoča, da na trg pridejo tudi nevarni proizvodi. „Blagovni sveženj“ je splošni okvir za poenostavitev zakonodaje o proizvodih, ki bo omogočil poenotenje te zakonodaje in zagotovil, da bo gospodarskim subjektom in organom za nadzor trga lažje razumljiva. Vendar določb sklepa o novem zakonodajnem okviru ni mogoče neposredno uporabiti. Za zagotovitev, da bodo vsi gospodarski subjekti, za katere se uporablja usklajevalna zakonodaja Unije, imeli koristi od izboljšav novega zakonodajnega okvira, je treba določbe Sklepa o novem zakonodajnem okviru prenesti v veljavno zakonodajo o proizvodih.

Po sprejetju novega zakonodajnega okvira leta 2008 je Komisija začela postopek ocenjevanja evropske usklajevalne zakonodaje o proizvodih, da bi določila instrumente, ki jih je treba revidirati in tako omogočiti izvajanje novega zakonodajnega okvira.

V tem postopku ocenjevanja je bilo identificiranih več direktiv, ki jih bo potrebno v naslednjih 3–5 letih pregledati zaradi klavzul o reviziji ali zaradi razlogov, značilnih za posamezne sektorje (potreba po razjasnitvi področja uporabe ali po posodobitvi varnostnih zahtev itd.). Zaradi tega bo treba prenoviti veliko večino veljavne evropske zakonodaje o proizvodih, k temu pa se bo pristopilo posamično v skladu z delovnim programom Komisije.

Devet predlogov v svežnju, predstavljenem novembra 2011, tudi Direktiva 2007/23/ES, ni del prej omenjene skupine direktiv o proizvodih, pač pa so bili označeni kot ustrezni za uskladitev z novim zakonodajnim okvirom zaradi enake strukture. Vse direktive pokrivajo zelo pomembne industrijske sektorje, v katerih vlada zelo močna mednarodna konkurenca, po ocenah pa naj bi se v teh sektorjih izvedla poenostavitev in ustvarili enaki konkurenčni pogoji za evropska podjetja, ki jim je novi zakonodajni okvir namenjen.

Spremembe določb te direktive zadevajo: opredelitve pojmov, obveznosti gospodarskih subjektov, domnevo o skladnosti, zagotovljeno z usklajenimi standardi, izjavo o skladnosti, oznako CE, priglašene organe, postopek zaščitnih klavzul in postopek ugotavljanja skladnosti. Namen predloga je izključno uskladitev s horizontalnimi določbami iz sklepa št. 768/2008/ES ter novo terminologijo iz Lizbonske pogodbe, tudi novimi pravili o komitologiji.

Postopek

Usklajevanje sklepa o novem zakonodajnem okviru zahteva številne večje spremembe določb te direktive. Način prenovitve je bil že določen v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001.

V skladu s členom 87 poslovnika Parlamenta je predlog na podlagi poročil posvetovalne delovne skupine (pravne službe Parlamenta, Sveta in Komisije) pregledal odbor za pravne zadeve ter menil, da razen sprememb, ki so bile kot take označene v predlogu ali tistih, ki jih je zaznala omenjena skupna, ne vsebuje drugih bistvenih sprememb.

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da je uskladitev teh devetih direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom pomemben korak za dokončanje enotnega trga EU.

Novi zakonodajni okvir uvaja poenostavljeno regulativno okolje za proizvode in omogoča doslednejše izvajanje tehničnih standardov, kar bo zaradi zagotovljenega enakega obravnavanja neskladnih proizvodov in gospodarskih subjektov ter enakopravne ocene priglašenih organov na vsem trgu EU pripomoglo k boljšemu delovanju enotnega trga.

Nadalje meni, da se bo z uskladitvijo devetih direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom povečalo zaupanje tako proizvajalcev kot potrošnikov, saj bodo razjasnjene obveznosti za gospodarske subjekte, države članice bodo imele na voljo več učinkovitih orodij za izvajanje tržnega nadzora, končni rezultat pa bo manj neskladnih in nevarnih proizvodov na trgu.

Predlogi Komisije v usklajevalnem paketu temeljijo na širokem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, tudi z več sto malimi in srednjimi podjetji, ki imajo izkušnje s paketom o proizvodih, kar poročevalka zelo pozdravlja.

Podpira splošno namero Komisije o uskladitvi devetih direktiv o proizvodih s horizontalnimi ukrepi iz Sklepa 768/2008, vendar bi predlagala še nekaj sprememb k direktivi 2007/23/ES o pirotehničnih izdelkih za dodatno pojasnitev in sektorsko prilagoditev z namenom:

1. Dodatno uskladiti direktivo z novim zakonodajnim okvirom in zagotoviti pravno varnost

Poročevalka meni, da je treba k predlagani direktivi vložiti številne spremembe, da bi dosegli višjo raven skladnosti z določbami Sklepa št. 768/2008/ES in odpravili morebitne primere nedoslednosti v besedilu, ki bi sicer povzročili pravno negotovost.

Razjasniti je treba tudi pravni položaj za proizvode, ki so bili zakonito dani na trg v skladu z veljavno direktivo, bodo pa ob začetku veljave nove direktive še vedno na zalogi. Poudariti bi bilo treba neretroaktivnost zakonodaje EU ter pojasniti, da so lahko ti proizvodi na trgu dostopni tudi po začetku veljavnosti nove direktive. To je še posebej pomembno v avtomobilski industriji, kjer se uporabljajo in razvijajo pirotehnični izdelki, ki so izdelani v serijski proizvodnji in imajo ponavadi življenjsko dobo vsaj 15 let. V zvezi s tem je pomembno opozoriti, da pirotehnični izdelki za vozila po tem, ko so vgrajeni v vozila, ostanejo dostopni na trgu kot novi nadomestni deli, ki se lahko uporabijo pri popravilu vozila. Varnostne zahteve so že zajete v homologaciji za posamezne tipe vozil.

Meni tudi, da bi morala Komisija obvezno objaviti na spletu nacionalne določbe prenesene direktive ter ustrezne sankcije (načelo preglednosti).

2. Okrepiti varstvo potrošnikov

Novi zakonodajni okvir prispeva k povečanju zaupanja potrošnikov v enotni trg. Zato je nekaj sprememb povezanih tudi s ciljem poročevalke, da bi se v celoti izkoristile prednosti novega zakonodajnega okvira glede varstva potrošnikov. V zvezi s tem bi nekatere spremembe omogočile širše področje uporabe nove direktive, ki zajema bistvene varnostne zahteve, v fazi oblikovanja proizvodov pa bi bilo treba upoštevati tudi razumno predvideno uporabo (prim. s členom 16 o splošnih zahtevah Uredbe št. 765/2008). Prav tako bi s pojasnitvijo, da morajo biti navodila, varnostne informacije in označevanje jasni, razumljivi in berljivi, povečali varstvo potrošnikov. Poročevalka želi tudi doseči, da bi bila električna oprema bolj dostopna invalidom. Predlagano je, da se v primerih, ko električna oprema ni namenjena za poklicno uporabo, zaostrijo varnostni ukrepi z vključitvijo varnosti otrok, starejših in invalidnih oseb v pojem varnosti.

3. Zmanjšati birokratske postopke

Novi zakonodajni okvir bi moral prispevati k izboljšanju prostega pretoka blaga na ozemlju Evropske unije, vendar ga okorna birokracija onemogoča. Zato je poročevalka predlagano direktivo natančno pregledala, da bi se birokratski postopki čim bolj zmanjšali. Zaradi tega se v poročilu predlaga posodobitev sedanjih postopkov z omogočanjem predložitve izjave o skladnosti ne le v papirni obliki, temveč tudi v elektronski, ter z zmanjšanjem birokratskih postopkov za gospodarske subjekte v zvezi z identifikacijo sledečih/predhodnih gospodarskih subjektov v dobavni verigi.

Kot že rečeno, poročevalka podpira poenostavitev in posodobitev postopkov iz novega zakonodajnega okvira, vendar želi hkrati poudariti, da se lahko izkaže, da bi bila v zvezi z nekaterimi obveznostmi, ki jih uvaja novi okvir, potrebna prilagodljivost. Tako se na primer predlaga, da se doda izjema k pravilu enotna izjava o skladnosti v primerih, ko ob predložitvi enega samega dokumenta zaradi njegove kompleksnosti ali obsega pride do posebnih težav. Tukaj bi morala obstajati možnost ločene predložitve vseh ustreznih izjav o skladnosti.

Poročevalka poleg tega predlaga spremembe nekaterih obveznosti, povezanih s pirotehničnimi izdelki za vozila, saj so ti na voljo le poklicnim uporabnikom, in z odobrenimi dovoljenji in potrdili o skladnosti pirotehničnih izdelkov z Direktivo 2007/23/ES.

4. Zagotoviti boljši tržni nadzor za naše proizvode

Čeprav je poročevalka seznanjena z novo uredbo o tržnem nadzoru, ki jo pripravlja Komisija, se zadnji sveženj sprememb osredotoča na zagotovitev visoke ravni tržnega nadzora proizvodov. Poročevalka predlaga, da je treba zagotoviti, da so vse ustrezne zahteve po informacijah dostopne tudi pri elektronskem poslovanju, in tako izboljšati nadzor trga pri prodaji na daljavo, določiti pa je treba tudi zahteve za letno poročanje držav članic Komisiji o dejavnostih za nadzor trga in pozvati države članice, naj zagotovijo ustrezna finančna sredstva za delovanje svojih organov za nadzor trga. Na koncu poročevalka opozarja še na potrebo po ustreznih ukrepih držav članic za preprečevanje nepravilne rabe oznake CE.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 8. oktober 2012

MNENJE

                                      V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU

                                                              SVETU

                                                              KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu

COM(2011)764 z dne 21. 11. 2011 – 2011/0358(COD)

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični uporabi prenovitve pravnih aktov in zlasti odstavkom 9 sporazuma se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 29. novembra in 12. decembra 2011 ter 26. januarja, 24. maja in 5. julija 2012, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je vložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na teh srečanjih[1] proučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet in v medsebojnem soglasju prišla do naslednjih sklepov.

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z ustreznimi zahtevami iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe predhodnega akta, ki v predlogu ostajajo nespremenjene, kot določa točka 6(a)(iii) sporazuma.

2) V prenovljenem besedilu bi morali biti naslednji deli označeni s sivo osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v členu 48(1), prvi pododstavek, besede „členi od 3(8), 3(12), 3(13), 3(15) do (22), 4(1), 5, 8(2) do (7), 11 do 15, 17 do 28, 30 do 34, 36, 37(1), 38 do 41, 46, 47 in Prilogama I ter II“ ter celotno besedilo zadnje povedi stavka, ki se glasi: „Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

– v členu 48(1), drugi pododstavek, besede „od 4. julija 2013“.

3) V členu 6 bi bilo treba sklicevanje na člen 17 spremeniti v sklicevanje na člen 16.

4) V Prilogi II so nekatere spremembe označene zgolj z zaznamki, čeprav bi morale biti označene s sivo osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb. Popravljena različica Priloge II je priložena.

Pri členih 42 in 44 osnutka prenovljenega besedila je potekala razprava o tem, ali bi bilo treba točke (a), (b) in (c) v členu 42 in točki (a) in (b) v členu 44 označiti s sivo osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb. Na eni strani sta pravni službi Evropskega parlamenta in Komisije menili, da zapis, ki je v teh dveh členih uporabljen za nadomestitev prvotnega zapisa odstavka 1 oziroma odstavka 2 člena 18 Direktive 2007/23/ES in je vzet iz standardnih besedil, o katerih so vse tri institucije soglašale, dovolj dobro opisuje vsebinske spremembe, ki so predlagane v teh določbah. Pravna služba Sveta pa je na drugi strani menila, da spremembe postopka ni mogoče ločiti od točk, na katere se ta postopek nanaša, in da je treba s sivo osenčeno pisavo označiti celotno besedilo členov 42 in 44, vključno z omenjenimi točkami. Kljub temu so vse tri pravne službe menile, da je treba osnutek besedila, ki ga je Komisija pripravila za člena 42 in 44, razumeti, kot da je Komisija nameravala predlagati le, naj se sklic na regulativni postopek s pregledom iz odstavka 1 člena 18 Direktive 2007/23/ES nadomesti s prenosom pooblastila na Komisijo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 PDEU in da se sklic na regulativni postopek iz sedanjega odstavka 2 istega člena nadomesti s prenosom izvedbenih pooblastil na Komisijo v skladu s členom 291 PDEU in Uredbe (EU) št. 182/2011. V tem smislu so se vse tri pravne službe sporazumele, da lahko zakonodajalec s prenovitvijo določi prenos pooblastil v zvezi s točkami (a), (b) in (c) člena 42 ali se nasprotno odloči, da na Komisijo ne bo prenesel pooblastil za eno ali več teh točk (s čimer je za omenjene spremembe treba uporabiti redni zakonodajni postopek) ali pa bo tej instituciji ali Svetu podelil izvedbena pooblastila v skladu s členom 291 PDEU in Uredbo (EU) št. 182/2011. Podobno bi lahko zakonodajalec med prenovitvijo določil, da bo Komisiji izvedbena pooblastila v skladu s členom 291 PDEU in Uredbo (EU) št. 182/2011 podelil za točki (a) in (b) člena 44, oziroma bi se lahko nasprotno odločil, da za eno ali obe točki na Komisijo pooblastil ne bo prenesel (s čimer bi bilo za omenjene spremembe treba uporabiti redni zakonodajni postopek), ali pa bi predpisal prenos pooblastil v skladu s členom 290 PDEU oziroma bi Svetu podelil izvedbena pooblastila v skladu s členom 291 PDEU.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                       H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                     pravni svetovalec                    generalni direktor

  • [1]  Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.

POSTOPEK

Naslov

Usklajevanje zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (Prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD)

Datum predložitve EP

21.11.2011

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Datum sprejetja

6.11.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Datum predložitve

15.11.2012