Postup : 2011/0353(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0376/2012

Předložené texty :

A7-0376/2012

Rozpravy :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Hlasování :

PV 05/02/2014 - 9.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0091

ZPRÁVA     ***I
PDF 715kWORD 364k
9. 1. 2013
PE 488.064v03-00 A7-0376/2012

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Zuzana Roithová

(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

PR_COD_1recastingam

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0769),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0422/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. března 2012(1),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–   s ohledem na dopis, který dne 6. listopadu 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0376/2012),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění s těmito změnami, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) všechny povinnosti, které tato směrnice ukládá hospodářským subjektům, se uplatňují také při prodeji na dálku.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) pokud vydání jediného EU prohlášení o shodě může způsobit konkrétní problémy vyvolané složitostí nebo oblastí působnosti tohoto jediného EU prohlášení, mělo by být možné nahradit toto jediné EU prohlášení jednotlivými EU prohlášeními o shodě platnými pro konkrétní měřidlo.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Je nezbytné stanovit přechodná opatření, která umožní dodávat na trh a uvádět do provozu měřidla, která již byla na trh uvedena v souladu se směrnicí 2004/22/ES.

(46) Je nezbytné stanovit přechodná opatření, která hospodářským subjektům v přiměřené lhůtě umožní dodávat na trh a uvádět do provozu měřidla, která již byla na trh uvedena v souladu se směrnicí 2004/22/ES. Hospodářské subjekty by měly být schopny prodat zásoby měřidel, která jsou již v distribučním řetězci ke dni použitelnosti vnitrostátních opatření, jimiž se provádí tato směrnice.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) „ samostatnou podsestavou  “ se rozumí technické zařízení uvedené jako takové ve zvláštních přílohách, které pracuje nezávisle a tvoří měřidlo  společně s dalšími samostatnými podsestavami , se kterými je kompatibilní, nebo s  měřidlem , se kterým je kompatibilní;

(2) „ samostatnou podsestavou  “ se rozumí technické zařízení uvedené jako takové ve zvláštních přílohách pro přístroje, které pracuje nezávisle a tvoří měřidlo  společně s dalšími samostatnými podsestavami , se kterými je kompatibilní, nebo s  měřidlem , se kterým je kompatibilní;

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) „uvedením do provozu“ se rozumí první použití měřidla  určeného pro konečného uživatele pro určené účely;

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) „uvedením na trh“ se rozumí první dodání  měřidla  na trh Unie

(5) „dodáním na trh“ se rozumí dodání měřidla k distribuci nebo použití na trhu Unie v  rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) „dodáním na trh“ se rozumí dodání měřidla k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;

(6) „uvedením na trh“ se rozumí první dodání  měřidla  na trh Unie;

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) „hospodářskými subjekty“ se rozumí výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor;

(12) „hospodářskými subjekty“ se rozumí výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce nebo distributor;

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 4 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) „harmonizovanou normou“ se rozumí harmonizovaná norma podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. […/…] [o evropské normalizaci];

(14) „harmonizovanou normou“ se rozumí norma podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. […/…] [o evropské normalizaci];

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud existují zvláštní přílohy, které stanovují základní požadavky pro samostatné podsestavy, použije se tato směrnice obdobně na tyto samostatné podsestavy.

Pokud existují zvláštní přílohy pro přístroje, které stanovují základní požadavky pro samostatné podsestavy, použije se tato směrnice obdobně na tyto samostatné podsestavy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Základní požadavky a posuzování shody

Základní požadavky

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich měřidlech uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha měřidla neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k měřidlu.

5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich měřidlech uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha měřidla neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k měřidlu v souladu s přílohou I bodem 9.2.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na měřidle, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k měřidlu. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

6. Výrobci uvádějí na měřidle své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní nebo případně internetovou adresu, na níž je lze kontaktovat, nebo, není-li to logicky možné, jsou tyto podrobné údaje uvedeny na obalu nebo v dokladu přiloženém k měřidlu v souladu s bodem 9.2 přílohy I. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Podrobné kontaktní údaje jsou uvedeny v jazyce, jemuž koncoví uživatelé a orgány dozoru nad trhem snadno rozumějí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byly k měřidlu přiloženy v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu instrukce a informace podle přílohy I bodu 9.3 v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí.

7. Výrobci zajistí, aby byly k měřidlu přiloženy v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu instrukce a informace podle přílohy I bodu 9.3 v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí. Tyto instrukce a bezpečnostní informace stejně jako jakékoli označení jsou jasné, srozumitelné a pochopitelné.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na měřidle, nebo, není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k měřidlu v souladu s přílohou I bodem 9.2.

3. Výrobci uvádějí na měřidle své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní nebo případně internetovou adresu, na níž je lze kontaktovat, nebo, není-li to logicky možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k měřidlu v souladu s přílohou I bodem 9.2. Podrobné kontaktní údaje jsou uvedeny v jazyce, jemuž koncoví uživatelé a orgány dozoru nad trhem snadno rozumějí.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby byly k měřidlu přiloženy v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu instrukce a informace podle přílohy I bodu 9.3 v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí.

4. Dovozci zajistí, aby byla k měřidlu přiložena v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu požadovaná dokumentace a instrukce a informace podle přílohy I bodu 9.3 v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy zajistí, aby měřidlo, které bylo v souladu s právem uvedeno na trh před [datum stanovené v druhém pododstavci čl. 51 odst. 1], mohlo být distributory dodáváno na trh, aniž by výrobek podléhal dalším požadavkům.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem a po dobu deseti let identifikovat:

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem a po dobu deseti let stanovit:

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim bylo měřidlo dodáno, a po dobu deseti let poté, co měřidlo dodaly.

Hospodářské subjekty musí poskytovat informace uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim bylo měřidlo dodáno, a po dobu deseti let poté, co měřidlo dodaly. Hospodářské subjekty nemají povinnost aktualizovat tyto informace poté, co je dodání dokončeno.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Povinnost hospodářských subjektů týkající se výrobků na skladě

 

Členské státy zajistí, aby byly povinnosti hospodářských subjektů týkající se výrobků na skladě uplatňovány v souladu s článkem 50.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud normativní dokument vyhovuje požadavkům, na které se vztahuje a které jsou stanoveny v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro měřidla, může Komise.

1. Na žádost členského státu nebo z jeho vlastního podnětu Komise v případě potřeby.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zveřejnit odkaz na uvedený  normativní dokument v  Úředním věstníku Evropské unie.

vypouští se

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(a) určit normativní dokumenty a v seznamu uvést jejich části, které splňují požadavky, jichž se týkají, a které jsou stanoveny v příloze I a v příslušných zvláštních přílohách pro měřidla;

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(b) zveřejnit odkaz na uvedený  normativní dokument v  Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II této směrnice a je stále aktualizováno. Je přeloženo do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je měřidlo uváděno nebo dodáváno na trh.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III rozhodnutí č. 768/2008/ES, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II této směrnice a je stále aktualizováno. Na žádost orgánů dozoru nad trhem hospodářský subjekt předloží kopii EU prohlášení o shodě v tištěné podobě nebo za použití elektronických prostředků a zajistí, aby bylo přeloženo do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je měřidlo uváděno nebo dodáváno na trh.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě nese výrobce odpovědnost za soulad měřidla s touto směrnicí.

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě nese výrobce odpovědnost za soulad měřidla s požadavky stanovenými touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Obecné zásady stanovené v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008 se použijí obdobně u doplňkového metrologického označení.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty oprávněné provádět úkoly třetích stran spojené s posouzením shody podle této směrnice. Uvedené oznámení musí obsahovat informace o druhu (druzích) měřidla (měřidel), pro která byl každý ze subjektů určen, a popřípadě také třídy přesnosti měřidel, měřicí rozsah, technologii měření a jakékoliv další vlastnosti měřidla, které omezují oblast působnosti oznámení.

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty oprávněné provádět úkoly třetích stran spojené s posouzením shody podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a za kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s ustanoveními článku 30.

1. Členské státy určí jediný oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a za kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s ustanoveními článku 30.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování shody a dotčeném měřidle nebo měřidlech a příslušné osvědčení o způsobilosti.

3. Oznámení obsahuje informace o druzích měřidel, pro která byl každý ze subjektů určen, a popřípadě také třídy přesnosti měřidel, měřicí rozsah, technologii měření a jakékoliv další vlastnosti měřidla, které omezují oblast působnosti oznámení. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování shody a dotčeném měřidle nebo měřidlech a příslušné osvědčení o způsobilosti.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 41 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy poskytují každoročně Komisi podrobné informace o činnosti svých orgánů dozoru nad trhem a o veškerých plánech v oblasti dozoru nad trhem a zvýšení tohoto dozoru, včetně přidělení většího množství finančních prostředků, zvýšení účinnosti a budování nezbytných kapacit k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 41a

 

Financování orgánů dozoru nad trhem

 

Členské státy poskytnou svým orgánům dozoru nad trhem odpovídající financování, aby bylo zajištěno, že jejich činnosti jsou soudržné a účinné v celé Unii.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že měřidlo, na něž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro ochranu veřejného zájmu, na nějž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené měřidlo splňuje všechny požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že měřidlo, na něž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro ochranu veřejného zájmu, na nějž se vztahuje tato směrnice, provedou hodnocení, zda dotčené měřidlo splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží dodávání měřidla na trh daného členského státu, nebo je stáhnou z trhu nebo z oběhu.

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání měřidla na trh daného členského státu, nebo je stáhnou z trhu nebo z oběhu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným měřidlem přijata vhodná omezující opatření.

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným měřidlem přijata vhodná omezující opatření, jako je např. bezodkladné stažení měřidla z trhu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 46 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 47 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování.

Pro zajištění správného uplatňování režimu, jímž se řídí označení CE, vycházejí členské státy ze stávajícího mechanismu a přijímají vhodná opatření, dojde-li k nesprávnému užití tohoto označení. Členské státy stanoví pravidla pro sankce postihující hospodářské subjekty za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování. V případě závažných porušení právních předpisů mohou taková pravidla zahrnovat trestněprávní sankce.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Sankce, na něž odkazuje první pododstavec, musí být účinné, přiměřené závažnosti činu a odrazující.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději do [datum stanovené v čl. 51 druhém pododstavci] a neprodleně jí oznámí jakékoliv následné změny, které se jich týkají.

Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi do [datum stanovené v čl. 51 druhém pododstavci] a neprodleně jí oznámí jakékoliv následné změny, které se jich týkají. Komise uvedená ustanovení zpřístupní veřejnosti jejich zveřejněním na internetu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 4 odst. 5 až 22, články 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, čl. 23 odst. 1, čl. 23 odst. 3, čl. 23 odst. 5, čl. 23 odst. 6, články 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 a přílohou II do [vložte datum – dva roky po přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 4 odst. 5 až 22, články 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, čl. 23 odst. 1, čl. 23 odst. 3, čl. 23 odst. 5, čl. 23 odst. 6, články 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 a přílohou II do [vložte datum – tři roky po přijetí]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních  ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních  ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise tato znění zpřístupní veřejnosti jejich zveřejněním na internetu.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Příloha I – bod 9 – bod 9.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.2.  Měřidlo , jehož rozměry jsou příliš malé nebo má příliš jemnou stavbu, aby na něm mohly být umístěny odpovídající informace, musí mít vhodně označený obal, pokud existuje, a doprovodnou dokumentaci, kterou vyžadují ustanovení této směrnice.

9.2.  Měřidlo , jehož rozměry jsou příliš malé nebo má příliš jemnou stavbu, aby na něm mohly být umístěny odpovídající informace, musí mít vhodně označený obal, pokud existuje, nebo doprovodnou dokumentaci, kterou vyžadují ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Příloha II – část 2 – modul A2 – bod 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést kontroly měřidla  v přiměřených intervalech, které tento subjekt  stanoví, aby ověřil jakost interní kontroly měřidla  , s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti měřidel  a vyráběnému množství. Subjekt odebere na místě  před uvedením na trh odpovídající vzorek konečných měřidel , který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných částech harmonizované normy, normativního dokumentu a/nebo technických specifikací  nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu měřidel  s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud takový vhodný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt o provedení odpovídajících zkoušek.

Akreditovaný vnitropodnikový subjekt nebo oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést kontroly měřidla v přiměřených intervalech, které tento subjekt stanoví, aby ověřil jakost interní kontroly měřidla, s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti měřidel a vyráběnému množství. Subjekt odebere na místě  před uvedením na trh odpovídající vzorek konečných měřidel , který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných částech harmonizované normy, normativního dokumentu a/nebo technických specifikací  nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu měřidel  s příslušnými požadavky této směrnice. Pokud takový vhodný dokument neexistuje, rozhodne daný oznámený subjekt o provedení odpovídajících zkoušek.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Příloha II – část 5 – modul C2 – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést kontroly měřidla  v přiměřených intervalech, které tento subjekt  stanoví, aby ověřil jakost interní kontroly měřidla  , s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti měřidel  a vyráběnému množství. Oznámený subjekt odebere před uvedením na trh odpovídající vzorek konečných měřidel  , který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných částech harmonizovaných norem, normativních dokumentů a/nebo technických specifikací  nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu měřidla  s typem popsaným v certifikátu EU  přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

Akreditovaný vnitropodnikový subjekt nebo oznámený subjekt, který si výrobce zvolil, provede nebo dá provést kontroly měřidla v přiměřených intervalech, které tento subjekt stanoví, aby ověřil jakost interní kontroly měřidla, s přihlédnutím mimo jiné k technologické složitosti měřidel a vyráběnému množství. Oznámený subjekt odebere před uvedením na trh odpovídající vzorek konečných měřidel  , který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušných částech harmonizovaných norem, normativních dokumentů a/nebo technických specifikací  nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu měřidla  s typem popsaným v certifikátu EU  přezkoušení typu a s příslušnými požadavky této směrnice.

(1)

Úř. věst. C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Tato zpráva předkládá změny k návrhu Evropské komise, kterým se přepracovává směrnice 2004/22/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se měřidel. Návrh byl představen v listopadu 2011 a tvoří součást provádění nového právního rámce (NPR), jenž byl přijat v roce 2008 jakožto „balíček týkající se zboží“ a jenž zahrnuje doplňkové nástroje, rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS a nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Tento návrh je součástí balíčku, jehož cílem je uvést devět směrnic o výrobcích do souladu s NPR.

Stávající směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích stanoví základní požadavky a určuje vhodné postupy posuzování shody, které musí výrobci uplatňovat, aby prokázali, že jejich výrobky jsou v souladu s těmito základními požadavky, a to před tím, než dané výrobky dodají na trh EU.

NPR byl přijat za účelem nápravy nedostatků stávajících harmonizačních právních předpisů Unie, aby mohl být dokončen jednotný trh vyznačující se spravedlivou hospodářskou soutěží a bezpečnými výrobky. Kvůli nedůslednému uplatňování a prosazování stávajících harmonizačních předpisů Unie v členských státech, jakož i kvůli složité regulaci je jak pro hospodářské subjekty, tak příslušné orgány stále obtížnější správně vykládat a uplatňovat právní předpisy, což vede k nerovným tržním podmínkám a také k tomu, že jsou na trh uváděny nebezpečné výrobky. „Balíček týkající se zboží“ vytváří celkový rámec pro usměrnění právních předpisů o výrobcích tak, aby byly jednotnější a srozumitelnější pro hospodářské subjekty i orgány dozoru nad trhem.

Ustanovení rozhodnutí NPR však nejsou přímo uplatnitelná. S cílem zajistit, aby všechna hospodářská odvětví podléhající harmonizačním právním předpisům Unie mohla využívat zdokonalení, jež přináší NPR, musí být ustanovení rozhodnutí NPR začleněna do stávajících právních předpisů o výrobcích.

Poté, co Komise v roce 2008 přijala v NPR právní rámec, zahájila hodnocení harmonizovaných evropských právních předpisů o výrobcích, aby určila nástroje, které je třeba revidovat za účelem provádění NPR.

Bylo určeno několik směrnic, jež je nutné v příštích třech až pěti letech revidovat kvůli ustanovením o revizi nebo z důvodů specifických pro dané odvětví (nutnost objasnit oblast působnosti, nutnost aktualizovat bezpečnostní požadavky atd.). Převážná většina stávajících evropských právních předpisů o výrobcích bude muset být z těchto důvodů revidována a Komise se jimi bude jednotlivě zabývat v souladu se svým pracovním programem.

Devět návrhů, které tvoří součást balíčku představeného v listopadu 2011, včetně směrnice 2004/22/ES, nepatří do první zmíněné skupiny směrnic o výrobcích, byly však vzhledem ke své obecné struktuře shledány vhodnými pro uvedení do souladu s NPR . Všechna odvětví, na něž se směrnice vztahují, jsou velmi významnými průmyslovými odvětvími, jež jsou předmětem silné mezinárodní hospodářské soutěže, a usuzuje se, že zjednodušení a vytvoření rovných podmínek pro evropské společnosti, o což NPR usiluje, bude pro tato odvětví přínosné.

Změny provedené v ustanoveních této směrnice se týkají: definic, povinností hospodářských subjektů, předpokladu shody na základě souladu s harmonizovanými normami, prohlášení o shodě, označení CE, oznámených subjektů, postupu využití ochranné doložky a postupů posuzování shody.

Účel návrhu je omezen čistě na dosažení souladu s horizontálními ustanoveními obsaženými v rozhodnutí č. 768/2008/ES a novou terminologií používanou v Lisabonské smlouvě, včetně nových pravidel postupu projednávání ve výborech.

Postup

Dosažení souladu s rozhodnutím NPR vyžaduje řadu podstatných změn v ustanoveních této směrnice. Metoda přepracování byla zvolena v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001.

Podle článku 87 jednacího řádu Evropského parlamentu návrh přezkoumal výbor příslušný pro právní záležitosti, přičemž vycházel ze zpráv poradní skupiny (právní služby Parlamentu, Rady a Komise), a dospěl k závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které v něm byly jako takové označeny, a ty, které identifikovala poradní skupina.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka se domnívá, že toto uvedení devíti směrnic o výrobcích do souladu s NPR je významným krokem směrem k dokončení jednotného trhu EU.

NPR zavádí zjednodušené regulační prostředí pro výrobky a umožňuje důslednější uplatňování technických norem, což napomůže k lepšímu fungování jednotného trhu, jelikož bude zajištěno rovné zacházení v případě výrobků, které nejsou v souladu s právními předpisy, a dále v případě hospodářských subjektů stejně jako rovnocenné posuzování oznámených subjektů v rámci celého trhu EU.

Zpravodajka je toho názoru, že uvedení daných devíti směrnic o výrobcích do souladu s NPR posílí důvěru výrobců i spotřebitelů, neboť objasní povinnosti hospodářských subjektů a orgánům členských států poskytne účinnější nástroje pro provádění kontrol souvisejících s dozorem nad trhem, což celkově povede ke snížení počtu výrobků, které nejsou v souladu s právními předpisy, a nebezpečných výrobků na trhu.

Návrhy Komise obsažené v balíčku, jehož účelem je dosažení souladu právních předpisů, jsou založeny na široké konzultaci zúčastněných stran, včetně několika stovek malých a středních podniků, a na jejich zkušenostech s balíčkem týkajícím se zboží, což zpravodajka velmi oceňuje.

Zpravodajka podporuje obecný záměr Komise, kterým je uvedení devíti směrnic o výrobcích do úplného souladu s horizontálními opatřeními obsaženými v rozhodnutí č. 768/2008/ES, navrhovala by však provedení určitých změn ve směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích, aby bylo možné dosáhnout dalšího objasnění a úprav na odvětvové úrovni a přitom sledovat tyto cíle:

1. Dosáhnout lepšího souladu směrnice s NPR a zajistit právní jistotu

Zpravodajka považuje za významné provést v navrhované směrnici řadu změn s cílem dosáhnout vyšší úrovně souladu s termíny používanými v rozhodnutí č. 768/2008/ES a odstranit případné nesrovnalosti vyplývající z jejího znění, které by jinak mohly vést k právní nejistotě.

Je rovněž důležité objasnit právní stav u výrobků, které byly v souladu s právem uvedeny na trh v souladu se stávající směrnicí, tedy před použitím nové směrnice, ale které jsou stále na skladě. Je nutné zdůraznit, že právní předpisy EU nemají retroaktivní povahu, a vysvětlit, že tyto výrobky mohou být dodávány na trh i po datu, od nějž se použije nová směrnice.

Zpravodajka se navíc domnívá, že Komise by měla mít povinnost zveřejňovat na internetu vnitrostátní ustanovení směrnice provedené do vnitrostátního práva a příslušné sankce (zásada transparentnosti).

2. Posílit ochranu spotřebitelů

NPR přispívá k posílení důvěry spotřebitelů v jednotný trh. Řada změn je proto spojena také s cílem zpravodajky, kterým je maximální využití ustanovení NPR souvisejících s ochranou spotřebitelů. V tomto ohledu by některé pozměňovací návrhy nové směrnici umožnily obsáhnout širší rozsah situací, které spadají do rámce základních bezpečnostních požadavků, kdy by mělo být rovněž zohledňováno rozumně předvídané použití výrobku již během fáze jeho navrhování (viz článek 16 nařízení (ES) č. 765/2008 – obecné požadavky). Ochrana spotřebitelů by byla prohloubena rovněž tehdy, pokud by bylo upřesněno, že instrukce, bezpečnostní informace a označení se musí vyznačovat spolehlivostí, srozumitelností a transparentností.

3. Omezit byrokracii

NPR by měl napomoci ke zlepšení volného pohybu zboží v Evropské unii. Těžkopádná byrokracie by však volnému pohybu zboží bránila. Zpravodajka proto prozkoumala navrhovanou směrnici s cílem v maximální míře omezit byrokracii. Ve zprávě se tedy navrhuje, aby byly modernizovány stávající postupy umožněním předkládat EU prohlášení o shodě nejen v tištěné podobě, ale rovněž za použití elektronických prostředků, a dále aby byla z hlediska hospodářských subjektů omezena byrokracie, pokud jde o identifikaci těchto subjektů.

Jak je zmíněno výše, zpravodajka podporuje zjednodušení a modernizaci postupů stanovených v NPR, ale ráda by zároveň zdůraznila, že s ohledem na některé povinnosti vytvořené novým rámcem může být nezbytná také potřeba flexibility. Například je navrhováno doplnit výjimku k pravidlu „jediného EU prohlášení o shodě“ v případech, kdy předložení jediného dokumentu vytváří specifické problémy vzhledem k jeho složitosti či rozsahu. V tomto případě by mělo být možné předložit všechna příslušná prohlášení o shodě samostatně.

Vyšší flexibilita je umožněna, pokud jde o jediné EU prohlášení o shodě, které je jakožto pravidlo vyplývající z článku 5 rozhodnutí doplněno o výjimku pro případy, které vytvářejí specifické problémy vzhledem k jeho složitosti či rozsahu.

4. Zajistit lepší dozor nad trhem, pokud jde o naše výrobky

I když si je zpravodajka vědoma, že útvary Komise připravují nové nařízení o dozoru nad trhem, poslední soubor změn se soustředí na zajištění vyšší úrovně dozoru nad trhem s výrobky. Za tímto účelem zpravodajka navrhuje posílit dozor nad trhem v oblasti prodeje na dálku, a to zajištěním toho, že všechny příslušné požadované informace budou zobrazovány rovněž při elektronickém obchodování, dále navrhuje zavést povinnost členských států každoročně informovat Komisi o svých činnostech v oblasti dozoru nad trhem a vyzvat členské státy, aby svým orgánům dozoru nad trhem poskytovaly odpovídající financování. Na závěr zpravodajka zdůraznila, že je nutné, aby členské státy přijímaly vhodná opatření působící proti nesprávnému použití označení CE.

Zpravodajka předkládá rovněž odvětvové změny týkající se tohoto textu. S cílem objasnit právo výrobců na využití akreditovaných vnitropodnikových subjektů posuzování shody v rámci modulu A1, A2, C1 a C2, které zavedlo rozhodnutí č. 768/2008/ES a od té doby je výrobci měřidel běžně využívají, je toto právo nyní výslovně obsaženo ve znění přílohy II částech 2 a 5.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 8. října 2012

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh

COM(2011)769 ze dne 21. 11. 2011 – 2011/0353(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 13. února, 24. května a 5. července 2012 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského Parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na těchto schůzích(1) dospěla poradní skupina po přezkumu tohoto návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se měřidel, společnou dohodou k těmto závěrům:

1) Pokud jde o důvodovou zprávu, měla by v souladu s příslušnými požadavky interinstitucionální dohody uvádět, která ustanovení původního právního předpisu zůstávají v návrhu nezměněna, jak stanoví bod 6 písm. a) bod iii) interinstitucionální dohody.

2) Níže uvedené části přepracovaného znění by měly být zvýrazněny použitím podkladu písma v šedém odstínu, který obecně označuje změny věcného obsahu:

– v článku 17, prvním pododstavci, navrhované vypuštění slov „tento členský stát nebo“, která jsou v současnosti obsažena v čl. 16 odst. 3, prvním pododstavci, směrnice 2004/22/ES;

– v čl. 43 odst. 4 navržené nahrazení závěrečných slov „po konzultacích s dotčenými osobami záležitost co nejdříve příslušnému výboru uvedenému v článku 14 nebo 15“ slovy „použije postup stanovený v článku 17“;

– celý text odstavce 2 článku 46

– v čl. 51 odst. 1 prvním pododstavci slova „čl. 4 odst. 5 až 22, články 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, čl. 23 odst. 1, čl. 23 odst. 3, čl. 23 odst. 5, čl. 23 odst. 6, články 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 a  přílohou II“, stejně jako celý text poslední věty, který zní následovně: „Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.“;

– v čl. 51 odst. 1 druhém pododstavci výraz „od [den po datu stanoveném v prvním pododstavci]“;

– v bodech 2.2, 3.3 druhém pododstavci třetí odrážce, 7.2, 9.2, 11.2, prvním podstavci, a 12.2 prvním pododstavci přílohy II formulaci „technická dokumentace upřesňuje použitelné požadavky“;

– v bodech 3.3. druhém pododstavci třetí odrážce, 7.2, 9.2, 11.2 prvním pododstavci, 12.2 prvním pododstavci, a 14.4.2 druhém pododstavci třetí odrážce přílohy II slova „obsahovat odpovídající analýzu a posouzení rizik“;

– v bodech 2.4 prvním pododstavci, 3.3 třetím pododstavci druhé odrážce, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 5.3 prvním pododstavci, 6.3.3 druhém pododstavci, 7.5.3 druhém pododstavci, 8.3.3. druhém pododstavci, 9.5.3 druhém pododstavci, 10.4.1 prvním pododstavci, 10.5.2, 11.5.1, 11.6.3, 12.4 prvním pododstavci, 13.3.2 třetím pododstavci druhé odrážce, 13.3.3 druhém pododstavci, 14.3.3 prvním pododstavci a 14.4.2 druhém pododstavci čtvrté odrážce přílohy II navržené doplnění slov „a/nebo technické specifikace“ nebo „a nebo technických specifikací

– v bodě 3.8 přílohy II navržené vypuštění slov „nebo s podmínkami platnosti osvědčení“;

– v bodech 3.9 prvním pododstavci, 14.3.6 a 14.4.5 přílohy II slova „informuje své oznamující orgány“;

– v bodě 3.9 třetím pododstavci přílohy II navržené doplnění formulace „uchovává kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho příloh a dodatků“;

– v bodě 5.1 přílohy II navržené doplnění slov „na svou vlastní odpovědnost“;

– v bodech 6.3.3 druhém pododstavci, 7.5.3 druhém pododstavci, 8.3.3 druhém pododstavci, 9.5.3 druhém pododstavci, 13.3.3 druhém pododstavci a 14.3.3 prvním pododstavci přílohy II, navrhované doplnění slova „prvků“;

– v bodě 10.6.1 přílohy II doplnění slov „a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3jeho identifikační číslo

– v bodě 11.7.1 přílohy II doplnění slov „a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3 jeho identifikační číslo“;

– v bodě 13.3.3 třetím pododstavci přílohy II doplnění slov „s hodnocením“;

– v bodě 14.3.6 přílohy II doplnění slov „či na žádost“ a „svým oznamujícím orgánům“;

– v bodě 14.4.4 druhém pododstavci přílohy II navržené vypuštění slov „podstatné“ a „nebo podmínky předepsané pro použití přístroje“;

Co se týče článku 47 návrhu přepracovaného znění textu, bylo zvažováno, zda měl být výčet písmen a), b), c) a d) zahrnutých v tomto článku zvýrazněn použitím šedého podkladu písma, který obecně označuje změny obsahu předpisu. Na jedné straně byl podle právních služeb Evropského parlamentu a Komise způsob, jakým bylo vyznačeno nahrazení původního znění odstavce 2 článku 16 směrnice 2004/22/EC novými formulacemi, přejatými ze standardních textů dohodnutých třemi orgány, dostatečný k tomu, aby zachytil navrhované podstatné změny předpisů. Na druhé straně podle právní služby Rady nemůže být změna postupu oddělována od bodů, ke kterým se tyto postupy vztahují, a celý text článku 47, včetně čtyř zmíněných písmen, měl být tudíž zvýrazněn použitím šedého podkladu písma. Všechny tři právní služby nicméně sdílí názor, že návrh textu, který Komise podala pro článek 17 by měl být vykládán v tom smyslu, že Komise měla v úmyslu navrhnout pouze to, že odkazy na regulační postup s kontrolou, obsažené nyní v odstavci 2 článku 16 směrnice 2004/22/ES, by měly být nahrazeny přenesením pravomoci přijímat akty na Komisi v souladu s článkem 290 SFEU. V této souvislosti se také všechny tři právní služby shodly na tom, že v rámci přepracování mohl zákonodárce ustanovit za účelem pozměnění příloh ve vztahu k písmenům a), b), c) a d) článku 47 přenesení pravomocí, nebo mohl zvolit druhou možnost, tj. nepřenášet u jednoho nebo u několika z těchto písmen pravomoci na Komisi, čímž by se na uvedené změny vztahoval řádný legislativní postup, nebo mohl svěřit prováděcí pravomoci tomuto orgánu nebo Radě v souladu s článkem 291 SFEU a nařízením (EU) č. 182/2011.

Na základě projednání návrhu tudíž došla poradní pracovní skupina k jednomyslnému závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které jsou jako takové označeny v návrhu nebo v tomto stanovisku. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějšího aktu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby                         vedoucí právní služby              generální ředitel

(1)

Poradní skupina měla k dispozici anglické, francouzské a německé znění návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP

Název

Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Datum předložení EP

21.11.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Projednání ve výboru

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Datum přijetí

6.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Kyriacos Triantaphyllides

Datum předložení

9.1.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí