Διαδικασία : 2011/0353(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0376/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0376/2012

Συζήτηση :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0091

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 792kWORD 388k
9.1.2013
PE 488.064v02-00 A7-0376/2012

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

(COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Zuzana Roithová

(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

(COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0769),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0422/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2012(1),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλε στις 6 Νοεμβρίου 2012 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0376/2012),

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει κάποια ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει την ακόλουθη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Όλες οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε οικονομικούς φορείς από την παρούσα οδηγία πρέπει επίσης να έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α) Στις περιπτώσεις όπου η έκδοση μοναδικής δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ θα μπορούσε να προκαλέσει ειδικά προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας ή του πεδίου εφαρμογής της, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποκατάσταση της εν λόγω μοναδικής ενιαίας δήλωσης από επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ για το συγκεκριμένο όργανο μετρήσεων.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά και την έναρξη χρήσης οργάνων μετρήσεων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/EΚ.

(46) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν μεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν στους οικονομικούς φορείς να καθιστούν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, διαθέσιμα στην αγορά και να θέτουν σε λειτουργία όργανα μετρήσεων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/EΚ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πωλούν αποθέματα οργάνων μέτρησης που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα διανομής κατά την ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών μέτρων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) «υποσύστημα»: μία συσκευή εξοπλισμού (hardware) η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα στα ειδικά παραρτήματα και η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα και απαρτίζει ένα όργανο μετρήσεων σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα με τα οποία είναι συμβατή ή με όργανο μετρήσεων με το οποίο είναι συμβατή·

(2) «υποσύστημα»: μία συσκευή εξοπλισμού (hardware) η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα στα ειδικά παραρτήματα για συγκεκριμένα όργανα και η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα και απαρτίζει ένα όργανο μετρήσεων σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα με τα οποία είναι συμβατή ή με όργανο μετρήσεων με το οποίο είναι συμβατή·

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) «έναρξη χρήσης» : η χρήση για πρώτη φορά οργάνου που προορίζεται για τον τελικό χρήστη για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό προορίζεται·

(7) «έναρξη χρήσης» : η χρήση για πρώτη φορά οργάνου μέτρησης που προορίζεται για τον τελικό χρήστη για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό προορίζεται·

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά που καθίσταται διαθέσιμο ένα όργανο μετρήσεων στην ενωσιακή αγορά·

(5) «κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προσφορά οργάνου μετρήσεων για διανομή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν·

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά οργάνου μετρήσεων για διανομή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν·

(6) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά που κυκλοφορεί ένα όργανο μετρήσεων στην ενωσιακή αγορά·

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας·

(12) «οικονομικοί φορείς»: κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας ή διανομέας·

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) «εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…] [για την ευρωπαϊκή τυποποίηση] ·

(14) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ένα πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. […/…] [για την ευρωπαϊκή τυποποίηση]·

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ειδικά παραρτήματα με ουσιώδεις  απαιτήσεις για υποσυστήματα, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται  , τηρουμένων των αναλογιών, στα υποσυστήματα αυτά.

Όταν υπάρχουν ειδικά παραρτήματα για συγκεκριμένα όργανα με ουσιώδεις απαιτήσεις για υποσυστήματα, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα υποσυστήματα αυτά.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσιώδεις απαιτήσεις και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Ουσιώδεις απαιτήσεις

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα όργανα μετρήσεών τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του οργάνου μετρήσεων, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο μετρήσεων.

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα όργανα μετρήσεών τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του οργάνου μετρήσεων, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο μετρήσεων, σύμφωνα με το σημείο 9.2 του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο όργανο μετρήσεων ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο μετρήσεων. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν στο όργανο μετρήσεων το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, εφόσον υπάρχει, την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους στην οποία μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με αυτούς, ή, όταν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατόν, τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο μετρήσεων σύμφωνα με το σημείο 9.2 του παραρτήματος Ι. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το όργανο μετρήσεων συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 9.3 του παραρτήματος Ι σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το όργανο μετρήσεων συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 9.3 του παραρτήματος Ι σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και όλες οι επισημάνσεις πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο όργανο μετρήσεων ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο μετρήσεων σύμφωνα με το σημείο 9.2 του παραρτήματος Ι.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στο όργανο μετρήσεων το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους ή, εφόσον υπάρχει, την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους στην οποία μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με αυτούς, ή, όταν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο μετρήσεων σύμφωνα με το σημείο 9.2 του παραρτήματος Ι. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το όργανο μετρήσεων συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 9.3 του παραρτήματος Ι σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το όργανο μετρήσεων συνοδεύεται από την απαιτούμενη τεκμηρίωση καθώς επίσης από οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 9.3 του παραρτήματος Ι σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα όργανα μετρήσεων που διατέθηκαν νόμιμα στην αγορά πριν από τις [ημερομηνία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 51] θα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά από τους διανομείς χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά το προϊόν.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς για 10 έτη την ταυτότητα των κατωτέρω:

Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς για 10 έτη την ταυτότητα των κατωτέρω:

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί το όργανο μετρήσεων και για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το όργανο μετρήσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθευτεί το όργανο μετρήσεων και για περίοδο 10 ετών από τη στιγμή που έχουν προμηθεύσει οι ίδιοι το όργανο μετρήσεων. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Υποχρέωση των οικονομικών φορέων σε σχέση με τα αποθέματα προϊόντων

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων σε σχέση με τα αποθέματα προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 50.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν ένα κανονιστικό έγγραφο πληροί τις απαιτήσεις που αφορά και οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα Ι και στα ειδικά παραρτήματα για τα συγκεκριμένα όργανα, η Επιτροπή δύναται

1. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή, όταν είναι σκόπιμο, δύναται

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

να δημοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς  των εν λόγω  κανονιστικών εγγράφων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α) να εντοπίζει κανονιστικά έγγραφα και να σημειώνει, σε έναν κατάλογο, τα μέρη τους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τις οποίες μπορούν να καλύψουν και που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και στα αντίστοιχα ειδικά παραρτήματα για συγκεκριμένα όργανα·

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β) να δημοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω κανονιστικών εγγράφων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή υπόδειγμα της οποίας ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το όργανο μετρήσεων.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή υπόδειγμα της οποίας ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/EΚ, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας και προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδομένα. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών εποπτείας της αγοράς, ο οικονομικός φορέας παρέχει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικό μέσο και εξασφαλίζει ότι μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το όργανο μετρήσεων.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του οργάνου μετρήσεων.

4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του οργάνου μετρήσεων προς τις διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι βασικές αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το(τα) είδος(-η) του(των) οργάνου(-ων) μετρήσεων για το(τα) οποίο(-α) έχει ορισθεί κάθε οργανισμός και, κατά περίπτωση, τις κλάσεις ακριβείας των οργάνων, την περιοχή μετρήσεων, την τεχνολογία μετρήσεων, και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του οργάνου περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της κοινοποίησης.

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν μια κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 30.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ενιαία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 30.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το όργανο μετρήσεων ή τα όργανα μετρήσεων και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας.

3. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα είδη των οργάνων μετρήσεων για τα οποία έχει ορισθεί κάθε οργανισμός και, κατά περίπτωση, οι κλάσεις ακριβείας των οργάνων, η περιοχή μετρήσεων, η τεχνολογία μετρήσεων και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του οργάνου που περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της κοινοποίησης. Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το όργανο μετρήσεων ή τα όργανα μετρήσεων και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς και τυχόν σχέδια εντατικοποίησης της εποπτείας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης περισσότερων πόρων, της αύξησης της αποδοτικότητας και της ανάπτυξης των απαιτούμενων ικανοτήτων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 41α

 

Χρηματοδότηση των αρχών εποπτείας της αγοράς

 

Τα κράτη μέλη παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στις αρχές τους για την εποπτεία της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι όργανο μετρήσεων που διέπεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τότε διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω όργανο μετρήσεων που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε αναγκαίο τρόπο με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι όργανο μετρήσεων που διέπεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τότε διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω όργανο μετρήσεων που καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε αναγκαίο τρόπο με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν τη διαθεσιμότητα του οργάνου μετρήσεων στην εθνική αγορά ή να αποσύρουν το όργανο μετρήσεων από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του οργάνου μετρήσεων στην εθνική αγορά ή να αποσύρουν το όργανο μετρήσεων από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό όργανο μετρήσεων.

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό όργανο μετρήσεων, όπως απόσυρση του οργάνου μετρήσεων από την αγορά τους.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 46 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός διαστήματος 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή, εάν πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου, αμφότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός διαστήματος 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή, εάν πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου, αμφότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την επιβολή τους.

Τα κράτη μέλη βασίζονται στον υφιστάμενο μηχανισμό για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση «CE» και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της σήμανσης. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις στους οικονομικούς φορείς που παραβαίνουν τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες προς τη σοβαρότητα του αδικήματος και αποτρεπτικές

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως την [ημερομηνία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 51] και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως την [ημερομηνία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 51] και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις ανωτέρω διατάξεις με δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως [να συμπληρωθεί η ημερομηνία – 2 έτη μετά την έκδοση] το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 4 παράγραφοι 5 έως 22, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 και 22, το άρθρο 23 παράγραφοι 1, 3, 5 και 6, τα άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 και 50, καθώς και με το παράρτημα ΙΙ. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως [να συμπληρωθεί η ημερομηνία – 3 έτη μετά την έκδοση] το αργότερο τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 4 παράγραφοι 5 έως 22, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 και 22, το άρθρο 23 παράγραφοι 1, 3, 5 και 6, τα άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 και 50, καθώς και με το παράρτημα ΙΙ. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών  διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών  διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις ανωτέρω διατάξεις με δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 9 – σημείο 9.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.2. Προκειμένου για όργανα των οποίων οι διαστάσεις είναι τόσο μικρές ή η διάταξη τόσο ευαίσθητη, ώστε δεν είναι δυνατόν να φέρουν τις απαιτούμενες επιγραφές, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με κατάλληλο τρόπο στη θήκη του οργάνου και στα έγγραφα που το συνοδεύουν, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

9.2. Προκειμένου για όργανα των οποίων οι διαστάσεις είναι τόσο μικρές ή η διάταξη τόσο ευαίσθητη, ώστε δεν είναι δυνατόν να φέρουν τις απαιτούμενες επιγραφές, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με κατάλληλο τρόπο στη θήκη του οργάνου ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – μέρος 2 – ενότητα Α2 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών σε κατάλληλα διαστήματα που καθορίζει ο ίδιος, προκειμένου να ελέγχει την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων και την παραγόμενη ποσότητα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών οργάνων μετρήσεων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων και/ή τεχνικών προδιαγραφών, ή ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των οργάνων με τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός ποιες κατάλληλες δοκιμές πρέπει να διεξαχθούν.

Ένα διαπιστευμένο εσωτερικό όργανο ή ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών σε κατάλληλα διαστήματα που καθορίζει ο ίδιος, προκειμένου να ελέγχει την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του οργάνου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων και την παραγόμενη ποσότητα. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών οργάνων μετρήσεων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων και/ή τεχνικών προδιαγραφών, ή ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των οργάνων με τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος οργανισμός ποιες κατάλληλες δοκιμές πρέπει να διεξαχθούν.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – μέρος 5 – ενότητα Γ2 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών σε κατάλληλα διαστήματα που καθορίζει ο οργανισμός, προκειμένου να ελέγχει την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων των οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων μετρήσεων και την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών οργάνων μετρήσεων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων, τα κανονιστικά έγγραφα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση  του οργάνου με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και με τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Ένα διαπιστευμένο εσωτερικό όργανο ή ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών σε κατάλληλα διαστήματα που καθορίζει ο οργανισμός, προκειμένου να ελέγχει την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων των οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων μετρήσεων και την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγμα των τελικών οργάνων μετρήσεων, το οποίο λαμβάνεται επιτόπου από τον οργανισμό πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγμένες δοκιμές, οι οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά μέρη των εναρμονισμένων προτύπων, τα κανονιστικά έγγραφα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση  του οργάνου με τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και με τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(1)

ΕΕ C 181, 21, 7.6.2012, σ. 105.

(2)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παρούσα έκθεση τροποποιεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την αναδιατύπωση της οδηγίας 2004/22/ΕΚ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση οργάνων μετρήσεων στην αγορά. Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2011 στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ) που θεσπίστηκε το 2008 ως «δέσμη για τα προϊόντα» και καλύπτει τα συμπληρωματικά μέσα, της απόφασης 768/2008 σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων, και καταργεί την απόφαση 93/465/ΕΟκ του Συμβουλίου και τον κανονισμό 765/2008 που καθορίζει τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση και την εποπτεία της διάθεσης προϊόντων στην αγορά και καταργεί την οδηγία (ΕΟΚ) 339/93. Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης και ευθυγραμμίζει εννέα οδηγίες για προϊόντα με το ΝΝΠ.

Η υπάρχουσα οδηγία 2004/22/ΕΚ για τα όργανα μετρήσεων καθορίζει ουσιαστικές απαιτήσεις και επιλέγει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι κατασκευαστές για να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις, πριν τα διαθέσουν στην αγορά της ΕΕ.

Το ΝΝΠ θεσπίστηκε για την κάλυψη των κενών στην υπάρχουσα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια κοινή αγορά με θεμιτό ανταγωνισμό και ασφαλή προϊόντα. Η ασυνεπής εφαρμογή και επιβολή της υπάρχουσας ενωσιακής εναρμόνισης στα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες κανονιστικές διατάξεις δυσχεραίνει διαρκώς περισσότερο την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας από τους οικονομικούς φορείς και τις αρχές, με αποτέλεσμα την ανισότητα των συνθηκών στην αγορά και την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων. Η «δέσμη για τα προϊόντα» προσφέρει ένα γενικό πλαίσιο για τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας για τα προϊόντα, προκειμένου να καταστεί πιο ενιαία και κατανοητή τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Ωστόσο, οι διατάξεις της απόφασης ΝΝΠ δεν έχουν άμεση εφαρμογή. Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης ωφελούνται από τις βελτιώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου, οι διατάξεις της απόφασης του νέου νομοθετικού πλαισίου πρέπει να ενσωματωθούν στην υφιστάμενη νομοθεσία για τα προϊόντα.

Μετά τη θέσπιση του νομικού πλαισίου με το ΝΝΠ το 2008, η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία αξιολόγησης της εναρμονισμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα προϊόντα, για να προσδιορίσει τα μέσα που πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί το ΝΝΠ.

Εδώ έχουν εντοπιστεί ορισμένες οδηγίες που θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν μέσα στα προσεχή 3-5 έτη, λόγω ρητρών αναθεώρησης ή για λόγους σχετικούς με συγκεκριμένους τομείς (αποσαφήνιση πεδίου εφαρμογής, επικαιροποίηση απαιτήσεων ασφάλειας, κ.λπ.). Τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα για τα προϊόντα θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν στη συντριπτική τους πλειονότητα για τους ανωτέρω λόγους, και τούτο θα γίνει κατά περίπτωση σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής.

Οι εννέα προτάσεις της δέσμης που υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2011, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2004/22/ΕΚ, δεν αποτελούν μέρος της προαναφερθείσας ομάδας οδηγιών για προϊόντα αλλά έχουν κριθεί κατάλληλες για ευθυγράμμιση προς το ΝΝΠ λόγω της κοινής διάρθρωσής τους. Οι τομείς που καλύπτονται από τις οδηγίες είναι όλοι πολύ σημαντικοί βιομηχανικοί τομείς που υπόκεινται σε ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό, και σύμφωνα με τις αξιολογήσεις θα επωφεληθούν από την απλούστευση και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το ΝΝΠ.

Οι αλλαγές που έχουν γίνει στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας αφορούν: τους ορισμούς, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, το τεκμήριο της συμμόρφωσης που προβλέπεται από τα εναρμονισμένα πρότυπα, τη δήλωση συμμόρφωσης, τη σήμανση CE, τους κοινοποιημένους οργανισμούς, τη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ο στόχος της πρότασης περιορίζεται αποκλειστικά στην ευθυγράμμιση με τις οριζόντιες διατάξεις της 768/2008/ΕΚ και τη νέα ορολογία της Συνθήκης της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων των νέων κανόνων επιτροπολογίας.

Διαδικασία

Η ευθυγράμμιση με την απόφαση του νέου νομοθετικού πλαισίου απαιτεί ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Η τεχνική της αναδιατύπωσης επιλέχτηκε σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή που είναι αρμόδια για τα νομικά θέματα εξέτασε την πρόταση, στη βάση εκθέσεων της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας (νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής), και έκρινε ότι δεν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, άλλες από εκείνες που προσδιορίζονται συγκεκριμένα στην πρόταση ή εκείνες που προσδιορίζει η συμβουλευτική ομάδα εργασίας.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ευθυγράμμιση αυτή των εννέα οδηγιών για προϊόντα με το ΝΝΠ συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγορά της ΕΕ.

Το ΝΝΠ καθιερώνει ένα απλουστευμένο κανονιστικό περιβάλλον για τα προϊόντα και επιτρέπει μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των τεχνικών κανόνων, και τούτο θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τους οικονομικούς φορείς, και ενιαία αξιολόγηση των κοινοποιημένων οργανισμών σε ολόκληρη την αγορά την ΕΕ.

Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι η ευθυγράμμιση των εννέα οδηγιών για προϊόντα με το ΝΝΠ θα αυξήσει την εμπιστοσύνη τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, αποσαφηνίζοντας τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και παρέχοντας στις αρχές των κρατών μελών αποτελεσματικότερα μέσα για τη διεξαγωγή ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, και τελικά θα οδηγήσει στη μείωση των μη συμμορφούμενων και μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά.

Οι προτάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στη δέσμη ευθυγράμμισης βασίζονται σε ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων πολλών χιλιάδων ΜΜΕ και της πείρας τους από τη δέσμη για τα προϊόντα, γεγονός που η εισηγήτρια εκτιμά ιδιαίτερα.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη γενική πρόθεση της Επιτροπής για καθαρή ευθυγράμμιση των εννέα οδηγιών για προϊόντα με τα οριζόντια μέτρα που προβλέπει η απόφαση 768/2008, προτείνει ωστόσο ορισμένες τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/22/ΕΚ σχετικά με τα όργανα μετρήσεων, για περαιτέρω αποσαφήνιση και προσαρμογές κατά τομείς, με τους ακόλουθους στόχους:

1. Περαιτέρω ευθυγράμμιση της οδηγίας στο ΝΝΠ και ασφάλεια δικαίου

Η εισηγήτρια θεωρεί σημαντικό να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στην προτεινόμενη οδηγία, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο συνέπειας με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην απόφαση 768/2008/ΕΚ και να εξαλειφθούν οι πιθανές ασυνέπειες του κειμένου που διαφορετικά θα προκαλούσαν νομική ασάφεια.

Είναι επίσης σημαντικό να αποσαφηνιστεί η νομική κατάσταση για τα αποθέματα προϊόντων που κυκλοφόρησαν νόμιμα στην αγορά σύμφωνα με την τρέχουσα οδηγία, πριν εφαρμοστεί η νέα οδηγία. Θα πρέπει να τονιστεί ο μη αναδρομικός χαρακτήρας της νομοθεσίας της ΕΕ και να αποσαφηνιστεί ότι τα προϊόντα αυτά θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας οδηγίας.

Επιπλέον, η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει υποχρέωση να δημοσιεύει στο Διαδίκτυο τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας και τις σχετικές κυρώσεις (αρχή της διαφάνειας).

2. Βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών

Το ΝΝΠ συμβάλλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Συνεπώς, ορισμένες τροποποιήσεις συνδέονται επίσης με τον στόχο της εισηγήτριας να αξιοποιήσει πλήρως τις διατάξεις του ΝΝΠ για την προστασία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένες τροπολογίες θα επιτρέψουν να καλυφθεί από τη νέα οδηγία ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων που εμπίπτουν ουσιαστικά στις ίδιες απαιτήσεις ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η εύλογα προβλεπόμενη χρήση κατά τη σχεδίαση του προϊόντος (πρβλ. άρθρο 16 των γενικών απαιτήσεων του κανονισμού 765/2008). Η προστασία των καταναλωτών θα καταστεί επίσης ουσιαστικότερη αν διευκρινιστεί ότι οι οδηγίες, οι πληροφορίες ασφάλειας και η επισήμανση πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και διαφανείς.

3. Μείωση της γραφειοκρατίας

Το ΝΝΠ θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η άκαμπτη γραφειοκρατία θα εμπόδιζε την ελεύθερη ροή των εμπορευμάτων. Για τούτο, η εισηγήτρια εξέτασε λεπτομερώς την προτεινόμενη οδηγία προκειμένου να αφαιρέσει τα στοιχεία γραφειοκρατίας όπου ήταν δυνατόν. Προτείνεται, συνεπώς, στην έκθεση ο εκσυγχρονισμός των τρεχουσών διαδικασιών με τη δυνατότητα να παρέχεται η ΔΣ όχι μόνο σε έντυπη μορφή αλλά και ηλεκτρονικά, και με τη μείωση της γραφειοκρατίας στον εντοπισμό προηγούμενων οικονομικών φορέων από νέους.

Όπως προαναφέρθηκε, η εισηγήτρια υποστηρίζει την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που προβλέπονται στο ΝΝΠ, επιθυμεί ωστόσο παράλληλα να υπογραμμίσει ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη για ευελιξία σε σχέση με ορισμένες υποχρεώσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο. Για παράδειγμα, προτείνεται η καθιέρωση εξαίρεσης από τον κανόνα για «μία ενιαία ΔΣ» για περιπτώσεις όπου η χορήγηση ενιαίας δήλωσης δημιουργεί ειδικά προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας ή της έκτασής της. Θα πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση όλων των σχετικών ΔΣ χωριστά.

Επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την ενιαία Δοκιμαστικό σχέδιο, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης συμπληρώνεται με μια εξαίρεση για τις περιπτώσεις στις οποίες δημιουργεί ειδικά προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας ή της έκτασής της.

4. Εξασφάλιση καλύτερης εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα μας

Μολονότι η εισηγήτρια γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής ετοιμάζουν νέο κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς, επικεντρώνει την τελευταία δέσμη τροποποιήσεων στην εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα. Για τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια προτείνει να αυξηθεί η εποπτεία της αγοράς στις πωλήσεις από απόσταση, με τη λήψη μέριμνας ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες να εμφανίζονται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, να θεσπιστεί απαίτηση για την παροχή στοιχείων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητές τους στον τομέα της εποπτείας της αγοράς, και να κληθούν τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή χρηματοδότηση στις αρχές τους για την εποπτεία της αγοράς. Τέλος, η εισηγήτρια υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τις απαιτούμενες ενέργειες κατά της αθέμιτης χρήσης του σήματος «EC».

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης συγκεκριμένες τροποποιήσεις κατά τομέα. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το δικαίωμα των κατασκευαστών να χρησιμοποιούν διαπιστευμένα εσωτερικά όργανα αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των ενοτήτων Α1, Α2, Γ1 και Γα2, που καθιερώθηκαν με την απόφαση 768/2008/ΕΚ και αποτελούν από τότε την τρέχουσα πρακτική για τους κατασκευαστές οργάνων μέτρησης, τούτο περιλαμβάνεται τώρα ρητά στο κείμενο των μερών 2 και 5 του παραρτήματος 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα οργάνων μετρήσεων στην αγορά

COM(2011) 769 της 21.11.2011 – 2011/0353(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομοθετικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 13 Φεβρουαρίου, 24 Μαΐου και 5 Ιουλίου 2012 με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στις εν λόγω συνεδριάσεις(1), εξετάστηκε η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2004, για τα όργανα μετρήσεων, και η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε, με κοινή συμφωνία, στα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.

2) Στο αναδιατυπωμένο κείμενο θα έπρεπε να είχαν προσδιοριστεί τα ακόλουθα, χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την επισήμανση των ουσιαστικών τροποποιήσεων:

- στο άρθρο 17 παράγραφος 1, η προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων «το κράτος μέλος ή», που περιλαμβάνεται σήμερα στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2004/22/ΕΚ·

- στο άρθρο 43 παράγραφος 4, η προτεινόμενη αντικατάσταση των λέξεων «αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερομένων, παραπέμπει το ζήτημα, το ταχύτερο δυνατόν, στην αρμόδια επιτροπή που αναφέρεται στα άρθρα 14 ή 15» με τις λέξεις «εφαρμόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17»·

- όλο το κείμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 46·

- στο άρθρο 51 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «το άρθρο 4 παράγραφοι 5 έως 22, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 και 22, το άρθρο 23 παράγραφοι 1, 3, 5 και 6, τα άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 και 50 καθώς και με το παράρτημα II», καθώς και ολόκληρο το κείμενο της τελευταίας πρότασης που έχει ως εξής: «Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας»·

- στο άρθρο 51 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «από την [επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο]»·

- στα σημεία 2.2, 3.3 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση, 7.2, 9.2, 11.2, πρώτο εδάφιο, και 12.2, πρώτο εδάφιο του παραρτήματος ΙΙ, οι λέξεις «Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να προσδιορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις»·

- στα σημεία 3.3 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση, 7.2, 9.2, 11.2, πρώτο εδάφιο, 12.2, πρώτο εδάφιο και 14.4.2, δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση του παραρτήματος ΙΙ, οι λέξεις «να συμπεριλαμβάνει κατάλληλη ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων»·

- στα σημεία 2.4, πρώτο εδάφιο, 3.3, τρίτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 5.3, πρώτο εδάφιο, 6.3.3, δεύτερο εδάφιο, 7.5.3, δεύτερο εδάφιο, 8.3.3, δεύτερο εδάφιο, 9.5.3, δεύτερο εδάφιο, 10.4.1, πρώτο εδάφιο, 10.5.2, 11.5.1, 11.6.3, 12.4, πρώτο εδάφιο, 13.3.2, τρίτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, 13.3.3, δεύτερο εδάφιο, 14.3.3, πρώτο εδάφιο, και 14.4.2, δεύτερο εδάφιο, τέταρτη περίπτωση, του παραρτήματος II, η προτεινόμενη προσθήκη των λέξεων «και/ή τεχνικών προδιαγραφών» ή «και/ή οι τεχνικές προδιαγραφές»·

- στο σημείο 3.8 του παραρτήματος ΙΙ, η προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων «ή προς τους όρους υπό τους οποίους ισχύει η βεβαίωση»·

- στα σημεία 3.9, πρώτο εδάφιο , 14.3.6 και 14.4.5 του παραρτήματος II, οι λέξεις «γνωστοποιεί τις κοινοποιούσες αρχές του»·

- στο σημείο 3.9, τρίτο εδάφιο, του παρατήματος ΙΙ, η προτεινόμενη προσθήκη των λέξεων «διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτημάτων του, και των προσθηκών»·

- στο σημείο 5.1 του παραρτήματος ΙΙ, η προτεινόμενη προσθήκη των λέξεων «υπό την αποκλειστική ευθύνη του»·

- στα σημεία 6.3.3, δεύτερο εδάφιο, 7.5.3, δεύτερο εδάφιο, 8.3.3, δεύτερο εδάφιο, 9.5.3, δεύτερο εδάφιο, 13.3.3, δεύτερο εδάφιο, και 14.3.3, πρώτο εδάφιο, του παραρτήματος II, η προτεινόμενη προσθήκη των λέξεων «στοιχεία του συστήματος»·

- στο σημείο 10.6.1 του παραρτήματος ΙΙ, η προσθήκη των λέξεων «και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 3, τον αναγνωριστικό αριθμό του τελευταίου»·

- στο σημείο 11.7.1 του παραρτήματος ΙΙ, η προσθήκη των λέξεων «και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρεται στο σημείο 4, τον αναγνωριστικό αριθμό του τελευταίου»·

- στο σημείο 13.3.3, τρίτο εδάφιο του παραρτήματος ΙΙ, η προσθήκη των λέξεων «αξιολόγησης»·

- στο σημείο 14.3.6 του παραρτήματος ΙΙ, η προσθήκη των λέξεων «ή εφόσον του ζητηθεί» και «στη διάθεση των κοινοποιουσών αρχών του»·

- στο σημείο 14.4.4, δεύτερο εδάφιο, του παραρτήματος ΙΙ, η προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων «ουσιαστική» και «ή τις καθορισμένες προϋποθέσεις χρήσεως του οργάνου».

Όσον αφορά το άρθρο 47 του σχεδίου αναδιατύπωσης, εξετάστηκε εάν η λίστα των σημείων α), β) γ) και δ) του άρθρου θα έπρεπε να είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την επισήμανση των ουσιαστικών τροποποιήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θεώρησαν ότι ο μορφότυπος που χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό για τον προσδιορισμό της αντικατάστασης της αρχικής διατύπωσης της παραγράφου 2 άρθρο 16 της οδηγίας 2004/22/ΕΚ με νέα διατύπωση, η οποία προέρχεται από πρότυπα κείμενα με την έγκριση των τριών θεσμικών οργάνων, παρουσιάζει με επαρκή τρόπο την ουσιαστική τροποποίηση που προτείνεται για τη διάταξη αυτή. Αντίθετα, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεώρησε ότι η αλλαγή στη διαδικασία δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τα σημεία στα οποία αναφέρεται η διαδικασία αυτή και ότι ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 47, περιλαμβανομένων των τεσσάρων προαναφερθέντων σημείων, θα έπρεπε να είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση. Εντούτοις, οι τρεις νομικές υπηρεσίες είναι της άποψης ότι το σχέδιο κειμένου που υποβλήθηκε στην Επιτροπή για το άρθρο 47 πρέπει να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι η Επιτροπή σκόπευε να προτείνει μόνο την αντικατάσταση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/22/ΕΚ με την ανάθεση της εξουσίας έκδοσης πράξεων στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, οι τρεις νομικές υπηρεσίες συμφώνησαν επίσης ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιατύπωσης, ο νομοθέτης μπορεί να ορίσει ανάθεση εξουσιών με σκοπό την τροποποίηση παραρτημάτων όσον αφορά τα σημεία α), β), γ) και δ) του άρθρου 47, ή εναλλακτικά, να επιλέξει να μην αναθέσει εξουσίες στην Επιτροπή, όσον αφορά ένα ή περισσότερα εξ αυτών των σημείων, (θεωρώντας, επομένως, την κανονική νομοθετική διαδικασία εφαρμοστέα στις εν λόγω τροποποιήσεις) ή να επιλέξει την ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 291 ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Συνεπώς, κατόπιν εξέτασης της πρότασης η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πέραν εκείνων που προσδιορίζονται ως ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                                    Jurisconsultus                         Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.11.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Ημερομηνία κατάθεσης

9.1.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου