Menettely : 2011/0353(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0376/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0376/2012

Keskustelut :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0091

MIETINTÖ     ***I
PDF 356kWORD 334k
9.1.2013
PE 488.064v03-00 A7-0376/2012

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Zuzana Roithová

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0769),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0422/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(2),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 6. marraskuuta 2012 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0376/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Kaikkia talouden toimijoille tässä direktiivissä asetettuja velvoitteita olisi sovellettava myös etämyynnin tapauksessa.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Jos yhden EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen antaminen voisi vakuutuksen monimutkaisuuden tai soveltamisalan vuoksi aiheuttaa erityisiä ongelmia, tällainen vakuutus olisi voitava korvata kyseistä mittauslaitetta koskevilla yksittäisillä EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksilla.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46) On tarpeen säätää siirtymäjärjestelyistä, joiden mukaisesti voidaan asettaa saataville markkinoilla ja ottaa käyttöön mittauslaitteita, jotka on jo saatettu markkinoille direktiivin 2004/22/EY mukaisesti.

(46) On tarpeen säätää siirtymäjärjestelyistä , jotka antavat talouden toimijoille kohtuullisesti aikaa asettaa saataville markkinoilla ja ottaa käyttöön mittauslaitteita, jotka on jo saatettu markkinoille direktiivin 2004/22/EY mukaisesti. Talouden toimijoiden olisi voitava myydä varastossa olevat mittauslaitteet, jotka ovat jo jakeluketjussa sinä päivänä, jona kansalliset toimenpiteet, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tulevat voimaan.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2) 'osalaitteistolla' tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa laitetta, joka on mainittu laitekohtaisissa liitteissä ja joka toimii itsenäisesti ja muodostaa mittauslaitteen yhdessä muiden sen kanssa yhteensopivien osalaitteistojen kanssa, tai yhteensopivan mittauslaitteen kanssa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7) 'käyttöönotolla' tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarkoitetun laitteen ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu;

7) 'käyttöönotolla' tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarkoitetun mittauslaitteen ensimmäistä käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu;

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5) 'markkinoille saattamisella' tarkoitetaan mittauslaitteen ensimmäistä asettamista saataville yhteisössä unionin markkinoilla;

5) 'asettamisella saataville markkinoilla' tarkoitetaan mittauslaitteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6) 'asettamisella saataville markkinoilla' tarkoitetaan mittauslaitteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

6) 'markkinoille saattamisella' tarkoitetaan mittauslaitteen ensimmäistä asettamista saataville unionin markkinoilla;

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 12 kohta

Komission teksti

Tarkistus

12) 'talouden toimijoilla' tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita;

12) 'talouden toimijoilla' tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia tai jakelijoita;

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 14 kohta

Komission teksti

Tarkistus

14) 'yhdenmukaistetulla standardilla' tarkoitetaan [eurooppalaisesta standardoinnista] annetun asetuksen (EU) N:o […/…] 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

14) 'yhdenmukaistetulla standardilla' tarkoitetaan [eurooppalaisesta standardoinnista] annetun asetuksen (EU) N:o […/…] 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä standardia;

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan tarvittavin muutoksin osalaitteistoihin, jos niitä koskevista olennaisista vaatimuksista säädetään nimenomaisesti liitteissä.

Tätä direktiiviä sovelletaan tarvittavin muutoksin osalaitteistoihin, jos niitä koskevista olennaisista vaatimuksista säädetään nimenomaisesti laitekohtaisissa liitteissä.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Olennaiset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Olennaiset vaatimukset

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Valmistajien on varmistettava, että niiden mittauslaitteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos mittauslaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on annettu pakkauksessa tai mittauslaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

5. Valmistajien on varmistettava, että niiden mittauslaitteisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos mittauslaitteen koko tai luonne ei tätä salli, että vaadittu tieto on annettu pakkauksessa tai mittauslaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko mittauslaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, mittauslaitteen pakkauksessa tai mittauslaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä.

6. Valmistajien on ilmoitettava mittauslaitteessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa tai verkko-osoitteensa, jos sellainen on, josta niihin saa yhteyden, tai, mikäli tämä ei ole kohtuudella mahdollista, kyseiset tiedot on ilmoitettava mittauslaitteen pakkauksessa tai mittauslaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan mukaisesti. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan voi ottaa yhteyttä. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

7. Valmistajien on varmistettava, että mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä. Tällaisten ohjeiden ja turvallisuustietojen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta niihin saa yhteyden, joko mittauslaitteessa tai, mikäli se ei ole mahdollista, mittauslaitteen pakkauksessa tai mittauslaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan mukaisesti.

3. Maahantuojien on ilmoitettava mittauslaitteessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa tai verkko-osoitteensa, jos sellainen on, josta niihin saa yhteyden, tai, mikäli tämä ei ole kohtuudella mahdollista, kyseiset tiedot on ilmoitettava mittauslaitteen pakkauksessa tai mittauslaitteen mukana seuraavassa asiakirjassa liitteessä I olevan 9.2 kohdan mukaisesti. Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Maahantuojien on varmistettava, että mittauslaitteeseen liitetään liitteessä I olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

4. Maahantuojien on varmistettava, että mittauslaitteeseen liitetään vaaditut asiakirjat sekä liitteessä I olevan 9.3 kohdan mukaiset ohjeet ja tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määräämällä kielellä.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakelijat voivat ilman tuotteita koskevia muita vaatimuksia asettaa saataville markkinoilla mittauslaitteita, jotka on saatettu laillisesti markkinoille ennen [51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettu päivämäärä].

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot kymmenen vuoden ajan:

Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavat tiedot kymmenen vuoden ajan:

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Talouden toimijoiden on voitava esittää ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun niille on toimitettu mittauslaite, ja kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne ovat toimittaneet mittauslaitteen.

Talouden toimijoiden on esitettävä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun niille on toimitettu mittauslaite, ja kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun ne ovat toimittaneet mittauslaitteen. Talouden toimijoilta ei edellytetä näiden tietojen ajan tasalla pitämistä sen jälkeen, kun toimitus on viety päätökseen.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Varastossa olevia tuotteita koskevat talouden toimijoiden velvoitteet

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varastossa olevia tuotteita koskevia talouden toimijoiden velvoitteita sovelletaan 50 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos ohjeellinen asiakirja täyttää ne vaatimukset, jotka se kattaa ja joista säädetään liitteessä I ja asianomaisissa laitekohtaisissa liitteissä, komissio voi

1. Jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan komissio tarvittaessa

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

julkaista kyseisen ohjeellisen asiakirjan viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a) yksilöi ohjeelliset asiakirjat ja ilmoittaa luettelossa, miltä osin ne täyttävät vaatimukset, jotka ne kattavat ja jotka on vahvistettu liitteessä I ja asianomaisissa laitekohtaisissa liitteissä;

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b) julkaisee kyseisen ohjeellisen asiakirjan viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä III, sen on sisällettävä tämän direktiivin liitteessä II olevissa asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt tekijät ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jonka markkinoille mittauslaite saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

2. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka on päätöksen N:o 768/2008/EY liitteessä III, sen on sisällettävä tämän direktiivin liitteessä II olevissa asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt tekijät ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Talouden toimijan on markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä esitettävä kopio EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksesta paperilla tai sähköisessä muodossa ja varmistettava, että se käännetään sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jonka markkinoille mittauslaite saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun mittauslaitteen vaatimustenmukaisuudesta.

4. Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että mittauslaite on tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukainen.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädettyjä yleisiä periaatteita sovelletaan tarvittavin muutoksin täydentävään metrologiseen merkintään.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän direktiivin mukaisesti. Tällaiseen ilmoitukseen on sisällytettävä tiedot sen mittauslaitteen tai niiden mittauslaitteiden tyypistä tai tyypeistä, joita varten kukin laitos on nimetty, ja tarvittaessa laitteiden tarkkuusluokat, mittausalue, mittaustekniikka ja kaikki muut laitteen ominaisuudet, jotka rajoittavat ilmoituksen soveltamisalaa.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen perustamisesta ja suorittamisesta, mukaan luettuna 30 artiklan säännösten noudattaminen.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi ilmoittamisesta vastaava viranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitosten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen perustamisesta ja suorittamisesta, mukaan luettuna 30 artiklan säännösten noudattaminen.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta mittauslaitteesta tai mittauslaitteista sekä asiaankuuluva todistus pätevyydestä.

3. Ilmoituksen on sisällettävä tietoja mittauslaitetyypeistä, joita varten kukin laitos on nimetty, ja lisäksi tarvittaessa tarkkuusluokat, mittausalue, mittaustekniikka ja kaikki muut laitteen ominaisuudet, jotka rajoittavat ilmoituksen soveltamisalaa. Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta mittauslaitteesta tai mittauslaitteista sekä asiaankuuluva todistus pätevyydestä.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain yksityiskohtaisia tietoja markkinavalvontaviranomaistensa toiminnasta sekä mahdollisista suunnitelmista markkinavalvonnan lisäämiseksi, mukaan luettuna lisäresurssien kohdentaminen, tehokkuuden lisääminen ja tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan kapasiteetin lisääminen.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

41 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

41 a artikla

 

Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus

 

Jäsenvaltioiden on huolehdittava markkinavalvontaviranomaistensa riittävästä rahoituksesta, jotta voidaan varmistaa, että niiden toimet ovat johdonmukaisia ja tehokkaita koko unionissa.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai kun niillä on riittävä syy uskoa, että tämän direktiivin kattama mittauslaite aiheuttaa riskin yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, jotka tämä direktiivi kattaa, niiden on suoritettava asianomaista mittauslaitetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

1. Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai kun niillä on riittävä syy uskoa, että tämän direktiivin kattama mittauslaite aiheuttaa riskin yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, jotka tämä direktiivi kattaa, niiden on suoritettava asianomaista mittauslaitetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä direktiivissä säädetyt asiaa koskevat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

42 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään mittauslaitteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai poistetaan mittauslaite markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

4. Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään mittauslaitteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla taikka rajoitetaan tätä tai poistetaan mittauslaite markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

42 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaista mittauslaitetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaista mittauslaitetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten mittauslaitteen poistamiseen markkinoilta, ryhdytään viipymättä.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

48 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 47 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CEmerkintää koskevan järjestelmän moitteeton soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos merkintää käytetään sääntöjen vastaisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan talouden toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin nojalla annettuja kansallisia säännöksiä, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tähän voi kuulua vakavista rikkomuksista langetettavia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia rikkomuksen vakavuuteen nähden ja varoittavia.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään [51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettynä päivänä] ja ilmoitettava viipymättä kaikista niihin myöhemmin tehtävistä tarkistuksista.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään [51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettynä päivänä] ja ilmoitettava viipymättä kaikista niihin myöhemmin tehtävistä tarkistuksista. Komissio asettaa nämä säännökset julkisesti saataville julkaisemalla ne internetissä.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [lisätään päivä – 2 vuotta hyväksymisen jälkeen]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä liitteen II noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [lisätään päivä – 3 vuotta hyväksymisen jälkeen]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 2004/22/EY (mukautettu)

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 2004/22/EY (mukautettu) Komissio asettaa nämä säännökset julkisesti saataville julkaisemalla ne internetissä.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9.2. Jos mittauslaite on niin pieni tai herkkärakenteinen, ettei siihen voida kiinnittää tarvittavia tietoja, laitteen pakkauksessa, jos sellainen on olemassa, ja tämän direktiivin säännöksissä vaaditun mukaisesti laitteen mukana seuraavissa asiakirjoissa on oltava asianmukaiset merkinnät.

9.2. Jos mittauslaite on niin pieni tai herkkärakenteinen, ettei siihen voida kiinnittää tarvittavia tietoja, laitteen pakkauksessa, jos sellainen on olemassa, tai tämän direktiivin säännöksissä vaaditun mukaisesti laitteen mukana seuraavissa asiakirjoissa on oltava asianmukaiset merkinnät.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 osa – moduuli A2 – 4 kohta – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä laitetarkastukset määrittäminsä asianmukaisin väliajoin laitteen sisäisen tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen huomioon muun muassa laitteiden teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. Laitoksen paikan päällä ennen mittauslaitteen markkinoille saattamista ottamat riittävät näytteet lopullisista mittauslaitteista on tutkittava ja niille on tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, ohjellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten eritelmien asiaankuuluvissa osissa yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että laitteet ovat tämän direktiivin asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukaisia. Jos asianmukaisia standardeja ja asiakirjoja ei ole, kyseisen ilmoitetun laitoksen on päätettävä toteutettavista tarkoituksenmukaisista testeistä.

Akkreditoidun sisäisen laitoksen tai valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä laitetarkastukset  määrittäminsä asianmukaisin väliajoin laitteen  sisäisen tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen huomioon muun muassa laitteiden teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. Laitoksen paikan päällä ennen mittauslaitteen markkinoille saattamista ottamat riittävät näytteet lopullisista mittauslaitteista on tutkittava ja niille on tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, ohjellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten eritelmien asiaankuuluvissa osissa yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että laitteet ovat tämän direktiivin asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukaisia. Jos asianmukaisia standardeja ja asiakirjoja ei ole, kyseisen ilmoitetun laitoksen on päätettävä toteutettavista tarkoituksenmukaisista testeistä.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 5 osa – moduuli C2 – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä laite tarkastukset määrittäminsä asianmukaisin väliajoin laitteen sisäisen tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen huomioon muun muassa mittaus laitteiden teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. Ilmoitetun laitoksen paikan päällä ennen markkinoille saattamista ottamat riittävät näytteet lopullisista mittauslaitteista on tutkittava ja niille on tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, ohjeellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten eritelmien asiaankuuluvissa osissa yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että laitteet ovat EU ‑tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja tämän direktiivin asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukaisia.

Akkreditoidun sisäisen laitoksen tai valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä laitetarkastukset  määrittäminsä asianmukaisin väliajoin laitteen  sisäisen tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen huomioon muun muassa laitteiden teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. Ilmoitetun laitoksen paikan päällä ennen markkinoille saattamista ottamat riittävät näytteet lopullisista mittauslaitteista on tutkittava ja niille on tehtävä yhdenmukaistettujen standardien, ohjeellisten asiakirjojen ja/tai teknisisten eritelmien asiaankuuluvissa osissa yksilöidyt testit tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että laitteet ovat EU ‑tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja tämän direktiivin asian kannalta merkityksellisten vaatimusten mukaisia.

(1)

EUVL C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Taustaa

Mietinnöllä muutetaan komission ehdotusta mittauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/22/EY uudelleenlaatimisesta. Ehdotus annettiin vuonna 2008 "tuotepakettina" hyväksytyn uuden lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanon yhteydessä marraskuussa 2011. Tuotepakettiin kuuluvat täydentävät välineet, joita ovat päätös N:o 768/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta sekä asetus 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta. Tehty ehdotus on osa pakettia, jolla yhdeksän tuotedirektiiviä mukautetaan uuteen lainsäädäntökehykseen.

Mittauslaitteita koskevassa nykyisessä direktiivissä 2004/22/EY on esitetty olennaiset vaatimukset ja valittu soveltuvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, joita valmistajien on sovellettava osoittaakseen, että niiden valmistamat tuotteet ovat olennaisten vaatimusten mukaisia, ennen kuin ne asetetaan saataville EU:n markkinoilla.

Uusi lainsäädäntökehys hyväksyttiin yhdenmukaistamista koskevan unionin lainsäädännön puutteiden korjaamiseksi, jotta sisämarkkinat voitaisiin saattaa päätökseen kilpailun ollessa oikeudenmukaista ja tuotteiden ollessa turvallisia. Jäsenvaltiot ovat panneet yhdenmukaistamista koskevaa unionin nykyistä lainsäädäntöä täytäntöön ja saattaneet sitä voimaan epäjohdonmukaisesti, mikä on yhdessä monimutkaisen sääntelyn kanssa vaikeuttanut entisestään lainsäädännön asianmukaista tulkitsemista ja soveltamista sekä talouden toimijoiden että viranomaisten kannalta. Tämän vuoksi markkinaolosuhteet ovat olleet eriarvoisia ja markkinoille on saatettu tuotteita, jotka eivät ole olleet turvallisia. Tuotepaketti tarjoaa yleisen kehyksen tuotelainsäädännön virtaviivaistamiseen, jotta siitä tulisi yhdenmukaisempi ja ymmärrettävämpi sekä talouden toimijoiden että markkinavalvontaviranomaisten kannalta. Uutta lainsäädäntökehystä koskevan päätöksen säännöksiä ei voida kuitenkaan soveltaa sellaisenaan. Jotta voitaisiin varmistaa, että kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin kuuluvat talouden toimialat voivat hyötyä uuden lainsäädäntökehyksen tuomista parannuksista, uutta lainsäädäntökehystä koskevan päätöksen säännökset on otettava osaksi nykyistä tuotelainsäädäntöä.

Kun uusi lainsäädäntökehys oli hyväksytty vuonna 2008, komissio käynnisti yhdenmukaistettua eurooppalaista tuotelainsäädäntöä koskevan arviointiprosessin saadakseen selville, mitä välineitä olisi tarkistettava, jotta uusi lainsäädäntökehys voitaisiin panna täytäntöön.

Tässä on havaittu direktiivejä, joita on tarkistettava seuraavan 3–5 vuoden aikana niissä olevien uudelleenarviointilausekkeiden vuoksi tai sitten kyseistä alaa koskevista syistä (tarve täsmentää soveltamisalaa tai saattaa turvavaatimukset ajan tasalle jne.). Suurinta osaa nykyisestä eurooppalaisesta lainsäädännöstä on tarkistettava näistä syistä, ja säädöksiä käsitellään kutakin erikseen komission työohjelman mukaisesti.

Marraskuussa 2011 esitettyyn pakettiin kuuluvat yhdeksän ehdotusta, mukaan luettuna direktiivi 2004/22/EY, eivät ole osa edellä mainittua tuotedirektiivien ryhmää, mutta ne voidaan mukauttaa uuteen lainsäädäntökehykseen, koska niillä on yhteinen rakenne. Direktiivien kattamat alat ovat hyvin tärkeitä teollisuuden aloja, joilla ilmenee vahvaa kansainvälistä kilpailua, ja arvioiden mukaan kyseiset alat hyötyvät uuden lainsäädäntökehyksen tavoitteena olevasta yksinkertaistamisesta ja yhdenvertaisten lähtökohtien luomisesta eurooppalaisille yrityksille.

Muutokset tämän direktiivin säännöksiin koskevat seuraavia seikkoja: määritelmät, talouden toimijoita koskevat velvollisuudet, yhdenmukaistettujen standardien luoma vaatimustenmukaisuusolettama, vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä, ilmoitetut laitokset, suojalausekemenettely ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Ehdotuksen tarkoituksena on pelkästään mukauttaa säännökset päätöksen N:o 768/2008/ETY monialaisiin säännöksiin ja Lissabonin sopimuksen uuteen terminologiaan, mukaan luettuna uudet komiteamenettelyä koskevat määräykset.

Menettely

Sopeuttaminen uutta lainsäädäntökehystä koskevaan päätökseen edellyttää sisältömuutoksia tämän direktiivin säännöksiin. Menetelmäksi on valittu uudelleenlaatiminen, mikä on 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaista.

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut ehdotusta Euroopan parlamentin työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti neuvoa-antavan ryhmän (parlamentin, neuvoston ja komission oikeudelliset yksiköt) selvitysten perusteella. Valiokunta katsoi, että ehdotuksessa ei ole muita sisältömuutoksia kuin ne, jotka on yksilöity sisältömuutoksiksi itse ehdotuksessa tai jotka neuvoa-antava työryhmä on katsonut sisältömuutoksiksi.

Esittelijän kanta

Esittelijän mielestä yhdeksän tuotedirektiivin mukauttaminen uuteen lainsäädäntökehykseen merkitsee tärkeää askelta EU:n sisämarkkinoiden päätökseen saattamiseksi.

Uudella lainsäädäntökehyksellä yksinkertaistetaan tuotteiden sääntely-ympäristöä, ja se mahdollistaa teknisten normien johdonmukaisemman täytäntöönpanon, millä kohennetaan sisämarkkinoiden toimintaa, kun varmistetaan, että säännöstenvastaisia tuotteita ja talouden toimijoita kohdellaan yhdenvertaisesti ja että ilmoitetut laitokset tekevät yhdenvertaisia arviointeja koko EU:n markkinoilla.

Esittelijä katsoo, että yhdeksän tuotedirektiivin mukauttaminen uuteen lainsäädäntökehykseen vahvistaa sekä valmistajien että kuluttajien luottamusta, sillä talouden toimijoiden velvoitteita täsmennetään, ja jäsenvaltioiden viranomaiset saavat tehokkaampia välineitä markkinavalvonnan suorittamiseen. Kaikki tämä vähentää markkinoilla olevia säännösten vastaisia ja vaarallisia tuotteita.

Esittelijä arvostaa hyvin paljon sitä, että mukauttamispakettiin kuuluvat komission ehdotukset perustuvat laajoihin sidosryhmien kuulemisiin, mukaan luettuna sadat pk-yritykset ja niiden tuotepaketista saamat kokemukset.

Esittelijä kannattaa komission yleistä aietta mukauttaa yhdeksää tuotedirektiiviä päätöksen N:o 768/2008/EY monialaisiin toimenpiteisiin. Hän ehdottaa kuitenkin eräitä muutoksia mittauslaitteita koskevaan direktiiviin 2004/22/EY täsmentääkseen tekstiä ja tehdäkseen alakohtaisia muutoksia jäljempänä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

1. Direktiivin mukauttaminen edelleen uuteen lainsäädäntökehykseen ja oikeusvarmuuden takaaminen

Esittelijä katsoo, että ehdotettuun direktiiviin on tärkeää tehdä useita muutoksia, jotta direktiivi olisi yhdenmukaisempi päätöksessä N:o 768/2008/EY käytetyn terminologian kanssa ja jotta poistettaisiin säännöksissä olevat mahdolliset epäjohdonmukaisuudet, jotka voisivat muuten heikentää oikeusvarmuutta.

Lisäksi on tärkeää selventää sellaisten vielä varastossa olevien tuotteiden oikeudellista tilannetta, jotka on asetettu laillisesti saataville markkinoilla nykyisen direktiivin mukaisesti, ennen kuin uutta direktiiviä ryhdytään soveltamaan. Olisi korostettava sitä, että EU:n lainsäädäntöä ei sovelleta taannehtivasti, ja olisi tehtävä selväksi, että näitä tuotteita saa edelleen pitää saatavilla markkinoilla sen jälkeen, kun uutta direktiiviä ryhdytään soveltamaan.

Esittelijä katsoo myös, että komission olisi julkaistava internetissä direktiivin täytäntöönpanoa koskevat kansalliset säännökset ja asiaa koskevat seuraamukset (avoimuusperiaate).

2. Kuluttajansuojan tehostaminen

Uusi lainsäädäntökehys lisää omalta osaltaan kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin. Tästä syystä osa muutoksista kytkeytyy myös esittelijän pyrkimykseen hyödyntää mahdollisimman hyvin kuluttajansuojaa koskevia uuden lainsäädäntökehyksen säännöksiä. Siten eräillä tarkistuksilla mahdollistettaisiin se, että uusi direktiivi kattaisi useampia olennaisiin turvallisuusvaatimuksiin kytkeytyviä tilanteita, kun tuotteen suunnitteluvaiheessa olisi otettava huomioon myös kohtuullisesti ennakoitavissa oleva käyttö (vertaa asetuksen N:o 765/2008 16 artikla, joka koskee yleisiä vaatimuksia). Kuluttajansuojaa vahvistettaisiin myös edellyttämällä, että ohjeiden, turvallisuutta koskevien tietojen ja merkintöjen on oltava luotettavia ja ymmärrettäviä ja avoimia.

3. Byrokratian karsiminen

Uudella lainsäädäntökehyksellä on määrä edistää tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Vaivalloinen byrokratia haittaisi kuitenkin tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Siksi esittelijä on tarkastellut direktiiviehdotusta karsiakseen siitä byrokratiaa aina kun se on mahdollista. Mietinnössä ehdotetaan nykyisten menettelyjen nykyaikaistamista siten, että EU‑vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan antaa paitsi paperiversiona myös sähköisesti. Lisäksi karsitaan byrokratiaa talouden toimijoiden kannalta, kun on kyse talouden toimijoiden tunnistamisesta.

Kuten edellä mainittiin, esittelijä tukee uudessa lainsäädäntökehyksessä säädettyjen menettelyjen yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista, mutta haluaa samalla korostaa, että joidenkin uudessa säädöskehyksessä käyttöön otettujen velvoitteiden tapauksessa saatetaan tarvita joustavuutta. Ehdotetaan esimerkiksi poikkeuksen lisäämistä yhden EU‑vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista koskevaan sääntöön niitä tapauksia varten, joissa yhden vakuutuksen antaminen aiheuttaa erityisiä ongelmia vakuutuksen monimutkaisuuden tai soveltamisalan vuoksi. Kaikki asiaan kuuluvat vaatimustenmukaisuusvakuutukset olisi voitava toimittaa erikseen.

Yhden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamista koskevan säännön yhteydessä lisätään joustavuutta. Tätä päätöksen 5 artiklan mukaista pääsääntöä täydennetään poikkeuksella niitä tapauksia varten, joissa yhden vakuutuksen antaminen aiheuttaa erityisiä ongelmia vakuutuksen monimutkaisuuden tai soveltamisalan vuoksi.

4. Tuotteitamme koskevan paremman markkinavalvonnan varmistaminen

Vaikka esittelijä tietää, että komission yksiköt valmistelevat uutta markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä, hän keskittyy viimeisessä muutososiossaan varmistamaan tuotteiden markkinavalvonnan korkeamman tason. Tätä varten esittelijä esittää, että lisätään markkinavalvontaa etämyynnissä varmistamalla, että kaikki tarvittavat tiedot esitetään myös sähköisessä kaupankäynnissä, otetaan käyttöön vaatimus, että jäsenvaltioiden on annettava komissiolle vuosittain tietoja markkinoiden valvontaa koskevista toimistaan, ja kehotetaan jäsenvaltioita huolehtimaan markkinavalvontaviranomaistensa riittävästä rahoituksesta. Esittelijä korostaa lopuksi, että jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimia, jos CE‑merkintää käytetään sääntöjen vastaisesti.

Esittelijä ehdottaa tekstiin myös alakohtaisia muutoksia. Jotta voidaan tarkentaa valmistajien oikeutta käyttää moduuleissa A1, A2, C1 ja Ca2 vaatimustenmukaisuuden arviointiin akkreditoituja sisäisiä laitoksia, jotka otettiin käyttöön päätöksellä N:o 768/2008/EY ja jotka ovat olleet mittausvälineiden valmistajien käytäntönä siitä lähtien, tämä sisällytetään nyt nimenomaisesti liitteen 2 tekstiin (osat 2 ja 5).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

 

Bryssel, 8. lokakuuta 2012

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

COM(2011)0769, 21.11.2011 – 2011/0353(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 13. helmikuuta, 24. toukokuuta ja 5. heinäkuuta 2012 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli kokouksissa(1) ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta 31. maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/22/EY, ja totesi yksimielisesti, että:

1) täyttääkseen kaikki toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii luetelmakohdassa määrätään;

2) Seuraavat osat uudelleenlaadintaa koskevasta tekstistä olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla, jota käytetään osoittamaan merkittäviä muutoksia:

– 17 artiklan ensimmäisessä kohdassa, nyt direktiivin 2004/22/EY 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevan sanan "sen" ehdotettu poistaminen;

–  43 artiklan 4 kohdassa sanojen "antaa asianomaisia osapuolia kuultuaan asian mahdollisimman pian 14 artiklassa tai 15 tarkoitetun asianmukaisen komitean käsiteltäväksi" ehdotettu korvaaminen sanoilla "17 artiklassa säädettyä menettelyä";

–  46 artiklan 2 kohta kokonaisuudessaan

–  51 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sanat "4 artiklan 5–22 kohdan, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 ja 22 artiklan, 23 artiklan 1, 3, 5 ja 6 kohdan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 ja 50 artiklan sekä liitteen II" sekä viimeinen virke, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: "Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko."

–  51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa sanat "[ensimmäisen alakohdan mukaista päivää seuraavasta päivästä]";

–  liitteessä II olevassa 2.2 kohdassa, 3.3 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa, 7.2 kohdassa, 9.2 kohdassa, 11.2. kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 12.2. kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevat sanat "Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset";

–  liitteessä II olevan 3.3 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa, 7.2 kohdassa, 9.2 kohdassa, 11.2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 12.2. kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 14.4.2 kohdan toisessa alakohdassa olevat sanat "ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskeistä";

–  sanojen "ja/tai teknisten eritelmien" tai "ja/tai teknisen eritelmän" ehdotettu lisääminen liitteessä II olevan 2.4. kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 3.3 kohdan kolmannen alakohdan toisessa luetelmakohdassa, 3.4.2 kohdassa, 3.4.3 kohdassa, 3.4.4 kohdassa, 5.3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 6.3.3. kohdan toisessa alakohdassa, 7.5.3 kohdan toisessa alakohdassa, 8.3.3 toisessa alakohdassa, 9.5.3 kohdan toisessa alakohdassa, 10.4.1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 10.5.2 kohdassa, 11.5.1 kohdassa, 11.6.3 kohdassa, 12.4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 13.3.2 kohdan kolmannessa alakohdan toisessa luetelmakohdassa, 13.3.3 kohdan toisessa alakohdassa, 14.3.3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 14.4.2 kohdan toisen alakohdan neljännessä luetelmakohdassa;

–  liitteessä II olevassa 3.8 kohdassa sanojen "tai todistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin" ehdotettu poistaminen;

–  liitteessä II olevan 3.9. kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 14.3.6 kohdassa ja 14.4.5. kohdassa olevat sanat "omille ilmoittamisesta vastaaville viranomaisilleen";

–  liitteessä II olevan 3.9 kohdan kolmannessa alakohdassa olevien sanojen "pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä" ehdotettu lisääminen;

–  liitteessä II olevassa 5.1 kohdassa sanojen "yksinomaisella vastuullaan" ehdotettu lisääminen;

–  liitteessä II olevan 6.3.3 kohdan toisessa alakohdassa, 7.5.3 kohdan toisessa alakohdassa, 8.3.3 kohdan toisessa alakohdassa, 9.5.3 kohdan toisessa alakohdassa, 13.3.3 kohdan toisessa alakohdassa ja 14.3.3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa olevien sanojen "laatujärjestelmän osat, joissa" ehdotettu lisääminen;

–  liitteessä II olevaan 10.6.1 kohtaan lisätyt sanat "tämän direktiivin edellyttämällä tavalla sekä 3 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero";

–  liitteessä II olevaan 11.7.1 kohtaan lisätyt sanat "tämän direktiivin edellyttämällä tavalla sekä 4 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero";

–  liitteessä II olevan 13.3.3 kohdan kolmanteen alakohtaan lisätyt sanat "kyseisen laitealan ja laiteteknologian arvioimisesta ja joka tuntee",

–  liitteessä II olevaan 14.3.6 kohtaan lisätyt sanat "sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavien viranomaistensa saataville luettelo";

–  liitteessä II olevan 14.4.4 kohdan toisessa alakohdassa sanojen "merkittävistä" ja "tai laitteen käyttöedellytyksiin" ehdotettu poistaminen.

Uudelleen laaditun tekstiluonnoksen 47 artiklan osalta keskusteltiin siitä, olisiko artiklassa olevat a–d kohdat pitänyt merkitä harmaalla taustalla, jota käytetään osoittamaan merkittäviä muutoksia. Yhtäältä parlamentin ja komission oikeudelliset yksiköt katsoivat, että kyseisessä artiklassa käytetyllä merkintätavalla, jolla osoitetaan direktiiviin 2004/22/EY 16 artiklan 2 kohdassa olevan alkuperäisen tekstin korvaaminen uudella sanamuodolla, joka on otettu kolmen toimielimen hyväksymistä vakioteksteistä, kuvaillaan kyseiseen säännökseen ehdotetut merkittävät muutokset riittävän selvästi; toisaalta neuvoston oikeudellinen yksikkö oli sitä mieltä, että menettelyn muuttamista ei voida pitää erillään niistä kohdista, joihin menettely liittyy, ja 47 artiklan koko teksti, edellä mainitut kohdat mukaan luettuina, olisi näin ollen pitänyt merkitä harmaalla taustalla. Kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että komission ehdotus 47 artiklan tekstiksi olisi ymmärrettävä niin, että komissio ainoastaan ehdottaa direktiivin 2004/22/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn korvaamista SEUT:n 290 artiklan mukaisella säädösvallan siirrolla komissiolle. Oikeudelliset yksiköt olivat tältä osin yksimielisiä myös siitä, että uudelleenlaatimisen yhteydessä lainsäätäjä voi vahvistaa toimivallan siirron liitteiden muuttamiseksi 47 artiklan a–d kohtien osalta, tai se voi vaihtoehtoisesti päättää yhden tai useamman kyseisen kohdan osalta olla siirtämättä toimivaltaa komissiolle (jolloin kyseisiin tarkistuksiin on sovellettava tavallista lainsäätämisjärjestystä) tai siirtää täytäntöönpanovaltaa kyseiselle toimielimelle tai neuvostolle SEUT:n 291 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Pääjohtaja ja parlamentin lakimies        Neuvoston lakimies                 Pääjohtaja

(1)

Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.11.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Hyväksytty (pvä)

6.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Kyriacos Triantaphyllides

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.11.2012

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö