Procedure : 2011/0353(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0376/2012

Ingediende teksten :

A7-0376/2012

Debatten :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Stemmingen :

PV 05/02/2014 - 9.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0091

VERSLAG     ***I
PDF 365kWORD 329k
9.01.2013
PE 488.064v01-00 A7-0376/2012

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur voor advies: Zuzana Roithová

(Herschikking – artikel 87 van het Reglement)

PR_COD_1recastingam

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0769),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0422/2011),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 28 maart 2012(1),

–   gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2),

–   gezien de brief d.d. 6 november 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

–   gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0376/2012),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis) Alle verplichtingen die met deze richtlijn aan marktdeelnemers worden opgelegd, moeten ook gelden in geval van verkoop op afstand.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(28 bis) Wanneer de afgifte van één EU-conformiteitsverklaring specifieke problemen kan opleveren door het complexe karakter of de reikwijdte ervan, moet het mogelijk zijn de ene EU-conformiteitsverklaring te vervangen door afzonderlijke EU-conformiteitsverklaringen voor het desbetreffende meetinstrument.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46) Er moet in een overgangsregeling worden voorzien waardoor meetinstrumenten die op grond van Richtlijn 2004/22/EG al in de handel zijn gebracht, op de markt kunnen worden aangeboden en in gebruik kunnen worden genomen.

(46) Er moet in een overgangsregeling worden voorzien waardoor de marktdeelnemers een redelijke termijn krijgen om meetinstrumenten die op grond van Richtlijn 2004/22/EG al in de handel zijn gebracht, op de markt aan te bieden en in bedrijf te stellen. De marktdeelnemers moeten voorraden van meetinstrumenten die op de datum van inwerkingtreding van de nationale bepalingen tot omzetting van deze richtlijn al in de distributieketen zijn, kunnen verkopen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) "onderdeel": een apparaat, als zodanig vermeld in de specifieke bijlagen, dat onafhankelijk functioneert en samen met andere compatibele onderdelen of een compatibel meetinstrument een meetinstrument vormt;

(2) "onderdeel": een apparaat, als zodanig vermeld in de instrumentspecifieke bijlagen, dat onafhankelijk functioneert en samen met andere compatibele onderdelen of een compatibel meetinstrument een meetinstrument vormt;

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) "ingebruikneming": het eerste gebruik van een voor een eindgebruiker bestemd instrument voor het doel waarvoor het was bestemd;

(7) "ingebruikneming": het eerste gebruik van een voor een eindgebruiker bestemd meetinstrument voor het doel waarvoor het was bestemd;

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) "in de handel brengen": het voor het eerst in de Unie op de markt aanbieden van een meetinstrument;

(5) "op de markt aanbieden": het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, leveren van een meetinstrument voor distributie of gebruik op de markt van de Unie;

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) "op de markt aanbieden": het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een meetinstrument met het oog op distributie of gebruik op de markt van de Unie;

(6) "in de handel brengen": het voor het eerst op de markt van de Unie aanbieden van een meetinstrument;

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) "marktdeelnemers": de fabrikant, de gemachtigde, de importeur en de distributeur;

(12) "marktdeelnemers": een fabrikant, een gemachtigde, een importeur of een distributeur;

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) "geharmoniseerde norm": geharmoniseerde norm zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, onder c), van Verordening (EU) nr. […/…] [betreffende Europese normalisatie];

(14) "geharmoniseerde norm": een norm zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, onder c), van Verordening (EU) nr. […/…] [betreffende Europese normalisatie];

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien er specifieke bijlagen zijn waarin essentiële eisen voor onderdelen worden vastgesteld, dan is deze richtlijn van overeenkomstige toepassing op die onderdelen.

Indien er instrumentspecifieke bijlagen zijn waarin essentiële eisen voor onderdelen worden vastgesteld, dan is deze richtlijn van overeenkomstige toepassing op die onderdelen.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Essentiële eisen en conformiteitsbeoordeling

 Essentiële eisen

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun meetinstrumenten een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel is aangebracht, of wanneer dit door de omvang of aard van het meetinstrument niet mogelijk is, dat de vereiste informatie op de verpakking of in een bij het meetinstrument gevoegd document is vermeld.

5. Fabrikanten zorgen ervoor dat op hun meetinstrumenten een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel is aangebracht, of wanneer dit door de omvang of aard van het meetinstrument niet mogelijk is, dat de vereiste informatie op de verpakking of in een bij het meetinstrument gevoegd document is vermeld, in overeenstemming met punt 9.2 van Bijlage I.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het contactadres op het meetinstrument, of wanneer dit niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij het meetinstrument gevoegd document. Het adres moet één enkele plaats aangeven waar de fabrikant kan worden gecontacteerd.

6. Fabrikanten vermelden op het meetinstrument hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres dan wel, indien beschikbaar, het websiteadres waar ze bereikbaar zijn, of wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, worden deze gegevens vermeld op de verpakking of in een bij het meetinstrument gevoegd document, overeenkomstig bijlage I, punt 9.2. Het adres moet één enkele plaats aangeven waar de fabrikant kan worden gecontacteerd. De contactgegevens worden vermeld in een taal die de eindgebruikers en de markttoezichtautoriteiten gemakkelijk kunnen begrijpen.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Fabrikanten zien erop toe dat het meetinstrument vergezeld gaat van instructies en informatie overeenkomstig bijlage I, punt 9.3, in een door de betrokken lidstaat bepaalde taal die de consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen.

7. Fabrikanten zien erop toe dat het meetinstrument vergezeld gaat van instructies en informatie overeenkomstig bijlage I, punt 9.3, in een door de betrokken lidstaat bepaalde taal die de consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen. Dergelijke veiligheidsinstructies en -informatie, alsmede eventuele etikettering dienen duidelijk en begrijpelijk te zijn.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het contactadres op het meetinstrument, of wanneer dit niet mogelijk is, overeenkomstig bijlage I, punt 9.2, op de verpakking of in een bij het meetinstrument gevoegd document.

3. Importeurs vermelden op het meetinstrument hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde handelsmerk en het postadres dan wel, indien beschikbaar, het websiteadres waar ze bereikbaar zijn, of wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, overeenkomstig bijlage I, punt 9.2, op de verpakking of in een bij het meetinstrument gevoegd document. De contactgegevens worden vermeld in een taal die de eindgebruikers en de markttoezichtautoriteiten gemakkelijk kunnen begrijpen.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Importeurs zien erop toe dat het meetinstrument vergezeld gaat van instructies en informatie overeenkomstig bijlage I, punt 9.3, in een door de betrokken lidstaat bepaalde taal die de consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen.

4. Importeurs zien erop toe dat het meetinstrument vergezeld gaat van de vereiste documentatie, en van instructies en informatie overeenkomstig bijlage I, punt 9.3, in een door de betrokken lidstaat bepaalde taal die de consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat meetinstrumenten die vóór [de in artikel 51, lid 1, tweede alinea, gestelde datum] op wettige wijze in de handel zijn gebracht, zonder nadere productvereisten op de markt kunnen worden aangeboden.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de markttoezichtautoriteiten gedurende een periode van tien jaar mee:

Marktdeelnemers specificeren, op verzoek, aan de markttoezichtautoriteiten gedurende een periode van tien jaar:

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Marktdeelnemers moeten in staat zijn de in de eerste alinea bedoelde gegevens te verstrekken gedurende een periode van tien jaar nadat het meetinstrument aan hen is geleverd en gedurende een periode van tien jaar nadat zij het meetinstrument hebben geleverd.

Marktdeelnemers moeten de in de eerste alinea bedoelde gegevens verstrekken gedurende een periode van tien jaar nadat het meetinstrument aan hen is geleverd en gedurende een periode van tien jaar nadat zij het meetinstrument hebben geleverd. De marktdeelnemers hoeven geen bijgewerkte informatie te verstrekken als de levering al heeft plaatsgevonden.

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 13 bis

 

Verplichtingen van marktdeelnemers met betrekking tot producten in voorraad

 

De lidstaten zien erop toe dat de verplichtingen van de marktdeelnemers met betrekking tot producten in voorraad in overeenstemming met artikel 50 worden toegepast.

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Indien een normatief document voldoet aan eronder vallende en in bijlage I en in de relevante instrumentspecifieke bijlagen vermelde eisen, kan de Commissie

1. Op verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief zal de Commissie

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

de referentie van dat normatieve document in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken.

schrappen

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – alinea 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a) normatieve documenten vaststellen en in een lijst aangeven welke delen hiervan voldoen aan de eisen die eronder vallen en die in bijlage I en de relevante instrumentspecifieke bijlagen vermeld zijn;

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – alinea 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b) de referentie van dat normatieve document in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De EU-conformiteitsverklaring komt qua structuur overeen met het model in bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, bevat de in de desbetreffende modules van bijlage II bij deze richtlijn vermelde elementen en wordt voortdurend bijgewerkt. Zij wordt vertaald in de taal of talen zoals gevraagd door de lidstaat waar het meetinstrument in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden.

2. De EU-conformiteitsverklaring komt qua structuur overeen met het model in bijlage III bij Besluit nr. 768/2008/EG, bevat de in de desbetreffende modules van bijlage II bij deze richtlijn vermelde elementen en wordt voortdurend bijgewerkt. Op verzoek van de markttoezichtautoriteiten verstrekt de marktdeelnemer een kopie van de EU-conformiteitsverklaring op papier of elektronisch, en zorgt ervoor dat deze wordt vertaald in de taal of talen zoals gevraagd door de lidstaat waar het meetinstrument in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op te stellen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het meetinstrument op zich.

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op te stellen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het meetinstrument met de vereisten van deze richtlijn.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De aanvullende metrologische markering is, mutatis mutandis, onderworpen aan de algemene beginselen die zijn vastgesteld in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De instanties die bevoegd zijn om conformiteitsbeoordelingstaken van derden uit hoofde van deze richtlijn te verrichten, worden door de lidstaten bij de Commissie en de andere lidstaten aangemeld. Bij die aanmelding worden gegevens verstrekt over het soort meetinstrument of de soorten meetinstrumenten waarvoor iedere instantie is aangewezen alsmede, in voorkomend geval, de nauwkeurigheidscategorieën van de instrumenten, het meetbereik, de meettechnologie en eventuele andere instrumentkenmerken die de werkingssfeer van de aanmelding beperken.

1. De instanties die bevoegd zijn om conformiteitsbeoordelingstaken van derden uit hoofde van deze richtlijn te verrichten, worden door de lidstaten bij de Commissie en de andere lidstaten aangemeld.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten wijzen een aanmeldende autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de instelling en uitvoering van de nodige procedures voor de beoordeling en aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties en het toezicht op de aangemelde instanties, met inbegrip van de naleving van artikel 30.

1. De lidstaten wijzen één aanmeldende autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de instelling en uitvoering van de nodige procedures voor de beoordeling en aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties en het toezicht op de aangemelde instanties, met inbegrip van de naleving van artikel 30.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij de aanmelding worden de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de conformiteitsbeoordelingsmodule(s), het meetinstrument of de meetinstrumenten en de bekwaamheidsattestatie uitvoerig beschreven.

3. Bij die aanmelding worden gegevens verstrekt over het soort meetinstrument of de soorten meetinstrumenten waarvoor iedere instantie is aangewezen alsmede, in voorkomend geval, de nauwkeurigheidscategorieën van de instrumenten, het meetbereik, de meettechnologie en eventuele andere instrumentkenmerken die de werkingssfeer van de aanmelding beperken. Bij de aanmelding worden de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de conformiteitsbeoordelingsmodule(s), het meetinstrument of de meetinstrumenten en de bekwaamheidsattestatie uitvoerig beschreven.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 41 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten verstrekken de Commissie jaarlijks gegevens over de werkzaamheden van hun markttoezichtautoriteiten en van eventuele plannen voor (intensiever) markttoezicht, met inbegrip van de toewijzing van ruimere middelen, verhoging van de doelmatigheid en de opbouw van de nodige capaciteit om deze doelen te bereiken.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 41 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 41 bis

 

Financiering van de markttoezichtautoriteiten

 

De lidstaten stellen voldoende middelen ter beschikking van hun markttoezichtautoriteiten om te verzekeren dat hun werkzaamheden overal in de Unie consistent en doeltreffend zijn.

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat maatregelen hebben genomen krachtens artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 of voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een onder deze richtlijn vallend meetinstrument een risico voor de onder deze richtlijn vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen vormt, voeren zij een beoordeling van het meetinstrument uit in het licht van alle in deze richtlijn vastgestelde eisen. De desbetreffende marktdeelnemers werken op elke vereiste wijze met de markttoezichtautoriteiten samen.

1. Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat maatregelen hebben genomen krachtens artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 of voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een onder deze richtlijn vallend meetinstrument een risico voor de onder deze richtlijn vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen vormt, voeren zij een beoordeling van het meetinstrument uit in het licht van alle in deze richtlijn vastgestelde relevante eisen. De desbetreffende marktdeelnemers werken op elke vereiste wijze met de markttoezichtautoriteiten samen.

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer de desbetreffende marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten alle passende voorlopige maatregelen om het op hun nationale markt aanbieden van het meetinstrument te verbieden, dan wel het meetinstrument in de betrokken lidstaat uit de handel te nemen of terug te roepen.

4. Wanneer de desbetreffende marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten alle passende voorlopige maatregelen om het op hun nationale markt aanbieden van het meetinstrument te verbieden of te beperken, dan wel het meetinstrument in de betrokken lidstaat uit de handel te nemen of terug te roepen.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 42 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van het betrokken meetinstrument onmiddellijk de passende beperkende maatregelen worden genomen.

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van het betrokken meetinstrument onmiddellijk de passende beperkende maatregelen worden genomen, zoals het onmiddellijk uit de handel nemen van het meetinstrument.

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 46 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 47 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van die termijn hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen regels vast voor sancties op overtredingen van ingevolge deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast.

De lidstaten werken op basis van bestaande mechanismen om een juiste toepassing van de voorschriften voor de CE-markering te waarborgen en nemen passende maatregelen tegen oneigenlijk gebruik van het merkteken. De lidstaten stellen regels vast voor sancties op overtredingen door marktdeelnemers van ingevolge deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. Deze regels kunnen strafrechtelijke sancties voor ernstige overtredingen omvatten.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De sancties waarin wordt voorzien, zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

De in de eerste alinea bedoelde sancties zijn doeltreffend, evenredig aan de ernst van de overtreding en afschrikkend.

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten delen deze bepalingen uiterlijk op [de in artikel 51, lid 1, tweede alinea, vermelde datum] aan de Commissie mede en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen.

De lidstaten delen deze bepalingen op [de in artikel 51, lid 1, tweede alinea, vermelde datum] aan de Commissie mede en stellen haar onverwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen. De Commissie maakt deze bepalingen openbaar via internet.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten dienen uiterlijk op [datum invoegen – twee jaar na de vaststelling van deze richtlijn] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan artikel 4, punten 5 tot en met 22, de artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 en 22, artikel 23, leden 1, 3, 5 en 6, de artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 en 50 en bijlage II te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn..

De lidstaten dienen uiterlijk op [datum invoegen – drie jaar na de vaststelling van deze richtlijn] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan artikel 4, punten 5 tot en met 22, de artikelen 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20 en 22, artikel 23, leden 1, 3, 5 en 6, de artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 en 50 en bijlage II te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie maakt deze teksten openbaar via internet.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – punt 9 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.2. Bij een instrument dat te klein of te delicaat van samenstelling is om de desbetreffende gegevens erop aan te brengen, worden op de eventuele verpakking alsmede op de documenten die overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn moeten worden bijgevoegd, passende markeringen aangebracht.

9.2. Bij een instrument dat te klein of te delicaat van samenstelling is om de desbetreffende gegevens erop aan te brengen, worden op de eventuele verpakking of op de documenten die overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn moeten worden bijgevoegd, passende markeringen aangebracht.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – deel 2 – module A2 – punt 4 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met willekeurige, door de instantie te bepalen tussenpozen worden instrumentcontroles uitgevoerd om de kwaliteit van de interne instrumentcontroles te verifiëren, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de technologische complexiteit van de instrumenten en de geproduceerde hoeveelheid; deze controles worden uitgevoerd door een door de fabrikant gekozen aangemelde instantie. Voordat de meetinstrumenten in de handel worden gebracht, trekt de instantie op de plaats van fabricage een adequate steekproef van de uiteindelijke meetinstrumenten, die aan een onderzoek wordt onderworpen en waarop passende tests als omschreven in de relevante delen van de geharmoniseerde norm, het normatieve document en/of de technische specificaties , of gelijkwaardige tests worden verricht om te controleren of de instrumenten met de toepasselijke eisen van deze richtlijn overeenstemmen . Indien er geen relevant document bestaat, beslist de aangemelde instantie over de te verrichten passende proeven.

Met geëigende, door de instantie te bepalen tussenpozen worden instrumentcontroles uitgevoerd om de kwaliteit van de interne instrumentcontroles te verifiëren, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de technologische complexiteit van de instrumenten en de geproduceerde hoeveelheid; deze controles worden uitgevoerd door een geaccrediteerde interne instantie of door een door de fabrikant gekozen aangemelde instantie. Voordat de meetinstrumenten in de handel worden gebracht, trekt de instantie op de plaats van fabricage een adequate steekproef van de uiteindelijke meetinstrumenten, die aan een onderzoek wordt onderworpen en waarop passende tests als omschreven in de relevante delen van de geharmoniseerde norm, het normatieve document en/of de technische specificaties , of gelijkwaardige tests worden verricht om te controleren of de instrumenten met de toepasselijke eisen van deze richtlijn overeenstemmen . Indien er geen relevant document bestaat, beslist de aangemelde instantie over de te verrichten passende proeven.

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – deel 5 – module C2 – punt 3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met willekeurige, door de instantie te bepalen tussenpozen worden instrumentcontroles uitgevoerd om de kwaliteit van de interne instrumentcontroles te verifiëren , waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de technologische complexiteit van de meetinstrumenten en de geproduceerde hoeveelheid; deze controles worden uitgevoerd door een door de fabrikant gekozen aangemelde instantie. Voordat de meetinstrumenten in de handel worden gebracht, trekt de aangemelde instantie op de plaats van fabricage een adequate steekproef van de uiteindelijke meetinstrumenten, die aan een onderzoek wordt onderworpen en waarop passende tests als omschreven in de relevante delen van de geharmoniseerde normen, normatieve documenten en/of technische specificaties, of gelijkwaardige tests worden verricht om te controleren of het instrument met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek, en met toepasselijke eisen van deze richtlijn overeenstemt.

Met geëigende, door de instantie te bepalen tussenpozen worden instrumentcontroles uitgevoerd om de kwaliteit van de interne instrumentcontroles te verifiëren, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de technologische complexiteit van de meetinstrumenten en de geproduceerde hoeveelheid; deze controles worden uitgevoerd door een geaccrediteerde interne instantie of door een door de fabrikant gekozen aangemelde instantie. Voordat de meetinstrumenten in de handel worden gebracht, trekt de aangemelde instantie op de plaats van fabricage een adequate steekproef van de uiteindelijke meetinstrumenten, die aan een onderzoek wordt onderworpen en waarop passende tests als omschreven in de relevante delen van de geharmoniseerde normen, normatieve documenten en/of technische specificaties, of gelijkwaardige tests worden verricht om te controleren of het instrument met het type als beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek, en met toepasselijke eisen van deze richtlijn overeenstemt.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(2)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

Achtergrond

Dit verslag stelt wijzigingen voor op het voorstel van de Europese Commissie tot de herschikking van Richtlijn 2004/22/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake meetinstrumenten. Dit voorstel is in november 2011 ingediend in het kader van de tenuitvoerlegging van het nieuwe wetgevingskader (NWK), dat in 2008 is vastgesteld als het "goederenpakket" betreffende de aanvullende instrumenten, Besluit nr. 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten, en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG nr. 339/93. Het onderhavige voorstel maakt deel uit van een pakket voorstellen om tien productrichtlijnen op één lijn te brengen met het NWK.

In de bestaande Richtlijn 2004/22/EG inzake meetinstrumenten zijn de essentiële eisen vastgelegd en zijn de conformiteitsbeoordelingsprocedures gekozen die fabrikanten moeten toepassen om aan te tonen dat hun meetinstrumenten aan de essentiële eisen voldoen voordat zij op de EU-markt aangeboden mogen worden.

Het NWK is vastgesteld om tekortkomingen in de bestaande harmonisatiewetgeving van de Unie te verhelpen, met het oog op de voltooiing van de binnenmarkt, met eerlijke concurrentievoorwaarden en veilige producten. Door de inconsistente uitvoering en handhaving in de lidstaten van de bestaande harmonisatiewetgeving van de Unie, alsmede de ingewikkelde regelgeving is het steeds moeilijker voor zowel de marktdeelnemers als de autoriteiten wetgeving correct te interpreteren en toe te passen, hetgeen leidt tot ongelijke marktomstandigheden en ook onveilige producten, die op de markt worden gebracht. Het "goederenpakket" geeft het algemene kader voor de stroomlijning van productwetgeving, die meer uniform en begrijpelijker moet worden gemaakt voor zowel het bedrijfsleven als de markttoezichtautoriteiten. De bepalingen van het NWK-besluit zijn echter niet rechtstreeks van toepassing. Om ervoor te zorgen dat alle economische sectoren die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, van de verbeteringen van het NWK profiteren, moeten de bepalingen van het NWK-besluit in de bestaande productwetgeving worden opgenomen.

Na de vaststelling van het wettelijke NWK-kader is de Commissie in 2008 gestart met een evaluatie van de geharmoniseerde Europese productwetgeving om vast te stellen welke instrumenten moeten worden herzien met het oog op te uitvoering van het NWK.

Van een aantal richtlijnen is vastgesteld dat zij in de komende 3 - 5 jaar moeten worden herzien ingevolge herzieningsclausules of om sectorspecifieke redenen (verduidelijking van de werkingssfeer, aanpassing van veiligheidseisen, enz.). De overgrote meerderheid van de bestaande Europese productwetgeving zal om deze redenen moeten worden herzien en wordt volgens het werkprogramma van de Commissie afzonderlijk behandeld.

De negen voorstellen van het pakket dat in november 2011 is voorgelegd, met inbegrip van Richtlijn 2004/22/EG, maken geen deel uit van de eerstgenoemde groep van productrichtlijnen, maar zijn geschikt bevonden om op één lijn te brengen met het NWK-besluit vanwege hun gemeenschappelijke structuur. De sectoren die onder de richtlijnen vallen betreffen allemaal zeer belangrijke bedrijfstakken die onderhevig zijn aan sterke internationale concurrentie, en die volgens de beoordeling zullen profiteren van de door het NWK beoogde vereenvoudiging en het streven gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen voor Europese bedrijven.

De wijzigingen van deze richtlijn betreffen: de definities, de verplichtingen van marktdeelnemers, het vermoeden van conformiteit dat door geharmoniseerde normen wordt geboden, de conformiteitsverklaring, de CE-markering, de aangemelde instanties, de vrijwaringprocedure en de conformiteitsbeoordelingsprocedures. Het voorstel is beperkt tot een loutere afstemming op de horizontale bepalingen in Besluit 768/2008/EG en de nieuwe terminologie in het Verdrag van Lissabon, met inbegrip van nieuwe regels inzake de comitéprocedure.

Procedurele grondslag

Om de richtlijn met het NWK-besluit op één lijn te brengen zijn een aantal materiële wijzigingen van deze richtlijn noodzakelijk. De herschikkingsmethode is gekozen in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2011.

Overeenkomstig artikel 87 van het Reglement van het Europees Parlement heeft de voor juridische zaken bevoegde commissie het voorstel op basis van de verslagen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Parlement, de Raad en de Commissie bestudeerd, en geconcludeerd dat het geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld of die welke de adviesgroep heeft aangemerkt.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur beschouwt de aanpassing van negen productrichtlijnen aan het NWK als een belangrijke stap op weg naar de voltooiing van de interne EU-markt.

Het NWK introduceert een vereenvoudigde regelgeving voor producten en schept de voorwaarden voor een consistentere uitvoering van technische normen, die zal bijdragen aan de verbetering van de werking van de interne markt, door waarborging van gelijke behandeling van niet-conforme producten en van marktdeelnemers, maar ook van een gelijke beoordeling van de aangemelde instanties in de hele EU-markt.

De rapporteur is van mening dat afstemming van de negen productrichtlijnen op het NWK het vertrouwen van zowel producenten als consumenten zal vergroten, door verduidelijking van de verplichtingen van de marktdeelnemers, en tevens de autoriteiten van de lidstaten meer doeltreffende instrumenten biedt voor het uitvoeren van controles, zodat niet-conforme en onveilige producten op de markt worden teruggedrongen.

De voorstellen van de Commissie in het pakket zijn gebaseerd op een brede raadpleging van belanghebbenden, met inbegrip van honderden KMO's en hun ervaringen met het goederenpakket, waarvoor de rapporteur veel waardering heeft.

De rapporteur steunt de Commissie in haar algemene plan een louter afstemming van de negen productrichtlijnen op de horizontale maatregelen van Besluit 768/2008 in te voeren, maar wil toch een aantal wijzigingen op Richtlijn 2004/22/EG betreffende meetinstrumenten voorstellen ten behoeve van meer duidelijkheid en sectorale aanpassingen met de volgende doelstellingen:

1. Verdere afstemming van de richtlijn op het NWK en waarborging van rechtszekerheid

De rapporteur acht het belangrijk om een ​​aantal wijzigingen te brengen in de voorgestelde richtlijn om een grotere samenhang met de bewoordingen van Besluit nr. 768/2008/EG te bereiken en een aantal mogelijke inconsistenties in de tekst te schrappen, die anders zouden kunnen leiden tot rechtsonzekerheid.

Het is ook belangrijk om de juridische situatie te verhelderen voor producten die in overeenstemming met de bestaande richtlijn legaal in de handel zijn gebracht, voordat de nieuwe richtlijn van toepassing is, maar die nog in voorraad zijn. Er moet worden benadrukt dat EU-wetgeving niet met terugwerkende kracht geldt en het moet duidelijk zijn dat deze producten nog op de markt kunnen worden gebracht na de datum van toepassing van de nieuwe richtlijn.

Bovendien is de rapporteur van mening dat de Commissie de verplichting moet hebben de nationale bepalingen van de omgezette richtlijn en de desbetreffende sancties (principe van transparantie) op het internet te publiceren.

2. Verbetering van de consumentenbescherming.

Het NWK draagt bij aan vergroting van het vertrouwen van de consument in de binnenmarkt. Daarom stelt de rapporteur een aantal wijzigingen voor die verband houden met de doelstelling om de NWK-bepalingen ten volle te benutten voor de consumentenbescherming. In dat verband zou een aantal amendementen het toepassingsgebied van de nieuwe richtlijn verruimen tot situaties die onder de essentiële veiligheidseisen vallen, wanneer ook rekening wordt gehouden met het gebruik dat redelijkerwijs kan worden voorzien in de ontwerpfase van het product (zie artikel 16 van Verordening 765/2008over algemene voorwaarden). De bescherming van de consument zou ook worden versterkt door de bepaling dat instructies, veiligheidsinformatie en etikettering betrouwbaar, begrijpelijk en transparant moeten zijn.

3. Vermindering van bureaucratische rompslomp

Het NWK moet bijdragen aan de verbetering van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Bureaucratische rompslomp zou echter het vrije verkeer van goederen hinderen. Daarom heeft de rapporteur de voorgestelde richtlijn doorgelicht om bureaucratische rompslomp waar mogelijk terug te dringen. Zo wordt voorgesteld in het verslag om de huidige procedures te moderniseren door mogelijk te maken dat de EU-conformiteitsverklaring niet alleen op papier kan worden ingediend maar ook via elektronische weg, en de administratieve rompslomp voor marktdeelnemers met betrekking tot de identificatie te reduceren.

Zoals gezegd steunt de rapporteur de vereenvoudiging en modernisering van de procedures in het NWK, maar wil tegelijkertijd onderstrepen dat er behoefte is aan flexibiliteit ten aanzien van een aantal verplichtingen volgens het nieuwe kader. Zo wordt voorgesteld om een uitzondering toe te voegen aan de regel inzake één EU-conformiteitsverklaring wanneer indiening van één verklaring aanleiding geeft tot specifieke problemen in verband met de complexe aard of de reikwijdte ervan. In dat geval moet het mogelijk zijn alle EU-conformiteitsverklaringen afzonderlijk te verstrekken.

Meer flexibiliteit is toegestaan wat betreft de éne EU-conformiteitsverklaring, die een uitzondering vormt op de regel van artikel 5 van het besluit, voor gevallen die aanleiding geven tot specifieke problemen in verband met de complexe aard of de reikwijdte.

4. Beter markttoezicht voor onze producten

Ook al weet de rapporteur dat de diensten van de Commissie en nieuwe verordening inzake markttoezicht voorbereiden, toch is de laatste serie amendementen gericht op het waarborgen van een beter markttoezicht voor producten. Met het oog hierop stelt de rapporteur voor het markttoezicht bij verkoop op afstand te vergroten door te waarborgen dat alle vereiste relevante gegevens ook worden weergegeven in de elektronische handel, de bepaling in te voeren dat de lidstaten jaarlijks de Commissie inlichten over hun markttoezichtactiviteiten, en de lidstaten te vragen voldoende financiële middelen te verstrekken aan hun markttoezichtautoriteiten. Tenslotte benadrukt de rapporteur dat de lidstaten passende maatregelen moeten nemen tegen oneigenlijk gebruik van het CE-merkteken.

Daarnaast heeft de rapporteur sectorale wijzigingen geïntroduceerd in de tekst. Om het recht van de fabrikanten te verduidelijken om gebruik te maken van erkende interne conformiteitsbeoordelingsinstanties in module A1, A2, C1 en Ca2, die zijn ingevoerd bij Besluit 768/2008/EG en sindsdien de praktijk zijn voor fabrikanten van meetinstrumenten, is dit nu expliciet opgenomen in de tekst van bijlage 2, deel 2 en deel 5.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 8 oktober 2012

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten

COM(2011)769 van 21.11.2011 – 2011/0353(COD)

Overeenkomstig het interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9, is de adviesgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 13 februari, 24 mei en 5 juli 2012 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

At those meetings(1), an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments resulted in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, as follows.

1) Wat de toelichting betreft: wil deze volledig in overeenstemming met de voorschriften van het Interinstitutioneel Akkoord geredigeerd zijn, dan moet hierin worden aangegeven welke bepalingen van de eerdere handeling ongewijzigd zijn gebleven, overeenkomstig punt 6 (a) (iii) van dat akkoord.

2) Onderstaande delen in de tekst van het voorstel hadden moeten worden gemarkeerd met de grijze schaduwletter die in de regel wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven:

- in Article 17, first paragraph, the proposed deletion of the words "that Member State or", currently contained in Article 16(3), first paragraph, of Directive 2004/22/EC;

- in Article 43(4), the proposed replacement of the final words "after consulting the parties concerned, bring the matter as soon as possible before the appropriate Committee referred to in Articles 14 or 15" with the words "apply the procedure provided for in Article 17";

- the entire text of paragraph 2 of Article 46;

- in Article 51(1), first subparagraph, the words "Articles 4(5) to (22), 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23(1), 23(3), 23(5), 23(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 and Annex II", as well as the entire text of the final sentence which reads as follows: "Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn";

- in Article 51(1), second subparagraph, the words "from [day after the date set out in the first subparagraph]";

- in points 2.2, 3.3, second subparagraph, third indent, 7.2, 9.2, 11.2, first subparagraph, and 12.2, first subparagraph, of Annex II, the wording "The technical documentation shall specify the applicable requirements";

- in points 3.3, second subparagraph, third indent, 7.2, 9.2, 11.2, first subparagraph, 12.2, first subparagraph, and 14.4.2, second subparagraph, third indent, of Annex II, the words "and shall include an adequate analysis and assessment of the risk(s)";

- in points 2.4, first subparagraph, 3.3, third subparagraph, second indent, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 5.3, first subparagraph, 6.3.3, second subparagraph, 7.5.3, second subparagraph, 8.3.3, second subparagraph, 9.5.3, second subparagraph, 10.4.1, first subparagraph, 10.5.2, 11.5.1, 11.6.3, 12.4, first subparagraph, 13.3.2, third subparagraph, second indent, 13.3.3, second subparagraph, 14.3.3, first subparagraph, and 14.4.2, second subparagraph, fourth indent, of Annex II, the proposed adding of the words "and/or technical specification" or "and/or technical specifications";

- in point 3.8 of Annex II, the proposed deletion of the words "or the conditions for validity of the certificate";

- in points 3.9, first subparagraph, 14.3.6 and 14.4.5 of Annex II, the words "inform its notifying authorities";

- in point 3.9, third subparagraph, of Annex II, the proposed adding of the wording "keep a copy of the EU-type examination certificate, its annexes and additions";

- in point 5.1 of Annex II, the proposed adding of the words "on his sole responsibility";

- in points 6.3.3, second subparagraph, 7.5.3, second subparagraph, 8.3.3, second subparagraph, 9.5.3, second subparagraph, 13.3.3, second subparagraph, and 14.3.3, first subparagraph, of Annex II, the proposed adding of the words "the elements of";

- in point 10.6.1 of Annex II, the adding of the words "and, under the responsibility of the notified body referred to in point 3, the latter's identification number";

- in point 11.7.1 of Annex II, the adding of the words "and under the responsibility of the notified body referred to in point 4, the latter's identification number";

- in point 13.3.3, third subparagraph, of Annex II, the adding of the words "as an assessor";

- in point 14.3.6 of Annex II, the adding of the words "or upon request" and "to its notifying authorities";

- in point 14.4.4, second subparagraph, of Annex II, the proposed deletions of the words "fundamental" and "or the prescribed conditions for use of the instrument".

Wat artikel 47 van het ontwerp van de herschikking betreft, is besproken of de lijst met de punten a), b), c) en d) van dat artikel hadden moeten worden gemarkeerd met de grijze schaduwletter die in de regel wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven. Enerzijds waren de juridische diensten van het Europees Parlement en de Commissie van mening dat de in het desbetreffende artikel gebruikte presentatie van de vervanging van de oorspronkelijke bewoording van artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2004/22/EG door een nieuwe bewoording die is overgenomen uit door de drie instellingen overeengekomen standaardteksten, de substantiële voorgestelde wijziging voor die bepaling voldoende weergeeft. Anderzijds was de juridische dienst van de Raad van oordeel dat de verandering van procedure niet los kan worden gezien van de punten waarop de procedure betrekking heeft, en dat de gehele tekst van artikel 47, met inbegrip van de vier genoemde punten, daarom met de grijze schaduwletter had moeten worden gemarkeerd. Desalniettemin waren de drie juridische diensten het met elkaar eens dat de Commissie met de door haar ingediende ontwerptekst voor artikel 47 slechts wilde voorstellen om de verwijzing naar de momenteel in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 2004/22/EG vervatte regelgevingsprocedure met toetsing te vervangen door een delegatie van bevoegdheid aan de Commissie om overeenkomstig artikel 290 van het VWEU handelingen vast te stellen. In dit verband deelden de drie juridische diensten ook het standpunt dat de wetgever, als onderdeel van de herschikkingsprocedure, een delegatie van bevoegdheden mag vaststellen voor het wijzigen van de bijlagen met betrekking tot artikel 47, letters a), b), c) en d), of er met betrekking tot een of meer van die letters voor kan kiezen zijn bevoegdheden niet aan de Commissie te delegeren (en dus de gewone wetgevingsprocedure op de genoemde wijzigingen toe te passen) of de Commissie of de Raad uitvoeringsbevoegdheden toe te kennen, overeenkomstig artikel 291 VWEU en Verordening (EU) nr. 182/2011.

Na de behandeling van het voorstel is de Adviesgroep daarom tot de eensgezinde conclusie gekomen dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan de wijzigingen die als zodanig zijn aangegeven in het voorstel of het onderhavige advies. Ten aanzien van de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die inhoudelijke wijzigingen heeft de adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een directe codificatie van de bestaande tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur                                          Juridisch adviseur                               directeur-generaal

(1)

De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse versies van het voorstel en heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, zijnde de oorspronkelijke versie van de te behandelen tekst.


PROCEDURE

Titel

Harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (Herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Datum indiening bij EP

21.11.2011

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ITRE

30.11.2011

Rapporteur(s)

30.11.2011

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Datum goedkeuring

6.11.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

36

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Kyriacos Triantaphyllides

Datum indiening

9.1.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid