Procedură : 2011/0353(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0376/2012

Texte depuse :

A7-0376/2012

Dezbateri :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Voturi :

PV 05/02/2014 - 9.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0091

RAPORT     ***I
PDF 720kWORD 420k
9.1.2013
PE 488.064v02-00 A7-0376/2012

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Zuzana Roithová

(Reformare - articolul 87 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0769),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0422/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 28 martie 2012(1),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–   având în vedere scrisoarea din 6 noiembrie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0376/2012),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Toate obligațiile impuse operatorilor economici de prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, și în cazul vânzării la distanță.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a) Atunci când emiterea unei declarații UE de conformitate unice ar putea cauza probleme specifice datorită complexității sau domeniului de aplicare al respectivei declarații, ar trebui să existe posibilitatea înlocuirii acestei declarații UE de conformitate unice cu declarații UE de conformitate individuale care sunt relevante pentru mijloacele de măsurare în cauză.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care să permită punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință a mijloacelor de măsurare care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2004/22/CE.

(46) Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care să acorde operatorilor economici o perioadă rezonabilă de timp pentru punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2004/22/CE. Operatorii economici ar trebui să poată vinde stocuri de mijloace de măsurare care sunt deja în lanțul de distribuție la data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „subansamblu” înseamnă un dispozitiv material, menționat ca atare în anexele specifice, care funcționează independent și care formează un mijloc  de măsurare împreună cu alte subansambluri cu care este compatibil sau cu un mijloc  de măsurare cu care este compatibil;

2. „subansamblu” înseamnă un dispozitiv material, menționat ca atare în anexele specifice mijlocului de măsurare, care funcționează independent și care formează un mijloc de măsurare împreună cu alte subansambluri cu care este compatibil sau cu un mijloc de măsurare cu care este compatibil;

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „dare în folosință” înseamnă prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție, pentru prima oară a unui mijloc de măsurare pe piața Uniunii;

5. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui mijloc de măsurare pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii, în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui mijloc de măsurare pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii, în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

6. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție, pentru prima oară a unui mijloc de măsurare pe piața Uniunii;

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

12. „operatori economici” înseamnă un producător, un reprezentant autorizat, un importator sau un distribuitor;

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 4 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14. „standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum a fost definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […/…] [privind standardizarea europeană];

14. „standard armonizat” înseamnă standard astfel cum a fost definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […/…] [privind standardizarea europeană];

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul existenței unor anexe speciale care stabilesc cerințele esențiale pentru subansambluri, prezenta directivă se aplică mutatis mutandis respectivelor subansambluri.

În cazul existenței unor anexe specifice mijlocului de măsurare care stabilesc cerințele esențiale pentru subansambluri, prezenta directivă se aplică mutatis mutandis respectivelor subansambluri.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe esențiale și evaluarea conformității

Cerințe esențiale

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Producătorii se asigură că mijloacele lor de măsurare lor afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește mijlocul de măsurare.

(5) Producătorii se asigură că mijloacele lor de măsurare lor afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește mijlocul de măsurare, în conformitate cu anexa I punctul 9.2.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Producătorii indică numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați, pe mijlocul de măsurare sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește mijlocul de măsurare. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

(6) Producătorii indică pe mijlocul de măsurare numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală sau, dacă este cazul, adresa site-ului internet la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil în limite rezonabile, datele respective sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoțește mijlocul de măsurare, în conformitate cu anexa I punctul 9.2. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate în limba ușor de înțeles de utilizatorii finali și de autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații menționate în anexa I punctul 9.3, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(7) Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații menționate în anexa I punctul 9.3, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză. Aceste instrucțiuni și informații de siguranță, precum și orice etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Importatorii indică numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați, pe mijlocul de măsurare sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește mijlocul de măsurare, în conformitate cu anexa I punctul 9.2.

(3) Importatorii indică pe mijlocul de măsurare numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală sau, dacă este cazul, adresa site-ului internet la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil în limite rezonabile, pe ambalaj sau într-un document care însoțește mijlocul de măsurare, în conformitate cu anexa I punctul 9.2. Datele de contact sunt comunicate în limba ușor de înțeles de utilizatorii finali și de autoritățile de supraveghere a pieței.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și de informații menționate în anexa I punctul 9.3, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(4) Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de documentația necesară, precum și de instrucțiuni și de informații menționate în anexa I punctul 9.3, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Statele membre se asigură că un mijloc de măsurare care a fost pus la dispoziție pe piață în mod legal înainte de [data prevăzută la articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf] poate fi pus la dispoziție pe piață de către distribuitori fără impunerea altor cerințe referitoare la produs.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Timp de 10 ani, operatorii economici transmit, la cerere, autorităților de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul alineat pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat mijlocul de măsurare.

Operatorii economici prezintă informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat mijlocul de măsurare. Operatorilor economici nu li se solicită să actualizeze informațiile respective după ce furnizarea mijloacelor de măsurare a fost finalizată.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Obligațiile operatorilor economici în ceea ce privește produsele din stoc

 

Statele membre se asigură că obligațiile operatorilor economici în ceea ce privește produsele din stoc sunt respectate în conformitate cu dispozițiile articolului 50.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care un act normativ satisface cerințele pe care le vizează și care sunt prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare, Comisia poate.

(1) La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, acolo unde este cazul, Comisia.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trimiterile la documentul normativ respectiv  .

eliminat

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a) identifică documentele normative și indică, într-o listă, părțile din acestea care respectă cerințele vizate și stabilite în anexa I și în anexele specifice mijlocului de măsurare;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trimiterile la documentul normativ respectiv.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II la prezenta directivă și se actualizează constant. Ea este tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție mijlocul de măsurare.

(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II la prezenta directivă și se actualizează constant. La cererea autorităților de supraveghere a pieței, operatorul economic furnizează o copie a declarației UE de conformitate pe hârtie sau în format electronic și ia măsurile necesare pentru a o traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție mijlocul de măsurare.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijlocului de măsurare.

(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele prevăzute de prezenta directivă.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Principiile generale stabilite în articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică, mutatis mutandis, marcajului metrologic suplimentar.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive. Notificarea respectivă include informații privind tipul (tipurile) de mijloace de măsurare pentru care a fost desemnat fiecare organism și, în plus, dacă este cazul, clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare și orice altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării.

(1) Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care va fi responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu prevederile articolului 30.

(1) Statele membre desemnează o autoritate unică de notificare care va fi responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu prevederile articolului 30.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale mijlocului sau mijloacelor de măsurare în cauză și atestarea relevantă a competenței.

(3) Notificarea include informații privind tipurile de mijloace de măsurare pentru care a fost desemnat fiecare organism și, în plus, dacă este cazul, clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare și orice altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale mijlocului sau mijloacelor de măsurare în cauză și atestarea relevantă a competenței.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre transmit anual Comisiei detalii privind activitățile autorităților de supraveghere a pieței de pe teritoriul lor și privind orice planificări sau intensificări ale supravegherii pieței, inclusiv privind alocarea de resurse suplimentare, sporirea eficienței și consolidarea capacităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor respective.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 41a

 

Finanțarea autorităților de supraveghere a pieței

 

Statele membre furnizează autorităților de supraveghere a pieței de pe teritoriul lor finanțare adecvată pentru a garanta faptul că activitățile acestora sunt coerente și eficiente la nivelul Uniunii.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să creadă că un mijloc de măsurare care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc cu privire la aspectele de protecție a intereselor publice care intră sub incidența prezentei directive, acestea fac o evaluare cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, vizând toate cerințele stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței, dacă este necesar.

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să creadă că un mijloc de măsurare care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc cu privire la aspectele de protecție a intereselor publice care intră sub incidența prezentei directive, acestea fac o evaluare cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, vizând toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței, dacă este necesar.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice punerea la dispoziție a mijlocului de măsurare pe piața lor națională, pentru a-l retrage de pe piața respectivă sau pentru a-l rechema.

(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a mijlocului de măsurare pe piața lor națională, pentru a-l retrage de pe piața respectivă sau pentru a-l rechema.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu mijlocul de măsurare în cauză.

(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu mijlocul de măsurare în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a mijlocului de măsurare de pe piață.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 48 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 46 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 47 intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au exprimat obiecții în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor norme.

Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura punerea în aplicare corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile adecvate în caz de utilizare abuzivă a marcajului. Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor norme. Aceste norme pot include sancțiuni penale pentru încălcările grave.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Sancțiunile menționate la primul paragraf trebuie să fie eficiente, proporționale cu gravitatea încălcării și trebuie să aibă efect de descurajare.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei până la [data menționată la articolul 51 al doilea paragraf] cel târziu și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care le afectează.

Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei până la [data menționată la articolul 51 al doilea paragraf] și notifică fără întârziere Comisiei orice modificare ulterioară care le afectează. Comisia pune la dispoziția publicului dispozițiile respective prin publicarea lor pe internet.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică cel târziu până la [a se insera data - doi ani după adoptare] actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a respecta dispozițiile articolului 4 alineatele (5)-(22), ale articolelor 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23 alineatul (1), 23 alineatele (3), (5) și (6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 și ale Anexei II. Ele comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între respectivele dispoziții și prezenta directivă.

Statele membre adoptă și publică cel târziu până la [a se insera data - trei ani după adoptare] actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a respecta dispozițiile articolului 4 alineatele (5)-(22), ale articolelor 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23 alineatul (1), 23 alineatele (3), (5) și (6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 și ale anexei II. Ele comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între respectivele dispoziții și prezenta directivă.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor  dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. Comisia pune la dispoziția publicului textele respective prin publicarea lor pe internet.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.2. Un mijloc de măsurare  de dimensiuni prea mici sau cu componente prea sensibile ca să poată purta informațiile relevante trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe ambalaj, dacă este cazul, și pe documentele însoțitoare impuse de dispozițiile prezentei directive.

9.2. Un mijloc de măsurare de dimensiuni prea mici sau cu componente prea sensibile ca să poată purta informațiile relevante trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe ambalaj, dacă este cazul, sau pe documentele însoțitoare impuse de dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Anexa II – partea 2 – modulul A2 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un organism notificat, ales de producător , realizează controlul mijloacelor de măsurare  sau solicită efectuarea controlului la intervale corespunzătoare determinate de organism , pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare , ținând seama inter alia de complexitatea tehnologică a i acestora  și de volumul producției. Se examinează un eșantion corespunzător de mijloace de măsurare  finite , prelevat la fața locului  de organism înainte de introducerea pe piață și se efectuează încercările corespunzătoare , descrise în părțile relevante ale standardului armonizat, ale documentului normativ și/sau ale specificațiilor tehnice  sau încercări echivalente, în vederea verificării conformității mijloacelor de măsurare  cu cerințele relevante  din prezenta directivă. În absența unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările corespunzătoare care urmează să fie efectuate.

Un organism acreditat care face parte din organizația producătorului sau un organism notificat, ales de producător, realizează controlul mijloacelor de măsurare sau solicită efectuarea controlului la intervale corespunzătoare determinate de organism, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare, ținând seama inter alia de complexitatea tehnologică a acestora și de volumul producției. Se examinează un eșantion corespunzător de mijloace de măsurare  finite , prelevat la fața locului  de organism înainte de introducerea pe piață și se efectuează încercările corespunzătoare , descrise în părțile relevante ale standardului armonizat, ale documentului normativ și/sau ale specificațiilor tehnice  sau încercări echivalente, în vederea verificării conformității mijloacelor de măsurare  cu cerințele relevante  din prezenta directivă. În absența unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările corespunzătoare care urmează să fie efectuate.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Anexa II – partea 5 – modulul C2 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un organism notificat, ales de producător , realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale corespunzătoare determinate de organism  , pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare  , ținând seama inter alia de complexitatea tehnologică a i mijloacelor de măsurare  și de volumul producției. Trebuie să se examineze un eșantion corespunzător din mijloacele de măsurare  finite, prelevat la fața locului  de organismul notificat înainte de introducerea pe piață și să se efectueze încercările corespunzătoare identificate de părțile  relevante ale standardelor armonizate, documentelor normative și/sau ale specificațiilor tehnice  sau încercări echivalente, în vederea verificării conformității mijlocului de măsurare  cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE  de tip și cu cerințele relevante  din prezenta directivă.

Un organism acreditat care face parte din organizația producătorului sau un organism notificat, ales de producător, realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale corespunzătoare determinate de organism, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare, ținând seama inter alia de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul producției. Trebuie să se examineze un eșantion corespunzător din mijloacele de măsurare  finite, prelevat la fața locului  de organismul notificat înainte de introducerea pe piață și să se efectueze încercările corespunzătoare identificate de părțile  relevante ale standardelor armonizate, documentelor normative și/sau ale specificațiilor tehnice  sau încercări echivalente, în vederea verificării conformității mijlocului de măsurare  cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE  de tip și cu cerințele relevante  din prezenta directivă.

(1)

JO C 181, 21.6.2012, p. 105.

(2)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Istoric

Prezentul raport are drept scop să aducă modificări propunerii Comisiei Europene de reformare a Directivei 2004/22/CE privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la mijloacele de măsurare. Aceasta a fost prezentată în noiembrie 2011, în contextul punerii în aplicare a noului cadru legislativ (NCL) adoptat în 2008, ca parte a „pachetului bunuri”, care acoperă instrumentele complementare, printre care se numără Decizia nr. 768/2008/CE de stabilire a unui cadru comun pentru comercializarea produselor, și care abrogă Decizia nr. 93/465/CEE a Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93. Prezenta propunere face parte dintr-un pachet de propuneri care aliniază nouă directive privind produsele la NCL.

Actuala Directivă 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare stabilește cerințe esențiale și selectează procedurile adecvate de evaluare a conformității pe care producătorii trebuie să le aplice pentru a demonstra că produsele lor respectă aceste cerințe esențiale, înainte ca aceste produse să fie puse la dispoziție pe piața UE.

NCL a fost adoptat pentru a remedia deficiențele existente în actuala legislație a Uniunii în domeniul armonizării, cu scopul de a completa piața unică, asigurând o concurență echitabilă și siguranța produselor. Inconsecvențele în punerea în aplicare și asigurarea respectării în statele membre a normelor în vigoare ale Uniunii în materie de armonizare, la care se adaugă complexitatea reglementărilor, au făcut tot mai dificilă interpretarea și aplicarea corectă a legislației de către operatorii economici și autorități, ceea ce a condus la disparități ale condițiilor de pe piață și la introducerea pe piață a unor produse nesigure. „Pachetul bunuri” oferă cadrul general pentru raționalizarea legislației în domeniul produselor, pentru a o face mai uniformă și mai inteligibilă atât pentru operatorii economici, cât și pentru autoritățile de supraveghere a pieței. Cu toate acestea, dispozițiile deciziei NCL nu sunt direct aplicabile. Pentru a garanta faptul că toate sectoarele economice care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii beneficiază de îmbunătățirile aduse de NCL, dispozițiile deciziei NCL trebuie integrate în legislația existentă privind produsele.

După adoptarea cadrului juridic aplicabil în ceea ce privește NCL în 2008, Comisia a inițiat un proces de evaluare a legislației europene de armonizare a produselor, cu scopul de a identifica instrumentele care necesită o revizuire pentru a pune în aplicare NCL.

În acest context au fost identificate o serie de directive care vor necesita o revizuire în următorii 3-5 ani în temeiul clauzelor de revizuire sau din motive specifice sectorului (nevoia de a clarifica domeniul de aplicare, de a actualiza cerințele de siguranță etc.). Marea majoritate a actelor legislative europene în vigoare privind produsele vor necesita o revizuire din aceste motive și vor fi abordate individual, în conformitate cu programul de lucru al Comisiei.

Cele nouă propuneri din pachetul prezentat în noiembrie 2011, inclusiv Directiva 2004/22/CE, nu fac parte din primul grup menționat de directive privind produsele, ci s-a constatat că este oportun ca ele să fie aliniate cu NCL datorită structurii lor comune. Sectoarele incluse în domeniul de aplicare al directivelor sunt sectoare industriale foarte importante, care sunt supuse unei concurențe internaționale puternice și se preconizează că industriile respective vor beneficia de îmbunătățirile vizate de NCL – simplificarea și crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene.

Modificările aduse dispozițiilor prezentei directive se referă la: definiții, obligațiile operatorilor economici, prezumția de conformitate conferită de standardele armonizate, declarația de conformitate, marcajul CE, organismele notificate, procedura clauzei de salvgardare și procedurile de evaluare a conformității. Scopul propunerii se limitează la o simplă aliniere cu dispozițiile orizontale din Decizia nr. 768/2008/CE și cu noua terminologie din Tratatul de la Lisabona, inclusiv noile norme privind comitologia.

Procedură

Alinierea la decizia NCL necesită un număr de modificări de fond ale dispozițiilor prezentei directive. Tehnica reformării a fost aleasă în conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001.

În conformitate cu articolul 87 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia responsabilă pentru afaceri juridice a examinat propunerea, pe baza rapoartelor întocmite de grupul de lucru consultativ (serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei) și a constatat că aceasta nu cuprinde modificări semnificative în afara celor identificate ca atare în propunere sau identificate de către grupul de lucru consultativ.

Poziția raportoarei

Raportoarea consideră că această aliniere a nouă directive privind produsele cu NCL reprezintă un pas important în direcția finalizării pieței unice a UE.

NCL introduce un cadru de reglementare simplificat în ceea ce privește produsele și permite o punere în aplicare mai consecventă a normelor tehnice, care va contribui la îmbunătățirea funcționării pieței unice, asigurând un tratament egal al produselor neconforme și al operatorilor economici, precum și o evaluare echilibrată în cadrul pieței UE a organismelor notificate.

În opinia raportoarei, o aliniere a celor nouă directive privind produsele cu NCL va spori atât încrederea producătorilor, cât și pe cea a consumatorilor, prin clarificarea obligațiilor operatorilor economici și va furniza autorităților statelor membre instrumente mai eficace pentru a efectua controalele de supraveghere a pieței, reducându-se astfel prezența produselor neconforme și nesigure pe piață.

Propunerile Comisiei din pachetul care face obiectul alinierii se bazează pe o amplă consultare a părților interesate, inclusiv a câtorva sute de IMM-uri și a experiențelor lor în ceea ce privește „pachetul bunuri”, fapt apreciat în mare măsură de către raportoare.

Raportoarea sprijină intenția generală a Comisiei privind simpla aliniere a celor nouă directive privind produsele cu măsurile orizontale din Decizia nr. 768/2008/CE, dar ar dori să sugereze totuși anumite modificări ale Directivei 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare pentru a asigura o mai mare claritate și adaptări la nivel sectorial, cu următoarele obiective:

1. O aliniere mai fidelă a directivei cu NCL și asigurarea certitudinii juridice

Raportoarea consideră că este important să fie aduse anumite modificări directivei propuse pentru a asigura un nivel mai ridicat de consecvență cu termenii folosiți în Decizia nr. 768/2008/CE și pentru a elimina posibilele inconsecvențe din text, care ar putea în caz contrar să creeze insecuritate juridică.

Este, de asemenea important să se clarifice situația juridică a produselor care au fost introduse în mod legal pe piață în conformitate cu directiva în vigoare înainte ca noua directivă să devină aplicabilă, dar care se află încă în stoc. Natura non-retroactivă a legislației UE ar trebui să fie pusă în evidență și ar trebui să se clarifice faptul că produsele în cauză pot încă să fie introduse pe piață după data punerii în aplicare a noii directive.

În plus, raportoarea consideră că Comisia ar trebui să aibă obligația de a publica pe internet dispozițiile din dreptul național derivând din transpunerea directivei și sancțiunile relevante (principiul transparenței).

2. Consolidarea protecției consumatorilor

NCL contribuie la sporirea încrederii consumatorilor în piața unică. Prin urmare, anumite modificări sunt legate și de obiectivul raportoarei de a valorifica la maximum beneficiile oferite de dispozițiile NCL privind protecția consumatorilor. În acest sens, anumite amendamente ar permite noii directive să acopere o gamă mai largă de situații care intră sub incidența cerințelor esențiale de siguranță, ținând seama de faptul că, în etapa de concepție a produsului, ar trebui luat în considerare și modul de utilizare prevăzut în mod rezonabil (cf. articolul 16 privind cerințele generale din Regulamentul 765/2008). Protecția consumatorului este consolidată și prin specificarea faptului că instrucțiunile, informațiile de siguranță și etichetele trebuie să fie clare, ușor de înțeles și transparente.

3. Reducerea birocrației

NCL ar trebui să contribuie la îmbunătățirea liberei circulații a bunurilor în cadrul Uniunii Europene. Cu toate acestea, o birocrație împovărătoare ar împiedica libera circulație a bunurilor. Așadar, raportoarea a analizat directiva propusă pentru a reduce, acolo unde este posibil, birocrația. Astfel, raportul propune modernizarea actualelor proceduri prin crearea posibilității de a furniza declarația UE de conformitate nu doar în format hârtie, ci și pe suport electronic; se propune, de asemenea, reducerea birocrației pentru operatorii economici în ceea ce privește identificarea operatorilor economici.

Astfel cum s-a menționat mai sus, raportoarea sprijină simplificarea și modernizarea procedurilor prin intermediul NCL, dar dorește să sublinieze în același timp că poate fi necesară o mai mare flexibilitate în ceea ce privește anumite obligații create de noul cadru. De exemplu, se propune introducerea unei excepții de la regula privind „o declarație de conformitate unică” în cazurile în care furnizarea unui singur document creează probleme specifice datorită complexității sau domeniului de aplicare al declarației. În acest caz, ar trebui să fie posibil să se furnizeze separat toate declarațiile de conformitate relevante.

Se prevede o flexibilitate crescută în ceea ce privește declarația UE de conformitate unică, întrucât dispozițiile menționate la articolul 5 din decizie sunt completate cu o excepție în cazurile în care complexitatea sau domeniul de aplicare al declarației creează probleme specifice.

4. Asigurarea unei mai bune supravegheri a pieței pentru produsele noastre

Cu toate că raportoarea are în vedere noul regulament privind supravegherea pieței care este în curs de pregătire la serviciile Comisiei, ultima serie de modificări urmăresc asigurarea unui nivel mai ridicat de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. În acest scop, raportoarea propune intensificarea supravegherii pieței în ceea ce privește comerțul la distanță prin asigurarea faptului că toate informațiile relevante necesare sunt afișate și în cazul comerțului electronic; ea propune, de asemenea, să se stabilească obligația statelor membre de a raporta anual către Comisie cu privire la activitățile lor de supraveghere a pieței, precum și să se solicite statelor membre să asigure finanțarea adecvată pentru autoritățile de supraveghere a pieței de pe teritoriul lor. În final, raportoarea a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri adecvate de către statele membre împotriva utilizării necorespunzătoare a marcajului CE.

Raportoarea a introdus și câteva modificări sectoriale cu privire la acest text. În ceea ce privește dispozițiile modulelor A1, A2, C1 și Ca2, este necesar să se clarifice dreptul producătorilor de a utiliza organismele acreditate care fac parte din organizația lor, introduse prin Decizia nr. 768/2008/CE, această posibilitate fiind utilizată de producătorii de mijloace de măsurare de la adoptarea respectivei decizii; această posibilitate este acum menționată în mod explicit în textul anexei II, partea 2 și partea 5.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 8 octombrie 2012

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare

COM(2011)769 din 21.11.2011 - 2011/0353 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 13 februarie, 24 mai și la 5 iulie 2012, în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării propunerii de directivă(1) a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1) În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactată în deplină conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute de Acordul interinstituțional, un astfel de document ar fi trebuit să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cuprinsul propunerii, după cum se prevede la punctul (6) litera (a) subpunctul (iii) din respectivul acord.

2) Următoarele părți ale textului reformat ar fi trebuit să fie identificate prin utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea modificărilor de fond:

- la articolul 17 primul paragraf, eliminarea propusă a textului „statul membru respectiv sau”, care face parte în prezent din articolul 16 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/22/CE;

- la articolul 43 alineatul (4), înlocuirea propusă a textului final „după consultarea părțile interesate, prezintă problema, cât mai curând posibil, comitetului abilitat menționat în articolul 14 sau 15” cu textul „aplică procedura menționată la articolul 17”;

- întregul text de la articolul 46 alineatul (2);

- la articolul 51 alineatul (1), primul paragraf, textul „articolului 4 alineatele (5)-(22), ale articolelor 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23 alineatul (1), 23 alineatele (3), (5) și (6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 și ale Anexei II”, precum și întregul text al ultimei fraze, cu următorul conținut: „Ele comunică de îndată Comisiei textele respectivelor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între respectivele dispoziții și prezenta directivă”;

- la articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf, textul „de la [ziua următoare datei menționate la primul paragraf]”;

- în anexa II, la punctele 2.2, 3.3, al doilea paragraf, a treia liniuță, la punctele 7.2, 9.2, 11.2, primul paragraf și la punctul 12.2, textul „Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile”;

- în anexa II, la punctul 3.3, al doilea paragraf, a treia liniuță, la punctele 7.2, 9.2, 11.2, primul paragraf, la punctul 12.2, primul paragraf și la punctul 14.4.2, al doilea paragraf, a treia liniuță, textul „și să includă o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor)”;

- în anexa II, la punctul 2.4, primul paragraf, la punctul 3.3, al treilea paragraf, a doua liniuță, la punctele 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, la punctul 5.3, primul paragraf, la punctul 6.3.3, al doilea paragraf, la punctul 7.5.3, al doilea paragraf, la punctul 8.3.3, al doilea paragraf, la punctul 9.5.3, al doilea paragraf, la punctul 10.4.1, primul paragraf, la punctele 10.5.2, 11.5.1, 11.6.3, la punctul 12.4, primul paragraf, la punctul 13.3.2, al treilea paragraf, a doua liniuță, la punctul 13.3.3, al doilea paragraf, la punctul 14.3.3, primul paragraf, și la punctul 14.4.2, al doilea paragraf, a patra liniuță, adăugarea propusă a textului „și/sau specificațiile tehnice” sau a textului „și/sau specificație tehnică”;

- în anexa II, la punctul 3.8, eliminarea propusă a textului „sau condițiile de valabilitate a certificatului”;

- în anexa II, la punctul 3.9, primul paragraf, și la punctele 14.3.6 și 14.4.5, textul „informează imediat autoritățile sale de notificare”;

- în anexa II, la punctul 3.9, al treilea paragraf, adăugarea propusă a textului „păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia”;

- în anexa II, la punctul 5.1, adăugarea propusă a textului „pe răspunderea sa exclusivă”;

- în anexa II, la punctul 6.3.3, al doilea paragraf, la punctul 7.5.3, al doilea paragraf, la punctul 8.3.3, al doilea paragraf, la punctul 9.5.3, al doilea paragraf, la punctul 13.3.3, al doilea paragraf, și la punctul 14.3.3, primul paragraf, adăugarea propusă a textului „elementele” sau a textului „elementelor”;

- în anexa II, la punctul 10.6.1, adăugarea propusă a textului „și, pe răspunderea organismului notificat prevăzut la punctul 3, numărul de identificare al acestuia din urmă”;

- în anexa II, la punctul 11.7.1, adăugarea propusă a textului „și, pe răspunderea organismului notificat menționat la punctul 4, numărul de identificare al acestuia din urmă”;

- în anexa II, la punctul 13.3.3, al treilea paragraf, adăugarea propusă a textului „de evaluare”;

- în anexa II, la punctul 14.3.6, adăugarea propusă a textului „sau la cerere” și a textului „autorităților sale de notificare”;

- în anexa II, la punctul 14.4.4, al doilea paragraf, eliminarea propusă a textului „fundamentale” și a textului „sau condițiile de funcționare a instrumentului”.

În ceea ce privește articolul 47 din propunerea de text reformat, s-a discutat problema necesității de a identifica literele (a), (b), (c) și (d) din cuprinsul respectivului articol prin utilizarea fondului de culoare gri, utilizat în general pentru marcarea modificărilor de fond. Pe de o parte, serviciile juridice ale Parlamentului European și ale Comisiei au considerat că modul de prezentare folosit în articolul respectiv pentru a identifica înlocuirea textului inițial de la articolul 16 alineatul 2 din Directiva 2004/22/CE cu un nou text, preluat din textele standard convenite între cele trei instituții, este suficient pentru a ilustra modificarea de fond propusă în cadrul dispoziției respective. Pe de altă parte, serviciul juridic al Consiliului a considerat că modificările legate de procedură nu pot fi separate de literele la care face referire procedura în cauză, așadar întregul text al articolului 47, inclusiv cele patru litere menționate anterior, ar fi trebui să fie identificat prin utilizarea fondului de culoare gri. Cu toate acestea, cele trei servicii juridice împărtășeau opinia potrivit căreia, în interpretarea textului propus de Comisie la articolul 47, ar trebui să se considere că Comisia intenționa doar să propună înlocuirea referirii la procedura de reglementare cu control, inclusă în prezent în articolul 16 alineatul (2) din Directiva 2004/22/CE, cu delegarea către Comisie a competenței de adoptare a actelor, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. În acest sens, cele trei servicii juridice au convenit, de asemenea, asupra faptului că, în cadrul exercițiului de reformare, legislatorul ar putea să prevadă o delegare a competențelor în scopul modificării anexelor în ceea ce privește literele (a), (b), (c) și (d) de la articolul 47 sau să opteze, alternativ, în ceea ce privește una sau mai multe dintre literele menționate, pentru o soluție care nu presupune delegarea de competențe către Comisie (ceea ce înseamnă că procedura legislativă ordinară devine aplicabilă în cazul amendamentelor menționate) sau pentru o soluție prin care se conferă competențe de executare instituției respective sau Consiliului, în conformitate cu articolul 291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nici o modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                                       Jurisconsult                            Director general

(1)

Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURĂ

Titlu

Armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (Reformare)

Referinţe

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Data prezentării la PE

21.11.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Examinare în comisie

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Data adoptării

6.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Kyriacos Triantaphyllides

Data depunerii

9.1.2013

Aviz juridic - Politica de confidențialitate