Postopek : 2011/0353(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0376/2012

Predložena besedila :

A7-0376/2012

Razprave :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Glasovanja :

PV 05/02/2014 - 9.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0091

POROČILO     ***I
PDF 690kWORD 392k
9.1.2013
PE 488.064v03-00 A7-0376/2012

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti merilnih instrumentov na trgu (prenovitev)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Zuzana Roithová

(Prenovitev – člen 87 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti merilnih instrumentov na trgu (prenovitev)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0769),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0422/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. marca 2012(1),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(2),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 6. novembra 2012, naslovljenega na Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0376/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Vse obveznosti, ki jih gospodarskim subjektom nalaga ta direktiva, bi morale veljati tudi v primeru prodaje na daljavo.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 28a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če lahko izdaja enotne izjave EU o skladnosti zaradi njene kompleksnosti ali področja uporabe povzroči posebne težave, bi morala obstajati možnost, da se ta izjava zamenja s posameznimi izjavami EU o skladnosti za posamezni merilni instrument.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Treba je zagotoviti prehodno ureditev, glede na katero bodo merilni instrumenti, ki so že bili dani na trg v skladu z Direktivo 2004/22/ES, dostopni na trgu in dani v uporabo.

(46) Zagotoviti je treba prehodno ureditev, po kateri bodo imeli gospodarski subjekti na voljo razumno časovno obdobje, v katerem bodo merilni instrumenti, ki so že bili dani na trg v skladu z Direktivo 2004/22/ES, dostopni na trgu in dani v obratovanje. Gospodarskim subjektom bi moralo biti omogočeno, da prodajo zaloge merilnih instrumentov, ki so na datum uporabe nacionalnih predpisov o prenosu te direktive že v distribucijski verigi.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) „podsestav“ pomeni strojno napravo, navedeno v posebnih prilogah, ki deluje samostojno in je sestavni del merilnega instrumenta skupaj z: – drugimi podsestavi, s katerimi je združljiva, ali – drugimi merilnimi instrumenti, s katerimi je združljiva,

(2) „podsestav“ pomeni strojno napravo, navedeno v prilogah o posameznih instrumentih, ki deluje samostojno in je sestavni del merilnega instrumenta skupaj z: – drugimi podsestavi, s katerimi je združljiva, ali – drugimi merilnimi instrumenti, s katerimi je združljiva,

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 4 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „začetek uporabe“ pomeni prvo uporabo instrumenta, namenjenega končnemu uporabniku za namene, za katere je predviden;

(7) „začetek uporabe“ pomeni prvo uporabo merilnega instrumenta, namenjenega končnemu uporabniku za namene, za katere je predviden;

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 4 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) dajanje na trg“ pomeni prvič omogočiti dostopnost merilnega instrumenta na trgu Unije;

(5) omogočanje dostopnosti na trgu“ pomeni dobavo merilnega instrumenta za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 4 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo merilnega instrumenta za distribucijo ali uporabo na trgu Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

(6) dajanje na trg“ pomeni prvič omogočiti dostopnost merilnega instrumenta na trgu Unije;

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 4 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) „gospodarski subjektipomenijo proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja;

(12) „gospodarski subjektpomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika ali distributerja;

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 4 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) „usklajeni standard“ pomeni usklajeni standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe (EU) št. […/…][o evropski standardizaciji]

(14) „usklajeni standard“ pomeni standard, kot je opredeljen v členu 2(1)(c) Uredbe (EU) št. […/…][o evropski standardizaciji]

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če obstajajo posebne priloge, ki določajo bistvene zahteve za podsestave, se za te podsestave smiselno uporablja ta direktiva.

Če obstajajo priloge o posameznih instrumentih, ki določajo bistvene zahteve za podsestave, se za te podsestave smiselno uporablja ta direktiva.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Bistvene zahteve in ugotavljanje skladnosti

Bistvene zahteve

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovih merilnih instrumentih označena vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi identifikacijski element; v primeru, da velikost ali narava merilnega instrumenta tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali v spremnem dokumentu.

5. Proizvajalci zagotovijo, da je na njihovih merilnih instrumentih označena vrsta, serija ali serijska številka ali drugi identifikacijski element; če velikost ali narava merilnega instrumenta tega ne dopušča, zagotovijo, da so podatki navedeni na embalaži ali v spremnem dokumentu v skladu s točko 9.2 Priloge I.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Proizvajalci navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, na merilnem instrumentu ali, če to ni mogoče, na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv.

6. Proizvajalci na merilnem instrumentu navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na katerem so dosegljivi, če pa to ni mogoče razumno pričakovati, te podatke v skladu s točko 9.2 Priloge I navedejo na embalaži ali v spremnem dokumentu. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za tržni nadzor zlahka razumljiv.

 

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Proizvajalci zagotovijo, da so merilnemu instrumentu priložena navodila in informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

7. Proizvajalci zagotovijo, da so merilnemu instrumentu priložena navodila in informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica. Ta navodila in varnostne informacije ter vse oznake so jasne, razumljive in čitljive.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, na merilnem instrumentu ali, če to ni mogoče, na embalaži ali v spremnem dokumentu v skladu s točko 9.2 Priloge I.

3. Uvozniki na merilnem instrumentu navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in poštni ali, če obstaja, spletni naslov, na katerem so dosegljivi, če pa to ni mogoče razumno pričakovati, na embalaži ali v spremnem dokumentu v skladu s točko 9.2 Priloge I. Kontaktni podatki so v jeziku, ki je končnim uporabnikom in organom za tržni nadzor zlahka razumljiv.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Uvozniki zagotovijo, da so merilnemu instrumentu priložena navodila in informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

4. Uvozniki zagotovijo, da so merilnemu instrumentu priložena zahtevana dokumentacija, navodila in informacije v skladu s točko 9.3 Priloge I v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Države članice zagotovijo, da lahko distributerji merilne instrumente, ki so zakonito dani na trg pred [datumom iz drugega pododstavka člena 51(1)], dajo na trg brez dodatnih zahtev.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor trga za obdobje 10 let določijo naslednje:

Gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor trga za obdobje 10 let pojasnijo:

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti so zmožni predložiti informacije iz prvega odstavka za obdobje 10 let po tem, ko jim je bil merilni instrument dobavljen, in za obdobje 10 let po tem, ko so merilni instrument dobavili.

Gospodarski subjekti predložijo informacije iz prvega odstavka za obdobje 10 let po tem, ko jim je bil merilni instrument dobavljen, in za obdobje 10 let po tem, ko so merilni instrument dobavili. Po opravljeni dobavi se od njih se ne zahteva, da te informacije posodabljajo.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 13a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 13a

 

Zahteve za gospodarske subjekte v zvezi z izdelki na zalogi

 

Države članice zagotovijo, da za gospodarske subjekte v zvezi z izdelki na zalogi veljajo zahteve v skladu s členom 50.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar normativni dokument izpolnjuje zahteve, ki jih zajema in ki so določene v Prilogi I in ustreznih prilogah o posameznih dokumentih, Komisija lahko

1. Komisija na zahtevo države članice ali po potrebi na lastno pobudo

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

objavi sklicevanje na navedeni normativni dokument Uradnega lista Evropske unije .

črtano

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a) navede normativne dokumente in oblikuje seznam tistih delov, ki ustrezajo zahtevam iz normativnih dokumentov, določenim v Prilogi I in v zadevnih prilogah za posamezne instrumente;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) objavi sklicevanje na navedeni normativni dokument Uradnega lista Evropske unije.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II k tej direktivi, in se redno posodablja. Prevede se v jezik ali jezike, ki ga/jih zahteva država članica, kjer se merilni instrument da na trg ali je dostopen na trgu.

2. Izjava EU o skladnosti ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II k tej direktivi, in se redno posodablja. Gospodarski subjekt na zahtevo organov za nadzor trga zagotovi izvod izjave EU o skladnosti v papirni ali elektronski obliki ter zagotovi, da se prevede v jezik ali jezike, ki ga/jih zahtevajo države članice, kjer se merilni instrument da na trg ali je dostopen na trgu.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost merilnega instrumenta.

4. Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost merilnega instrumenta z zahtevami, določenimi v tej direktivi.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za dodatne meroslovne oznake smiselno veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o organih, pristojnih za ugotavljanje skladnosti tretjih oseb v skladu s to direktivo. Navedena priglasitev vključuje informacije o vrstah merilnih instrumentov, za katere je bil posamezni organ imenovan, in poleg tega, kadar je to ustrezno, o razredih točnosti instrumentov, merilnem območju, tehniki merjenja ter o vseh lastnostih instrumentov, ki omejujejo obseg priglasitve.

1. Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o organih, pristojnih za ugotavljanje skladnosti tretjih oseb v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice imenujejo priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo z določbami člena 30.

1. Države članice imenujejo enoten priglasitveni organ, ki je pristojen za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno s skladnostjo z določbami člena 30.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevnem merilnem instrumentu ali merilnih instrumentih ter ustrezno potrdilo o usposobljenosti.

3. Priglasitev vsebuje informacije o vrstah merilnih instrumentov, za katere je bil posamezni organ imenovan, in po potrebi informacije o razredih točnosti instrumentov, merilnem območju, tehniki merjenja ter o vseh lastnostih instrumentov, ki omejujejo obseg priglasitve. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevnem merilnem instrumentu ali merilnih instrumentih ter ustrezno potrdilo o usposobljenosti.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice Komisijo letno obveščajo o dejavnostih svojih organov za nadzor trga ter o vseh načrtih za povečanje nadzora trga in njegovem dejanskem povečanju, tudi o povečanju sredstev, izboljšanju učinkovitosti in vzpostavljanju potrebnih zmogljivosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 41a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 41a

 

Financiranje organov za nadzor trga

 

Države članice svojim organom za nadzor trga zagotovijo ustrezno financiranje, da bi zagotovile skladnost in učinkovitost njihovih dejavnosti v vsej Uniji.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar so organi za nadzor trga ene države članice ukrepali v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar utemeljeno menijo, da merilni instrument, ki ga zajema ta direktiva, pomeni tveganje za vidike zaščite javnega interesa, ki so določeni v tej direktivi, izvedejo vrednotenje zadevnega merilnega instrumenta v zvezi z izpolnjevanjem vseh zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

1. Kadar so organi za nadzor trga ene države članice ukrepali v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar utemeljeno menijo, da merilni instrument, ki ga zajema ta direktiva, pomeni tveganje za vidike zaščite javnega interesa, ki so določeni v tej direktivi, izvedejo vrednotenje zadevnega merilnega instrumenta v zvezi z izpolnjevanjem vseh zadevnih zahtev iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti po potrebi sodelujejo z organi za nadzor trga.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar gospodarski subjekt ne sprejme korektivnih ukrepov v roku iz drugega pododstavka odstavka 1, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved dostopnosti merilnega instrumenta na nacionalnem trgu ali pa ga umaknejo ali odpokličejo z navedenega trga.

4. Kadar gospodarski subjekt ne sprejme korektivnih ukrepov v roku iz drugega pododstavka odstavka 1, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti merilnega instrumenta na nacionalnem trgu ali pa ga umaknejo ali odpokličejo z navedenega trga.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo takojšnje izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim merilnim instrumentom.

8. Države članice zagotovijo izvajanje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnim merilnim instrumentom, na primer njegov takojšnji umik s trga.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 48 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s členom 46, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih po prejemu obvestila o navedenem aktu ne izrazita nasprotovanja, ali če pred iztekom navedenega obdobja oba Komisijo obvestita, da se z aktom strinjata. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeno obdobje podaljša za dva meseca.

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s členom 47, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih po prejemu obvestila o navedenem aktu ne izrazita nasprotovanja, ali če pred iztekom navedenega obdobja oba Komisijo obvestita, da se z aktom strinjata. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeno obdobje podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in izvedejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvrševanja.

Države članice nadalje razvijajo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, in v primeru nepravilne rabe te oznake ustrezno ukrepajo. Države članice določijo pravila o kaznih za gospodarske subjekte v primeru kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvrševanja. Ta pravila lahko zajemajo tudi kazenske sankcije za resne kršitve.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Kazni iz prvega odstavka so učinkovite, sorazmerne glede na resnost kršitve in odvračalne.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice o navedenih določbah obvestijo Komisijo najpozneje do [datuma iz drugega pododstavka člena 51], pri čemer jo nemudoma obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah.

Države članice o navedenih določbah obvestijo Komisijo do [datuma iz drugega pododstavka člena 51], pri čemer jo nemudoma obvestijo o vseh naknadnih spremembah. Komisija te določbe objavi na spletu.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice najpozneje do [vstavi datum – 2 leti po sprejetju] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 4(5) do (22), 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23(1), 23(3), 23(5), 23(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 in Prilogo II. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice najpozneje do [vstavi datum – 3 leta po sprejetju] sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi 4(5) do (22), 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23(1), 23(3), 23(5), 23(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 in Prilogo II. Besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo nemudoma posredujejo Komisiji.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija ta besedila objavi na spletu.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Priloga I – točka 9 – točka 9.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.2. Instrument premajhnih dimenzij ali preobčutljive konstrukcije, da bi na njem lahko bile zadevne informacije, mora imeti ustrezno označeno embalažo, če je zapakiran, in spremne dokumente, ki jih zahtevajo določbe iz te direktive.

9.2. Instrument premajhnih dimenzij ali preobčutljive konstrukcije, da bi na njem lahko bile zadevne informacije, mora imeti ustrezno označeno embalažo, če je zapakiran, ali spremne dokumente, ki jih zahtevajo določbe iz te direktive.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Priloga II – del 2 – modul A2 – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti kontrolne preglede instrumentov v primernih časovnih presledkih, ki jih določi organ, da preveri kakovost notranje kontrole instrumenta, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost instrumentov in količino proizvodnje. Pregleda se ustrezen vzorec končnih merilnih instrumentov, ki jih pred dajanjem na trg organ odvzame na kraju samem , ter se opravijo ustrezni preskus iz zadevnih delov usklajenih standardov, normativnih dokumentov in/ali tehničnih specifikacij ali enakovredni preskusi zaradi kontrole skladnosti instrumentov z ustreznimi zahtevami iz te direktive. Če zadevnega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti.

Pooblaščeni notranji organ ali priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti kontrolne preglede instrumentov v primernih časovnih presledkih, ki jih določi organ, da preveri kakovost notranje kontrole instrumenta, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost instrumentov in količino proizvodnje. Pregleda se ustrezen vzorec končnih merilnih instrumentov, ki jih pred dajanjem na trg organ odvzame na kraju samem, ter se opravijo ustrezni preskus iz zadevnih delov usklajenih standardov, normativnih dokumentov in/ali tehničnih specifikacij ali enakovredni preskusi zaradi kontrole skladnosti instrumentov z ustreznimi zahtevami iz te direktive. Če zadevnega dokumenta ni, zadevni priglašeni organ odloči o primernih preskusih, ki jih je treba opraviti.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Priloga II – del 5 – modul C2 – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti kontrolne preglede instrumentov v primernih časovnih presledkih, ki jih določi organ, da preveri kakovost notranje kontrole instrumentov, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost merilnih instrumentov in količino proizvodnje. Pregleda se ustrezen vzorec končnih merilnih instrumentov , ki jih priglašeni organ pred dajanjem na trg odvzame na kraju samem, ter opravijo se ustrezni preskusi iz zadevnih delov usklajenih standardov, normativnih dokumentov in/ali tehničnih specifikacij ali enakovredni preskusi zaradi kontrole skladnosti instrumenta s tipom, ki je opisan v potrdilu o EU- pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami iz te direktive.

Pooblaščeni notranji organ ali priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti kontrolne preglede instrumentov v primernih časovnih presledkih, ki jih določi organ, da preveri kakovost notranje kontrole instrumenta, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost merilnih instrumentov in količino proizvodnje. Pregleda se ustrezen vzorec končnih merilnih instrumentov, ki jih priglašeni organ pred dajanjem na trg odvzame na kraju samem, ter opravijo se ustrezni preskusi iz zadevnih delov usklajenih standardov, normativnih dokumentov in/ali tehničnih specifikacij ali enakovredni preskusi zaradi kontrole skladnosti instrumenta s tipom, ki je opisan v potrdilu o EU-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami iz te direktive.

(1)

UL C 181, 21.6.2012, str. 105.

(2)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

To poročilo spreminja predlog Evropske komisije za prenovitev Direktive 2004/22/ES o usklajevanju zakonov držav članic v zvezi z merilnimi instrumenti. Predstavljen je bil novembra 2011 v sklopu izvajanja novega zakonodajnega okvira, sprejetega leta 2008 kot paket o proizvodih, ki je sestavljen iz dveh dopolnilnih instrumentov – Sklepa št. 768/2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS ter Uredbe št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in tržni nadzor v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93. Predlog je del paketa, ki usklajuje devet direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom.

Veljavna Direktiva 2004/22/ES o merilnih instrumentih določa bistvene zahteve ter izbira ustrezne postopke ugotavljanja skladnosti, ki jih morajo uporabljati proizvajalci, da dokažejo skladnost proizvodov s temi bistvenimi zahtevami, preden jih dajo na trg EU.

Novi zakonodajni okvir je bil sprejet, da bi odpravili pomanjkljivosti veljavne harmonizacijske zakonodaje Unije, s čimer bi dokončno vzpostavili enotni trg, na katerem bodo veljala pravila poštene konkurence in bodo na voljo varni proizvodi. Gospodarski subjekti in javni organi zaradi nedoslednega izvajanja in izvrševanja harmonizacije v državah članicah ter kompleksne ureditve čedalje težje pravilno razumejo in izvajajo zakonodajo, zato prihaja do neenakih tržnih pogojev, na trg pa prihajajo proizvodi, neskladni z varnostnimi zahtevami. Paket o proizvodih je splošen okvir za uskladitev zakonodaje o proizvodih, da bi bila bolj poenotena in razumljiva tako za gospodarske subjekte kot za organe za nadzor trga. Vendar določbe sklepa o novem zakonodajnem okviru niso neposredno veljavne. Za zagotovitev, da bodo vsi gospodarski subjekti, za katere se uporablja usklajevalna zakonodaja Unije, imeli koristi od izboljšav novega zakonodajnega okvira, je treba določbe Sklepa o novem zakonodajnem okviru prenesti v veljavno zakonodajo o proizvodih.

Po sprejetju zakonodajnega okvira v novem zakonodajnem okviru leta 2008 je Komisija začela postopek ocenjevanja usklajene evropske zakonodaje o proizvodih, da bi ugotovila, katere instrumente je treba zaradi izvajanja novega zakonodajnega okvira revidirati.

V okviru tega postopka ocenjevanja se je izkazalo, da bo treba v naslednjih treh do petih letih zaradi klavzul o reviziji ali iz posebnih razlogov (razjasnitev področja uporabe, posodobitev varnostnih zahtev itd.) revidirati številne direktive. Zaradi tega bo treba prenoviti veliko večino veljavne evropske zakonodaje o proizvodih, kar bo izvedeno posamično v skladu z delovnim programom Komisije.

Devet predlogov v paketu, predstavljenem novembra 2011, tudi Direktiva 2004/22/ES, ni del prej omenjene skupine direktiv o proizvodih, pač pa so bili označeni kot ustrezni za uskladitev z novim zakonodajnim okvirom zaradi enake strukture. Vse direktive pokrivajo zelo pomembne industrijske sektorje, v katerih vlada močna mednarodna konkurenca, po ocenah pa naj bi ti sektorji imeli koristi od poenostavitve in vzpostavitve enakih konkurenčnih pogojev za evropska podjetja, ki jim je namenjen novi zakonodajni okvir.

Spremembe določb te direktive zadevajo: opredelitve pojmov, obveznosti gospodarskih subjektov, domnevo o skladnosti, zagotovljeno z usklajenimi standardi, izjavo o skladnosti, oznako CE, priglašene organe, postopek zaščitnih klavzul in postopke ugotavljanja skladnosti. Namen predloga je omejen izključno na uskladitev s horizontalnimi določbami iz Sklepa št. 768/2008/ES ter novo terminologijo iz Lizbonske pogodbe, tudi novimi pravili o komitologiji.

Postopek

Usklajevanje sklepa o novem zakonodajnem okviru zahteva številne večje spremembe določb te direktive. Način prenovitve je bil že določen v skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001.

V skladu s členom 87 poslovnika Parlamenta je predlog na podlagi poročil posvetovalne delovne skupine (pravne službe Parlamenta, Sveta in Komisije) pregledal odbor za pravne zadeve ter menil, da razen sprememb, ki so bile kot take označene v predlogu, ali tistih, ki jih je zaznala omenjena skupina, ne vsebuje drugih bistvenih sprememb.

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da je ta uskladitev devetih direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom pomemben korak za dokončanje enotnega trga EU.

Novi zakonodajni okvir uvaja poenostavljeno regulativno okolje za proizvode in omogoča doslednejše izvajanje tehničnih standardov, kar bo zaradi zagotovljenega enakega obravnavanja neskladnih proizvodov in gospodarskih subjektov ter enakopravne ocene priglašenih organov na vsem trgu EU pripomoglo k boljšemu delovanju enotnega trga.

Nadalje meni, da se bo z uskladitvijo devetih direktiv o proizvodih z novim zakonodajnim okvirom povečalo zaupanje tako proizvajalcev kot potrošnikov, saj bodo razjasnjene obveznosti za gospodarske subjekte, države članice bodo imele več učinkovitih orodij za izvajanje tržnega nadzora, končni rezultat pa bo manj neskladnih in nevarnih proizvodov na trgu.

Komisija je predloge v usklajevalnem paketu pripravila po obsežnem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, tudi z več sto malimi in srednjimi podjetji, ki imajo izkušnje s paketom o proizvodih, kar poročevalka zelo pozdravlja.

Podpira splošno namero Komisije o uskladitvi devetih direktiv o proizvodih s horizontalnimi ukrepi iz Sklepa št. 768/2008, vendar bi predlagala še nekaj sprememb k Direktivi 2004/22/ES o merilnih instrumentih za dodatno razjasnitev in sektorsko prilagoditev za naslednje namene:

1. Dodatno uskladiti direktivo z novim zakonodajnim okvirom in zagotoviti pravno varnost

Poročevalka meni, da je treba k predlagani direktivi vložiti številne spremembe, da bi dosegli višjo raven skladnosti z določbami Sklepa št. 768/2008/ES in odpravili morebitne primere nedoslednosti v besedilu, ki bi drugače povzročili pravno negotovost.

Razjasniti je treba tudi pravni položaj za proizvode, ki so bili zakonito dani na trg v skladu z veljavno direktivo, bodo pa ob začetku veljavnosti nove direktive še vedno na zalogi. Poudariti bi bilo treba neretroaktivnost zakonodaje EU ter pojasniti, da so ti proizvodi lahko dostopni na trgu tudi po začetku veljavnosti nove direktive.

Meni tudi, da bi morala Komisija nacionalne določbe prenesene direktive ter ustrezne sankcije obvezno objaviti na spletu (načelo preglednosti).

2. Okrepiti varstvo potrošnikov

Novi zakonodajni okvir prispeva k povečanju zaupanja potrošnikov v enotni trg. Zato je nekaj sprememb povezanih tudi s ciljem poročevalke, da bi se v celoti izkoristile prednosti novega zakonodajnega okvira glede varstva potrošnikov. V zvezi s tem bi nekatere spremembe omogočile širše področje uporabe nove direktive, kar zajema bistvene varnostne zahteve, v fazi oblikovanja proizvodov pa bi bilo treba upoštevati tudi razumno predvideno uporabo (prim. s členom 16 o splošnih zahtevah Uredbe št. 765/2008). Z določitvijo, da morajo biti navodila, varnostne informacije in označevanje jasni, razumljivi in berljivi, bi še povečali varstvo potrošnikov.

3. Zmanjšati odvečno birokracijo v postopkih

Novi zakonodajni okvir bi moral prispevati k izboljšanju prostega pretoka blaga na ozemlju Evropske unije. Okorna birokracija bi prosti pretok blaga kvečjemu preprečevala. Zato je poročevalka predlagano direktivo natančno pregledala, da bi se birokratski postopki čim bolj zmanjšali. Zaradi tega je v poročilu predlagana posodobitev sedanjih postopkov, tako da se omogoči predložitev izjave o skladnosti ne le v papirni, temveč tudi v elektronski obliki, ter se zmanjša birokracija v postopkih za gospodarske subjekte v zvezi z identifikacijo gospodarskih subjektov.

Kot že rečeno, poročevalka podpira poenostavitev in posodobitev postopkov iz novega zakonodajnega okvira, vendar želi hkrati poudariti, da bo morda potrebna prilagodljivost v zvezi z nekaterimi obveznostmi, ki jih uvaja novi okvir. Tako se na primer predlaga, da bi k pravilu enotne izjave o skladnosti v primerih, ko ob predložitvi enega samega dokumenta zaradi njegove kompleksnosti ali obsega pride do posebnih težav, dodali izjemo. Tukaj bi morala obstajati možnost, da se vse ustrezne izjave o skladnosti predložijo ločeno.

Za enotno izjavo EU o skladnosti je omogočena večja prožnost, tako da se v skladu s pravilom iz člena 5 doda izjema, kadar bi utegnilo zaradi njene kompleksnosti ali obsega priti do težav.

4. Zagotoviti boljši tržni nadzor nad našimi proizvodi

Čeprav je poročevalka seznanjena z novo uredbo o tržnem nadzoru, ki jo pripravlja Komisija, se zadnji sveženj sprememb osredotoča na zagotovitev visoke ravni tržnega nadzora proizvodov. Zato predlaga okrepitev tržnega nadzora pri prodaji na daljavo, tako da se zagotovi navedba ustreznih informacijskih zahtev tudi pri elektronskem trgovanju, da se uvede zahteva, v skladu s katero bodo morale države članice Komisiji vsako leto posredovati informacije o izvajanju tržnega nadzora, ter da se države članice pozove, naj svojim organom za tržni nadzor zagotovijo ustrezno financiranje. Končno bi želela tudi poudariti, da morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe proti nepravilni rabi oznake CE.

Predlaga tudi sektorske spremembe. Za razjasnitev proizvajalčeve pravice, da uporabi pooblaščene notranje organe za ugotavljanje skladnosti po modulih A1, A2, C1 in Ca2, ki jih je uvedel Sklep št. 768/2008/ES in jih proizvajalci že vse odtlej uporabljajo, je ta določba po novem izrecno vključena v besedilo priloge 2 v delu 2 in 5.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 8. oktober 2012

MNENJE

                                      V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU

                                                              SVETU

                                                              KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti merilnih instrumentov na trgu

COM(2011)0769 z dne 21. 11. 2011 – 2011/0353(COD)

Posvetovalna skupina, sestavljena iz predstavnikov pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov in zlasti odstavka 9 sestala 13. februarja, 24. maja in 5. julija 2012, da bi med drugim preučila omenjeni predlog Komisije.

Posvetovalna skupina je na teh srečanjih(1) preučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2004/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih in v medsebojnem soglasju prišla do naslednjih sklepov.

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z ustreznimi zahtevami iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe predhodnega akta, ki v predlogu ostajajo nespremenjene, kot to določa točka 6(a)(iii) sporazuma.

2) V prenovljenem besedilu bi morali biti naslednji deli označeni s sivo osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:

– v členu 17, prvi odstavek, predlagano črtanje besed „država članica ali“, ki so zdaj vključene v člen 16(3), prvi odstavek, Direktive 2004/22/ES;

– v členu 43(4), predlagana nadomestitev končnega besedila „po posvetovanju z zadevnimi strankami čim prej predloži zadevo ustreznemu odboru iz člena 14 ali 15“ z besedilom „uporabi postopek iz člena 17“;

– celotno besedilo odstavka 2 člena 46;

– v členu 51(1), prvi pododstavek, besedilo „členi 4(5) do (22), 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23(1), 23(3), 23(5), 23(6), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50 in Prilogo II” ter celotno besedilo zadnjega stavka, ki se glasi: „Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo“;

– v členu 51(1), drugi pododstavek, besede „od [dneva po datumu iz prvega pododstavka]”.

– v točkah 2.2, 3.3, drugi pododstavek, tretja alinea, 7.2, 9.2, 11.2, prvi pododstavek, in 12.2, prvi pododstavek, Priloge II, besedilo „Tehnična dokumentacija določa ustrezne zahteve“;

– v točkah 3.3, drugi pododstavek, tretja alinea, 7.2, 9.2, 11.2, prvi pododstavek, 12.2, prvi pododstavek, in 14.4.2, drugi pododstavek, tretja alinea, Priloge II, besedilo „vključuje ustrezno analizo in oceno tveganj“;

– v točkah 2.4, prvi pododstavek, 3.3, tretji pododstavek, druga alinea, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 5.3, prvi pododstavek, 6.3.3, drugi pododstavek, 7.5.3, drugi pododstavek, 8.3.3, drugi pododstavek, 9.5.3, drugi pododstavek, 10.4.1, prvi pododstavek, 10.5.2, 11.5.1, 11.6.3, 12.4, prvi pododstavek, 13.3.2, tretji pododstavek, druga alinea, 13.3.3, drugi pododstavek, 14.3.3, prvi pododstavek, in 14.4.2, drugi pododstavek, četrta alinea, Priloge II, predlagane dodane besede „in/ali tehnične specifikacije“ ali „in/ali tehničnih specifikacij“;

– v točki 3.8 Priloge II, predlagano črtanje besed „ali na pogoje veljavnosti certifikata“;

– v točkah 3.9, prvi pododstavek, 14.3.6 in 14.4.5 Priloge II, besede „obvesti svoje priglasitvene organe o“;

– v točki 3.9, tretji pododstavek, Priloge II, predlagano dodano besedilo „izvod potrdila o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov“;

– v točki 5.1 Priloge II, predlagane dodane besede „na lastno odgovornost“;

– v točkah 6.3.3, drugi pododstavek, 7.5.3, drugi pododstavek, 8.3.3, drugi pododstavek, 9.5.3, drugi pododstavek, 13.3.3, drugi pododstavek, in 14.3.3, prvi pododstavek, Priloge II, predlagane dodane besede „zahteve glede elementov“;

– v točki 10.6.1 Priloge II, dodano besedilo „ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 3 identifikacijsko številko le-tega“;

– v točki 11.7.1 Priloge II, dodano besedilo „ter v okviru odgovornosti priglašenega organa iz točke 4 identifikacijsko številko le-tega“;

– v točki 13.3.3, tretji pododstavek, Priloge II, dodani besedi „z vrednotenjem“;

– v točki 14.3.6 Priloge II, dodane besede „ali na zahtevo“ in „priglasitvenim organom“;

– v točki 14.4.4, drugi pododstavek, Priloge II, predlagano črtanje besed „bistvenih“ in „ali na predpisane pogoje uporabe instrumenta“.

V zvezi s členom 47 osnutka prenovljenega besedila se je razpravljalo, ali bi bilo treba seznam iz točk (a), (b), (c) in (d) iz tega člena označiti s sivo osenčeno pisavo, ki se ponavadi uporablja za vsebinske spremembe. Na eni strani sta pravni službi Evropskega parlamenta in Komisije menili, da zapis, ki je v tem členu uporabljen za nadomestitev prvotnega besedila odstavka 2 člena 16 Direktive 2004/22/ES z novim besedilom, ki je vzeto iz standardnih besedil, o katerih so se dogovorile vse tri institucije, dovolj dobro opisuje vsebinske spremembe, ki so predlagane za to določbo. Pravna služba Sveta pa je na drugi strani menila, da spremembe postopka ni mogoče ločiti od točk, na katere se ta postopek nanaša, in da je treba celotno besedilo člena 47, vključno z omenjenimi točkami, označiti s sivo osenčeno pisavo. Kljub temu so vse tri pravne službe menile, da je treba osnutek besedila, ki ga je pripravila Komisija za člen 47, razumeti tako, da je Komisija nameravala predlagati le, naj se sklic na regulativni postopek s pregledom iz odstavka 2 člena 16 Direktive 2004/22/ES nadomesti s prenosom pooblastil na Komisijo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 PDEU. V tem smislu so se vse tri pravne službe tudi sporazumele, da lahko zakonodajalec s prenovitvijo določi prenos pooblastil za namen spremembe prilog v zvezi s točkami (a), (b), (c) in (d) člena 47 ali se nasprotno odloči, da za eno ali več teh točk na Komisijo ne prenese pooblastil (s čimer je za omenjene spremembe treba uporabiti redni zakonodajni postopek) ali pa tej instituciji ali Svetu podeli izvedbena pooblastila v skladu s členom 291 PDEU in Uredbo (EU) št. 182/2011.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                               pravni svetovalec                               generalni direktor

(1)

Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


POSTOPEK

Naslov

Usklajevanje zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti merilnih instrumentov na trgu (Prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Datum predložitve EP

21.11.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Datum sprejetja

6.11.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Datum predložitve

9.1.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov