Förfarande : 2011/0353(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0376/2012

Ingivna texter :

A7-0376/2012

Debatter :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Omröstningar :

PV 05/02/2014 - 9.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0091

BETÄNKANDE     ***I
PDF 541kWORD 332k
09.01.2013
PE 488.064v03-00 A7-0376/2012

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Zuzana Roithová

(Omarbetning – artikel 87 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning)

(COM(2011)0769 – C7‑0422/2011 – 2011/0353(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0769),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0422/2011),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 28 mars 2012(1),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–   med beaktande av skrivelsen av den 6 november 2012 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0376/2012) och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Alla skyldigheter som åläggs ekonomiska aktörer genom detta direktiv bör tillämpas även vid distansförsäljning.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Om utfärdandet av en enda EU‑försäkran om överensstämmelse skulle kunna orsaka specifika problem på grund av denna enda EU-försäkrans komplexitet eller omfattning bör det finnas möjlighet att ersätta en sådan enda EU‑försäkran med en individuell EU‑försäkran om överensstämmelse för det särskilda mätinstrumentet.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser om att mätinstrument som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 2004/22/EG ska få tillhandahållas på marknaden och tas i bruk.

(46) Det är nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser som gör att de ekonomiska aktörerna inom rimlig tid har rätt att tillhandahålla och ta i bruk mätinstrument som redan har släppts ut på marknaden i enlighet med direktiv 2004/22/EG. De ekonomiska aktörerna bör kunna sälja lager av mätinstrument som redan befinner sig i distributionskedjan den dag då de nationella åtgärderna för införlivande av detta direktiv börjar tillämpas.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. underenhet: fysisk utrustning såsom den anges i de specifika bilagorna, som fungerar självständigt och som utgör ett mätinstrument tillsammans med andra underenheter med vilka den är kompatibel, eller ett mätinstrument med vilket den är kompatibel,

2. underenhet: fysisk utrustning såsom den anges i de instrumentspecifika bilagorna, som fungerar självständigt och som utgör ett mätinstrument tillsammans med andra underenheter med vilka den är kompatibel, eller ett mätinstrument med vilket den är kompatibel,

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. ibruktagande: den första användningen av ett instrument avsett för slutanvändaren för de ändamål för vilka den är avsedd,

7. ibruktagande: den första användningen av ett mätinstrument avsett för slutanvändaren för de ändamål för vilka den är avsedd,

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av ett mätinstrument på unionsmarknaden,

5. tillhandahållande på marknaden: leverans av ett mätinstrument för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. tillhandahållande på marknaden: leverans av ett mätinstrument för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

6. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av ett mätinstrument på unionsmarknaden,

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören,

12. ekonomisk aktör: en tillverkare, tillverkarens representant, en importör eller en distributör,

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14. harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 14.2 c i förordning (EU) nr [../..] [om europeisk standardisering],

14. harmoniserad standard: en standard enligt definitionen i artikel 14.2 c i förordning (EU) nr [../..] [om europeisk standardisering],

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det finns specifika bilagor med grundläggande krav för underenheter ska detta direktiv också tillämpas på sådana underenheter.

När det finns instrumentspecifika bilagor med grundläggande krav för underenheter ska detta direktiv också tillämpas på sådana underenheter.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Grundläggande krav och bedömning av överensstämmelse

Grundläggande krav

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Tillverkarna ska se till att mätinstrumenten är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av mätinstrumentens storlek eller art, se till att den erforderliga informationen lämnas på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

5. Tillverkarna ska se till att mätinstrumenten är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av mätinstrumentens storlek eller art, se till att den erforderliga informationen lämnas på förpackningen eller i ett medföljande dokument i enlighet med punkt 9.2 i bilaga I.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på mätinstrumentet eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

6. Tillverkarna ska på mätinstrumentet eller, om detta rimligen inte är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument i enlighet med punkt 9.2 i bilaga I, ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och postadress eller webbplatsadress – om en sådan finns – där de kan kontaktas. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att mätinstrumentet åtföljs av en bruksanvisning och information enligt punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

7. Tillverkarna ska se till att mätinstrumentet åtföljs av en bruksanvisning och information enligt punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten. Bruksanvisningen och säkerhetsinformationen samt all märkning ska vara tydlig, lättförståelig och begriplig.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress på mätinstrumentet eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument i enlighet med punkt 9.2 i bilaga I.

3. Importörerna ska på mätinstrumentet eller, om detta rimligen inte är möjligt, på förpackningen eller i ett medföljande dokument i enlighet med punkt 9.2 i bilaga I, ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och postadress eller webbplatsadress – om en sådan finns – där de kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att mätinstrumentet åtföljs av en bruksanvisning och information enligt punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

4. Importörerna ska se till att mätinstrumentet åtföljs av den nödvändiga dokumentationen och en bruksanvisning och information enligt punkt 9.3 i bilaga I på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och som bestämts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna ska se till att mätinstrument som lagligen släppts ut på marknaden före den [the date set out in the second subparagraph of Article 51(1)] kan tillhandahållas på marknaden av distributörer utan ytterligare produktkrav.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 13 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska på begäran identifiera följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna i tio år:

De ekonomiska aktörerna ska på begäran ange följande aktörer för marknadskontrollmyndigheterna i tio år:

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 13 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i första stycket i tio år efter att de har fått mätinstrumentet levererat och i tio år efter att de har levererat mätinstrumentet.

De ekonomiska aktörerna ska ge den information som avses i första stycket i tio år efter att de har fått mätinstrumentet levererat och i tio år efter att de har levererat mätinstrumentet. De ekonomiska aktörerna ska inte vara skyldiga att uppdatera den informationen efter det att leveransen har slutförts.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

De ekonomiska aktörernas skyldigheter beträffande produkter i lager

 

Medlemsstaterna ska se till att de ekonomiska aktörernas skyldigheter beträffande produkter som hålls i lager tillämpas i enlighet med artikel 50.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När ett normerande dokument uppfyller de krav som det omfattar och som föreskrivs i bilaga I och i de relevanta instrumentspecifika bilagorna får kommissionen

1. På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska kommissionen där så är lämpligt

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra hänvisningar till det normerande dokumentet .

Denna artikel utgår.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a) identifiera normerande dokument och i en förteckning ange de delar därav som uppfyller de krav som de täcker och som fastställs i bilaga I och i de relevanta instrumentspecifika bilagorna,

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en hänvisning till det normerande dokumentet.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 20 –   punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga III till beslut nr 768/2008/EG, innehålla de uppgifter som anges i de relevanta modulerna i bilaga II till detta direktiv och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där mätinstrumentet släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

2. EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga III till beslut nr 768/2008/EG, innehålla de uppgifter som anges i de relevanta modulerna i bilaga II till detta direktiv och regelbundet uppdateras. På begäran av marknadskontrollmyndigheterna ska den ekonomiska aktören tillhandahålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse i pappersform eller i elektronisk form och se till att den översätts till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där mätinstrumentet släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att mätinstrumentet överensstämmer med kraven.

4. Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att mätinstrumentet överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 22 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 ska i tillämpliga delar gälla den metrologiska tilläggsmärkningen.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med detta direktiv. Anmälan ska innehålla information om vilka slags mätinstrument respektive organ har utsetts för och, i tillämpliga fall, om de noggrannhetsklasser för mätinstrumenten, det mätområde, den mätteknik och alla de övriga egenskaper hos mätinstrumenten som begränsar anmälans räckvidd.

1. Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för kontroll av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 30.

1. Medlemsstaterna ska utse en enda anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för kontroll av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 30.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Anmälan ska innehålla detaljerade uppgifter om bedömningarna av överensstämmelse, modulerna för bedömning av överensstämmelse och de berörda mätinstrumenten samt ett relevant intyg om kompetens.

3. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilka slags mätinstrument respektive organ har utsetts för samt, i förekommande fall, uppgifter om de noggrannhetsklasser för mätinstrumenten, det mätområde, den mätteknik och alla de övriga egenskaper hos mätinstrumenten som begränsar anmälans räckvidd. Anmälan ska också innehålla detaljerade uppgifter om bedömningarna av överensstämmelse, modulerna för bedömning av överensstämmelse och de berörda mätinstrumenten samt ett relevant intyg om kompetens.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 41 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska årligen förse kommissionen med uppgifter om sina marknadskontrollmyndigheters verksamhet och om eventuella planer på och ökningar av marknadskontroller, inklusive tilldelning av mer resurser, effektivitetsökningar och uppbyggnad av den nödvändiga kapaciteten för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 41a

 

Marknadskontrollmyndigheternas finansiering

 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla sina marknadskontrollmyndigheter tillräckliga medel för att säkerställa att deras verksamhet blir samstämd och verkningsfull i hela unionen.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att ett mätinstrument som omfattas av detta direktiv utgör en risk för aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av mätinstrumentet omfattande alla de krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna.

1. Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 eller om de har tillräckliga skäl att anta att ett mätinstrument som omfattas av detta direktiv utgör en risk för aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av detta direktiv, ska de göra en utvärdering av mätinstrumentet omfattande alla de relevanta krav som fastställs i detta direktiv. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den tid som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av mätinstrumentet på sin nationella marknad, dra tillbaka mätinstrumentet från den marknaden eller återkalla det.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 42 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas mot det berörda mätinstrumentet.

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder, såsom avlägsnande från marknaden, utan dröjsmål vidtas mot det berörda mätinstrumentet.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 48 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 46 ska endast träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet inom en period på två månader från delgivningsdagen har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har underrättat kommissionen om att de inte tänker invända mot den delegerade akten. Fristen ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 47 ska endast träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet inom en period på två månader från delgivningsdagen har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har underrättat kommissionen om att de inte tänker invända mot den delegerade akten. Fristen ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas.

Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av märkningen. Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder för ekonomiska aktörers överträdelser av nationella bestämmelser som har utfärdats med tillämpning av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa påföljder tillämpas. Sådana påföljder kan omfatta straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 49 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

De påföljder som avses i första stycket ska vara effektiva, stå i proportion till hur allvarlig överträdelsen är och vara avskräckande.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 49 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den [the date set out in the second subparagraph of Article 51], och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt.

Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den [the date set out in the second subparagraph of Article 51], och alla senare ändringar som gäller dem så snart som möjligt. Kommissionen ska göra dessa bestämmelser tillgängliga för allmänheten genom att offentliggöra dem på internet.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [insert date2 years after adoption] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 och 50 och bilaga II. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [insert date – three years after adoption] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 och 50 och bilaga II. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska göra dessa texter tillgängliga för allmänheten genom att offentliggöra dem på internet.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 9 – led 9.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.2. Då mätinstrumentet är för litet eller har för känslig uppbyggnad för att de nödvändiga uppgifterna ska kunna anbringas, ska lämplig märkning finnas på den eventuella förpackningen och i den åtföljande dokumentation som krävs enligt bestämmelserna i detta direktiv.

9.2. Då mätinstrumentet är för litet eller har för känslig uppbyggnad för att de nödvändiga uppgifterna ska kunna anbringas, ska lämplig märkning finnas på den eventuella förpackningen eller i den åtföljande dokumentation som krävs enligt bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Bilaga II – del 2 – modul A2 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska genomföra eller låta genomföra instrumentkontroller med lämpliga intervaller som det själv fastställer för att kontrollera kvaliteten på interna instrumentkontroller med beaktande av bl.a. instrumentens tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av de färdiga mätinstrumenten, taget på plats av organet innan produkterna släppts ut på marknaden, ska undersökas och lämpliga provningar enligt de relevanta delarna av de harmoniserade standarderna och/eller de tekniska specifikationerna, eller likvärdiga provningar, ska genomföras för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv. Om dokument saknas, ska det berörda anmälda organet bestämma vilka provningar som ska utföras.

Ett ackrediterat internt organ eller ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska genomföra eller låta genomföra instrumentkontroller med lämpliga intervaller som det själv fastställer för att kontrollera kvaliteten på interna instrumentkontroller med beaktande av bl.a. instrumentens tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av de färdiga mätinstrumenten, taget på plats av organet innan produkterna släppts ut på marknaden, ska undersökas och lämpliga provningar enligt de relevanta delarna av de harmoniserade standarderna och/eller de tekniska specifikationerna, eller likvärdiga provningar, ska genomföras för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med de tillämpliga kraven i detta direktiv. Om dokument saknas, ska det berörda anmälda organet bestämma vilka provningar som ska utföras.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Bilaga II – del 5 – modul C2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska genomföra eller låta genomföra instrumentkontroller med lämpliga intervaller som det själv bestämmer för att kontrollera kvaliteten på interna instrumentkontroller, med beaktande av bl.a. instrumentens tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av de färdiga mätinstrumenten, taget på plats av det anmälda organet innan produkterna släppts ut på marknaden, ska undersökas och lämpliga provningar enligt de relevanta delarna av de harmoniserade standarderna, de normerande dokumenten och/eller de tekniska specifikationerna, eller likvärdiga provningar, ska genomföras för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med typen enligt EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

Ett ackrediterat internt organ eller ett anmält organ, som tillverkaren valt, ska genomföra eller låta genomföra instrumentkontroller med lämpliga intervaller som det själv fastställer för att kontrollera kvaliteten på interna instrumentkontroller med beaktande av bl.a. instrumentens tekniska komplexitet och produktionsmängden. Ett lämpligt stickprov av de färdiga mätinstrumenten, taget på plats av det anmälda organet innan produkterna släppts ut på marknaden, ska undersökas och lämpliga provningar enligt de relevanta delarna av de harmoniserade standarderna, de normerande dokumenten och/eller de tekniska specifikationerna, eller likvärdiga provningar, ska genomföras för att kontrollera att instrumenten överensstämmer med typen enligt EU-typintyget och uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv.

(1)

EUT C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)

EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Bakgrund

Detta betänkande innehåller ändringar till ett förslag från kommissionen om omarbetning av direktiv 2004/22/EG om harmonisering av medlemsstaternas lagar avseende mätinstrument. Förslaget lades fram i november 2011 inom ramen för genomförandet av den nya lagstiftningsramen, som antogs 2008 som det s.k. varupaketet, vilket omfattar de kompletterande rättsakterna beslut nr 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG och förordning nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Det föreliggande förslaget ingår i ett paket med förslag som anpassar nio olika produktdirektiv till den nya lagstiftningsramen.

Det befintliga direktivet 2004/22/EG om mätinstrument innehåller väsentliga krav och anger lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse som tillverkare måste tillämpa för att visa att deras produkter överensstämmer med dessa väsentliga krav innan de görs tillgängliga på EU-marknaden.

Den nya lagstiftningsramen antogs för att åtgärda brister i befintlig unionslagstiftning om harmonisering i unionen i syfte att fullborda den inre marknaden, med rättvis konkurrens och säkra produkter. EU-harmoniseringen har genomförts och verkställts ojämnt i medlemsstaterna, vilket tillsammans med de komplicerade reglerna har gjort det allt svårare för både ekonomiska aktörer och myndigheter att tolka och tillämpa lagstiftningen korrekt, vilket i sin tur har lett till ojämlika konkurrensvillkor, men även till att osäkra produkter har släppts ut på marknaden. ”Varupaketet” erbjuder en övergripande ram för en rationalisering av produktlagstiftningen som gör denna enhetligare och lättare att förstå för såväl ekonomiska aktörer som marknadskontrollmyndigheter.

Bestämmelserna om den nya lagstiftningsramen är dock inte direkt tillämpliga. För att man ska vara säker på att alla ekonomiska sektorer som omfattas av unionslagstiftningen om harmonisering drar nytta av förbättringarna av den nya lagstiftningsramen måste bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG integreras i den befintliga produktlagstiftningen.

Efter att kommissionen 2008 antog de rättsliga ramarna för den nya lagstiftningsramen har den inlett en process för att utvärdera EU:s harmoniserade produktlagstiftning, med målet att kartlägga vilka rättsakter som måste ses över för att den nya lagstiftningsramen ska kunna genomföras.

Ett antal direktiv har redan ringats in i denna utvärderingsprocess och kommer att behöva revideras inom tre till fem år på grund av översynsklausuler eller av sektorsspecifika skäl (behov att klargöra tillämpningsområdet, uppdatera skyddskraven osv.). Den allra största delen av EU:s befintliga produktlagstiftning kommer att behöva ändras av dessa skäl, och varje rättsakt kommer att behandlas separat i enlighet med kommissionens arbetsprogram.

De nio förslagen i paketet från november 2011, däribland direktiv 2004/22/EG, ingår inte i den ovannämnda gruppen produktdirektiv utan har befunnits vara lämpliga att anpassas till den nya lagstiftningsramen på grund av sin gemensamma struktur. De sektorer som omfattas av direktiven är alla mycket viktiga industrisektorer som är utsatta för hård internationell konkurrens, och man har gjort bedömningen att dessa industribranscher kommer att dra nytta av förenklingen och gynnas av rättvisa konkurrensvillkor för de europeiska företag som den nya lagstiftningsramen riktar sig mot.

Ändringarna av direktivet gäller definitionerna, de ekonomiska aktörernas skyldigheter, den presumtion om överensstämmelse som harmoniserade standarder ger, försäkran om överensstämmelse, CE-märkningen, de anmälda organen, skyddsklausulförfarandet och förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

Avsikten med förslaget begränsades till en ren anpassning till de övergripande bestämmelserna i beslut nr 768/2008/EG och till de nya begrepp som infördes med Lissabonfördraget, däribland nya regler om kommittéförfarandet.

Förfarande

Anpassningen till beslut nr 768/95/EG kräver flera innehållsliga ändringar av bestämmelserna i detta direktiv. I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 har man valt att ändra texten genom omarbetning.

I enlighet med artikel 87 i Europaparlamentets arbetsordning har utskottet med ansvar för rättsliga frågor behandlat förslaget på grundval av rapporterna från den rådgivande gruppen (Europaparlamentets, rådets och kommissionens rättstjänster) och kommit fram till att det inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller identifierats av den rådgivande gruppen.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ser denna anpassning av nio produktdirektiv till den nya lagstiftningsramen som ett viktigt steg på vägen mot fullbordandet av EU:s inre marknad.

Med den nya lagstiftningsramen införs ett förenklat produktregelverk, och det skapas förutsättningar för ett mer konsekvent genomförande av tekniska normer. Detta kommer att bidra till att förbättra den inre marknadens funktionssätt, genom att likabehandling av bristfälliga produkter och ekonomiska aktörer garanteras, liksom lika bedömning av anmälda organ på hela EU-marknaden.

Föredraganden anser att en anpassning av de nio produktdirektiven till den nya lagstiftningsramen kommer att stärka både producenternas och konsumenternas förtroende tack vare att de ekonomiska aktörernas skyldigheter klargörs och medlemsstaternas myndigheter får bättre verktyg för att genomföra marknadskontroller, vilket sammantaget leder till en minskning av de bristfälliga och osäkra produkterna på marknaden.

Kommissionens förslag i anpassningspaketet bygger på breda samråd med de berörda parterna, däribland flera hundra små och medelstora företag, och på deras erfarenheter av varupaketet, något som föredraganden uppskattar mycket.

Föredraganden stöder kommissionens allmänna avsikt att hålla sig till en ren anpassning av de nio produktdirektiven till de övergripande åtgärderna i beslut nr 768/2008, men vill ändå föreslå några ändringar av direktiv 2004/22/EG om mätinstrument för ytterligare klargöranden och strukturanpassningar med följande syften:

1. Vidare anpassning av direktivet till den nya lagstiftningsramen och ett tydligt rättsläge

Föredraganden anser att det är viktigt att det föreslagna direktivet ändras på ett antal punkter så att man uppnår större konsekvens med den terminologi som används i beslut nr 768/2008/EG och blir av med eventuella inkonsekvenser i texten vilka annars skulle kunna skapa oklarhet i rättsligt hänseende.

Det är också viktigt att klargöra rättsläget för produkter som lagligen släpptes ut på marknaden i enlighet med det nuvarande direktivet, innan det nya direktivet börjat gälla, men som fortfarande hålls i lager. Det bör betonas att EU-lagstiftningen inte har någon retroaktiv verkan, och det bör framgå klart att sådana produkter fortfarande får tillhandahållas på marknaden, även efter att det nya direktivet börjat gälla.

Vidare anser föredraganden att kommissionen bör vara skyldig att på internet offentliggöra de nationella bestämmelserna från det införlivade direktivet och relevanta påföljder (öppenhetsprincipen).

2. Starkare konsumentskydd

Den nya lagstiftningsramen bidrar till att öka konsumenternas förtroende för den inre marknaden. Därför rör ett antal av ändringarna också föredragandens mål att till fullo utnyttja de bestämmelser i den nya lagstiftningsramen som handlar om konsumentskydd. Sålunda ger vissa ändringsförslag det nya direktivet ett bredare tillämpningsområde, så att fler situationer omfattas av de väsentliga skyddskraven, i och med att även användning som rimligen kan förutses ska beaktas under utformningen av produkten (jfr artikel 16 om allmänna krav i förordning (EG) nr 765/2008). Konsumentskyddet skulle också stärkas genom att det preciseras att bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter och etiketter måste vara tydliga och lättbegripliga.

3. Minskad byråkrati

Den nya lagstiftningsramen bör bidra till att förbättra den fria rörligheten för varor inom EU. En betungande byråkrati skulle dock hämma det fria flödet av varor. Föredraganden har därför nagelfarit det föreslagna direktivet för att hitta ställen där byråkratin kan skäras ner. Sålunda föreslås i betänkandet att de nuvarande förfarandena ska moderniseras genom att EU försäkran om överensstämmelse förutom i pappersform ska kunna lämnas även elektroniskt. Byråkratin minskas också för de ekonomiska aktörerna när det gäller identifieringen av föregående ekonomiska aktörer i leveranskedjan.

Som sagts ovan stöder föredraganden en förenkling och modernisering av förfarandena inom den nya lagstiftningsramen, men vill samtidigt understryka att det kan behövas flexibilitet beträffande vissa skyldigheter som skapas genom den nya ramen. Exempelvis föreslås ett undantag till regeln om ”en enda EU-försäkran om överensstämmelse” för fall där ett enda dokument orsakar specifika problem på grund av dess komplexitet eller omfattning. Här bör det vara möjligt att tillhandahålla varje berörd försäkran om överensstämmelse separat.

Det ges utrymme för en större flexibilitet när det gäller en enda EU-försäkran om överensstämmelse, vilket liksom regeln som kommer från artikel 5 i beslutet kompletteras med ett undantag för fall som skapar specifika problem på grund av sin komplexitet och omfattning.

4. Bättre marknadskontroll för våra produkter

Föredraganden är medveten om att det kommer en ny förordning om marknadskontroll, som håller på att förberedas av kommissionen, men de sista ändringarna fokuserar ändå på att säkerställa en högre nivå på marknadskontrollen för produkter. I detta syfte föreslår föredraganden att marknadskontrollen skärps vid distansförsäljning genom att det säkerställs att all relevant information som krävs uppges även vid elektronisk handel, att det införs ett krav på att medlemsstaterna årligen ska förse kommissionen med uppgifter om sin marknadskontrollverksamhet samt att medlemsstaterna ska uppmanas att tillhandahålla sina marknadskontrollmyndigheter tillräckliga medel. Slutligen betonar föredraganden att medlemsstaterna måste vidta lämpliga åtgärder mot otillbörlig användning av CE märkning.

Föredraganden har även gjort strukturella ändringar i texten. För att tydliggöra att tillverkare har rätt att använda ackrediterade interna organ för bedömning av överensstämmelse enligt modulerna A1, A2, C1 och Ca2, som introducerades genom beslut 768/2008/EG och som har tillämpas av tillverkar av mätinstrument sedan dess är den denna rätt uttryckligen infogad i texten till bilaga 2, del 2 och del 5.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 8 oktober 2012

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument

COM(2011)0769 av den 21 november 2011 – 2011/0353(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13 februari, 24 maj and 5 juli 2012 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att omarbeta Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument, och gruppen konstaterade enhälligt följande.

1) När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad som föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2) I texten i förslaget till omarbetning borde följande ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att markera ändringar av sakinnehållet:

– I artikel 17 första stycket: förslaget att stryka texten ”medlemsstaten eller”, som för närvarande ingår i artikel 16.3 första stycket i direktiv 2004/22/EG.

– I artikel 43.4: förslaget att ersätta det avslutande textavsnittet ”efter samråd med berörda parter, snarast möjligt ta upp frågan i den relevanta kommitté som avses i artikel 14 eller 15” med texten ”tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 17”.

– Hela texten i artikel 46.2.

– I artikel 51.1 första stycket: texten ”artiklarna 4.5–4.22, 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 22, 23.1, 23.3, 23.5, 23.6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 och 50 och bilaga II” och hela den sista meningen, som har följande lydelse: ”De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv”.

– I artikel 51.1 andra stycket: texten ”från och med den [day after the date set out in the first subparagraph]”.

– I punkterna 2.2, 3.3 andra stycket tredje strecksatsen, 7.2, 9.2, 11.2 första stycket och 12.2 första stycket i bilaga II: texten ”Den tekniska dokumentationen ska innehålla de tillämpliga kraven”.

– I punkterna 3.3 andra stycket tredje strecksatsen, 7.2, 9.2, 11.2 första stycket, 12.2 första stycket och 14.4.2 andra stycket tredje strecksatsen i bilaga II: texten ”och innehålla en tillfredställande analys och bedömning av riskerna”.

– I punkterna 2.4 första stycket, 3.3 tredje stycket andra strecksatsen, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 5.3 första stycket, 6.3.3 andra stycket, 7.5.3 andra stycket, 8.3.3 andra stycket, 9.5.3 andra stycket, 10.4.1 första stycket, 10.5.2, 11.5.1, 11.6.3, 12.4 första stycket, 13.3.2 tredje stycket andra strecksatsen, 13.3.3 andra stycket, 14.3.3 första stycket och 14.4.2 andra stycket fjärde strecksatsen i bilaga II: förslaget att införa texten ”och/eller tekniska specifikation” eller ”och/eller tekniska specifikationer”.

– I punkt 3.8 i bilaga II: förslaget att stryka texten ”eller villkoren för intygets giltighet”.

– I punkterna 3.9 första stycket, 14.3.6 och 14.4.5 i bilaga II: texten ”underrätta sina anmälande myndigheter”.

– I punkt 3.9 tredje stycket i bilaga II: förslaget att införa texten förvara en kopia av EUtypintyget med bilagor och tillägg”.

– I punkt 5.1 i bilaga II: förslaget att införa texten ”på eget ansvar”.

– I punkterna 6.3.3 andra stycket, 7.5.3 andra stycket, 8.3.3 andra stycket, 9.5.3 andra stycket, 13.3.3 andra stycket och 14.3.3 första stycket i bilaga II: förslaget att i den engelska språkversionen införa texten ”the elements of”.

– I punkt 10.6.1 i bilaga II: införandet av texten ”under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 3, organets identifikationsnummer”.

– I punkt 11.7.1 i bilaga II: införandet av texten ”under ansvar av det anmälda organ som avses i punkt 4, organets identifikationsnummer”.

– I punkt 13.3.3 tredje stycket i bilaga II: införande av texten ”as an assessor” i den engelska språkversionen.

– I punkt 14.3.6 i bilaga II: införandet av texten ”på begäran” och ”de anmälande myndigheterna”.

– I punkt 14.4.4 andra stycket i bilaga II: förslaget att stryka texten ”genomgripande” och ”eller de användningsvillkor som föreskrivs för mätinstrumentet”.

När det gäller artikel 47 i förslaget till omarbetning diskuterades det huruvida listan över leden a, b, c och d i den artikeln borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett används för att markera ändringar av sakinnehållet. Europaparlamentets och kommissionens juridiska avdelningar ansåg, å sin sida, att den presentation som användes i den artikeln för att markera att den ursprungliga lydelsen av artikel 16.2 i direktiv 2004/22/EG ersatts av en ny lydelse, som hämtats från standardtexter som överenskommits mellan de tre institutionerna, i  tillräckligt stor utsträckning beskriver den ändring av sakinnehållet som föreslagits för den bestämmelsen. Rådets juridiska avdelning ansåg emellertid att ändringen av förfarandet inte kan skiljas från de led som förfarandet relaterar till och att hela texten i artikel 47, inklusive de fyra ovannämnda leden, därför borde ha markerats med gråskuggning. De tre juridiska avdelningarna var dock överens om att kommissionens föreslagna text till artikel 47 bara borde tolkas som ett försök från kommissionens sida att föreslå att hänvisningen till det föreskrivande förfarandet med kontroll, vilket för närvarande ingår i artikel 16.2 i direktiv 2004/22/EG, skulle ersättas med en delegering till kommissionen av befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. I detta hänseende var de tre juridiska avdelningarna också överens om att lagstiftaren, som ett led i omarbetningen, kunde fastställa en delegering av befogenheter i syfte att ändra bilagorna när det gäller leden a, b, c och d i artikel 47. Alternativt kunde lagstiftaren välja att – när det gäller ett eller flera av dessa led – inte delegera sina befogenheter till kommissionen (och därigenom göra så att det ordinarie lagstiftningsförfarandet blir tillämpligt på de berörda ändringsförslagen) eller att överföra genomförandebefogenheter till den institutionen eller till rådet i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget och förordning (EU) nr 182/2011.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera                                             H. Legal                                        L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                                    Juridisk rådgivare                          Generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning)

Referensnummer

COM(2011)0769 – C7-0422/2011 – 2011/0353(COD)

Framläggande för parlamentet

21.11.2011

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

30.11.2011

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

30.11.2011

JURI

30.11.2011

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.12.2011

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Zuzana Roithová

29.11.2011

 

 

 

Behandling i utskott

9.1.2012

28.2.2012

31.5.2012

10.7.2012

Antagande

6.11.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Konstantinos Poupakis, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jürgen Creutzmann, Marielle Gallo, María Irigoyen Pérez, Kyriacos Triantaphyllides

Ingivande

15.11.2012

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy