BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning)

15.11.2012 - (COM(2011)0827 – C7‑0458/2011 – 2011/0391(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Giommaria Uggias
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 87)


Procedure : 2011/0391(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0379/2012
Indgivne tekster :
A7-0379/2012
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning)

(COM(2011)0827 – C7‑0458/2011 – 2011/0391(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0827),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0458/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 2012[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 18. juli 2012[2],

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[3],

–   der henviser til skrivelse af 9. maj 2012 fra Retsudvalget til Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0379/2012),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Det system, der er indført i 1993 med henblik på at tildele slots, sikrer ikke en optimal tildeling og udnyttelse af slots og dermed af lufthavnens kapacitet. Den stigende overbelastning af lufthavne og den begrænsede udvikling af større nye lufthavnsinfrastrukturer gør slots til en mangelvare. Adgangen til slots har afgørende betydning for udøvelsen af lufttransportydelser og opretholdelsen af en reel konkurrence. Til dette formål kan tildelingen og udnyttelsen af slots effektiviseres ved at indføre markedsbaserede mekanismer, garantere, at ikke-udnyttede slots stilles til rådighed for interesserede luftfartsselskaber hurtigst muligt og på en gennemsigtig måde, og styrke systemets grundprincipper, hvad angår tildeling, forvaltning og udnyttelse af slots. Skønt hævdvundne rettigheder til slots opfylder luftfartsselskabernes behov for stabile fartplaner, kunne det samtidig i forbindelse med den kommende evaluering af den nugældende forordnings anvendelse overvejes gradvist at indføre andre markedsbaserede mekanismer såsom tilbagetrækning af hævdvundne rettigheder til slots og efterfølgende tildeling af disse efter auktion.

(4) Det system, der er indført i 1993 med henblik på at tildele slots, sikrer ikke en optimal tildeling og udnyttelse af slots og dermed af lufthavnens kapacitet. Den stigende overbelastning af lufthavne og den begrænsede udvikling af større nye lufthavnsinfrastrukturer gør slots til en mangelvare. Adgangen til slots har afgørende betydning for udøvelsen af lufttransportydelser og opretholdelsen af en reel konkurrence. Til dette formål kan tildelingen og udnyttelsen af slots effektiviseres ved at indføre mekanismer til handel med slots, garantere, at ikke-udnyttede slots stilles til rådighed for interesserede luftfartsselskaber hurtigst muligt og på en gennemsigtig måde, og styrke systemets grundprincipper, hvad angår tildeling, forvaltning og udnyttelse af slots. Derudover er det vigtigt, at adgang til hovedlufthavne fra regionale lufthavne opretholdes, hvor sådanne ruter er afgørende vigtige for den pågældende regions økonomi. Derfor må bekymringerne med hensyn til en effektiv tildeling af slots fortsat holdes op imod behovet for at beskytte eksterne fordele, der er forbundet med lufttransportydelser, og navnlig den værdi, de skaber for de europæiske regioner.

Begrundelse

Primær bortauktionering af slots og ligeledes til en vis grad sekundær handel med slots ville være til fordel for de større luftfartsselskaber og ville begunstige mere rentable langdistanceruter. Indtil kapacitetsproblemet løses på en mere detaljeret måde, vil dette uundgåeligt ske på bekostning af de europæiske regioners adgang til hovedlufthavne og økonomiske centre.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Tildelingen af slots i de overbelastede lufthavne bør fortsat være baseret på neutrale og gennemsigtige regler, der ikke indebærer nogen forskelsbehandling.

(6) Tildelingen af slots i de overbelastede lufthavne skal fortsat være baseret på neutrale og gennemsigtige regler, der ikke indebærer nogen forskelsbehandling.

Ændringsforslag3

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Der bør ikke længere gives prioritet til et luftfartsselskab, der anmoder om en slotserie i en lufthavn til en ruteflyvning med passagerer uden mellemlanding mellem denne lufthavn og en regional lufthavn, hvis der allerede er taget højde for denne situation med den prioritet, som er tillagt et luftfartsselskab, der anmoder om en slotserie til en ruteflyvning med passagerer uden mellemlanding mellem to lufthavne i Unionen.

udgår

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Ligeledes bør situationer undgås, hvor fordelene ved en liberalisering bliver ulige fordelt, og der opstår konkurrenceforvridning som følge af manglen på disponible slots.

(12) Ligeledes er det nødvendigt at undgå situationer, hvor fordelene ved en liberalisering bliver ulige fordelt, og der opstår konkurrenceforvridning som følge af manglen på disponible slots.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Chartertrafik bidrager til regional samhørighed og konkurrenceevne. Når luftfartsselskaber regelmæssigt har brugt slots til denne form for transport i en lufthavn, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde, selv hvor disse slots ikke altid omfatter de samme ruter, bør anmodninger om fortsat anvendelse af sådanne slots prioriteres.

Begrundelse

Chartertrafik spiller en rolle i etableringen af forbindelser til og fra de mindre tilgængelige regioner i Europa og bidrager dermed til udviklingen af disse, og dette bør anerkendes.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De fremskridt, der er opnået i forbindelse med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, har stor indflydelse på slottildelingsprocessen. En ajourføring af reglerne for tildeling af slots er påkrævet som følge af indførelsen af præstationsordninger, hvorved lufthavnene, luftfartstjenesteudøverne og luftrumsbrugerne pålægges regler for overvågning og forbedring af præstationerne, og som følge af netforvalterfunktionen, der bygger på oprettelsen af et europæisk rutenet og en central styring af lufttrafikken. Der er derfor behov for at oprette en passende ramme, som åbner mulighed for at inddrage netforvalteren, præstationsvurderingsorganet og de nationale tilsynsmyndigheder i den procedure, hvormed lufthavnskapaciteten og koordineringsparametre fastsættes. Der bør også oprettes en ny kategori af lufthavne af interesse for dette net med henblik på at øge nettets reaktionsmuligheder i krisesituationer.

udgår

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) En bedre koordinering mellem flyveplaner og slots bør sikres for at udnytte lufthavnskapaciteten bedre og forbedre flyvningernes punktlighed.

(14) Med henblik på at optimere lufthavnenes disponible kapacitet må der fastlægges procedurer, der tager sigte på at forbedre sammenhængen mellem lufthavnenes slots og flyveplaner.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Den medlemsstat, der er ansvarlig for den fartplansformidlede eller koordinerede lufthavn, bør sikre, at der udnævnes en fartplansformidler eller en koordinator, hvis neutralitet der ikke må herske nogen tvivl om. Til dette formål bør koordinatorers rolle styrkes. Koordinatoren bør derfor sikres juridisk, organisatorisk, beslutningsmæssig og finansiel uafhængighed i forhold til alle interesserede parter, medlemsstaten og organer, der er afhængige af denne stat. For at undgå, at koordinatorens aktiviteter påvirkes af mangel på personalemæssige, tekniske eller finansielle ressourcer, bør medlemsstaten sørge for, at koordinatoren får tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine opgaver.

(15) Den medlemsstat, der er ansvarlig for den fartplansformidlede eller koordinerede lufthavn, bør sikre, at der udnævnes en fartplansformidler eller en koordinator, hvis neutralitet der ikke må herske nogen tvivl om. Til dette formål bør koordinatorers og fartplansformidleres rolle styrkes. Koordinatoren bør derfor sikres juridisk, organisatorisk, beslutningsmæssig og finansiel uafhængighed i forhold til alle interesserede parter, medlemsstaten og organer, der er afhængige af denne stat. For at undgå, at koordinatorens og fartplansformidlerens aktiviteter påvirkes af mangel på personalemæssige, tekniske eller finansielle ressourcer, bør medlemsstaten sørge for, at koordinatoren får tilstrækkelige ressourcer til at udføre sine opgaver.

Begrundelse

Med henblik på oprettelsen af en europæisk koordinator forekommer det hensigtsmæssigt at tydeliggøre og styrke koordinatorernes og fartplansformidlernes rolle. Desuden vil et bedre samspil mellem disse aktører muliggøre en bedre forståelse for oprettelsen af en koordinator på europæisk plan.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Luftfartsselskaberne bør pålægges yderligere forpligtelser til at indsende oplysninger til koordinatoren. Der bør indføres yderligere sanktioner i tilfælde af, at oplysninger ikke forelægges, eller at fejlagtige eller misvisende oplysninger forelægges. Luftfartsselskaberne bør for de lufthavne, der indgår i nettet, forpligtes til at meddele deres flyveintentioner eller andre relevante oplysninger, som koordinatoren eller fartplansformidleren anmoder om.

(16) Luftfartsselskaberne bør pålægges yderligere forpligtelser til at indsende oplysninger til koordinatoren og fartplansformidleren. Der bør indføres yderligere sanktioner i tilfælde af, at oplysninger ikke forelægges, eller at fejlagtige eller misvisende oplysninger forelægges. Luftfartsselskaberne bør for andre lufthavne, der ikke har nogen særlig status, forpligtes til at meddele deres flyveintentioner eller andre relevante oplysninger, som koordinatoren eller fartplansformidleren anmoder om.

Begrundelse

Med henblik på oprettelsen af en europæisk koordinator forekommer det hensigtsmæssigt at tydeliggøre og styrke koordinatorernes og fartplansformidlernes rolle. Desuden vil et bedre samspil mellem disse aktører muliggøre en bedre forståelse for oprettelsen af en koordinator på europæisk plan.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Unionen bør lette samarbejdet mellem koordinatorerne og fartplansformidlerne, så de får mulighed for at udveksle god praksis med henblik på at etablere en europæisk kooridnator på dette rette tidspunkt.

(17) Unionen bør lette samarbejdet mellem koordinatorerne og fartplansformidlerne, så de får mulighed for at udveksle god praksis med henblik på at etablere en fælles koordinator på europæisk plan på dette rette tidspunkt under hensyn til de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Begrundelse

Vi kan støtte tanken om en fælles koordinator på europæisk plan, men det er en proces, der kræver tid. Først efter den fuldstændige gennemførelse af det fælles europæiske luftrum vil det være muligt at etablere en sådan koordinator.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Beslutningen om at koordinere en lufthavn bør træffes på grundlag af objektive kriterier af den medlemsstat, der er ansvarlig for lufthavnen. På baggrund af de fremskridt, der er opnået med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og netforvalterfunktionen, bør metoderne til evaluering af lufthavnes kapacitet tilnærmes for at sikre, at det europæiske lufttrafikstyringsnet kommer til at fungere bedre.

(19) Beslutningen om at koordinere en lufthavn bør træffes på grundlag af objektive kriterier af den medlemsstat, der er ansvarlig for lufthavnen. På baggrund af de fremskridt, der er opnået med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum, med gennemførelsen af de funktionelle luftrumsblokke og med netforvalterfunktionen, bør metoderne til evaluering af lufthavnes kapacitet tilnærmes for at sikre, at det europæiske lufttrafikstyringsnet kommer til at fungere bedre.

Begrundelse

De funktionelle luftrumsblokke tjener til at nå op på den nødvendige kapacitet og effektivitet for lufttrafikstyringsnettet i det fælles europæiske luftrum.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) En slotseries gyldighedsperiode bør begrænses til den fartplansæson, som serien er tildelt for. Forrang med henblik på at få tildelt en slotserie, også hidtidigt udnyttede, bør affødes af koordinatorens tildeling eller bekræftelse.

udgår

Begrundelse

De hidtidigt udnyttede slots opnås ikke via tildeling, men via tidligere udnyttelse af slots i henhold til forordningen. Koordinatoren bør kun gennemføre juridisk definerede regler.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Ikrafttrædelsen af denne forordning bør ikke gå ud over forbindelserne mellem regionale lufthavne og storlufthavne. Det vil derfor være nyttigt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at de europæiske regioner, herunder randområderegioner, regioner i den yderste periferi og øregioner, luftfartsmæssigt knyttes til de europæiske storlufthavne og dermed til det internationale lufttrafiknet.

Begrundelse

Der hersker begrundet frygt for, at de luftfartsselskaber, der har slots i storlufthavne, i overvejende grad vil benytte dem til langdistanceflyvninger. Dette ville ske på bekostning af de europæiske randområder, som ville se sig afskåret fra resten af det internationale luftfartsnet.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at give luftfartsselskaberne mulighed for at tilpasse sig til pludseligt opståede krisesituationer, f.eks. et markant fald i trafikken eller en økonomisk krise der påvirker luftfartsselskabernes aktiviteter i alvorlig grad, og som øver indflydelse i en stor del af fartplansæsonen, bør Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger med henblik på at sikre sammenhæng i de foranstaltninger, der vil skulle træffes i de koordinerede lufthavne. Disse foranstaltninger bør give luftfartsselskaberne mulighed for at bevare deres forrang ved tildelingen af samme slotserier i den efterfølgende fartplansæson, selv om tærsklen på 85 % ikke er nået.

(24) For at give luftfartsselskaberne mulighed for at tilpasse sig til pludseligt opståede krisesituationer, f.eks. et markant fald i trafikken eller en økonomisk krise der påvirker luftfartsselskabernes aktiviteter i alvorlig grad, og som øver indflydelse i en stor del af fartplansæsonen, bør Kommissionen have mulighed for at vedtage hasteforanstaltninger med henblik på at sikre sammenhæng i de foranstaltninger, der vil skulle træffes i de koordinerede lufthavne. Disse foranstaltninger bør give luftfartsselskaberne mulighed for at bevare deres forrang ved tildelingen af samme slotserier i den efterfølgende fartplansæson, selv om tærsklen på 80 % ikke er nået.

Begrundelse

Ændringen af den globalt accepterede Use-it or Lose-it-regel (brugspligt) på 80-20 til 85-15 vil fratage luftfartsselskaberne muligheden for at klare uforudsete hændelser, som ligger uden for deres kontrol (vejrlig, ATC-forsinkelser, tekniske problemer osv.), som kan tvinge dem til at aflyse flyvninger. Det er tilrådeligt, at den nuværende situation på dette område opretholdes.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Denne forordning bør tage hensyn til forretningsflyvnings og charterflyvnings behov for fleksibilitet i form af ikke-planlagte flyvninger, navnlig eftersom de relevante operatører ikke har mulighed for at etablere en portefølje af slots baseret på hidtidigt udnyttede slots.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Koordinationsudvalgets rolle bør styrkes på to områder. Dels bør netforvalteren, præstationsvurderingsorganet og den nationale tilsynsmyndighed opfordres til at følge udvalgets møder. Dels kunne udvalget som led i sine opgaver fremlægge forslag til eller rådgive koordinatoren og/eller medlemsstaten om alle spørgsmål vedrørende lufthavnskapaciteten, især hvad angår gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og det europæiske lufttrafikstyringsnets drift. Udvalget bør også kunne afgive udtalelse til præstationsvurderingsorganet og den nationale tilsynsmyndighed om forbindelsen mellem koordineringsparametrene og de centrale præstationsindikatorer, der foreslås luftfartstjenesteudøverne.

udgår

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) Erfaringen viser, at et stort antal slots returneres til puljen for sent til, at det giver mening at fordele dem på ny. Derfor bør lufthavnens forvaltningsorgan tilskyndes til at benytte lufthavnsafgiftsordningen til at modvirke en sådan adfærd. Lufthavnens forvaltningsorgans anvendelse af denne ordning bør dog ikke afskrække nytilkomne luftfartsselskaber på markedet eller hindre luftfartsselskaberne i at udvikle tjenester.

(26) Erfaringen viser, at et stort antal slots returneres til puljen for sent til, at det giver mening at fordele dem på ny. Derfor bør lufthavnens forvaltningsorgan tilskyndes til at benytte systemer med finansielle instrumenter og til i høj grad at styrke den gældende sanktionsordning med henblik på at modvirke en sådan adfærd fra luftfartsselskabernes side. Lufthavnens forvaltningsorgans anvendelse af disse ordninger bør dog ikke afskrække nytilkomne luftfartsselskaber på markedet eller hindre luftfartsselskaberne i at udvikle tjenester.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) For at øge lufthavnskapaciteten bør denne forordning dække muligheden for, at medlemsstaterne kan bruge overskuddet fra salg af slots i forbindelse med sekundær handel til at optimere flytrafikken og udvikle ny infrastruktur.

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger via en ny betragtning den mulighed, som ordføreren indførte, for, at overskuddet fra handel med slots bruges til at forbedre og øge lufthavnskapaciteten.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Anvendelsen af denne forordning bør ikke berøre traktatens konkurrenceregler, særlig artikel 101, 102 og 106.

(28) Anvendelsen af denne forordning ikke berøre traktatens konkurrenceregler, særlig artikel 101, 102 og 106.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, med hensyn til at præcisere metoderne til analyse af kapaciteten og efterspørgslen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(30) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a) Kommissionen bør efter at have foretaget høringer, herunder på ekspertniveau, udarbejde en undersøgelsesrapport om kapacitet og efterspørgsel, som skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet senest et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "slot": en tilladelse givet af en koordinator i medfør af denne forordning til at benytte hele den til afvikling af en flyvning nødvendige lufthavnsinfrastruktur i en koordineret lufthavn på en given dag og på et givet tidspunkt til landing eller afgang som tildelt af en koordinator i henhold til denne forordning

1) "slot": en tilladelse givet af en koordinator til et luftfartsselskab i medfør af denne forordning til at benytte hele den til afvikling af en flyvning nødvendige lufthavnsinfrastruktur i en koordineret lufthavn på givne datoer og givne tidspunkter til landing eller afgang som tildelt af en koordinator i henhold til denne forordning

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et luftfartsselskab, der anmoder om en slotserie til en ruteflyvning med passagerer uden mellemlanding mellem to af Unionens lufthavne, hvor højst to andre luftfartsselskaber opererer samme ruteflyvning uden mellemlanding mellem disse lufthavne den pågældende dag, og som, hvis anmodningen imødekommes, stadig ville have under ni slots i den pågældende lufthavn på den pågældende dag til den pågældende flyvning uden mellemlanding.

udgår

Begrundelse

Status som nyankommende sigter mod fremkomsten af en fri og loyal konkurrence på det europæiske marked. Hvis der for de europæiske ruter fastsættes en specifik regel om det maksimale antal slots, et luftfartsselskab kan være i besiddelse af, hvis det skal nyde godt af en status som nytilkommen, svarer det til, at visse luftfartsselskaber favoriseres. For at undgå denne konkurrenceforvridning er det derfor hensigtsmæssigt at fastsætte ens regler, uanset om flyvningerne foretages på en europæisk rute eller på en international rute.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6) "gruppe luftfartsselskaber": to eller flere luftfartsselskaber, som sammen udfører fælles operationer, franchiseoperationer eller anvender fælles rutenummer med henblik på at drive en specifik flyvning

6) "gruppe luftfartsselskaber": to eller flere luftfartsselskaber, som sammen udfører fælles operationer, franchiseoperationer eller fælles rutenummer eller et konsortium, når der er tale om charteroperatører, med henblik på at udnytte et specifikt slot

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at charteroperatører og operatører inden for forretningsflyvning kan drage fordel af de samme fordele, som de nye regler medfører, som ruteflyoperatører.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9) "lufthavn, der indgår i nettet": en lufthavn, som ikke er overbelastet, men som i tilfælde af en pludselig og mærkbar stigning i trafikken eller et pludseligt og mærkbart fald i dens kapacitet kunne påvirke driften af det europæiske lufttrafikstyringsnet (i det følgende benævnt "nettet") i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004

udgår

Begrundelse

Ændringsforslag i overensstemmelse med den nye betragtning 13: Det er ikke nødvendigt at oprette en ny kategori af lufthavne ud over de koordinerede og fartplansformidlede lufthavne. Derimod bør der udarbejdes en ordning for udveksling af data, som kan fremme koordineringen af lufthavnenes planlægning.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13) mindst 15 slots for en sommer fartplansæson og 10 slots for en vinterfartplansæson, der er ansøgt om på samme ugedag i fortløbende uger, og som er tildelt af koordinatoren på dette grundlag eller, hvis det ikke er muligt, på omtrent samme tidspunkt

13) "slotserie": mindst fem slots, der er blevet ansøgt om på samme ugedag fortløbende i den samme fartplansæson, og som er tildelt af koordinatoren på dette grundlag eller, hvis det ikke er muligt, på omtrent samme tidspunkt, medmindre andet er aftalt via en lokal regel på de vilkår, der er opstillet i artikel 9, stk. 8

Begrundelse

En slotserie defineres på globalt plan som minimum 5 slots (Worldwide Slot Guidelines). Indførelse af en anden regel i Europa ville være upraktisk i lyset af flyvningens globale karakter. Lokale regler kan imidlertid finde anvendelse i visse specifikke tilfælde.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a) "charterflyvning": en flyvning, som ikke opfylder alle betingelserne i artikel 2, nr. 16), i forordning (EF) nr. 1008/2008

Begrundelse

Forretningsflyvning fungerer på en bestemt måde. De fleste forretningsflyvninger kan ikke indgå i begrebet "planlagte charterflyvninger". Da forretningsflyvning berøres af den nye forordning om slots, er der behov for en ny definition.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

19) "netforvalter": organ, der oprettes i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004

19) "netforvalter": lufttrafikstyringsorgan, der oprettes i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004, og som gør det muligt at udnytte luftrummet optimalt og sikre, at luftrumsbrugerne kan operere på deres foretrukne flyveveje, samtidig med at der gives størst mulig adgang til luftrums- og luftfartstjenester

Begrundelse

Definitionen er taget fra artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betingelser for lufthavnskoordinering eller fartplansformidling i en lufthavn

Betingelser for lufthavnskoordinering eller fartplansformidling i en lufthavn

1. Medlemsstaterne har ikke pligt til at give en lufthavn status som fartplansformidlet lufthavn eller koordineret lufthavn, undtagen i henhold til bestemmelserne i denne artikel.

1. Medlemsstaterne har ikke pligt til at give en lufthavn status som fartplansformidlet lufthavn eller koordineret lufthavn, undtagen i henhold til bestemmelserne i denne artikel.

Medlemsstaterne giver kun en lufthavn status som koordineret lufthavn i henhold til bestemmelserne i stk. 3.

Medlemsstaterne giver kun en lufthavn status som koordineret lufthavn i henhold til bestemmelserne i stk. 3.

2. En medlemsstat kan imidlertid give en lufthavn status som fartplansformidlet lufthavn, forudsat at principperne om gennemsigtighed, neutralitet og ikkeforskelsbehandling er opfyldt.

2. En medlemsstat kan imidlertid give en lufthavn status som fartplansformidlet lufthavn, forudsat at principperne om gennemsigtighed, neutralitet og ikkeforskelsbehandling er opfyldt.

3. Den ansvarlige medlemsstat skal sørge for, at lufthavnens forvaltningsorgan eller et andet kompetent organ udfører en grundig efterspørgsels- og kapacitetsanalyse i en lufthavn uden særlig status, en lufthavn i det europæiske lufttrafikstyringsnet (i det følgende benævnt "nettet") eller en fartplansformidlet lufthavn, når denne medlemsstat finder det nødvendigt, eller inden for 6 måneder:

3. Den ansvarlige medlemsstat skal sørge for, at lufthavnens forvaltningsorgan eller et andet kompetent organ udfører en grundig efterspørgsels- og kapacitetsanalyse i en lufthavn uden særlig status eller en fartplansformidlet lufthavn, når denne medlemsstat finder det nødvendigt, eller inden for 6 måneder:

i) på skriftlig anmodning fra luftfartsselskaber, der repræsenterer mere end halvdelen af lufthavnens operationer eller fra lufthavnens forvaltningsorgan, når de finder, at kapaciteten er utilstrækkelig til at klare den nuværende eller planlagte trafik i bestemte perioder, eller

i) på skriftlig anmodning fra luftfartsselskaber, der repræsenterer mere end halvdelen af lufthavnens operationer eller fra lufthavnens forvaltningsorgan, når de finder, at kapaciteten er utilstrækkelig til at klare den nuværende eller planlagte trafik i bestemte perioder, eller

ii) på Kommissionens anmodning, navnlig når nytilkomne luftfartsselskaber har alvorlige problemer med at sikre sig landings- og afgangsmuligheder i den pågældende lufthavn, eller når netforvalteren anser dette for nødvendigt for at sikre sammenhæng mellem lufthavnens operationsplan og netoperationssplanen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i Kommissionen forordning (EU) nr. 677/2011.

ii) på Kommissionens anmodning, navnlig når nytilkomne luftfartsselskaber har alvorlige problemer med at sikre sig landings- og afgangsmuligheder i den pågældende lufthavn, eller når netforvalteren anser dette for nødvendigt for at sikre sammenhæng mellem lufthavnens operationsplan og netoperationssplanen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 7, i Kommissionen forordning (EU) nr. 677/2011.

Denne analyse fastslår kapacitetsproblemerne under hensyntagen til de miljømæssige problemer, der gælder for lufthavnen. Analysen skal behandle muligheden for at imødegå sådanne mangler ved hjælp af ny eller ændret infrastruktur, operationelle ændringer eller andre ændringer samt fastlægge en tidsramme for at løse problemerne.

Denne analyse udføres i henhold til almindeligt anerkendte og aftalte metoder for at fastslå kapacitetsproblemerne under hensyntagen til de miljømæssige problemer, der gælder for lufthavnen. Analysen skal behandle muligheden for at imødegå sådanne mangler ved hjælp af ny eller ændret infrastruktur, operationelle ændringer eller andre ændringer samt fastlægge en tidsramme for at løse problemerne.

Analysen bygger på metoder, som Kommissionen har udviklet ved en delegeret retsakt, i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 15. I disse metoder tages der højde for kravene til netoperationssplanen, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 677/2011.

Analysen bygger på metoder, som Kommissionen har udviklet ved en delegeret retsakt, i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 15. I disse metoder tages der højde for kravene til netoperationssplanen, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 677/2011.

Analysen skal ajourføres hvis stk. 6 finder anvendelse, hvis der foretages ændringer i lufthavnen, som har stor betydning for kapaciteten og udnyttelse af kapaciteten eller efter anmodning fra koordinationsudvalget, medlemsstaten eller Kommissionen. Både analysen og den metode, den bygger på, skal stilles til rådighed for de parter, der har anmodet om analysen, og til andre interesserede parter på anmodning. Analysen meddeles samtidig Kommissionen.

Analysen skal ajourføres hvis stk. 6 finder anvendelse, hvis der foretages ændringer i lufthavnen, som har stor betydning for kapaciteten og udnyttelse af kapaciteten eller efter anmodning fra koordinationsudvalget, medlemsstaten eller Kommissionen. Både analysen og den metode, den bygger på, skal stilles til rådighed for de parter, der har anmodet om analysen, og til andre interesserede parter på anmodning. Analysen meddeles samtidig Kommissionen.

4. På grundlag af analysen skal medlemsstaterne høre lufthavnens forvaltningsorgan, de luftfartsselskaber, der regelmæssigt beflyver lufthavnen, deres repræsentative organisationer, repræsentanter for almenflyvning, der regelmæssigt beflyver lufthavnen, og flyvekontroltjenesten om lufthavnens kapacitetssituation.

4. På grundlag af analysen skal medlemsstaterne høre lufthavnens forvaltningsorgan, de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen, deres repræsentative organisationer, repræsentanter for almenflyvning og flyvekontroltjenesten om lufthavnens kapacitetssituation.

5. Kommissionen kan anmode netforvalteren om at afgive udtalelse om, hvordan kapaciteten er fastsat i forhold til hensynet til nettets drift. Kommissionen kan også afgive henstillinger. Medlemsstaten begrunder enhver beslutning, der ikke følger disse henstillinger. Denne beslutning meddeles Kommissionen.

5. Kommissionen kan anmode netforvalteren om at afgive udtalelse om, hvordan kapaciteten er fastsat i forhold til hensynet til nettets drift.

6. Når der er kapacitetsproblemer i mindst en fartplanssæson, sikrer medlemsstaterne, at lufthavnen kun gives status som koordineret lufthavn i de relevante perioder, hvis:

6. Når der er kapacitetsproblemer i mindst en fartplanssæson, sikrer medlemsstaterne, at lufthavnen kun gives status som koordineret lufthavn i de relevante perioder, hvis:

a) manglerne er så alvorlige, at betydelige forsinkelser ikke kan undgås i lufthavnen

a) manglerne er så alvorlige, at betydelige forsinkelser ikke kan undgås i lufthavnen

b) der ikke er nogen mulighed for at løse disse problemer på kort sigt.

b) der ikke er nogen mulighed for at løse disse problemer på kort sigt.

7. Uanset stk. 6, litra b), kan medlemsstaterne undtagelsesvis give de berørte lufthavne status som koordinerede lufthavne for den pågældende periode, som kan være kortere end en fartplanperiode. Uanset stk. 3, 4, 5 og 6 kan medlemsstaterne i hastende tilfælde give de berørte lufthavne status som koordinerede lufthavne for den pågældende periode.

 

8. Hvis den ajourførte analyse af kapaciteten og efterspørgslen i en koordineret lufthavn eller en fartplansformidlet lufthavn viser, at der er opnået en tilstrækkelig kapacitet til at opfylde de faktiske eller planlagte flybevægelser i lufthavnen, ændrer medlemsstaten efter at have hørt de i stk. 4 nævnte enheder sin status til fartplansformidlet lufthavn eller lufthavn uden særlig status.

8. Hvis den ajourførte analyse af kapaciteten og efterspørgslen i en koordineret lufthavn eller en fartplansformidlet lufthavn viser, at der er opnået en tilstrækkelig kapacitet til at opfylde de faktiske eller planlagte flybevægelser i lufthavnen, ændrer medlemsstaten efter at have hørt de i stk. 4 nævnte enheder sin status til fartplansformidlet lufthavn eller lufthavn uden særlig status.

9. Efter anmodning fra Kommissionen, der kan handle på eget initiativ eller på netforvalterens initiativ, og efter høring af de i stk. 4 nævnte enheder sørger medlemsstaten for, at en lufthavn uden særlig status udpeges som en lufthavn, der indgår i nettet. Denne beslutning meddeles Kommissionen. Finder Kommissionen, at lufthavnen ikke længere har betydning for nettet, ændrer medlemsstaten efter at have hørt de i stk. 4 nævnte enheder den pågældende lufthavns status til lufthavn uden særlig status.

 

10. Medlemsstaten meddeler beslutninger, der træffes i henhold til stk. 6, 8 eller 9, til de i stk. 4 nævnte enheder senest den 1. april for vinterfartplansæsonen og senest den 1. september for sommerfartplansæsonen.

10. Medlemsstaten meddeler beslutninger, der træffes i henhold til stk. 6 eller 8, til de i stk. 4 nævnte enheder senest den 1. april for vinterfartplansæsonen og senest den 1. september for sommerfartplansæsonen.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I en koordineret eller en fartplansformidlet lufthavn sikrer den ansvarlige medlemsstat, at der fastsættes koordinerings parametre to gange om året under hensyntagen til alle relevante tekniske, operationelle, præstationsrelaterede og miljømæssige begrænsninger samt ændringer heraf. Kommissionen skal underrettes om sådanne begrænsninger. Kommissionen undersøger begrænsningerne - om fornødent med støtte fra netforvalteren - og afgiver henstillinger, som skal tages i betragtning af medlemsstaten, inden koordineringsparametrene fastsættes.

I en koordineret eller en fartplansformidlet lufthavn sikrer den ansvarlige medlemsstat, at der fastsættes koordinerings parametre to gange om året under hensyntagen til alle relevante tekniske, operationelle, præstationsrelaterede og miljømæssige begrænsninger samt ændringer heraf. Kommissionen skal underrettes om sådanne begrænsninger.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fastsættelsen af koordineringsparametre må ikke påvirke slottildelingens neutrale og ikke-diskriminerende karakter.

udgår

Begrundelse

Der er ikke behov for dette stk., da hele forordning (EØF) nr. 95/93 skal være ikke-diskriminerende.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der har ansvaret for en lufthavn, der indgår i nettet, en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, skal sikre udpegelse af en kvalificeret fysisk eller juridisk person til fartplansformidler eller lufthavnskoordinator efter at have hørt de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen regelmæssigt, deres repræsentative organisationer og lufthavnens forvaltningsorgan samt koordinationsudvalget, såfremt et sådant findes. Samme person kan udnævnes til fartplansformidler eller koordinator for mere end en lufthavn.

1. Den medlemsstat, der har ansvaret for en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, skal sikre udpegelse af en kvalificeret fysisk eller juridisk person til fartplansformidler eller lufthavnskoordinator efter at have hørt de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen regelmæssigt, deres repræsentative organisationer og lufthavnens forvaltningsorgan samt koordinationsudvalget, såfremt et sådant findes. Samme person kan udnævnes til fartplansformidler eller koordinator for mere end en lufthavn.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) på det juridiske plan overlades koordinatorens hovedopgaver, der består i at tildele slots på en retfærdig og ikke-diskriminerende måde, til en fysisk eller juridisk person, som ikke selv er tjenesteudøver i en lufthavn, et luftfartsselskab, der opererer fra den pågældende lufthavn, eller den pågældende lufthavns forvaltningsorgan

i) på det juridiske plan overlades koordinatorens hovedopgaver, der består i at tildele slots på en retfærdig og ikke-diskriminerende måde, til en fysisk eller juridisk person, som ikke selv er tjenesteudøver i en lufthavn, et luftfartsselskab, der opererer fra den pågældende lufthavn, eller den pågældende lufthavns forvaltningsorgan, og som på ingen måde har interesser til fælles med dem; i denne henseende har koordinatoren eller fartplansformidleren pligt til hvert år at fremlægge en erklæring om økonomiske interesser

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii a) sammensætningen af koordinatorens bestyrelse eller tilsynsfunktion skal også være uafhængig af lufthavnens forvaltningsorgans direkte interesser, de flyselskaber, der benytter den pågældende lufthavn, og enhver anden enhed, der repræsenterer en bruger eller tjenesteyder. Dette er dog ikke til hinder for, at repræsentanter for disse organisationer er medlemmer af en bestyrelse eller en tilsynsfunktion, forudsat at stemmerettighederne er afbalancerede

Begrundelse

Dette skal sikre en afbalanceret upartiskhed i koordinatorernes bestyrelse.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii b) til dette formål er det nødvendigt, at koordinatoren eller fartplansformidleren, uanset om vedkommende er en fysisk eller juridisk person, ikke har været ansat hos eller har samarbejdet kontinuerligt med lufthavnens forvaltningsorgan, med tjenesteydere eller luftfartsselskaber, der tilbyder flyvninger fra den pågældende lufthavn, i de to år før sin udnævnelse og i to år fra det tidspunkt, hvor vedkommendes funktion som koordinator elle fartplansformidleren er ophørt

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at finansieringen af koordinatorens virksomhed skal være tilrettelagt således, at den garanterer koordinatorens uafhængige status

c) at finansieringen af koordinatorens og fartplansformidlerens virksomhed skal være tilrettelagt således, at den garanterer deres uafhængige status

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i litra c) omhandlede finansiering tilvejebringes af de luftfartsselskaber, der opererer i de koordinerede lufthavne, og af lufthavnene, på en sådan måde, at en retfærdig fordeling af omkostningerne mellem alle interesserede parter garanteres, og det undgås, at finansieringen overvejende afhænger af en enkelt interesseret part. Medlemsstaterne sørger for, at koordinatoren løbende råder over de fornødne finansielle, personalemæssige, tekniske og materielle ressourcer samt ekspertise til at varetage sine opgaver.

Den i litra c) omhandlede finansiering tilvejebringes af alle de luftfartsselskaber, der opererer i de koordinerede lufthavne og med fartplansformidling og af disse lufthavne, på en sådan måde, at en retfærdig fordeling af omkostningerne mellem alle interesserede parter garanteres, og det undgås, at finansieringen overvejende afhænger af en enkelt interesseret part. Medlemsstaterne gennemfører en høring af de interesserede parter med mulighed for at klage for at sikre en gennemsigtig, ikke-diskriminerende prissætning, der er tilpasset den ydelse, som koordinatoren eller fartplansformidleren leverer. Opkrævningen af luftfartsselskabernes bidrag påhviler de berørte lufthavne, som betaler dem videre til koordinatoren eller fartplansformidleren. Medlemsstaterne sørger for, at koordinatoren og fartplansformidleren løbende råder over tilstrækkelige finansielle, personalemæssige, tekniske og materielle ressourcer samt ekspertise til at varetage deres opgaver.

Begrundelse

Det synes berettiget, at alle luftfartsselskaber, der drager fordel af koordineringen, deltager i finansieringen af denne, og at bidraget tilpasses koordineringsydelsen. Da lufthavnen desuden allerede råder over strukturer til opkrævning, forekommer den at være den relevante aktør, og det undgås således, at der oprettes en overflødig ny struktur. Indførelsen af en hørings- og klageprocedure gør det muligt at undgå misbrug og at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koordinatoren kontrollerer, at luftfartsselskabernes operationer er i overensstemmelse med de slots, der er blevet tildelt dem. Denne kontrol sker i samarbejde med lufthavnens forvaltningsorgan og flyvekontrolmyndighederne og skal tage hensyn til tidspunktet og andre relevante parametre i forbindelse med den pågældende lufthavn.

Koordinatoren kontrollerer, at luftfartsselskabernes operationer er i overensstemmelse med de slots, der er blevet tildelt dem. Denne kontrol sker i samarbejde med lufthavnens forvaltningsorgan, flyvekontrolmyndighederne og netforvalteren og skal tage hensyn til tidspunktet og andre relevante parametre i forbindelse med den pågældende lufthavn.

Begrundelse

Netforvalteren bør kunne udtale sig om, hvorvidt luftfartsselskabernes operationer er i overensstemmelse med de slots, der er blevet tildelt dem.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemsigtighed i koordineringen og fartplansformidlingen

Gennemsigtighed i koordineringen og fartplansformidlingen

1. Ved hver fartplansæsons afslutning fremsender koordinatoren eller fartplansformidleren en aktivitetsrapport til de berørte medlemsstater og til Kommissionen, hvori der overordnet redegøres for slottildelingen og/eller fartplansformidlingen. I rapporten undersøges navnlig anvendelsen af artikel 9, stk. 5, artikel 13 og artikel 18 samt enhver klage vedrørende anvendelsen af artikel 9 og 10, som er indsendt til koordinationsudvalget, og de initiativer, der er taget for at løse problemerne. Rapporten skal også indeholde resultaterne af en rundspørge blandt de interesserede parter angående kvaliteten af koordinatorens ydelser.

1. En gang om året fremsender koordinatoren eller fartplansformidleren en aktivitetsrapport til de berørte medlemsstater, til Kommissionen og efter anmodning til alle de parter, der deltager i deres finansiering, hvori der overordnet redegøres for slottildelingen og/eller fartplansformidlingen. I rapporten undersøges navnlig anvendelsen af artikel 9, stk. 5, artikel 13 og artikel 18 samt enhver klage vedrørende anvendelsen af artikel 9 og 10, som er indsendt til koordinationsudvalget, og de initiativer, der er taget for at løse problemerne. Rapporten skal også indeholde aggregerede og individuelle data angående monetær kompensation fra det i artikel 13 i denne forordning omhandlede salg af slots. Den skal også indeholde resultaterne af en rundspørge blandt de interesserede parter angående kvaliteten af koordinatorens og fartplanformidlerens ydelser.

 

Koordinatoren og fartplansformidleren forelægger desuden hvert år Kommissionen, medlemsstaterne og alle de parter, der deltager i deres finansiering, en særskilt finansiel beretning indeholdende en detaljeret redegørelse for indtægter og udgifter i forbindelse med deres aktiviteter.

2. Kommissionen kan vedtage en model for den aktivitetsrapport, der er omhandlet i stk. 1. Gennemførelsesretsakten vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

2. Kommissionen kan vedtage en model for den aktivitetsrapport, der er omhandlet i stk. 1. Gennemførelsesretsakten vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 2.

3. Koordinatoren vedligeholder en elektronisk database, hvortil adgangen er gratis, med følgende oplysninger:

3. Koordinatoren vedligeholder for hver enkelt lufthavn, for hvilken koordinatoren er udpeget som ansvarlig, en elektronisk database, hvortil adgangen er gratis for alle, herunder Europa-Parlamentet, med følgende oplysninger:

a) en oversigt over hvert enkelt luftfartsselskabs hidtidige slots, opstillet i kronologisk rækkefølge for alle de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen

a) en oversigt over hvert enkelt luftfartsselskabs hidtidige slots, opstillet i kronologisk rækkefølge for alle de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen

b) en oversigt over de af hvert enkelt luftfartsselskab ønskede slots, og en kronologisk oversigt over de ønskede slots for alle luftfartsselskaber

b) en oversigt over de af hvert enkelt luftfartsselskab ønskede slots, og en kronologisk oversigt over de ønskede slots for alle luftfartsselskaber

c) en særskilt oversigt over alle tildelte slots og en særskilt oversigt over alle endnu ikke imødekomne ansøgninger herom, opstillet i kronologisk rækkefølge for henholdsvis hvert enkelt luftfartsselskab og for alle luftfartsselskaber

c) en særskilt oversigt over alle tildelte slots og en særskilt oversigt over alle endnu ikke imødekomne ansøgninger herom, opstillet i kronologisk rækkefølge for henholdsvis hvert enkelt luftfartsselskab og for alle luftfartsselskaber

d) en oversigt over de resterende disponible slots på baggrund af hver type af begrænsning, som tages i betragtning i koordineringsparametrene. Databasen bør gøre det muligt for luftfartsselskaberne at verificere, hvorvidt der står slots til rådighed svarende til deres ansøgninger

d) en oversigt over de resterende disponible slots på baggrund af hver type af begrænsning, som tages i betragtning i koordineringsparametrene. Databasen bør gøre det muligt for luftfartsselskaberne og lufthavnene at verificere, hvorvidt der står slots til rådighed

e) overførte eller byttede slots, hvor de implicerede luftfartsselskabers identitet angives, og hvor det oplyses, om der er ydet monetær eller anden kompensation som led i overførslen eller bytningen. Hvert år offentliggøres aggregerede data angående monetær kompensation

e) overførte eller byttede slots, hvor de implicerede luftfartsselskabers identitet angives, og hvor det oplyses, om der er ydet monetær eller anden kompensation som led i overførslen eller bytningen. Hvert år offentliggøres aggregerede data angående monetær kompensation

f) en fuldstændig og detaljeret redegørelse for koordineringsparametrene.

f) en fuldstændig og detaljeret redegørelse for koordineringsparametrene.

Disse oplysninger ajourføres løbende. Ved hver sæsons afslutning sørger koordinatoren for, at den i stk. 1 nævnte aktivitetsrapport offentliggøres.

Disse oplysninger ajourføres løbende. En gang om året sørger koordinatoren for, at den i stk. 1 nævnte aktivitetsrapport offentliggøres.

4. Koordinatoren sørger for, at dataene opbevares, og at de er tilgængelige i mindst 5 på hinanden følgende, tilsvarende fartplansæsoner.

4. Koordinatoren sørger for, at dataene opbevares, og at de er tilgængelige i mindst 5 på hinanden følgende, tilsvarende fartplansæsoner.

5. Hvis der foreligger relevante og almindeligt accepterede standarder for formatet af fartplansoplysninger, skal fartplansformidleren, koordinatoren og luftfartsselskaberne anvende disse, forudsat de er i overensstemmelse med EU-retten.

5. Hvis der foreligger relevante og almindeligt accepterede standarder for formatet af fartplansoplysninger, skal fartplansformidleren, koordinatoren og luftfartsselskaberne anvende disse, forudsat de er i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve en lufthavn, der indgår i nettet, en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, indgiver alle de af fartplansformidleren eller koordinatoren ønskede relevante oplysninger. Ved ændringer af disse oplysninger informerer luftfartsselskaberne fartplansformidleren og koordinatoren herom hurtigst muligt. Oplysningerne gives i det format og inden for den tidsfrist, der er specificeret af fartplansformidleren eller koordinatoren. På det tidspunkt, hvor det ansøger om slots, skal et luftfartsselskab navnlig informere koordinatoren om, hvorvidt det ved tildeling af slots kan nyde godt af status som nytilkommet luftfartsselskab, som omhandlet i artikel 2, nr. 2).

1. Luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve en fartplansformidlet eller koordineret lufthavn, indgiver alle de af henholdsvis fartplansformidleren eller koordinatoren ønskede relevante oplysninger. Ved ændringer af disse oplysninger informerer luftfartsselskaberne fartplansformidleren og koordinatoren herom rettidigt og hurtigst muligt. Oplysningerne gives inden for den tidsfrist, der er specificeret af fartplansformidleren eller koordinatoren. På det tidspunkt, hvor det ansøger om slots, skal et luftfartsselskab navnlig informere koordinatoren om, hvorvidt det ved tildeling af slots kan nyde godt af status som nytilkommet luftfartsselskab, som omhandlet i artikel 2, nr. 2), og om det er tilknyttet andre luftfartsselskaber, der beflyver samme lufthavn, for at undgå, at det uberettiget kommer til at nyde godt af denne status.

Begrundelse

Det er ofte vanskeligt for koordinatoren at skaffe sig kendskab til sammenslutninger mellem luftfartsselskaber. Det bør derfor påhvile luftfartsselskabet selv at underrette koordinatoren herom for at undgå uregelmæssigheder i forbindelse med tildelingen af slots.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For alle andre lufthavne, som ikke er blevet givet en særlig status, giver luftfartsselskaber, som flyver eller har til hensigt at flyve fra lufthavnen, lufthavnens forvaltningsorgan, leverandører af groundhandlingydelser og luftfartstjenesteudøvere, hvis en koordinator anmoder derom, alle oplysninger om luftfartsselskabers planlagte flyvninger, som det er i besiddelse af.

For alle andre lufthavne giver lufthavnens forvaltningsorgan, hvis en koordinator eller en fartplansformidler anmoder derom, inden for en rimelig frist alle oplysninger om luftfartsselskabers planlagte flyvninger, som det er i besiddelse af.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis et luftfartsselskab ikke indgiver oplysningerne i stk. 1, medmindre det på tilfredsstillende måde kan vise, at der foreligger formildende omstændigheder, eller giver falske eller vildledende oplysninger, tager koordinatoren ikke anmodningen eller anmodningerne om slots fra det luftfartsselskab, som de manglende, falske eller vildledende oplysninger vedrører, i betragtning. Han trækker slotserierne tilbage, hvis de allerede er tildelt og/eller anbefaler det kompetente organ at pålægge sanktioner efter national ret. Koordinatoren giver det pågældende luftfartsselskab mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2. Hvis et luftfartsselskab ikke indgiver oplysningerne i stk. 1, medmindre det på tilfredsstillende måde kan vise, at der foreligger formildende omstændigheder, eller giver falske eller vildledende oplysninger, tager koordinatoren ikke anmodningen eller anmodningerne om slots fra det luftfartsselskab, som de manglende, falske eller vildledende oplysninger vedrører, i betragtning. Han trækker slottet eller slotserierne tilbage, hvis de allerede er tildelt og/eller anbefaler det kompetente organ at pålægge sanktioner efter national ret. Koordinatoren giver det pågældende luftfartsselskab mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Begrundelse

Tilbagetrækning finder også anvendelse på individuelle slots og ikke blot på slotserier.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fartplansformidleren eller koordinatoren, lufthavnens forvaltningsorgan og flyvekontrolmyndighederne udveksler alle de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med udførelsen af deres respektive opgaver, bl.a. om flyvedata og slots og navnlig med sigte på at sikre, at artikel 17 anvendes.

3. Fartplansformidleren eller koordinatoren, lufthavnens forvaltningsorgan, flyvekontrolmyndighederne og netforvalteren udveksler alle de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med udførelsen af deres respektive opgaver, bl.a. om flyvedata og slots og navnlig med sigte på at sikre, at artikel 17 anvendes.

Begrundelse

Også netforvalteren bør høres, navnlig hvad angår flyveplaner.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Formatet og anvendelsesområdet for de oplysninger, der henvises til i denne artikel, fastlægges i en aftalt global industriel standard. De oplysninger, der indhentes, anvendes kun i forbindelse med denne forordning

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget

1. Den ansvarlige medlemsstat skal for en koordineret lufthavn sikre, at der nedsættes et koordinationsudvalg. Samme koordinationsudvalg kan udpeges for mere end en lufthavn. Medlemskab af dette udvalg skal i det mindste stå åbent for de luftfartsselskaber, der regelmæssigt beflyver lufthavnen/lufthavnene, og deres repræsentative organisationer, lufthavnens forvaltningsorgan, den relevante flyvekontrolmyndighed, repræsentanter for almenflyvning, der regelmæssigt beflyver lufthavnen/lufthavnene, netforvalteren, præstationsvurderingsorganet og den berørte medlemsstats nationale tilsynsmyndighed.

1. Den ansvarlige medlemsstat skal for en koordineret lufthavn sikre, at der nedsættes et koordinationsudvalg. Samme koordinationsudvalg kan udpeges for mere end en lufthavn. Medlemskab af dette udvalg skal i det mindste stå åbent for de luftfartsselskaber, der hyppigt beflyver lufthavnen/lufthavnene i den givne fartplansæson, og som har befløjet den i den foregående sæson, og deres repræsentative organisationer, lufthavnens forvaltningsorgan, den relevante flyvekontrolmyndighed og repræsentanter for almenflyvning. Ud over disse medlemmer må repræsentanter for netforvalteren, præstationsvurderingsorganet og den berørte medlemsstats nationale tilsynsmyndighed overvære koordinationsudvalgets møder med observatørstatus uden stemmerettigheder. Koordinationsudvalget kan indbyde andre organer, der er direkte eller indirekte involveret i processen med tildeling af slots, til sine møder som observatører. For at disse organer kan deltage i møderne, skal deres akkreditiver meddeles koordinationsudvalget mindst syv dage før det pågældende møde.

Koordinationsudvalgets opgaver er:

Koordinationsudvalgets opgaver er:

a) at stille forslag til eller rådgive koordinatoren og/eller medlemsstaten vedrørende:

a) at stille forslag til eller rådgive koordinatoren og/eller medlemsstaten vedrørende:

i) mulighederne for at øge lufthavnskapaciteten, som fastlagt i artikel 3, eller at forbedre udnyttelsen af den

i) mulighederne for at øge lufthavnskapaciteten, som fastlagt i artikel 3, eller at forbedre udnyttelsen af den

ii) koordineringsparametre, som fastsættes i henhold til artikel 4

ii) koordineringsparametre, som fastsættes i henhold til artikel 4

iii) metoder til overvågning af benyttelsen af de tildelte slots

iii) metoder til overvågning af benyttelsen af de tildelte slots

iv) lokale retningslinjer som omhandlet i artikel 9, stk. 8

iv) lokale retningslinjer som omhandlet i artikel 9, stk. 8

v) faktorer, der påvirker de eksisterende trafikforhold i lufthavnen

v) faktorer, der påvirker de eksisterende trafikforhold i lufthavnen

vi) alvorlige problemer for nytilkomne selskaber, som omhandlet i artikel 9, stk. 6

vi) alvorlige problemer for nytilkomne selskaber, som omhandlet i artikel 9, stk. 6

vii) alle spørgsmål vedrørende lufthavnskapaciteten og navnlig vedrørende gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og nettets drift

vii) alle spørgsmål vedrørende lufthavnskapaciteten og navnlig vedrørende gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum og nettets drift

 

viii) henstillinger med hensyn til koordineringsprocessens effektivitet og omkostningseffektivitet

b) at afgive udtalelse til præstationsvurderingsorganet og den nationale tilsynsmyndighed om forbindelsen mellem koordineringsparametrene og de centrale præstationsindikatorer for luftfartstjenesteudøverne som fastlagt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010

b) at afgive udtalelse til præstationsvurderingsorganet og den nationale tilsynsmyndighed om forbindelsen mellem koordineringsparametrene og de centrale præstationsindikatorer for luftfartstjenesteudøverne som fastlagt ved Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010

c) at mægle mellem alle interesserede parter vedrørende klager over slottildeling som omhandlet i artikel.

c) at mægle mellem alle interesserede parter vedrørende klager over slottildeling som omhandlet i artikel.

2. Repræsentanter for medlemsstaten og koordinatoren indbydes til koordinationsudvalgets møder som observatører. På udvalgets opfordring kan Kommissionen deltage i disse møder.

2. Repræsentanter for medlemsstaten og koordinatoren indbydes til koordinationsudvalgets møder som observatører. På udvalgets opfordring kan Kommissionen deltage i disse møder.

3. Koordinationsudvalget udarbejder en skriftlig forretningsorden, der bl.a. omfatter deltagelse, valg, mødehyppighed og anvendt(e) sprog.

3. Koordinationsudvalget udarbejder en skriftlig forretningsorden, der bl.a. omfatter deltagelse, valg og beslutningstagen, mødehyppighed og anvendt(e) sprog.

Ethvert medlem af koordinationsudvalget kan foreslå lokale retningslinjer som omhandlet i artikel 9, stk. 8. På koordinatorens anmodning drøfter koordinationsudvalget foreslåede lokale retningslinjer. En rapport om drøftelserne i koordinationsudvalget forelægges den pågældende medlemsstat med angivelse af holdningerne i udvalget. Denne rapport forelægges ligeledes præstationsvurderingsorganet og netforvalteren.

Ethvert medlem af koordinationsudvalget kan foreslå lokale retningslinjer som omhandlet i artikel 9, stk. 8. Koordinationsudvalget drøfter og træffer afgørelse om at foreslå lokale retningslinjer. En rapport om drøftelserne i koordinationsudvalget forelægges den pågældende medlemsstat med angivelse af holdningerne i udvalget. Denne rapport forelægges ligeledes præstationsvurderingsorganet og netforvalteren.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Koordinatoren opretter en pulje, som indeholder alle slots. Al ny slotkapacitet, som omtalt i artikel 3, stk. 3, placeres i puljen.

1. Koordinatoren opretter en pulje, som indeholder alle de slots, der ikke er blevet tildelt i medfør af artikel 10, stk. 2 eller 3. Al ny slotkapacitet, som omtalt i artikel 3, stk. 3, placeres i puljen. Denne procedure berører ikke regionale lufthavnes forbindelser til storlufthavne. Hvis disse forbindelser undermineres, har medlemsstaterne lov til at gribe ind.

Begrundelse

I henhold til den nuværende forordning består slotpuljen af alle slots, der ikke er tildelt på baggrund af hævdvunden rettighed eller tidsmæssig omdisponering. Der er ingen grund til at ændre denne ordning.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Slots fra puljen distribueres blandt de ansøgende luftfartsselskaber, jf. dog artikel 10, stk. 2 og 3, i denne forordning og artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1008/2008. 50 % af disse slots tildeles først nytilkomne luftfartsselskaber, medmindre disses ansøgninger udgør mindre end 50 %. Den forrang, som indrømmes nytilkomne luftfartsselskaber, fastholdes i hele fartplansæsonen. Koordinatoren skal behandle ansøgninger fra nytilkomne og andre luftfartsselskaber retfærdigt i overensstemmelse med koordinationsperioderne for hver enkelt fartplansdag.

Slots fra puljen distribueres blandt de ansøgende luftfartsselskaber, jf. dog artikel 10, stk. 2 og 3, i denne forordning og artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1008/2008. 50 % af disse slots tildeles først nytilkomne luftfartsselskaber, medmindre disses ansøgninger udgør mindre end 50 %. Koordinatoren skal behandle ansøgninger fra nytilkomne og andre luftfartsselskaber retfærdigt i overensstemmelse med koordinationsperioderne for hver enkelt fartplansdag.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis ikke alle luftfartsselskabers ansøgninger om slots kan imødekommes til deres tilfredshed, gives der prioritet til erhvervsflyvning, især ruteflyvning og forud planlagt charterflyvning, jf. dog artikel 10, stk. 2. Ved konkurrerende ansøgninger inden for samme kategori tjenesteydelser prioriteres flyvning året rundt.

3. Hvis ikke alle luftfartsselskabers ansøgninger om slots kan imødekommes til deres tilfredshed, gives der prioritet til alle typer erhvervsflyvning, jf. dog artikel 10, stk. 2. Ved konkurrerende ansøgninger inden for samme kategori tjenesteydelser prioriteres flyvning året rundt.

Begrundelse

Definitionen af "planlagt charterflyvning" er vag. Det fremgår ikke klart af forslaget, hvilke luftfartsselskaber der driver "planlagt charterflyvning", og hvilke der ikke gør (og dermed ikke er berettigede af historiske årsager). En sådan situation kan føre til mange fortolkninger hos slotkoordinatorerne, hvilket ikke ville være i det indre markeds interesse.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det drejer sig om ruter, der drives af en gruppe luftfartsselskaber, kan kun et af de deltagende luftfartsselskaber ansøge om de nødvendige slots. Det luftfartsselskab, der driver en sådan rute, har ansvaret for at opfylde driftskriterierne for at opnå forrang som anført i artikel 10, stk. 2.

Når det drejer sig om ruter, der drives af en gruppe luftfartsselskaber, kan kun et af de deltagende luftfartsselskaber ansøge om de nødvendige slots. Det luftfartsselskab, der driver en sådan rute, har ansvaret for at opfylde driftskriterierne for at bibeholde hævdvunden rettighed, som anført i artikel 10, stk. 2.

Begrundelse

Der er ingen grund til at bruge udtrykket "forrang", for artikel 10 omhandler "hidtidigt udnyttede slots" ("historical slots"), og hævdvunden rettighed ("historical precedence") er en udbredt og accepterede term.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Koordinatoren skal også tage hensyn til yderligere retningslinjer, som er fastsat af branchen på EU-niveau eller verdensniveau, samt lokale retningslinjer, der er foreslået af koordinationsudvalget og godkendt af den medlemsstat eller et eventuelt andet kompetent organ, der har ansvaret for den pågældende lufthavn, forudsat sådanne retningslinjer ikke påvirker koordinatorens uafhængighed, er i overensstemmelse med EU-retten, sigter på at effektivisere udnyttelsen af lufthavnskapaciteten og på forhånd er meddelt Kommissionen og har opnået dennes godkendelse.

8. Koordinatoren skal også tage hensyn til yderligere retningslinjer, som er fastsat af branchen på verdensniveau eller EU-niveau, samt lokale retningslinjer, der er foreslået af koordinationsudvalget og godkendt af den medlemsstat eller et eventuelt andet kompetent organ, der har ansvaret for den pågældende lufthavn, forudsat sådanne retningslinjer ikke påvirker koordinatorens uafhængighed, er i overensstemmelse med EU-retten, sigter på at effektivisere udnyttelsen af lufthavnskapaciteten.

De lokale retningslinjer må alene vedrøre overvågning af benyttelsen af de tildelte slots eller ændring af definitionen af slotserie for at reducere dens længde til færre end 10 slots i vinterfartplansæsonen eller færre end 15 slots i sommerfartplansæsonen; dog ikke færre end 5 slots i noget tilfælde. Reduktionen af slotseriens længde finder udelukkende anvendelse i lufthavne, hvor efterspørgslen efter flyvninger er stærkt sæsonbetinget.

Lokale regler vedrører tildeling og overvågning af slots. Disse regler kan alene anvendes, hvor det kan bevises, at en lufthavn når et alarmerende belastningsniveau, og at resultater eller forbedringer derfor kan realiseres ved hjælp af lokale regler. Disse skal være gennemsigtige og ikke-diskriminerende. Koordinationsudvalget enes og stemmer om lokale regler efter aftale mellem alle berørte parter, som anført i artikel 8, stk. 3.

Begrundelse

Der findes allerede lokale regler, og disse har afgørende betydning for muligheden for at tage højde for specifikke/lokale karakteristika ved en given lufthavn (f.eks. miljø, tilgængelighed, geografisk mangfoldighed og særlige vejrforhold). Imidlertid kan disse regler alene anvendes under specifikke omstændigheder og efter aftale mellem alle berørte parter for at undgå misbrug.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Slotserier tildeles fra slotpuljen til de ansøgende luftfartsselskaber som rettigheder til at benytte lufthavnsinfrastrukturen til landing eller afgang i den fartplansæson, der er anmodet om, og ved udløb af fartplansæsonen skal de returneres til slotpuljen, som er oprettet i henhold til bestemmelserne i artikel 9.

1. Slotserier tildeles fra slotpuljen af koordinatoren ifølge kriterier baseret på størst mulig gennemsigtighed og upartiskhed til de ansøgende luftfartsselskaber som rettigheder til at benytte lufthavnsinfrastrukturen til landing eller afgang i den fartplansæson, der er anmodet om, og ved udløb af fartplansæsonen skal de returneres til slotpuljen, som er oprettet i henhold til bestemmelserne i artikel 9.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der gives forrang til et luftfartsselskab ved tildelingen af samme slotserie i den efterfølgende, tilsvarende fartplansæson, hvis det pågældende luftfartsselskab anmoder herom inden for den frist, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog artikel 7, 12, 13 og 17:

2. Der gives hævdvunden rettighed til et luftfartsselskab ved tildelingen af samme slotserie i den efterfølgende, tilsvarende fartplansæson, hvis det pågældende luftfartsselskab anmoder herom inden for den frist, som er omhandlet i artikel 7, stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog artikel 7 og 12:

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) dette luftfartsselskab har benyttet en slotserie til ruteflyvning og planlagt charterflyvning og

a) dette luftfartsselskab har benyttet en slotserie, og

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) luftfartsselskabet kan til koordinatorens tilfredshed vise, at disse slots er blevet benyttet efter koordinatorens instrukser i mindst 85 % af tiden i den fartplansæson, for hvilken de er blevet tildelt.

b) luftfartsselskabet kan til koordinatorens tilfredshed vise, at disse slots er blevet benyttet efter koordinatorens instrukser i mindst 80 % af tiden i den fartplansæson, for hvilken de er blevet tildelt.

Begrundelse

En forøgelse af udnyttelsesgraden for slotserier til 85 % forekommer overdreven og ikke særlig velegnet til at løse problemerne med overbelastning. Denne sats vil endvidere medføre, at luftfartsselskaberne flyver med tomme fly for ikke at miste et slot, hvilket på ingen måde lever op til kravet om, at der skal tages hensyn til denne transportforms miljøpåvirkning. Den økonomiske og miljømæssige virkning ser således ud til ikke at eksistere. Der bør derfor opretholdes et forhold på 80/20 for udnyttelsesgraden for slotserier.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Chartertrafik bidrager til regional samhørighed og konkurrenceevne. Når luftfartsselskaber regelmæssigt har brugt slots til denne form for transport i en lufthavn, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde, selv hvor disse slots ikke altid omfatter de samme ruter, prioriteres anmodninger om fortsat anvendelse af sådanne slots.

Begrundelse

Chartertrafik spiller en rolle i etableringen af forbindelser til og fra de mindre tilgængelige regioner i Europa og bidrager dermed til udviklingen af disse. Sådanne regioner beflyves ofte kun i beskedent omfang af rutetrafik. De positive bidrag fra andre former for lufttransport fortjener derfor at blive anerkendt, og slots, der regelmæssigt er blevet benyttet af sådanne flyvninger, bør i lighed med andre slots udnyttes 80 % af tiden og nyde en særstilling hos koordinatorerne.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Tidsmæssig omdisponering af en slotserie før tildeling af resterende slots fra slotpuljen som anført i artikel 9 til de andre ansøgende luftfartsselskaber accepteres kun af driftsmæssige grunde, f.eks. hvis luftfartsselskabet ændrer den anvendte luftfartøjstype eller ruten. Dette får ikke virkning, før koordinatoren har givet sin udtrykkelige bekræftelse.

3. Tidsmæssig omdisponering af en slotserie før tildeling af resterende slots fra slotpuljen som anført i artikel 9 til de andre ansøgende luftfartsselskaber accepteres kun af driftsmæssige grunde, f.eks. hvis luftfartsselskabet ændrer den anvendte luftfartøjstype eller ruten. når der er tale om slots, der tildeles til nytilkomne luftfartsselskaber som defineret i artikel 2, hvis placeringen af slots for disse ansøgende luftfartsselskaber er bedre end den tidligere placering af slots, som der oprindeligt var ansøgt om. Dette får ikke virkning, før koordinatoren har givet sin udtrykkelige bekræftelse.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Slots, der falder på fri- og helligdage, indregnes i serien for den efterfølgende sæson, uden at en manglende udnyttelse skal begrundes.

udgår

Begrundelse

Dette bør ikke være en gyldig grund til at påberåbe sig "brug den eller mist den"-reglen på bekostning af lufthavnen. I praksis ville denne bestemmelse være umulig at gennemføre, da fri- og helligdage varierer i vidt omfang på tværs af Europa.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det ikke kan vises, at 85 % af slotserien er blevet udnyttet, indrømmes der ikke den forrang, som er fastsat i stk. 2, medmindre følgende grunde kan anføres for den manglende udnyttelse:

Hvis det ikke kan vises, at 80 % af slotserien er blevet udnyttet, indrømmes der ikke den hævdvundne rettighed, som er fastsat i stk. 2, medmindre følgende grunde kan anføres for den manglende udnyttelse:

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) alvorlig forstyrrelse af operationerne i de pågældende lufthavne, herunder de slotserier i andre lufthavne i Unionen, der vedrører ruter, der er blevet påvirket af disse forstyrrelser, i en væsentlig del af den relevante fartplansæson

iii) alvorlig forstyrrelse af operationerne i de pågældende lufthavne, herunder de slotserier i andre lufthavne, der vedrører ruter, der er blevet påvirket af disse forstyrrelser, i en væsentlig del af den relevante fartplansæson

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) alvorlig økonomisk skade for det pågældende EU -luftfartsselskab, som har medført, at de licensudstedende myndigheder har udstedt en midlertidig licens, indtil luftfartsselskabet kan foretage en finansiel rekonstruktion i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008

c) alvorlig økonomisk skade for et berørt luftfartsselskab, som har medført, at de licensudstedende myndigheder har udstedt en midlertidig licens, indtil luftfartsselskabet kan foretage en finansiel rekonstruktion i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Når betingelserne i stk. 2, litra a) og b), ikke er opfyldt, kan Kommissionen alligevel træffe afgørelse om at indrømme luftfartsselskaber forrang mht. tildeling af samme serier i den efterfølgende fartplansæson, hvis dette er berettiget på grund af pludseligt opståede krisetilfælde med baggrund i ekstraordinære begivenheder, som gør det nødvendigt at skabe sammenhæng i anvendelsen af de foranstaltninger, som må træffes i disse lufthavne. Kommissionen træffer de fornødne foranstaltninger, idet anvendelsen af disse ikke må overstige varigheden af en fartplansæson. Den vedtager disse gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, efter proceduren i artikel 16, stk. 3.

7. Når betingelserne i stk. 2, litra a) og b), ikke er opfyldt, kan Kommissionen i samråd med de forskellige parter alligevel træffe afgørelse om at opretholde luftfartsselskabernes hævdvundne rettighed mht. tildeling af samme serier i den efterfølgende fartplansæson, hvis dette er berettiget på grund af pludseligt opståede krisetilfælde med baggrund i ekstraordinære begivenheder, som gør det nødvendigt at skabe sammenhæng i anvendelsen af de foranstaltninger, som må træffes i disse lufthavne. Kommissionen træffer de fornødne foranstaltninger inden en frist på en måned, når den berørte medlemsstat eller lufthavn anmoder herom, idet anvendelsen af disse ikke må overstige varigheden af en fartplansæson. Den vedtager disse gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, efter proceduren i artikel 16, stk. 3. De foranstaltninger, som Kommissionen træffer, kan variere med medlemsstaten, lufthavnen eller de berørte flyvningers destination alt efter den ekstraordinære begivenheds karakteristika.

Begrundelse

En opblødning af overholdelsen af 80/20-reglen forekommer på sin plads af hensyn til mulighederne for at reagere på en ekstraordinær begivenhed. Ikke desto mindre forekommer det nødvendigt at præcisere, at disse foranstaltninger kun kan vedrøre en given region midlertidigt. Et moratorium i hele EU ville ikke nødvendigvis være berettiget. En vis fleksibilitet ville da være ønskelig.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

udgår

Reservation af slots

 

1. Lufthavnens forvaltningsorgan i en koordineret lufthavn kan beslutte at anvende lufthavnsafgiftsordningen til at modvirke, at luftfartsselskaberne returnerer slots til puljen, jf. artikel 9, for sent og lade dem pådrage sig et ansvar for at have reserveret lufthavnsinfrastruktur uden at udnytte den. Følgende principper skal overholdes:

 

a) inden en sådan afgørelse træffes, skal proceduren i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF være fulgt. Koordinatoren skal også høres. For lufthavne, som er koordineret og ikke er omfattet af artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/12/EF, hører lufthavnens forvaltningsorgan koordinationsudvalget og koordinatoren

 

b) denne afgørelse må ikke påvirke slottildelingsprocessens og lufthavnsafgiftsordningens ikke-diskriminerende og gennemsigtige karakter

 

c) denne afgørelse må ikke afskrække nytilkomne luftfartsselskaber på markedet eller hindre luftfartsselskaberne i at udvikle tjenester, og den afgrænses til at omfatte lufthavnens omkostninger i forbindelse med reservationen af lufthavnskapacitten svarende til de ikke-udnyttede slots

 

d) luftfartsselskaberne pådrager sig ikke et ansvar for at have reserveret lufthavnsinfrastruktur uden at udnytte den for tildelte slots, der returneres til puljen inden den 31. januar for den efterfølgende sommerfartplansæson eller inden den 31. august for den efterfølgende vinterfartplansæson, for slots, som falder på på fri- og helligdage, og som returneres til puljen inden disse datoer, eller for slots, for hvilke den manglende udnyttelse kan begrundes ud fra artikel 10, stk. 5

 

e) denne afgørelse meddeles koordinatoren, de interesserede parter og Kommissionen mindst seks måneder før den pågældende fartplansæsons begyndelse.

 

2. Koordinatoren meddeler lufthavnens forvaltningsorgan alle oplysninger, som gør det muligt at gennemføre den i stk. 1 nævnte afgørelse.

 

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis der er blevet indført forpligtelse til offentlig tjeneste på en rute i medfør af artikel 16 i forordning (EF) nr. 1008/2008, kan en medlemsstat reservere de nødvendige slots til den påtænkte drift af denne rute i en koordineret lufthavn. Hvis de reserverede slots på den pågældende rute ikke benyttes, stilles disse slots til rådighed for ethvert andet luftfartsselskab, der er interesseret i at beflyve ruten i henhold til forpligtelsen til offentlig tjeneste, jf. dog stk. 2. Hvis intet andet luftfartsselskab er interesseret i at beflyve ruten, og den pågældende medlemsstat ikke giver ruten i udbud i henhold til artikel 16, stk. 10, artikel 17, stk. 3 til 7, og artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008, reserveres disse slots enten til en anden rute, der er underlagt en forpligtelse til offentlig tjeneste, eller returneres til puljen.

1. Hvis der er blevet indført forpligtelse til offentlig tjeneste på en rute i medfør af artikel 16 i forordning (EF) nr. 1008/2008, skal en medlemsstat reservere de nødvendige slots til den påtænkte drift af denne rute i en koordineret lufthavn. Hvis de reserverede slots på den pågældende rute ikke benyttes, stilles disse slots til rådighed for ethvert andet luftfartsselskab, der er interesseret i at beflyve ruten i henhold til forpligtelsen til offentlig tjeneste, jf. dog stk. 2. Hvis intet andet luftfartsselskab er interesseret i at beflyve ruten, og den pågældende medlemsstat ikke giver ruten i udbud i henhold til artikel 16, stk. 10, artikel 17, stk. 3 til 7, og artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008, reserveres disse slots enten til en anden rute, der er underlagt en forpligtelse til offentlig tjeneste, eller returneres til puljen. Slots returneres til puljen, når de ikke benyttes, efter højst seks måneder. Når en rute ikke længere opfylder betingelserne for reservation af slots til opfyldelse af en forpligtelse til offentlig tjeneste, reserveres disse slots enten til en anden rute, der er underlagt en forpligtelse til offentlig tjeneste, eller forbliver hos det luftfartsselskab, der udnyttede dem, hvis betingelserne i artikel 10, stk. 2, var opfyldt for de pågældende serier.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overførsel og bytning af slots

Overførsel og bytning af slots

1. Slots kan:

1. Slots kan:

a) overføres af et luftfartsselskab fra en rute eller type flyvning til en anden rute eller type flyvning, som drives af dette luftfartsselskab

a) overføres af et luftfartsselskab eller mellem luftfartsselskaber inden for en sammenslutning fra en rute eller type flyvning til en anden rute eller type flyvning, som drives af dette luftfartsselskab

b) overføres mellem to luftfartsselskaber med eller uden monetær eller anden kompensation

b) overføres mellem to luftfartsselskaber med eller uden monetær eller anden kompensation

c) byttes, slot for slot mellem luftfartsselskaber med eller uden monetær eller anden kompensation.

c) byttes, slot for slot mellem luftfartsselskaber med eller uden monetær eller anden kompensation. Nye slots, der tildeles til luftfartsselskaber i en fartplansæson, må ikke overføres eller byttes mod monetær kompensation før efter mindst én tilsvarende fartplanssæson.

2. Medlemsstaten opretter en gennemsigtig ramme, der åbner mulighed for at skabe kontakter mellem luftfartsselskaber med interesse for at overføre eller bytte slots under overholdelse af EU-retten.

2. Koordinatoren opretter en gennemsigtig ramme, der åbner mulighed for at skabe kontakter mellem luftfartsselskaber med interesse for at overføre eller bytte slots under overholdelse af EU-retten.

Overførsler og bytninger som nævnt i stk. 1 i denne artikel meddeles koordinatoren og kan ikke få virkning, før koordinatoren udtrykkeligt har bekræftet dem. Koordinatoren skal afslå at bekræfte overførsler eller bytninger, hvis de ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og hvis han/hun ikke er sikker på:

Overførsler og bytninger som nævnt i stk. 1 i denne artikel meddeles koordinatoren og kan ikke få virkning, før koordinatoren udtrykkeligt har bekræftet dem. Koordinatoren skal afslå at bekræfte overførsler eller bytninger, hvis de ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og hvis han/hun ikke er sikker på:

a) at lufthavnsoperationerne ikke berøres negativt heraf under hensyntagen til alle tekniske, operationelle præstationsrelaterede og miljømæssige begrænsninger

a) at lufthavnsoperationerne ikke berøres negativt heraf under hensyntagen til alle tekniske, operationelle præstationsrelaterede og miljømæssige begrænsninger

 

aa) at regionale lufthavnes forbindelser til storlufthavne og adgangen til ikke-koordinerede lufthavne ikke skades

b) at begrænsningerne i henhold til artikel 12 overholdes

b) at begrænsningerne i henhold til artikel 12 overholdes

c) at overførsel af slots ikke falder ind under denne artikels stk. 3.

c) at overførsel af slots ikke falder ind under denne artikels stk. 3.

For de overførsler eller bytninger, der er nævnt i stk. 1, litra b) og c), meddeler luftfartsselskaberne koordinatoren nærmere oplysninger om en eventuel monetær eller anden kompensation. Overførslerne eller bytninger må ikke pålægges betingelser, hvormed det tilsigtes at begrænse mulighederne for det luftfartsselskab, der ønsker at erhverve disse slots, at konkurrere med det luftfartsselskab, som overfører eller bytter disse slots.

For de overførsler eller bytninger, der er nævnt i stk. 1, litra b) og c), meddeler luftfartsselskaberne koordinatoren nærmere oplysninger om en eventuel monetær eller anden kompensation. De nærmere oplysninger om kompensationen i relation til overførslen eller bytningen indgår i den aktivitetsrapport, der henvises til i artikel 6, stk. 1, og koordinatoren må ikke videregive disse til andre end den medlemsstat, hvori lufthavnen befinder sig, til Kommissionen og til alle parter, der deltager i finansieringen af koordinatoren. Overførslerne eller bytninger må ikke pålægges restriktive betingelser, hvormed det tilsigtes at begrænse mulighederne for det luftfartsselskab, der ønsker at erhverve disse slots, at konkurrere med det luftfartsselskab, som overfører eller bytter disse slots.

3. Slots, der er tildelt et nytilkommet luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, nr. 2), kan ikke overføres, som anført i stk. 1, litra b), i nærværende artikel, i et tidsrum på to tilsvarende fartplansæsoner, undtagen når det drejer sig om en retmæssigt bemyndiget overtagelse af en insolvent virksomheds aktiviteter.

3. Slots, der er tildelt et nytilkommet luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, nr. 2), ikke overføres, som anført i stk. 1, litra b), i nærværende artikel, i et tidsrum på to tilsvarende fartplansæsoner, undtagen når det drejer sig om en retmæssigt bemyndiget overtagelse af en insolvent virksomheds aktiviteter.

Slots, der er tildelt et nytilkommet luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, nr. 2), litra b), kan ikke overføres til en anden rute, som anført i stk. 1, litra a), i nærværende artikel, i et tidsrum på to tilsvarende fartplansæsoner, medmindre det nytilkomne luftfartsselskab gives samme prioritet på den nye rute som på den oprindelige rute.

Slots, der er tildelt et nytilkommet luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, nr. 2), litra b), ikke overføres til en anden rute, som anført i stk. 1, litra a), i nærværende artikel, i et tidsrum på to tilsvarende fartplansæsoner, medmindre det nytilkomne luftfartsselskab gives samme prioritet på den nye rute som på den oprindelige rute.

Slots, der er tildelt et nytilkommet luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, nr. 2), kan ikke byttes som anført i stk. 1, litra c), i nærværende artikel, i et tidsrum på to tilsvarende fartplansæsoner undtagen for at forbedre slottiderne for disse flyvninger i forhold til de tider, der oprindeligt blev ansøgt om.

Slots, der er tildelt et nytilkommet luftfartsselskab, som defineret i artikel 2, nr. 2), kan ikke byttes som anført i stk. 1, litra c), i nærværende artikel, i et tidsrum på to tilsvarende fartplansæsoner undtagen for at forbedre slottiderne for disse flyvninger i forhold til de tider, der oprindeligt blev ansøgt om.

 

Medlemsstaterne kan vedtage foranstaltninger med henblik på at afsætte en del af indtægterne fra handel med slots til en fond til dækning af udgifterne til udvikling af lufthavnenes infrastrukturer og optimering af de hermed forbundne tjenesteydelser. Af hensyn til fuldkommen gennemsigtighed skal den pågældende fond fastlægges og godkendes af en uafhængig tilsynsmyndighed, jf. direktiv 2009/12/EF. Forvaltningen af fonden skal til enhver tid garantere overholdelse af de principper om opsplitning af regnskaber, der skal sikre en afgrænsning af de økonomiske ressourcer, som hver lufthavn skal tildeles inden for rammerne af ressourcerne i fonden. Indtægterne fra handel med slots i en lufthavn skal geninvesteres i samme lufthavn.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3 in fine, i et ubestemt tidsrum fra denne forordnings ikrafttræden.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i et tidsrum på fem år fra denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende i perioder af en tilsvarende længde, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved forelæggelsen af en flyveplan vedlægger luftfartsselskabet en henvisning til det tildelte slot. Netforvalteren afviser et luftfartsselskabs flyveplan, hvis luftfartsselskabet har til hensigt at lande eller afgå i en koordineret lufthavn i de koordinerede perioder uden et af koordinatoren tildelt slot. Luftfartsselskaber, der driver forretningsflyvning, forventes ikke at råde over et slot, hvis de må operere uden for de tidspunkter, som hører til det pågældende slot, og hvis forsinkelsen ikke skyldes luftfartstjenesterne.

1. Ved forelæggelsen af en flyveplan vedlægger luftfartsselskabet en henvisning til det tildelte slot. Netforvalteren kan efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab afvise et luftfartsselskabs flyveplan, hvis luftfartsselskabet har til hensigt at lande eller afgå i en koordineret lufthavn i de koordinerede perioder uden et af koordinatoren tildelt slot. Luftfartsselskaber, der driver forretningsflyvning, forventes ikke at råde over et slot, hvis de må operere uden for de tidspunkter, som hører til det pågældende slot, og hvis forsinkelsen ikke skyldes luftfartstjenesterne.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Luftfartsselskaber, som gentagne gange eller med forsæt enten driver flyvning på tidspunkter, som afviger betydeligt fra det tildelte slot, som del af en slotserie, eller benytter slots på en måde, der afviger betydeligt fra den, der blev anført i forbindelse med tildelingen, mister den i artikel 10, stk. 2, nævnte forrang. Koordinatoren kan beslutte at tilbagetrække de pågældende slotserier fra luftfartsselskabet for resten af fartplansæsonen og placere dem i puljen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab og givet en enkelt advarsel. Hvis luftfartsselskabet anmoder om tilsvarende slots, har koordinatoren ikke pligt til at tildele disse.

Luftfartsselskaber, som gentagne gange og med forsæt, eller operatører af almenflyvninger/forretningsflyvninger, som med forsæt enten driver flyvning på tidspunkter, som afviger betydeligt fra det tildelte slot, som del af en slotserie, eller benytter slots på en måde, der afviger betydeligt fra den, der blev anført i forbindelse med tildelingen, og dermed skader lufthavns- eller luftfartsoperationer, mister den i artikel 10, stk. 2, nævnte hævdvundne rettighed. Koordinatoren kan beslutte at tilbagetrække de pågældende slotserier fra luftfartsselskabet for resten af fartplansæsonen og placere dem i puljen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab og givet en enkelt advarsel. Hvis luftfartsselskabet efterfølgende anmoder om tilsvarende slots, har koordinatoren ikke pligt til at tildele disse.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at der findes og pålægges sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, for at modvirke:

3. Medlemsstaterne skal indføre et system med sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, for at modvirke:

gentagen eller forsætlig flyvning på tidspunkter uden tilsvarende slots, eller som afviger betydeligt fra de tildelte slots, eller benyttelsen af slots på en måde, der afviger betydeligt fra den, der blev anført i forbindelse med tildelingen

– forsætlig flyvning af luftfartsselskaber eller operatører af almenflyvninger/forretningsflyvninger på tidspunkter uden tilsvarende slots, eller som afviger betydeligt fra de tildelte slots, eller benyttelsen af slots på en måde, der afviger betydeligt fra den, der blev anført i forbindelse med tildelingen

– returnering af slots efter 31. januar for den efterfølgende sommersæson, eller efter 31. august for den efterfølgende vintersæson, eller opbevaring af uudnyttede slots idet der ved sanktionen tages hensyn til, at der eventuelt gøres brug af den i artikel 11 omhandlede ordning

 

– manglende meddelelse af oplysninger til koordinatoren eller fartplansformidleren, jf. artikel 7 eller 13, eller meddelelse af fejlagtige eller misvisende oplysninger.

– manglende meddelelse af oplysninger til koordinatoren eller fartplansformidleren, jf. artikel 7 eller 13, eller meddelelse af fejlagtige eller misvisende oplysninger.

Koordinatoren vil blive behørigt underettet om anvendelsen af disse sanktioner.

Koordinatoren vil blive behørigt underettet om anvendelsen af disse sanktioner. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilket sanktionssystem der er indført i henhold til dette stykke.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer også, at en koordineret lufthavns forvaltningsorgan etablerer og pålægger økonomiske sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, for at modvirke returnering af slots efter den referencedato, der er vedtaget i branchen, for den efterfølgende henholdsvis vinter- eller sommersæson, eller opbevaring af ubrugte slots med det formål at modvirke, at luftfartsselskaberne returnerer slots til puljen, jf. artikel 9, for sent og lade dem pådrage sig et ansvar for at have reserveret lufthavnsinfrastruktur uden at udnytte den. Følgende principper skal overholdes i denne forbindelse:

 

a) Proceduren i artikel 6 i direktiv 2009/12/EF skal følges, før sanktioner som omhandlet i dette stykke pålægges. Koordinatoren skal også høres. For lufthavne, som er koordineret og ikke er omfattet af artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/12/EF, hører lufthavnens forvaltningsorgan koordinationsudvalget og koordinatoren.

 

b) Disse sanktioner må ikke påvirke slottildelingsprocessens og lufthavnsafgiftsordningens ikke-diskriminerende og gennemsigtige karakter.

 

c) Disse sanktioner må ikke afskrække nytilkomne luftfartsselskaber på markedet eller hindre luftfartsselskaberne i at udvikle tjenester.

 

d) Luftfartsselskaberne pådrager sig ikke et ansvar for at have reserveret lufthavnsinfrastruktur uden at udnytte den:

 

– for tildelte slots, der returneres til puljen inden den 31. januar for den efterfølgende sommerfartplansæson eller inden den 31. august for den efterfølgende vinterfartplansæson

 

– for slots, som falder på fri- og helligdage, og som returneres til puljen inden den 31. januar for den efterfølgende sommerfartplansæson eller inden den 31. august for den efterfølgende vinterfartplansæson, samt

 

– for slots, for hvilke den manglende udnyttelse kan begrundes ud fra artikel 10, stk. 5.

 

e) Disse sanktioner meddeles koordinatoren, de interesserede parter og Kommissionen mindst seks måneder før den pågældende fartplansæsons begyndelse.

 

f) Sanktionsordningen skal være indtægtsneutral for lufthavnens forvaltningsorgan og skal udelukkende sigte mod at øge effektiviteten i forbindelse med tildelingen af slots.

 

Koordinatoren meddeler lufthavnens forvaltningsorgan alle oplysninger, som gør det muligt at gennemføre dette stykke.

 

Medlemsstaterne skal have gennemført disse sanktioner senest et år efter vedtagelsen af denne forordning. De underretter Kommissionen, som vurderer sanktionernes effektivitet. Såfremt der identificeres en potentiel overtrædelse af bestemmelserne i stk. 2 og 3, i forbindelse med overvågningen af slots eller på anden vis, kontaktes luftfartsselskabet skriftligt med oplysninger om den påståede overtrædelse og en anmodning om oplysninger om den pågældende forbindelse eller det pågældende slot. En eventuel økonomisk sanktion finder anvendelse på de enkelte overtrædelser begået af et luftfartsselskab, som ikke overholder stk. 2 og 3, og vil have en på forhånd fastsat minimumsværdi, der fastsættes af den berørte medlemsstat. Gentagne overtrædelser kan udløse flere økonomiske sanktioner og f.eks. føre til en fordobling af den økonomiske sanktion for hver enkelt efterfølgende overtrædelse. Koordinatoren vil blive behørigt underettet om anvendelsen af disse sanktioner. Beslutninger om at anvende økonomiske sanktioner offentliggøres af koordinatoren.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis et luftfartsselskab ikke kan nå op på 85 % udnyttelse som defineret i artikel 10, stk. 2, jf. dog artikel 10, stk. 5, kan koordinatoren beslutte at tilbagetrække dette luftfartsselskabs slotserier for den resterende del af fartplansæsonen og placere dem i puljen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab.

Hvis et luftfartsselskab ikke kan nå op på 80 % udnyttelse som defineret i artikel 10, stk. 2, jf. dog artikel 10, stk. 5, kan koordinatoren beslutte at tilbagetrække dette luftfartsselskabs slotserier for den resterende del af fartplansæsonen og placere dem i puljen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis intet slot i slotserien i et fastsat tidsrum svarende til 15 % af slotseriens gyldighed endnu er udnyttet, jf. dog artikel 10, stk. 5, placerer koordinatoren den pågældende slotserie i puljen for resten af fartplansæsonen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab. Koordinatoren kan beslutte at tilbagetrække slotserien inden udgangen af en periode svarende til 15 % af seriens gyldighedsperiode, hvis luftfartsselskabet ikke godtgør, at det har til hensigt at udnytte den.

Hvis intet slot i slotserien i et fastsat tidsrum svarende til 20 % af slotseriens gyldighed endnu er udnyttet, jf. dog artikel 10, stk. 5, placerer koordinatoren den pågældende slotserie i puljen for resten af fartplansæsonen efter at have hørt det pågældende luftfartsselskab. Koordinatoren kan beslutte at tilbagetrække slotserien inden udgangen af en periode svarende til 20 % af seriens gyldighedsperiode, hvis luftfartsselskabet ikke godtgør, at det har til hensigt at udnytte den.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Klager vedrørende anvendelsen af artikel 7, stk. 2, artikel 9, 10, 13 og 17 samt artikel 18, stk. 1, 2 og 4, indgives til koordinationsudvalget, uden at dette berører gældende klagerettigheder i henhold til national ret. Udvalget behandler sagen inden for en periode på en måned efter indgivelse af klagen og stiller om muligt forslag til koordinatoren for at forsøge at løse problemerne. Hvis klagerne ikke kan afgøres, kan den ansvarlige medlemsstat inden for yderligere to måneder skabe mulighed for mægling ved et luftfartsselskabs eller en lufthavns repræsentative organisationer eller anden tredjepart.

1. Klager vedrørende anvendelsen af artikel 7, stk. 2, artikel 9, 10, 13 og 17 samt artikel 18, stk. 1, 2, 3 og 4, indgives til koordinationsudvalget, uden at dette berører gældende klagerettigheder i henhold til national ret. Udvalget behandler sagen inden for en periode på en måned efter indgivelse af klagen og stiller om muligt forslag til koordinatoren for at forsøge at løse problemerne. Hvis klagerne ikke kan afgøres, kan den ansvarlige medlemsstat inden for yderligere to måneder skabe mulighed for mægling ved et luftfartsselskabs eller en lufthavns repræsentative organisationer eller anden tredjepart.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest fire år efter dens ikrafttræden. Rapporten behandler navnlig, hvorledes artikel 9, 10, 11 og 13 fungerer.

1. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning senest tre år efter dens ikrafttræden. Rapporten behandler navnlig, hvorledes artikel 9, 10, 11 og 13 fungerer.

Begrundelse

Luftfartssektoren kan hurtigt tilpasse sig lovgivningsmæssige ændringer, og en treårig periode vil derfor være tilstrækkelig til at se de første virkninger af forordningen.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen overvåger de sekundære slotmarkeder på grundlag af de oplysninger, de modtager fra koordinatorerne, og beretter om relevante tendenser, herunder inden for regionale forbindelser og forbindelser inden for EU, i sin årlige analyse af lufttransportmarkederne.

  • [1]  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 173.
  • [2]  EUT C 277 af 13.9.2012, s. 110.
  • [3]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Generel baggrund

I henhold til de nugældende bestemmelser tildeles luftfartsselskaberne slots på grundlag af et administrativt system indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne, senere ændret ved forordning (EF) nr. 793/2004. Slots tildeles for enten sommerfartplansæsonen eller vinterfartplansæsonen. Et minimumsantal på fem slots tildelt for samme tidspunkt på samme ugedag i løbet af en fartplansæson defineres som en "slotserie". If. 1993-forordningen får luftfartsselskaber, der har benyttet en slotserie i mindst 80 % af tiden i en fartplansæson, ret til samme slotserie i næste fartplansæson (dvs. de har erhvervet "hævdvundne rettigheder"). I modsat fald (dvs. hvis luftfartsselskaberne udnytter slotsene i under 80 % af tiden) returneres slotsene til en pulje for siden at blive tildelt på ny af en uafhængig koordinator 50 % af slotsene i puljen tildeles nytilkomne luftfartsselskaber, mens de resterende 50 % tildeles luftfartsselskaberne efter først til mølle-princippet.

Dette tildelingssystem har vist sig lidet effektivt og sikrer ikke en fuldstændig udnyttelse af lufthavnskapaciteter. På grundlag af en undersøgelse bestilt hos den internationale konsulentvirksomhed Steer Davies Gleave finder Kommissionen, at der er klare tegn på, at EU's nuværende slotstildelingssystem ikke er optimalt, når der er tale om lufthavne med begrænset kapacitet, og at det derfor er absolut nødvendigt at udnytte de eksisterende lufthavnskapaciteter så effektivt som muligt. Som Eurocontrol og ACI-Europe har påpeget, er overbelastningen af dets lufthavne en af de største udfordringer for Europa. Ifølge Eurocontrols Long Term Forecast fra december 2010 vil op til 10 % af efterspørgslen efter lufttransport, selv når der tages højde for de planlagte infrastrukturforbedringer, stadig ikke kunne opfyldes i 2030 på grund af manglende kapacitet i lufthavne. Det er derfor nødvendigt at revidere slotforordningen for at slå fast, i hvor høj grad den kan forbedres med henblik på at finde en balance mellem kapacitet og efterspørgslen efter lufttransport i alle sektorerne (langdistanceflyvninger, regionale forbindelser, fragtflyvninger osv.).

I øjeblikket er der 89 fuldstændigt koordinerede lufthavne i stater, hvor slotforordningen finder anvendelse (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde plus Schweiz). Heraf koordineres 62 lufthavne året rundt, og 27 koordineres på sæsonbasis. I nogle af disse lufthavne, f.eks. London Heathrow og Paris Orly, overstiger efterspørgslen i betydeligt grad kapaciteten året rundt; i andre lufthavne er kapaciteten begrænset i visse spidsbelastningsperioder. I alt 18 medlemsstater har mindst én koordineret lufthavn og skal derfor udpege en koordinator.

Kommissionens forslag

Hovedformålet er at garantere en optimal tildeling og udnyttelse af slots i overbelastede lufthavne i Den Europæiske Union. Følgende specifikke mål er fastsat:

– mekanismer til tildeling og udnyttelse af slots styrkes, og en effektiv anvendelse af disse garanteres, og

– fremme af loyale konkurrencevilkår og styrkelse af konkurrencen mellem luftfartsselskaberne.

Med henblik på at nå disse mål foreslår Kommissionen, at der vedtages følgende foranstaltninger:

– der åbnes mulighed for sekundær handel med slots, og konkurrencen styrkes

slottildelingsprocedurens gennemsigtighed styrkes og slotkoordinatorernes uafhængighed garanteres

– slottildelingsordningen integreres i reformen af det europæiske lufttrafikstyringssystem (det fælles europæiske luftrum)

hævelse af tærsklen for udnyttelse af slots fra 80 % til 85 % og forøgelse af slotseriers længde

– anvendelse af lufthavnsafgiftsordningen til at modvirke sen returnering af slots til puljen.

Ordførerens holdning

Efter ordførerens opfattelse kan Kommissionens forslag udgøre et godt udgangspunkt med henblik på en forbedring af lufthavnenes effektivitet. Størstedelen af de forelagte ændringsforslag tager sigte på at skærpe en række bestemmelser for at gøre dem mere effektive og klarere. Med andre ændringsforslag indføres der derimod vigtige nye aspekter set i forhold til Kommissionens forslag.

Nærmere bestemt vedrører de mest gennemgribende ændringer navnlig følgende to områder: koordinatorernes uafhængighed og den sekundære handel med slots.

Hvad angår det første område er det ordførerens opfattelse, at hele systemet med slottildeling ikke kan komme uden om en klar funktionel, organisatorisk og finansiel adskillelse af koordinatorerne fra alle de øvrige involverede aktører såsom luftfartsselskaber og lufthavnsforvaltningsorganer. De forelagte ændringsforslag søger derfor at give koordinatorerne en mere uafhængig rolle og status som tredjepart, bl.a. gennem en mere afbalanceret repræsentation af de berørte parter i koordinationsudvalget.

Ordføreren går også ind for indførelsen af sekundær handel med slots, som allerede benyttes i en række britiske lufthavne: Også på dette område er formålet med ændringsforslagene at sikre, at overførsel og bytte af slots, navnlig hvor dette sker under anvendelse af monetær kompensation, gøres så gennemsigtig og velreguleret som muligt. En vigtig foreslået nyhed er muligheden for at afsætte en del af indtægterne fra salg af slots til forbedring af lufthavnsinfrastrukturer og styrkelse af tjenesteydelserne til passagererne. Denne foranstaltning er berettiget derved, at slots er produkter af lufthavnsinfrastrukturens tekniske, operative og organisatoriske kapacitet, som det påhviler forvalteren hele tiden at sikre og øge, hvilket er forbundet med betydelige udgifter.

Eftersom ingen forordning om tildeling af slots hidtil har taget fat på spørgsmålet om en juridisk definition af lufthavnsslots, har ordføreren fundet det absolut nødvendigt at forelægge et ændringsforslag herom. Begge de to tidligere forordninger, forordning (EØF) nr. 95/93 og forordning (EF) nr. 793/2004, begrænsede sig nemlig til at give en teknisk og operationel definition af begrebet slot uden at undersøge dets juridiske karakter. Definitionen er derfor kendetegnet ved en nødvendig ligelig hensyntagen til offentlighedens transportinteresser og luftfartsselskabernes og lufthavnsforvaltningsorganernes individuelle behov.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2011)22897

Brian Simpson

Formand for Transport- og Turismeudvalget

ASP 13E130

Bruxelles

Om:           Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning)

                  (COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Kære formand,

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag i henhold til artikel 87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, der undersøgte det omarbejdede forslag, og i tråd med henstillingerne fra ordføreren for udtalelsen, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Efter drøftelser på mødet den 26. april 2012 vedtog Retsudvalget med 23 stemmer for og ingen stemmeundladelser[1] at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Vedlagt: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

  • [1]  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Françoise Castex, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Jiří Maštálka, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 16. januar 2012

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning)

COM(2011)0827 af 1.12.2011 – 2011/0391(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 12. december 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1) I betragtning 18 bør ordene ”En lufthavn kan gives status som koordineret lufthavn” erstattes med ordene ”En lufthavn kan gives status som fartplansformidlet eller koordineret lufthavn”.

2) I artikel 6, stk. 1, bør henvisningen til "artikel 13 og 18" betragtes som en henvisning til "artikel 13, artikel 17, stk. 1, og artikel 18".

3) I artikel 9 bør ordene "jf. dog artikel 10, stk. 2" udgå.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENAJuridisk konsulent

     Juridisk konsulent       Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den tyske, engelske og franske sprogudgave til rådighed og benyttede den franske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (Omarbejdning)

Referencer

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Dato for høring af EP

1.12.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

13.12.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.12.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Giommaria Uggias

19.12.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

8.5.2012

9.7.2012

8.10.2012

 

Dato for vedtagelse

6.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

5

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Phil Bennion, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Anna Rosbach, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Peter Simon, Patricia van der Kammen

Dato for indgivelse

15.11.2012