Процедура : 2012/2237(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0380/2012

Внесени текстове :

A7-0380/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/11/2012 - 5.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0434

ДОКЛАД     
PDF 196kWORD 130k
16.11.2012
PE 497.906v01-00 A7-0380/2012

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2012)0538 – C7‑0300/2012 – 2012/2237(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: José Manuel Fernandes

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2012)0538 – C7‑0300/2012 – 2012/2237(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0538 – C7 0300/2012),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(2),

–   като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г. относно фонд „Солидарност“,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0380/2012),

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

OВ L 311, 14.11.2002 г., стp. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от xxx

относно мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(2),

като взеха предвид предложението на Комисията(3),

като имат предвид, че:

(1)      Европейският съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („фондът“) в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

(2)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишния таван от 1 милиард евро.

(3)      Регламент (ЕО) № 2012/2002 съдържа разпоредбите, съгласно които могат да бъдат мобилизирани средствата от фонда.

(4)      Италия внесе заявление за мобилизирането на средства от фонда във връзка с бедствие, причинено от поредица от земетресения в Италия.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2012 финансова година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 670 192 359 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              ОВ С 139, 14.06.06 г., стр. 1.

(2)

              OВ L 311, 14.11.2002 г., стp. 3.

(3)

              OВ C […], […] г., стр. […] и OВ C […], […] г., стр. […].


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Италия въз основа на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на фонда в рамките на годишния таван от 1 милиард евро. Това е второто предложение за мобилизиране на средства от фонда през 2012 г.

Успоредно с това предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ в полза на Италия, Комисията представи проект на коригиращ бюджет (ПКБ № 5/2012 от 19 септември 2012 г.), с цел вписване в бюджета за 2012 г. на съответните бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания, съгласно предвиденото в точка 26 от МИС.

Италия подаде заявление за получаване на помощ от фонда след поредица от земетресения в Италия през май 2012 г. На 20 май 2012 г. голямо земетресение с магнитуд от 5,9 по скалата на Рихтер засегна големи части от Северна Италия и причини сериозни щети в много градове и села и особено около епицентъра, предимно в провинциите Модена и Ферара в региона Емилия-Романя. На 29 май настъпи второ земетресение с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер с епицентър недалеч на запад от първото земетресение. И двете събития бяха последвани от няколко сериозни вторични труса. Земетресенията причиниха 27 смъртни случая, приблизително 350 души бяха ранени и над 45 000 души трябваше да бъдат евакуирани. Бяха причинени сериозни и мащабни щети на сгради, инфраструктура, предприятия, промишлени съоръжения, на селското стопанство и на важния сектор на културното наследство.

Италианските органи оцениха общите преки щети на 13 273 736 063 EUR. Тази сума представлява 0,86 % от БНД на Италия и превишава почти четири пъти прага за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ от 3 607 млн. EUR (т.е. 3 млрд. EUR по цени от 2002 г.), приложим за Италия през 2012 г. Тъй като приблизителните общи преки щети надвишават прага, бедствието се определя като „голямо природно бедствие“ и по тази причина попада в основното приложно поле на Регламент (ЕО) № 2012/2002.

След проверка за съответствие на това заявление с критериите за допустимост, посочени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, Комисията предложи мобилизиране на обща сума от 670 192 359 EUR от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Европейската комисия предлага да се мобилизират средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в размер на общо 670 192 359 EUR, които следва да се заделят по функция 3б от финансовата рамка за прилагането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в държавите членки.

Цифри - фонд „Солидарност”

 

 

 

 

 

(в евро)

 

Приети преки щети

Праг

Сума на база 2,5 %

Сума на база 6 %

Общ размер на предлаганата помощ

Италия – земетресения през 2012 г.

13 113,498 милиона

3 606 милиона

90 165 575

580 026 784

670 192 359

Общо

 

 

 

 

670 192 359

Съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., с представянето на настоящото предложение за мобилизиране на фонда Комисията започва опростената тристранна процедура, за да се гарантира съгласието на двете направления на бюджетния орган относно необходимостта да се използва фондът и относно размера на необходимите средства.

Докладчикът препоръчва одобрение на предложението за решение на Комисията, което е приложено към настоящия доклад.

Обобщаваща таблица по функции от финансовата рамка

Финансова рамкаФункция/подфункция

 

Финансова рамка за 2012 г.

Бюджет за 2012 г. (вкл. КБ 1-3/2012 и ПКБ 4/2012)

ПКБ № 5/2012

Бюджет за 2012 г.

(вкл. КБ 1-3/2012 и ПКБ 4-5/2012)

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Конкурентоспособност за растеж и заетост

14 853 000 000

 

15 403 000 000

11 482 916 106

 

 

15 403 000 000

11 482 916 106

Марж

 

 

-50 000 000

 

 

 

-50 000 000

 

1б. Сближаване за растеж и заетост

52 761 000 000

 

52 752 576 141

43 835 746 321

 

 

52 752 576 141

43 835 746 321

Марж

 

 

8 423 859

 

 

 

8 423 859

 

Общо

67 614 000 000

 

68 155 576 141

55 318 662 427

 

 

68 155 576 141

55 318 662 427

Марж(1)

 

 

 

-41 576 141

 

 

 

-41 576 141

 

2. ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

 

 

 

 

 

 

 

 

в това число свързани с пазара разходи и преки плащания

48 093 000 000

 

43 969 637 305

43 875 978 049

 

 

43 969 637 305

43 875 978 049

Общо

60 810 000 000

 

59 975 774 185

57 034 220 262

 

 

59 975 774 185

57 034 220 262

Марж

 

 

834 225 815

 

 

 

834 225 815

 

3. ГРАЖДАНСТВО, СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Свобода, сигурност и правосъдие

1 406 000 000

 

1 367 806 560

835 577 878

 

 

1 367 806 560

835 577 878

Марж

 

 

38 193 440

 

 

 

38 193 440

 

3б. Гражданство

699 000 000

 

715 498 462

666 761 862

670 192 359

670 192 359

1 385 690 821

1 336 954 221

Марж

 

 

1 563 220

 

 

 

1 563 220

 

Общо

2 105 000 000

 

2 083 305 022

1 502 339 740

670 192 359

670 192 359

2 753 497 381

2 172 532 099

Марж(2)

 

 

 

39 756 660

 

 

 

39 756 660

 

4. ЕС - ФАКТОР ОТ СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ

8 997 000 000

 

9 405 937 000

6 955 083 523

 

 

9 405 937 000

6 955 083 523

Марж(3)

 

 

 

-150 000 000

 

 

 

-150 000 000

 

5. АДМИНИСТРАЦИЯ

8523 000 000

 

8 279 641 996

8 277 736 996

 

 

8 279 641 996

8 277 736 996

Марж(4)

 

 

 

327 358 004

 

 

 

327 358 004

 

ОБЩО

148 049 000 000

141 360 000 000

147 900 234 344

129 088 042 948

670 192 359

670 192 359

148 570 426 703

129 758 235 307

Марж

 

 

1 209 764 338

12 445 957 052

 

 

1 209 764 338

12 445 957 052

(1)

              Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не е включен в изчислението на маржа по функция 1а (500 милиона евро). 50 милиона евро над тавана се финансират чрез мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост.

(2)

              Сумата за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е вписана над таваните за съответните функции, както е предвидено в МИС от 17 май 2006 г. (ОВ C 139, 14.6.2006 г.).

(3)

              В маржа за 2012 г. по функция 4 не се вземат предвид бюджетните кредити за резерва за спешна помощ (258,9 милиона евро). 150 милиона евро над тавана се финансират чрез мобилизиране на Инструмента за осигуряване на гъвкавост.

(4)

              При изчисляването на маржа под тавана на функция 5 е взета предвид бележка под линия 1) от финансовата рамка за периода 2007–2013 г. за сума в размер на 84 милиона евро за вноски на персонала към пенсионната схема.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jaroslav Paška, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Правна информация - Политика за поверителност