RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

  16.11.2012 - (COM(2012)0538 – C7‑0300/2012 – 2012/2237(BUD))

  Comisia pentru bugete
  Raportor: José Manuel Fernandes

  Procedură : 2012/2237(BUD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0380/2012
  Texte depuse :
  A7-0380/2012
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

  (COM(2012)0538 – C7‑0300/2012 – 2012/2237(BUD))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0538 – C7–0300/2012),

  –   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[2],

  –   având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată în cursul reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 privind Fondul de solidaritate,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0380/2012),

  1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.

  ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

  din xxx

  privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

  PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene[2],

  având în vedere propunerea Comisiei[3],

  întrucât:

  (1)      Uniunea Europeană a creat Fondul de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe.

  (2)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard EUR.

  (3)      Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea fondului.

  (4)      Italia a depus o cerere pentru mobilizarea fondului, referitoare la o catastrofă cauzată de o serie de cutremure care au avut loc în această țară,

  ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

  Articolul 1

  În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, se mobilizează suma de 670 192 359 EUR, în credite de angajament și de plată, din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Adoptată la Bruxelles,

  Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

  Președintele                                                  Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
  • [3]               JO C […], […], p. […] și JO C […], […], p. […].

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE în favoarea Italiei, în temeiul punctului 26 din Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006. AII permite mobilizarea Fondului în limita plafonului anual de 1 miliard de euro. Aceasta este a doua propunere de mobilizare a Fondului din 2012.

  În paralel cu această propunere de mobilizare a Fondului de solidaritate în favoarea Italiei, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ (PBR nr. 5/2012 din 19 septembrie 2012) pentru a înscrie în bugetul 2012 creditele de angajament și de plată aferente, în conformitate cu punctul 26 din AII.

  Italia a solicitat asistență din fond în urma unor cutremure ce au avut loc în Italia în mai 2012. La 20 mai 2012, zone întinse din nordul Italiei au fost afectate de un cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,9 pe scala Richter, care a cauzat daune grave în multe orașe și sate, în special în zona din jurul epicentrului, în special în provinciile Modena și Ferrara din regiunea Emilia-Romagna. La 29 mai 2012 a avut loc un alt doilea cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,8 pe scala Richter, având epicentrul puțin mai la vest. Ambele cutremure au fost urmate de mai multe replici puternice. Bilanțul a fost de 27 de morți, cca 350 de răniți și peste 45 000 de persoane evacuate. S-au înregistrat daune semnificative ca volum și gravitate afectând clădiri, elemente de infrastructură, întreprinderi, echipamente industriale, agricultura și patrimoniul cultural, un sector important.

  Autoritățile italiene au estimat daunele directe totale la 13 273 736 063 EUR. Această sumă reprezintă 0,86% din PNB-ul Italiei și depășește de aproape 4 ori pragul pentru mobilizarea Fondului de solidaritate de 3 607 milioane EUR (echivalentul a 3 miliarde EUR în prețurile din 2002) care se aplică Italiei în 2012. Având în vedere că valoarea estimată a daunelor directe totale depășește pragul, dezastrul este calificat drept „catastrofă naturală majoră” și se înscrie astfel în principalul domeniu de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2012/2002.

  În urma verificării conformității acestei solicitări cu criteriile de eligibilitate din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru suma totală de 670 192 359 EUR în credite de angajament și de plată.

  Comisia Europeană a propus redistribuirea sumei de 670 192 359 EUR în credite de plată de la linia bugetară 13 06 01 din rubrica 3b a cadrului financiar, destinată utilizării Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în statele membre.

  Cifre - Fondul de solidaritate

   

   

   

   

   

  (EUR)

   

  Daune directe acceptate

  Prag

  Suma bazată pe 2,5%

  Suma bazată pe 6%

  Suma totală a ajutorului propus

  Italia – cutremure 2012

  13 113,498 milioane

  3 606 milioane

  90 165 575

  580 026 784

  670 192 359

  Total

   

   

   

   

  670 192 359

  În conformitate cu punctul 26 din AII din 17 mai 2006, la prezentarea acestei propuneri de mobilizare a fondului, Comisia inițiază procedura simplificată de discuții trilaterale pentru a obține acordul celor două componente ale autorității bugetare cu privire la necesitatea de a utiliza Fondul și la suma solicitată.

  Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentate de Comisie și anexate la prezentul raport.

  Tabel recapitulativ pe rubrici ale Cadrului Financiar

  Cadrul financiarRubrică/subrubrică

   

  Cadrul financiar 2012

  Bugetul 2012 (incl. BR 1-3 și PBR 4/2012)

  PBR 5/2012

  Buget 2012

  Bugetul 2012 (incl. BR 1-3 și PBR 4/-5/2012)

  CA

  PA

  CA

  PA

  CA

  PA

  CA

  PA

  1. CREȘTERE ECONOMICĂ DURABILĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

  1a. Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

  14 853 000 000

   

  15 403 000 000

  11 482 916 106

   

   

  15 403 000 000

  11 482 916 106

  Marjă

   

   

  -50 000 000

   

   

   

  -50 000 000

   

  1b. Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

  52 761 000 000

   

  52 752 576 141

  43 835 746 321

   

   

  52 752 576 141

  43 835 746 321

  Marjă

   

   

  8 423 859

   

   

   

  8 423 859

   

  Total

  67 614 000 000

   

  68 155 576 141

  55 318 662 427

   

   

  68 155 576 141

  55 318 662 427

  Marjă[1]

   

   

   

  -41 576 141

   

   

   

  -41 576 141

   

  2. CONSERVAREA ȘI GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE

   

   

   

   

   

   

   

   

  Din care cheltuieli privind piața și plăți directe

  48 093 000 000

   

  43 969 637 305

  43 875 978 049

   

   

  43 969 637 305

  43 875 978 049

  Total

  60 810 000 000

   

  59 975 774 185

  57 034 220 262

   

   

  59 975 774 185

  57 034 220 262

  Marjă

   

   

  834 225 815

   

   

   

  834 225 815

   

  3. CETĂȚENIE, LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE

   

   

   

   

   

   

   

   

  3a. Libertate, securitate și justiție

  1 406 000 000

   

  1 367 806 560

  835 577 878

   

   

  1 367 806 560

  835 577 878

  Marjă

   

   

  38 193 440

   

   

   

  38 193 440

   

  3b. Cetățenie

  699 000 000

   

  715 498 462

  666 761 862

  670 192 359

  670 192 359

  1 385 690 821

  1 336 954 221

  Marjă

   

   

  1 563 220

   

   

   

  1 563 220

   

  Total

  2 105 000 000

   

  2 083 305 022

  1 502 339 740

  670 192 359

  670 192 359

  2 753 497 381

  2 172 532 099

  Marjă[2]

   

   

   

  39 756 660

   

   

   

  39 756 660

   

  4. UE CA ACTOR MONDIAL

  8 997 000 000

   

  9 405 937 000

  6 955 083 523

   

   

  9 405 937 000

  6 955 083 523

  Marjă[3]

   

   

   

  -150 000 000

   

   

   

  -150 000 000

   

  5. ADMINISTRAȚIE

  8523 000 000

   

  8 279 641 996

  8 277 736 996

   

   

  8 279 641 996

  8 277 736 996

  Marjă[4]

   

   

   

  327 358 004

   

   

   

  327 358 004

   

  TOTAL

  148 049 000 000

  141 360 000 000

  147 900 234 344

  129 088 042 948

  670 192 359

  670 192 359

  148 570 426 703

  129 758 235 307

  Marjă

   

   

  1 209 764 338

  12 445 957 052

   

   

  1 209 764 338

  12 445 957 052

  • [1]               Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) nu este inclus în calculul marjei de la rubrica 1a (500 de milioane EUR). Suma de 50 de milioane EUR peste plafon este finanțată prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate.
  • [2]               Valoarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este înscrisă prin adăugare la rubricile relevante, astfel cum este prevăzut în AII din 17 mai 2006 (JO C 139, 14.6.2006).
  • [3]               Marja pentru 2012 prevăzută la rubrica 4 nu ia în considerare creditele aferente Rezervei pentru ajutoare de urgență (258,9 milioane EUR). Suma de 150 de milioane EUR peste plafon este finanțată prin mobilizarea instrumentului de flexibilitate.
  • [4]               Pentru calcularea marjei sub plafonul prevăzut pentru rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru suma de 84 de milioane EUR privind contribuțiile personalului la sistemul de pensii.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  15.11.2012

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

  Membri supleanți prezenți la votul final

  François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jaroslav Paška, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds