Процедура : 2012/2242(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0381/2012

Внесени текстове :

A7-0381/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/11/2012 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0433

ДОКЛАД     
PDF 157kWORD 76k
16.11.2012
PE 497.892v03-00 A7-0381/2012

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия

(xxxxx/2012 – C7‑xxxx/2012 – 2012/2242(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Francesca Balzani

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия

(XXXX/2012 – C7‑XXXXX/2012 – 2012/2242(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) („Финансовия регламент“), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, приет окончателно на 1 декември 2011 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Европейска комисия(4), и по-специално параграф 2 от нея,

–   като взе предвид съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, съгласувано между трите институции в рамките на бюджетната процедура за 2012 г.,

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 година, представен от Комисията на 19 септември 2012 г. (COM(2012)0536),

–   като взе предвид позицията относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2012, приета от Съвета на … 2012 г. (XXX/2012 – C7-XXXX/2012),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0381/2012),

A. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 5/2012 се отнася за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за сума в размер на 670 192 359 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във връзка с поредица от земетресения в областта Емилия-Романя, Италия, през май 2012 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 е официалното внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2012 г. и изменението на бюджетния ред 16 05 03 01 – Подготвително действие — Европейска година на доброволческата дейност 2011, за да се замени „тирето“ за плащанията по бюджетния ред със символичен запис (p.m.) и да могат да бъдат извършени окончателните плащания,

В.  като има предвид, че в представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 5/2012 се предлага увеличение на равнището на бюджетните кредити за плащания, предвид общия недостиг на бюджетни кредити за плащания за 2012 г.,

Г.  като има предвид, че в своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2012 във връзка с друго мобилизиране на фонд „Солидарност“ Парламентът изрази силно съжаление за това, че в този конкретен случай на мобилизиране на фонд „Солидарност“ другото подразделение на бюджетния орган е чакало 8 седмици, преди да приеме своята позиция, придържайки се към своето тълкуване на протокол № 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (краен срок за информиране на националните парламенти),

1.  отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 г., внесен от Комисията;

2.  счита, че е много важно бързо да се отпусне финансова помощ чрез фонда „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) за лицата, засегнати от природни бедствия, и следователно топло приветства навременното подаване от италианските органи на заявлението за финансова помощ от ФСЕС, както и бързото представяне на предложението на Комисията за мобилизиране на ФСЕС;

3.  призовава всички заинтересовани страни в държавите членки, т.е. както органите на местно и регионално равнище, така и националните органи, допълнително да подобрят процеса на оценка на потребностите и координацията във връзка с потенциални бъдещи заявления за помощ от ФСЕС, за да се ускори възможно най-много мобилизирането на ФСЕС;

4.  настоятелно повтаря призива си към Съвета да не пречи на усилията за по-бързо предоставяне на помощ от Съюза чрез неоправдано отлагане на неговото решение във връзка с този толкова чувствителен и наболял въпрос;

5.  припомня, че при предишното мобилизиране на ФСЕС (коригиращ бюджет № 2/2012 за наводненията в Лигурия и Тоскана през октомври 2011 г.) не се наложи бюджетният орган да осигурява ново финансиране, само защото при обезпечаването на необходимата сума се появиха някои неочаквани източници за преразпределяне на средства; подчертава, че настоящият недостиг на бюджетни кредити за плащания, който вече се отразява на броя на програмите, и по-специално на програмите, върху които разчита основно „Пактът за растеж и работни места“, приет от Европейския съвет на 29 юни 2012 г., изключва категорично разглеждането на такова преразпределяне на средства в този случай;

6.  одобрява без изменения позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 5/2012;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)

OВ L 56, 29.2.2012 г.

(3)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2012)0232.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

15.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jaroslav Paška, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Правна информация - Политика за поверителност