SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja

16.11.2012 - (xxxxx/2012 – C7‑xxxx/2012 – 2012/2242(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Francesca Balzani

Procedura : 2012/2242(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0381/2012
Teksty złożone :
A7-0381/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja Europejska

(XXXX/2012 – C7‑XXXXX/2012 – 2012/2242(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1] („rozporządzenie finansowe”), w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 1 grudnia 2011 r.[2],

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[3],

–   uwzględniając rezolucję z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2012 na rok budżetowy 2012, sekcja 3 – Komisja Europejska[4], w szczególności jej ust. 2,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie środków na płatności, uzgodnione przez wszystkie trzy instytucje w ramach procedury budżetowej na 2012 r.,

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2012 na rok budżetowy 2012, przedłożony przez Komisję dnia 19 września 2012 r. (COM(2012)0536),

–   uwzględniając stanowisko przyjęte przez Radę w dniu XX/YY 2012 r. dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2012 (XXX/2012 – C7‑XXXX/2012),

–   uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0381/2012),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 5/2012 dotyczy uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na kwotę 670 192 359 EUR w formie środków na zobowiązania i płatności w związku z serią trzęsień ziemi w regionie Emilia-Romania we Włoszech w maju 2012 r.,

B.  mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 5/2012 jest formalne uwzględnienie tej korekty w budżecie na 2012 r. oraz zmiana pozycji budżetowej 16 05 03 01 – Działanie przygotowawcze – Rok 2011 – Europejski Rok Wolontariatu, aby zastąpić „kreskę” w linii dotyczącej płatności oznaczeniem p.m., umożliwiającym dokonanie końcowych płatności,

C. mając na uwadze, że w przedstawionym przez Komisję projekcie budżetu korygującego nr 5/2012 zaproponowano zwiększenie środków na płatności ze względu na ogólny brak środków na płatności na 2012 r.,

D. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2012 dotyczącego kolejnego uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności Parlament wyraził głębokie ubolewanie z powodu faktu, że w tym konkretnym przypadku uruchomienia funduszu drugi organ władzy budżetowej potrzebował ośmiu tygodni na przyjęcie swojego stanowiska, trzymając się swej wykładni Protokołu nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (termin na poinformowanie parlamentów narodowych),

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 5/2012 przedstawiony przez Komisję;

2.  uznaje za sprawę wielkiej wagi szybkie uwolnienie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności UE (FSUE) dla poszkodowanych w katastrofach naturalnych i w związku z tym z ogromnym zadowoleniem przyjmuje szybkie przedłożenie przez władze Włoch wniosku o wsparcie finansowe z FSUE, jak również szybkie przedstawienie przez Komisję wniosku w sprawie uruchomienia FSUE;

3.  wzywa wszystkie zaangażowane strony w państwach członkowskich, tj. zarówno organy szczebla lokalnego, jak i regionalnego, a także władze krajowe do dalszego usprawnienia oceny potrzeb i koordynacji potencjalnych wniosków o wsparcie z FSUE w przyszłości celem jak największego przyspieszenia uruchomienia FSUE;

4.  ze stanowczością ponownie zwraca się do Rady, by nie zaprzepaściła tych starań na rzecz szybszego zapewnienia wsparcia Unii, nadmiernie odraczając decyzję w tej ważnej i naglącej sprawie;

5.  przypomina, że w przypadku poprzedniego uruchomienia FSUE (budżet korygujący nr 2/2012 w związku z powodziami w Ligurii i Toskanii w październiku 2011 r.) władza budżetowa nie musiała zapewniać nowych środków tylko dlatego, że pojawiły się nieoczekiwane możliwości przesunięcia potrzebnej kwoty; podkreśla, że obecny niedobór środków na płatności, który dotyka już szeregu programów, zwłaszcza tych, na których w dużej mierze opiera się Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia przyjęty przez Radę Europejską w dniu 29 czerwca 2012 r., zdecydowanie wyklucza jakiekolwiek przesunięcie środków w tym wypadku;

6.  zatwierdza, bez zmian, stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2012;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 56 z 29.2.2012.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0232.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

15.11.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jaroslav Paška, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds