RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia

16.11.2012 - (xxxxx/2012 – C7‑xxxx/2012 – 2012/2242(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Francesca Balzani

Procedură : 2012/2242(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0381/2012
Texte depuse :
A7-0381/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia

(XXXX/2012 – C7‑XXXXX/2012 – 2012/2242(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1] (Regulamentul financiar), în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, adoptat definitiv la 1 decembrie 2011[2],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia[4], în special punctul 2,

–   având în vedere Declarația comună cu privire la creditele de plată convenită de toate cele trei instituții în cadrul procedurii bugetare 2012,

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 prezentat de Comisie la 19 septembrie 2012 (COM(2012)0536),

–   având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 adoptată de Consiliu la XX/YY 2012 (XXX/2012 – C7-XXXX/2012),

–   având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0381/2012),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 se referă la mobilizarea unei sume de 670 192 359 EUR în credite de angajament și de plată din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) în legătură cu seria de cutremure care au avut loc în Emilia-Romagna, Italia, în mai 2012;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 5/2012 este de a înscrie oficial această ajustare bugetară în bugetul pe 2012 și de a modifica linia bugetară 16 05 03 01 (Acțiune pregătitoare — Anul european al voluntariatului 2011) pentru a înlocui „liniuța” pentru plățile de la linia respectivă cu o mențiune simbolică (p.m.), cu scopul de a permite efectuarea plăților finale;

C. întrucât în proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 prezentat de Comisie se propune majorarea nivelului creditelor de plată, dat fiind nivelul general insuficient al creditelor de plată pentru 2012;

D. întrucât, în Rezoluția sa din 12 iunie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2012, legat de un alt caz de mobilizare a Fondului de solidaritate, Parlamentul și-a exprimat regretul intens cu privire la faptul că, în cazul respectiv de mobilizare a Fondului de solidaritate, cealaltă componentă a autorității bugetare a așteptat 8 săptămâni înainte de a-și adopta poziția, insistând asupra interpretării sale a Protocolului nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (termenul-limită pentru informarea parlamentelor naționale),

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012, astfel cum a fost prezentat de Comisie;

2.  consideră că este foarte important ca asistența financiară să fie eliberată rapid din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) în folosul persoanelor afectate de catastrofe naturale și salută călduros, așadar, prezentarea promptă de către autoritățile italiene a cererii lor de asistență financiară din partea FSUE, precum și prezentarea promptă de către Comisie a propunerii sale de mobilizare a FSUE;

3.  solicită tuturor părților implicate din statele membre, atât de la nivel local, cât și regional, precum și autorităților naționale să evalueze mai bine nevoile și să îmbunătățească coordonarea pentru eventualele viitoare cereri de asistență din partea FSUE, pentru a accelera, pe cât posibil, mobilizarea fondului;

4.  își reiterează insistent apelul său față de Consiliu de a nu crea piedici în calea acestor eforturi, care vizează acordarea mai promptă a asistenței acordate de Uniune, prin amânarea nejustificată a deciziilor sale privind aceste aspecte sensibile și de natură stringentă;

5.  reamintește că, cu ocazia mobilizării precedente a FSUE (bugetul rectificativ nr. 2/2012, în legătură cu inundațiile care au avut loc în Liguria și Toscana în octombrie 2011), autoritatea bugetară nu a fost nevoită să ofere sume noi datorită exclusiv faptului că au apărut pe neașteptate surse din care se putea realoca suma necesară; subliniază că actualul deficit de credite de plată, care afectează deja o serie de programe, în special cele pe care se bazează în mare măsură Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă adoptat de Consiliul European la 29 iunie 2012, exclude definitiv posibilitatea oricărei realocări similare în acest caz;

6.  Aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Jaroslav Paška, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds