Procedure : 2012/0049(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0382/2012

Indgivne tekster :

A7-0382/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0467

BETÆNKNING     ***I
PDF 461kWORD 248k
16.11.2012
PE 491.231v02-00 A7-0382/2012

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr og om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Béla Kovács

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr og om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0109),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0077/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. oktober 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0382/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

(EU) nr. …/2012

af

om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3)1,,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(4)2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)    Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 106/2008(5) gennemføres Energy Star-programmet i Unionen på grundlag af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr(6). Denne aftale udløb den 28. december 2011, og Rådet vedtog en afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at forhandle om en ny femårig aftale med USA. Forhandlingerne om den nye aftale mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr(7)+ ("aftalen") blev afsluttet den 29. november 2011. Der bør derfor indsættes en henvisning til aftalen.

(2)    Desuden er der behov for at ajourføre henvisningerne til Unionens ordninger for mærkning eller kvalitetscertificering, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter(8), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger(9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket(10).

(3)  Energy Star-Rådets benævnelse bør ændres.

(4)    Der bør tages hensyn til artikel VI i aftalen, som fastlægger to særskilte produktcertificeringsordninger (selvcertificering for produkter, der markedsføres i Unionen, og tredjepartscertificering for produkter, der markedsføres i USA).

(5)    Forbindelsen til de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet ▌(11) bør klarlægges ▌.

(6)    Medlemsstaternes og Kommissionens respektive forpligtelser til at håndhæve Energy Star-programmet ▌bør klarlægges.

(7)    Vurderingen af Energy Star-programmet bør omfatte overvejelser af mulige alternative politikker og tilvejebringe den fornødne tid til at træffe en afgørelse på et velunderbygget grundlag om en eventuel forlængelse af aftalen.

(8)    Forordning (EF) nr. 106/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 106/2008 foretages herved følgende ændringer:

-1)    Titlen affattes således:

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 106/2008 af 15. januar 2008 om et EU-program for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr"

-1a)     Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1Formål

Ved denne forordning fastsættes reglerne for EU-programmet for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (i det følgende benævnt "Energy Star-programmet"), der er fastlagt i aftalen af …(12)+ mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr*(i det følgende benævnt "aftalen").

_______________________

               *          EUT L …(13)++"1)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)          Stk. 1 affattes således:

"1.   Energy Star-programmet skal bidrage til at opfylde medlemsstaternes og Uni

onens energieffektivitetsmål som omhandlet i artikel 1 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet*. Det koordineres, hvor det er hensigtsmæssigt, med andre EU-ordninger for mærkning eller kvalitetsmærkning og med ordninger som navnlig ordningen for tildeling af EU-miljømærket, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket**, angivelsen af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU*** og foranstaltninger til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter****. Denne koordinering skal omfatte udveksling af dokumentation og om fornødent fastsættelse af fælles niveauer for specifikationer og krav på tværs af de forskellige ordninger.

__________________

*       EUT L ...(14)+

**      EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

***     EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

****    EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10."

b)  Stk. 4 og 5 affattes således:

"4.   Andre eksisterende og nye frivillige energieffektivitetsmærkningsordninger for kontorudstyrsprodukter i medlemsstaterne kan fungere sideløbende med Energy Star-programmet.

5.     Med forbehold af EU-regler om overensstemmelsesvurdering og overensstemmelsesmærkning og/eller internationale aftaler mellem Unionen og tredjelande vedrørende adgang til EU-markedet, kan produkter, der er omfattet af denne forordning, og som markedsføres i Unionen, testes af Kommissionen eller medlemsstaterne med henblik på at undersøge, om de opfylder kravene i denne forordning.".

2)  Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6Fremme af energieffektivitetskriterier

1.      Med forbehold af EU-retten, national ret og økonomiske kriterier fastsætter centrale regeringsmyndigheder, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter*, i aftalens løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end de fælles specifikationer for offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 i nævnte direktiv. Ordregivende myndigheder på regionalt og lokalt plan skal tilskyndes af medlemsstaterne til at anvende disse krav. Nærværende artikel berører ikke bestemmelserne i artikel 6 i ▌ direktiv 2012/27/EU og i litra c) i bilag III til nævnte direktiv.

2.      Med forbehold af EU-retten, national ret og økonomiske kriterier fastsætter Kommissionen og de øvrige EU-institutioner i aftalens løbetid energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end de fælles specifikationer for offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi svarer til eller overstiger tærskelværdierne i artikel 7 i direktiv 2004/18/EF.

___________________

*       EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.".

3)  Artikel 7 udgår.

4)        Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8EU-rådet for Energy Star-programmet

1.      Kommissionen opretter et EU-råd for Energy Star-programmet (i det følgende benævnt "Energy Star-Rådet"), der består af nationale repræsentanter, jf. artikel 9, og repræsentanter for interesserede parter. Energy Star-Rådet skal overvåge gennemførelsen af Energy Star-programmet inden for Unionen og yde Kommissionen råd og støtte, hvor det er hensigtsmæssigt, så den kan udføre sin rolle som administrationsenhed, jf. aftalens artikel IV.

2.      Kommissionen sikrer, at Energy Star-Rådet under udførelsen af sine aktiviteter med hensyn til hver enkelt kontorudstyrsproduktgruppe i videst muligt omfang sørger for en afbalanceret deltagelse af alle relevante interesserede parter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom producenter, detailforhandlere, importører, miljøbeskyttelsesgrupper og forbrugerorganisationer.

3.      Kommissionen overvåger, bistået af Energy Star-Rådet, indtrængningen på markedet af produkter, der benytter det fælles logo, og udviklingen i kontorudstyrs energieffektivitet med henblik på en rettidig revision af de fælles specifikationer.

4.  Kommissionen fastsætter Energy Star-Rådets forretningsorden under hensyntagen til synspunkter, der fremsættes af nationale repræsentanter i Energy Star-Rådet.".

4a)      Artikel 10, litra a), affattes således:

"a)   målene for de forbedringer af energieffektiviteten — under hensyntagen til behovet for høje krav til forbruger- og miljøbeskyttelse — og den indtrængen på markedet, som Energy Star-programmet bør søge at nå på EU-plan".

5)        Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11Forberedende procedurer med henblik på revision af tekniske kriterier

1.      Med henblik på at forberede revisionen af de fælles specifikationer og af de kontorudstyrsproduktgrupper, der er omfattet af aftalens bilag C, iværksættes foranstaltningerne i stk. 2-5, inden der forelægges et udkast til forslag eller USEPA svares i henhold til de procedurer, der er fastsat i aftalen og i Rådets afgørelse … af …(15)+ om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem regeringen for Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr.

2.  Kommissionen kan anmode Energy Star-Rådet om at fremsætte forslag til revision af aftalen eller af de fælles specifikationer for et produkt. Kommissionen kan forelægge Energy Star-Rådet et forslag om revision af de fælles specifikationer for et produkt eller af aftalen. Energy Star-Rådet kan også fremsætte forslag til Kommissionen på eget initiativ.

3.      Kommissionen rådfører sig med Energy Star-Rådet, når den modtager et forslag til revision af aftalen fra USEPA.

4.      Når medlemmerne af Energy Star-Rådet meddeler deres holdning til Kommissionen, tager de hensyn til resultaterne af feasibility- og markedsundersøgelser og til den bedste tilgængelige teknologi, der kan reducere energiforbruget.

5.      Kommissionen lægger særlig vægt på målet om fastsættelse af fælles specifikationer på et ambitiøst niveau, jf. aftalens artikel I, stk. 3, med sigte på at mindske energiforbruget og tager behørigt hensyn til den tilgængelige teknologi og de dermed forbundne omkostninger i produktets livscyklus. Før Energy Star-Rådet meddeler sin holdning til nye fælles specifikationer, tager det navnlig hensyn til de seneste resultater af undersøgelser om miljøvenligt design.

_______________

*       EUT L …(16)+".

6)  Artikel 12, stk. 3, affattes således:

"

3.      Kommissionen sikrer den korrekte brug af det fælles logo ved at iværksætte eller koordinere de foranstaltninger, der er beskrevet i aftalens artikel IX, stk. 2, 3 og 4. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, navnlig som beskrevet i aftalens artikel IX, stk. 5, for at sikre, at denne forordning overholdes på deres eget område, og orienterer Kommissionen herom. Medlemsstaterne kan indgive dokumentation for programdeltageres manglende overholdelse af denne forordning til Kommissionen, som derefter træffer de indledende foranstaltninger.".

6a)      Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13Revurdering og revision

Inden parterne i aftalen drøfter en forlængelse heraf i medfør af dennes artikel XIV, stk. 2, evaluerer Kommissionen Energy Star-programmets effektivitet med hensyn til at forbedre kontorudstyrs energieffektivitet, skabe nye job og skabe markedsmuligheder for producenter, og desuden bedømmes mulige alternative politikker, bl.a. inden for EU-lovgivningen og navnlig direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU. Resultaterne af en sådan evaluering og bedømmelse skal rapporteres til Europa-Parlamentet og Rådet mindst to år, før aftalen udløber.".

7)        Artikel 14 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

________________________

(1)

EUT C 191 af 29.6.2012, s. 142.

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

1              EUT C 191 af 29.6.2012, s. 142.

(4)

2              Europa-Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ...

(5)

              EUT L 39 af 13.2.2008, s. 1.

(6)

              EUT L 381 af 28.12.2006, s. 26.

(7)

+             EUT: Indsæt venligst EUT-reference på aftalen i dok. st10193/12.

(8)

              EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(9)

              EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(10)

              EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(11)

              EUT L ...

(12)

+             EUT: Indsæt venligst datoen på aftalen i dok. st10193/12.

(13)

++            EUT: Indsæt venligst EUT-reference på aftalen i dok. st10193/12.

(14)

+             EUT: Indsæt venligst EUT-reference på direktiv 2012/27/EU.

(15)

+             EUT: Indsæt venligst nummer og dato på afgørelsen i dok. st9890/12.

(16)

+             EUT: Indsæt venligst EUT-reference på afgørelsen i dok. st 9890/12.


PROCEDURE

Titel

EU-program for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr og ændring af forordning (EF) nr. 106/2008

Referencer

COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)

Dato for høring af EP

15.3.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

29.3.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Béla Kovács

14.5.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

11.7.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Phil Bennion, Christian Engström

Dato for indgivelse

20.11.2012

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik