ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου

  16.11.2012 - (COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD)) - ***I

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Béla Kovács


  Διαδικασία : 2012/0049(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0382/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0382/2012
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου

  (COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0109),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0077/2012),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012[1],

  –   Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

  –   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, με επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 2012, για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0382/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[2]*

  στην πρόταση της Επιτροπής

  ---------------------------------------------------------

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΕ) Αριθ. …/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  της

  για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

  Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

  Μετά τη διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[4],

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)    Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,[5] εφαρμόζεται το πρόγραμμα Energy Star στην Ένωση βάσει της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου[6]. Η εν λόγω συμφωνία έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 και το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί νέα πενταετή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τηνέα συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικήςκαι της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά με τον συντονισμό κοινοτικού προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου *(" η συμφωνία") , ολοκληρώθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2011. Συνεπώς, θα πρέπει να ενσωματωθεί η αναφορά στη νέα συμφωνία.

  (2)    Απαιτείται επίσης να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στα ενωσιακά καθεστώτα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας που καθορίζονται με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα[7], με την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά[8] και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)[9].

  (3)  Ενδείκνυται επίσης η τροποποίηση της ονομασίας του Γραφείου για το Εnergy Star.

  (4)    ▌Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο VI της συμφωνίας, το οποίο προβλέπει δύο χωριστά συστήματα πιστοποίησης προϊόντων (αυτοπιστοποίηση για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης και πιστοποίηση από τρίτους για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά των ΗΠΑ).

  (5)    Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί ▌ η σχέση μεταξύ των συναφών διατάξεων της οδηγίας 2012/.27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ▌[10].

  (6)    Θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος Energy Star ▌.

  (7)    Η αξιολόγηση του προγράμματος Energy Star θα πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση των εναλλακτικών επιλογών πολιτικής και να παρέχει αρκετό χρόνο για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με την πιθανή ανανέωση της συμφωνίας.

  (8)       Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

  Άρθρο 1

  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 τροποποιείται ως εξής:

  (-1)     Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 15ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με ένα πρόγραμμα της ΄Ενωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου.»

  (-1α)   Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 1

  Στόχος

  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με το πρόγραμμα της ΄Ενωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (εφεξής πρόγραμμα «Energy Star») , όπως καθορίζεται στην συμφωνία της …[11]+ μεταξύ της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου.*( εφεξής "η συμφωνία " ).

  *ΕΕ L ...[12]++

  (1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

  (α)          Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «1.    Το πρόγραμμα Εnergy Star συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων ενεργειακής απόδοσης των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 1 και 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση[13]*. Συντονίζεται, όπου απαιτείται , με άλλα ενωσιακά καθεστώτα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, καθώς και με άλλα συστήματα, όπως, ειδικότερα, το ενωσιακό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,της 25ης Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)[14]**, η ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών, που θεσπίστηκε με την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [15]***, και τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα[16]****. Ο εν λόγω συντονισμός περιλαμβάνει την ανταλλαγή στοιχείων και, εάν απαιτείται, τον καθορισμό κοινών επιπέδων όσον αφορά τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των διάφορων καθεστώτων.

  β)  Οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

  «4.           Είναι δυνατό να συνυπάρχουν με το πρόγραμμα Εnergy Star άλλα υφιστάμενα και νέα εθελοντικά καθεστώτα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης προϊόντων εξοπλισμού γραφείου στα κράτη μέλη.

  5.      Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε κανόνων της ▌Ένωσης όσον αφορά την αξιολόγηση και τη σήμανση της συμμόρφωσης ή/και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η ▌Ένωση με τρίτες χώρες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά της ▌Ένωσης, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και διατίθενται στην αγορά της ▌Ένωσης είναι δυνατό να υποβάλλονται σε δοκιμές από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.»·

  (2)  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 6

  Προβολή των κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης

  1.      Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών[17], καθορίζουν, με την επιφύλαξη του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές, για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να χρησιμοποιούν αυτές τις προδιαγραφές. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και του σημείου (γ) του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

  2.      Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθορίζουν, με την επιφύλαξη του ενωσιακού και εθνικού δικαίου και των οικονομικών κριτηρίων, προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών με τιμή ίση ή μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 7 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

  (3)  Το άρθρο 7 διαγράφεται.

  (4)       Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 8

  Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εnergy Star

  1.      Η Επιτροπή ιδρύει το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εnergy Star (EUESB), το οποίο απαρτίζεται από εθνικούς αντιπροσώπους , όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, και από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών. Το EUESB παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος Εnergy Star στην Ένωση και παρέχει, όπου απαιτείται, συμβουλές και αρωγή στην Επιτροπή για να τη διευκολύνει να εκπληρώσει τον ρόλο της ως διαχειριστικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο IV της συμφωνίας.

  2.      Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το EUESB να διασφαλίζει, όσο αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του, για κάθε ομάδα προϊόντων εξοπλισμού γραφείου, ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν σχέση με την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως κατασκευαστές, έμποροι λιανικής πώλησης, εισαγωγείς, ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και οργανώσεις καταναλωτών.

  3.      Η Επιτροπή, επικουρούμενη από το EUESB, παρακολουθεί τη διείσδυση στην αγορά προϊόντων που φέρουν το κοινό λογότυπο και την εξέλιξη της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, με σκοπό την έγκαιρη αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

  4.  Ο εσωτερικός κανονισμός του EUESB καταρτίζεται από την Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των εθνικών αντιπροσώπων εντός του EUESB.»

  (4α)    Στο άρθρο 10, το σημείο (α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «(α)  οι στόχοι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίοι πρέπει να επιδιωχθούν σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Εnergy Star, έχοντας κατά νου την ανάγκη επιδίωξης υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, καθώς και τη διείσδυση στην αγορά·»·

  (5)       Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 11

  Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων

  1.      Με σκοπό την προετοιμασία της αναθεώρησης των κοινών προδιαγραφών και των ομάδων προϊόντων εξοπλισμού γραφείου που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της συμφωνίας, πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 προτού υποβληθεί το σχέδιο πρότασης ή αποσταλεί απάντηση στον USEPA και πριν από την υποβολή σχεδίου πρότασης ή την αποστολή απάντησης στον USEPA σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συμφωνία και στην απόφαση … του Συμβουλίου της …[18]+ για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου.*

  2.  Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το EUESB να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της συμφωνίας ή αναθεώρησης των κοινών προδιαγραφών συγκεκριμένου προϊόντος. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση στο EUESB για αναθεώρηση των κοινών προδιαγραφών συγκεκριμένου προϊόντος ή για αναθεώρηση της συμφωνίας. Το EUESB μπορεί επίσης να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή με δική του πρωτοβουλία.

  3.      Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με το EUESB κάθε φορά που ο USEPA της υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης της συμφωνίας.

  4.      Όταν τα μέλη του EUESB γνωμοδοτούν στην Επιτροπή, λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας και των μελετών της αγοράς, καθώς και την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

  5.      Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τον στόχο να καθορισθούν μεγαλόπνοες κοινές προδιαγραφές, όπως προβλέπεται στο άρθρο Ι παράγραφος 3 της συμφωνίας, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό κόστος του κύκλου ζωής. Συγκεκριμένα, το EUESB ,πριν να υποβάλλει γνωμοδότηση για νέες προδιαγραφές, λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα των μελετών οικολογικού σχεδιασμού.»

  ________________

  *         ΕΕ L…[19]+»·

  (6)  Στο άρθρο 12 , η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «▌

  3.      Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή χρήση του κοινού λογοτύπου, αναλαμβάνοντας ή συντονίζοντας τις δράσεις που περιγράφονται στο άρθρο ΙΧ παράγραφοι 2, 3 και 4, της συμφωνίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως όσα περιγράφονται στο άρθρο ΙΧ παράγραφος 5 της συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία για τη μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, προκειμένου αυτή να προβεί στη λήψη των πρώτων μέτρων.»·

  (6α) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 13

  Επανεξέταση και αναθεώρηση

  Πριν τα μέρη της συμφωνίας συζητήσουν την ανανέωσή της σύμφωνα με το άρθρο XIV παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Energy Star όσον αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την παροχή εμπορικών ευκαιριών στους κατασκευαστές, και αναλύει τις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής όπως εκείνες που παρέχονται από τη νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως τις οδηγίες 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης και ανάλυσης υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τουλάχιστον δύο έτη πριν από τη λήξη ισχύος της συμφωνίας.»·

  (7)       Το άρθρο 14 διαγράφεται.

  Άρθρο 2

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                                                        Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                                                                      Ο Πρόεδρος

  ________________________

  • [1]  ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 142.
  • [2] * Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.
  • [3]               ΕΕ C 191, 29.6.2012, σ. 142.
  • [4]               Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της …
  • [5]               ΕΕ L 39, 13.2.2008, σ. 1.
  • [6]               ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 26.
   ΕΕ: Παρεμβάλλονται τα στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ της συμφωνίας από το έγγρ. 10193/12.*
  • [7]               ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10.
  • [8]               ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 1.
  • [9]               ΕΕ L 27, 30.1.2010, σ. 1.
  • [10]               EE L
  • [11] +              ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο st10193/12.
  • [12] ++            ΕΕ: να συμπληρωθούν τα στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο st10193/12.
  • [13] *              ΕΕ L
  • [14] **            ΕΕ L 27, 30.1.2010, σ. 1.
  • [15] ***           ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 1.
  • [16] ****          ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10.»
   * ΕΕ: Παρεμβάλλονται τα στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
  • [17]             ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114.»·
  • [18] +              ΕΕ: να συμπληρωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο st9890/12.
  • [19] +              ΕΕ: να συμπληρωθούν τα στοιχεία αναφοράς της απόφασηςπου περιλάμβάνεται στο έγγραφο st9890/12.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  15.3.2012

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  29.3.2012

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  29.3.2012

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  ENVI

  26.4.2012

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Béla Kovács

  14.5.2012

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.7.2012

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  5.11.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  39

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Phil Bennion, Christian Engström

  Ημερομηνία κατάθεσης

  20.11.2012