Eljárás : 2012/0049(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0382/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0382/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 11/12/2012 - 8.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0467

JELENTÉS     ***I
PDF 474kWORD 220k
16.11.2012
PE 491.231v02-00 A7-0382/2012

az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról és az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Kovács Béla

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról és az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0109),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0077/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére(1),

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. október 26-i levelében foglalt szándéknyilatkozatra, mely szerint a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadja a Parlament álláspontját,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0382/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 194. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2)1,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(3)2,

mivel:

(1)         A 106/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) végrehajtja az Energy Star programot az Unióban az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség között létrejött, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás(5) alapján. E megállapodás 2011. december 28-án lejárt, és a Tanács határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Amerikai Egyesült Államokkal egy újabb, öt évre szóló megállapodásról. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló, új megállapodás(6)+ (a továbbiakban: a megállapodás) tárgyában folytatott tárgyalások 2011. november 29-én lezárultak. Ennélfogva a rendelet szövegébe a megállapodásra való hivatkozást kell illeszteni.

(2)         Emellett naprakésszé kell tenni az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7), az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanács irányelv(8), valamint az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) által létrehozott uniós címkézési és minőségtanúsítási rendszerekre tett hivatkozásokat is.

(3)  Helyénvaló továbbá módosítani az Energy Star Testület nevét.

(4)         A megállapodás VI. cikkét ▌– amely két külön terméktanúsítási rendszerről (az Unió piacán forgalomba hozott termékek esetében öntanúsítás, az Egyesült Államok piacán forgalomba hozott termékek esetében harmadik fél általi tanúsítás) rendelkezik – ▌ figyelembe kell venni.

(5)         Egyértelművé kell tenni az energiahatékonyságról ▌ szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(10) megfelelő rendelkezéseivel való kapcsolatot ▌.

(6)         Indokolt egyértelműen meghatározni az Energy Star program végrehajtása keretében a tagállamokra és a Bizottságra háruló ▌ kötelezettségeket.

(7)         Az Energy Star program értékelésekor mérlegelni kell az egyéb felmerülő szakpolitikai lehetőségeket, továbbá elegendő időt kell hagyni a megállapodás esetleges megújítására vonatkozó megalapozott döntésre.

(8)         A 106/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 106/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

-1.         A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament és a Tanács 106/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az irodai berendezésekre vonatkozó uniós energiahatékonysági címkézési programról”;

-1a.       Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikkCélkitűzés

Ez a rendelet megállapítja az irodai berendezésekre vonatkozó uniós energiahatékonysági címkézési programra (a továbbiakban: Energy Star program) vonatkozó szabályokat, ahogyan azok az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló, …(11)+-i megállapodásban* (a továbbiakban: a megállapodás) meghatározásra kerültek.”;

––––––––––––––––––––

*       HL L …(12)++

1.          A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)     Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Energy Star programnak hozzá kell járulnia a tagállamok és az Unió energiahatékonyságról szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* 1., illetve 3. cikkében említett energiahatékonysági célkitűzéseinek megvalósításához. A programot össze kell hangolni – adott esetben – más uniós ▌ címkézési vagy minőségtanúsítási rendszerekkel és különösen olyan rendszerekkel, mint az ökocímke odaítélésének az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel** létrehozott uniós rendszere, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel*** létrehozott az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölése, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet**** végrehajtó intézkedések. Ezen összehangolás kiterjed a bizonyítékok cseréjére és adott esetben közös előírás- és követelményszintek meghatározására a különböző rendszerek között.

__________________

*          HL L …(13)+

**       HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

***       HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

****      HL L 285., 2009.10.31., 10. o.”;

b)  A (4) és az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)  A tagállamokban az Energy Star programmal egyidejűleg az irodai berendezésekre vonatkozóan egyéb, már meglévő és új önkéntes energiahatékonysági címkézési rendszerek is működhetnek.

(5)    Bármely, ▌ a megfelelőség értékelésére és a megfelelőségi jelölésre vonatkozó uniós szabály és/vagy az ▌ Unió és harmadik országok között megkötött, az ▌ uniós piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely nemzetközi megállapodás sérelme nélkül a Bizottság vagy a tagállamok megvizsgálhatják az e rendelet hatálya alá tartozó és ▌ az uniós piacon forgalomba hozott termékeket, hogy ellenőrizzék azok e rendelet követelményeinek való megfelelését.”;

2.  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikkAz energiahatékonysági kritériumok promóciója

(1)    A megállapodás időtartamára az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti központi kormányzati hatóságok az uniós és a nemzeti jog, valamint a gazdasági szempontok sérelme nélkül meghatározzák az említett irányelv 7. cikkében meghatározott határértékeket teljesítő vagy azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó – legalább a közös műszaki előírásokkal megegyező szintű – energiahatékonysági követelményeket. A tagállamok ösztönzik a regionális és helyi szintű ajánlatkérő hatóságokat e követelmények alkalmazására. E cikk alkalmazása nem érinti a 2012/27/EU irányelv 6. cikkében, valamint III. mellékletének c) pontjában meghatározott rendelkezéseket.

(2)    A megállapodás időtartamára a Bizottság és más uniós intézmények az uniós és a nemzeti jog, valamint a gazdasági szempontok sérelme nélkül meghatározzák a 2004/18/EK irányelv 7. cikkében meghatározott határértékeket teljesítő vagy azokat túllépő, árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó – legalább a közös műszaki előírásokkal megegyező szintű – energiahatékonysági követelményeket.”

___________________

*      HL L 134., 2004.4.30., 114. o.”;

3.  A 7. cikket el kell hagyni;

4.          A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikkEurópai Uniós Energy Star Testület

(1)    A Bizottság létrehozza a 9. cikkben említett nemzeti képviselőkből és az érdekelt felek képviselőiből álló Európai Uniós Energy Star Testületet (EUEST). Az EUEST felülvizsgálja az Energy Star program Unión belüli végrehajtását, és szükség szerint tanácsot ad és támogatást nyújt a Bizottságnak, hogy az feladatát a megállapodás IV. cikkében említett irányítási testületként végezhesse.

(2)    A Bizottság biztosítja, hogy az EUEST tevékenységei során a lehető legnagyobb mértékben gondoskodjon minden egyes irodai berendezés termékcsoportjára vonatkozóan az adott termékcsoportban érintett valamennyi érdekelt fél – mint például gyártók, kiskereskedők, importőrök, környezetvédő csoportok és fogyasztói szervezetek – kiegyensúlyozott részvételéről.

(3)    A Bizottság – a közös műszaki előírások időben történő felülvizsgálata céljából – az EUEST segítségével figyelemmel kíséri a közös emblémával ellátott termékek piaci megjelenését és az irodai berendezések energiahatékonyságának fejlődését.

(4)  A Bizottság megállapítja az EUEST eljárási szabályzatát, figyelembe véve az EUEST-ben részt vevő nemzeti képviselők véleményét.”;

4a.        A 10. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)   az energiahatékonyság javítására vonatkozó célkitűzéseket, szem előtt tartva a magas szintű fogyasztó- és környezetvédelemre való törekvés szükségességét és a piaci térhódítást, amit az Energy Star program uniós szinten kísérel meg elérni;”;

5.          A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikkA műszaki kritériumok felülvizsgálatára vonatkozó előkészítő eljárások

(1)    A közös műszaki előírások és a megállapodás C. mellékletének hatálya alá tartozó irodaiberendezés-termékcsoportok felülvizsgálata előkészítésének céljából, továbbá az USEPA-nak benyújtandó javaslattervezetnek vagy válasznak a megállapodásban és az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló, …-i …(14)+ tanácsi határozatban* meghatározott eljárásoknak megfelelő elküldése előtt az alábbi (2)–(5) bekezdésben meghatározott lépéseket kell megtenni.

(2)  A Bizottság felkérheti az EUEST-et, hogy tegyen javaslatot a megállapodás vagy a valamely termékre vonatkozó közös műszaki előírások felülvizsgálatára vonatkozóan. A Bizottság maga is tehet javaslatot az EUEST-nek a megállapodás vagy a valamely termékre vonatkozó közös műszaki előírások felülvizsgálatára. Az EUEST saját kezdeményezésére is tehet javaslatot a Bizottságnak.

(3)    A Bizottság konzultál az EUEST-tel, ha az USEPA-tól a megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot kap.

(4)    Ha az EUEST tagjai véleményt nyújtanak be a Bizottságnak, figyelembe kell venniük a megvalósíthatósági és piaci tanulmányok eredményeit, illetve az energiafogyasztás csökkentésére rendelkezésre álló legjobb technológiát.

(5)    A Bizottság az energiafogyasztás csökkentése céljából – a megállapodás I. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően – különösen figyelembe veszi a magas követelményeket támasztó közös műszaki előírások meghatározásának célkitűzését, és kellő figyelmet fordít a rendelkezésre álló technológiára és az azzal járó életciklus-költségekre. Az EUEST, különösen valamely új közös műszaki előírásokról szóló véleményének benyújtása előtt figyelembe veszi a környezetbarát tervezésről szóló tanulmányok legújabb eredményeit.

_______________

*        HL L …(15)+;

6.  A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)    A Bizottság a megállapodás IX. cikke (2), (3) és (4) bekezdésében leírt intézkedések meghozatalával vagy összehangolásával biztosítja a közös embléma megfelelő használatát. A tagállamok az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelőség biztosítása érdekében a saját területükön – különösen a megállapodás IX. cikkének (5) bekezdése szerint – meghozzák a megfelelő intézkedéseket, és arról tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok a kezdeti intézkedések megtétele érdekében a Bizottsághoz utalhatják a programban részt vevők meg nem felelésére vonatkozó bizonyítékokat.”;

6a.        A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikkÉrtékelés és felülvizsgálat

Mielőtt a megállapodásban részes felek a megállapodás megújításáról tárgyalnának annak XIV. cikke (2) bekezdésével összhangban, a Bizottság értékeli az Energy Star program hatásosságát az irodai berendezések energiahatékonyságának javítása, új munkahelyek teremtése és a gyártók piaci lehetőségeinek biztosítása terén, és megvizsgálja az uniós jogszabályokban, különösen a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelvben meghatározott egyéb szakpolitikai lehetőségeket. A Bizottság legalább két évvel a megállapodás lejárta előtt megküldi az említett értékelés és vizsgálatok eredményét az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”;

7.          A 14. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

________________________

(1)

HL C 191., 2012.6.29., 142. o.

(2)

1              HL L 191., 2012.6.29., 142. o.

(3)

2              Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács …-i határozata.

(4)

              HL L 39., 2008.2.13., 1. o.

(5)

              HL L 381., 2006.12.28., 26. o.

(6)

+             HL: Kérjük, illesszék be az st10193/12 dokumentumban szereplő megállapodás kihirdetési adatait.

(7)

              HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(8)

              HL L 153., 2010.6.18., 1. o.

(9)

              HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(10)

              HL L …

(11)

+             HL: Kérjük, illesszék be az st10193/12 dokumentumban szereplő megállapodás időpontját.

(12)

++            HL: Kérjük, illesszék be az st10193/12 dokumentumban szereplő megállapodás kihirdetési adatait.

(13)

+ HL: Kérjük beilleszteni a 2012/27/EU irányelv HL-hivatkozását.

(14)

+             HL: Kérjük, illesszék be az st9890/12 dokumentumban szereplő megállapodás számát és időpontját.

(15)

+             HL: Kérjük, illesszék be az st9890/12 dokumentumban szereplő megállapodás kihirdetési adatait.


ELJÁRÁS

Cím

Az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési program és a 106/2008/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.3.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

29.3.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Béla Kovács

14.5.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2012

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Phil Bennion, Christian Engström

Benyújtás dátuma

20.11.2012

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat