Pranešimas - A7-0382/2012Pranešimas
A7-0382/2012

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos

16.11.2012 - (COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Béla Kovács


Procedūra : 2012/0049(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0382/2012
Pateikti tekstai :
A7-0382/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0109),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7–0077/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2012 m. spalio 26 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7–0382/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[2]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

(ES) Nr. .../2012

... m. ... ... d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 194 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[3]1,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros[4]2,

kadangi:

(1)    Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 106/2008[5] Sąjungoje įgyvendinama Energy Star programa, remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimu dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo[6]. Tas susitarimas nustojo galioti 2011 m. gruodžio 28 d., o Taryba priėmė sprendimą, kuriuo Komisija įgaliota vesti derybas dėl naujo penkerių metų susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Derybos dėl naujojo Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo[7]+ (toliau – Susitarimas) baigtos 2011 m. lapkričio 29 d. Todėl turėtų būti įrašyta nuoroda į Susitarimą;

(2)    taip pat būtina atnaujinti nuorodas į Sąjungos ženklinimo arba kokybės sertifikavimo sistemas, nustatytas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatančia ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą[8], 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją[9] ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo[10];

(3)  taip pat reikėtų iš dalies pakeisti Energy Star valdybos pavadinimą;

(4)    ▌ turėtų būti atsižvelgta į Susitarimo VI straipsnį, kuriame numatytos dvi atskiros produktų sertifikavimo sistemos (Sąjungos rinkai tiekiamus produktus gamintojai sertifikuoja savarankiškai, o Jungtinių Amerikos Valstijų rinkai tiekiamus produktus sertifikuoja trečiosios šalies subjektai);

(5)    turėtų būti patikslintas ryšys su atitinkamomis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ▌[11]1 ▌nuostatomis;

(6)    turėtų būti patikslinti atitinkami ▌valstybių narių ir Komisijos įpareigojimai, susiję su Energy Star programos vykdymo užtikrinimu;

(7)    vertinant Energy Star programą turėtų būti apsvarstytos alternatyvios politikos galimybės ir numatyta pakankamai laiko priimti informacija grindžiamą sprendimą dėl galimo Susitarimo atnaujinimo;

(8)    todėl Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 iš dalies keičiamas taip:

-1)    pavadinimas pakeičiamas taip:

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos“;

-1a)     1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnisTikslas

Šiuo reglamentu nustatomos Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos (toliau – Energy Star programa) taisyklės, kaip apibrėžta …[12]+ Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarime dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo (toliau – Susitarimas)*.

_______________________

* OL L ...[13]++“;

1)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)          1 dalis pakeičiama taip:

„1.    Energy Star programa prisidedama prie valstybių narių ir Sąjungos energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimo, kaip nurodyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo* 1 ir 3 straipsniuose. Prireikus ji derinama su kitomis ▌ Sąjungos ženklinimo arba kokybės sertifikavimo priemonėmis bei sistemomis, pavyzdžiui, visų pirma su 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo** nustatyta Sąjungos ekologinio ženklo suteikimo sistema, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES*** numatytu su energija susijusių gaminių energijos ir kitų išteklių suvartojimo nurodymu ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį, taip pat 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB, nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą****, įgyvendinimo priemonėmis. Vykdant derinimą keičiamasi duomenimis ir prireikus įvairioms sistemoms nustatomi bendri specifikacijų ir reikalavimų lygiai.

__________________

*       OL L …[14]+

**      OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

***     OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

****    OL L 285, 2009 10 31, p. 10.“;

b)  4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.           Kitos valstybėse narėse taikomos ir naujos savanoriškos raštinės įrangos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos gali būti taikomos tuo pačiu metu kaip ir Energy Star programa.

5. Nedarant poveikio ▌ Sąjungos atitikties įvertinimo bei atitikties ženklinimo taisyklėms ir (arba) tarptautiniams ▌ Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimams dėl galimybės patekti į Sąjungos rinką, Komisija arba valstybės narės į šio reglamento taikymo sritį įtrauktus gaminius, kurie pateikti ▌ Sąjungos rinkai, gali išbandyti, kad patikrintų jų atitiktį šio reglamento reikalavimams.“;

2)  6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnisEnergijos vartojimo efektyvumo kriterijų naudojimo skatinimas

1.      Susitarimo galiojimo laikotarpiu centrinės valdžios institucijos, kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, nedarydamos poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų bei ekonominių kriterijų taikymui, viešojo prikimo sutartyse *, kurių vertė lygi tos direktyvos 7 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas viršija, nustato energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne mažiau griežtus nei bendrosiose specifikacijose. Valstybės narės skatina regionų ir vietos lygmens perkančiąsias organizacijas laikytis tų reikalavimų. Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio ▌ Direktyvos 2012/27/ES 6 straipsnyje ir tos direktyvos III priedo c punkte išdėstytoms nuostatoms.

2.      Susitarimo galiojimo laikotarpiu Komisija ir kitos Sąjungos institucijos, nedarydamos poveikio Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų bei ekonominių kriterijų taikymui, viešojo pirkimo sutartyse, kurių vertė lygi Direktyvos 2004/18/EB 7 straipsnyje nurodytoms riboms arba jas viršija, nustato energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, ne mažiau griežtus nei bendrosiose specifikacijose.“

___________________

*       OL L 134, 2004 4 30, p. 114.“;

3)  7 straipsnis išbraukiamas;

4)        8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnisEuropos Sąjungos

Energy Star valdyba

1.      Komisija įsteigia Europos Sąjungos Energy Star valdybą (toliau – ESESV), sudarytą iš 9 straipsnyje nurodytų valstybių atstovų ir suinteresuotųjų šalių atstovų. ESESV peržiūri Energy Star programos įgyvendinimą Sąjungoje ir prireikus teikia Komisijai konsultacijas ir pagalbą, kad ji galėtų vykdyti Susitarimo IV straipsnyje nurodyto valdymo subjekto funkcijas.

2.      Komisija užtikrina, kad savo veikloje ESESV, atsižvelgdama į visas raštinės įrangos gaminių grupes, kiek įmanoma prižiūrėtų, kad programoje vienodai dalyvautų visos su gaminių grupe susijusios suinteresuotosios šalys, pavyzdžiui, gamintojai, mažmenininkai, importuotojai, aplinkos apsaugos grupės ir vartotojų organizacijos.

3.      Siekdama laiku patikslinti bendrąsias specifikacijas, Komisija, padedama ESESV, stebi, kaip bendru logotipu pažymėti gaminiai skverbiasi į rinką ir kaip kinta raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumas.

4.  Komisija priima ESESV darbo tvarkos taisykles, atsižvelgdama į valstybių atstovų ESESV nuomonę.“;

4a)      10 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)   energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslus, atsižvelgiant į poreikį laikytis vartotojų apsaugos ir aplinkos apsaugos aukštų standartų ir į tikslą skverbtis į rinką, kurio Sąjungos lygiu turėtų būti siekiama Energy Star programa;“;

5)        11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnisParengiamosios techninių kriterijų patikslinimo procedūros

1.      Siekiant pasirengti bendrųjų specifikacijų ir raštinės įrangos gaminių grupių, kurias apima Susitarimo C priedas, patikslinimui, ir prieš pateikiant pasiūlymo projektą arba atsakant JAV Aplinkos apsaugos agentūrai laikantis tvarkos, kuri numatyta Susitarime ir ... m. ... ... d.[15]+ Tarybos sprendime dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo pasirašymo ir sudarymo*, atliekami 2–5 dalyse nurodyti veiksmai.

2.  Komisija gali paprašyti, kad ESESV pateiktų pasiūlymą dėl Susitarimo ar bendrųjų gaminio specifikacijų patikslinimo. Komisija gali pateikti pasiūlymą ESESV dėl gaminio bendrųjų specifikacijų ar Susitarimo patikslinimo. ESESV taip pat gali pateikti pasiūlymą Komisijai savo iniciatyva.

3.      Komisija, gavusi pasiūlymą iš JAV Aplinkos apsaugos agentūros dėl Susitarimo patikslinimo, konsultuojasi su ESESV.

4.      ESESV nariai, pateikdami savo nuomonę Komisijai, atsižvelgia į įgyvendinamumo ir rinkos tyrimų rezultatus bei geriausias turimas energijos vartojimo mažinimo technologijas.

5.      Siekdama sumažinti energijos vartojimą Komisija ypač atsižvelgia į Susitarimo I straipsnio 3 dalyje nurodytą tikslą parengti plataus užmojo bendrąsias specifikacijas ir tinkamai atsižvelgia į turimas technologijas ir susijusias gyvavimo ciklo išlaidas. Prieš pateikdama nuomonę dėl naujų bendrų specifikacijų, ESESV visų pirma atsižvelgia į naujausius ekologinio projektavimo tyrimų rezultatus.

_______________

*       OL L ...[16]+ “;

6)  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.      Komisija, imdamasi Susitarimo IX straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse apibrėžtų veiksmų ar juos derindama, užtikrina, kad bendras logotipas būtų naudojamas tinkamai. Valstybės narės prireikus imasi visų pirma Susitarimo IX straipsnio 5 dalyje apibrėžtų veiksmų užtikrindamos, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų jų teritorijoje, ir apie tai informuoja Komisiją. Valstybės narės įrodymus, kad programos dalyviai nesilaiko reikalavimų gali perduoti Komisijai, kad ji pradėtų imtis veiksmų.“;

6a)      13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnisPeržiūra ir patikslinimas

Prieš Šalims aptariant Susitarimo galiojimo pratęsimą pagal Susitarimo XIV straipsnio 2 dalį, Komisija įvertina Energy Star programos veiksmingumą gerinant raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumą, kuriant naujas darbo vietas ir suteikiant rinkos galimybių gamintojams, ir įvertina alternatyvias politikos galimybes, pavyzdžiui, nustatytas Sąjungos teisės aktuose, visų pirma direktyvose 2009/125/EB ir 2010/30/ES. Tokio įvertinimo rezultatai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiami ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki Susitarimo galiojimo pabaigos.“;

7)        14 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

________________________

 • [1]  OL C 191, 2012 6 29, p. 142.
 • [2] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
 • [3] 1              OL C 191, 2012 6 29, p. 142.
 • [4] 2              … m. … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir … m. … … d. Tarybos sprendimas.
 • [5]               OL L 39, 2008 2 13, p. 1.
 • [6]               OL L 381, 2006 12 28, p. 26.
 • [7] +             OL: prašom įrašyti Susitarimo, esančio dok. st10193/12, OL nuorodą.
 • [8]               OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
 • [9]               OL L 153, 2010 6 18, p. 1.
 • [10]               OL L 27, 2010 1 30, p. 1.
 • [11] 1              OL L …
 • [12] +             OL: prašom įrašyti Susitarimo, esančio dok. st10193/12, datą.
 • [13] ++            OL: prašom įrašyti Susitarimo, esančio dok. st10193/12, OL nuorodą.
 • [14] +             OL: prašom įrašyti Direktyvos 2012/27/ES OL nuorodą.
 • [15] +             OL: prašom įrašyti sprendimo, esančio dok. st 9890/12, numerį ir datą.
 • [16] +             OL: prašom įrašyti sprendimo, esančio dok. st 9890/12, OL nuorodą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programa ir Reglamento (EB) Nr. 106/2008 dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.3.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

29.3.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Béla Kovács

14.5.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

11.7.2012

 

 

 

Priėmimo data

5.11.2012

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Phil Bennion, Christian Engström

Pateikimo data

20.11.2012