Procedūra : 2012/0049(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0382/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0382/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2012 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0467

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 688kWORD 148k
16.11.2012
PE 491.231v02-00 A7-0382/2012

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Béla Kovács

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0109),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0077/2012),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa atzinumu(1),

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vēra Padomes pārstāvja 2012. gada 26. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0382/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. …/2012

(… gada …),

▌ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3)1;

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(4)2,

tā kā:

(1)         Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 106/2008 (5) paredz Savienībā īstenot Energy Star programmu, pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienas Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu (6). Minētā nolīguma termiņš beidzās 2011. gada 28. decembrī, un Padome pieņēma lēmumu, ar ko pilnvaro Komisiju risināt sarunas par jaunu piecu gadu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Sarunas par jauno nolīgumu starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Savienību par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu(7)+ („Nolīgums”) tika pabeigtas 2011. gada 29. novembrī. Tāpēc būtu jāiekļauj atsauce uz Nolīgumu.

(2)         Ir nepieciešams arī atjaunināt atsauces uz Savienības marķēšanas vai kvalitātes sertificēšanas sistēmām, kas tika ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (8), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES (2010. gada 19. maijs) par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (9), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu (10).

(3)  Ir lietderīgi arī grozīt Energy Star padomes nosaukumu.

(4)         ▌Būtu jāņem vērā Nolīguma VI pants, kurā paredzētas divas atsevišķas ražojumu sertifikācijas sistēmas (pašsertifikācija attiecībā uz ražojumiem, kurus laiž Savienības tirgū, un trešās personas veikta sertifikācija ražojumiem, kurus laiž Amerikas Savienoto Valstu tirgū).

(5)         Būtu jāprecizē saistība ar attiecīgajiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES (2012gada 25. oktobris) par energoefektivitāti ▌ (11) ▌.

(6)         Būtu jāprecizē attiecīgie dalībvalstu un Komisijas pienākumi Energy Star programmas izpildē ▌.

(7)         Energy Star programmas izvērtējumā būtu jāiekļauj apsvērums par alternatīvām politikas iespējām un jāparedz pietiekami ilgs laiks uz informāciju pamatota lēmuma pieņemšanai par iespējamu Nolīguma atjaunošanu.

(8)         Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 106/2008,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 106/2008 groza šādi:

(-1)       regulas virsrakstu aizstāj ar šādu:

”Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 106/2008 (2008. gada 15. janvāris) par Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu”;

(-1a)      regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

”1. pants

Mērķis

Ar šo regulu paredz noteikumus attiecībā uz Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (turpmāk ”Energy Star programma”), kā tā definēta ... gada ...(12)+ Nolīgumā starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Savienību par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu* (turpmāk ”Nolīgums”).

__________________

*       OV L ….(13)++”;

1)  regulas 4. pantu groza šādi:

a)     panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.    Energy Star programma palīdz sasniegt dalībvalstu un Savienības energoefektivitātes mērķus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti * 1. un 3. pantā. To attiecīgi saskaņo ar citiem ▌Savienības marķēšanas vai kvalitātes sertifikācijas pasākumiem, kā arī ar sistēmām, piemēram, jo īpaši ar Savienības ekomarķējuma piešķiršanas sistēmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 66/2010 (2009. gada 25. novembris) par ES ekomarķējumu **, norādēm par enerģijas un citu resursu patēriņu ar energopatēriņu saistītiem ražojumiem, izmantojot etiķetes un ražojumu standarta informāciju , kuras ieviestas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES ***, un pasākumiem, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris), ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem ****. Minētā koordinēšana iekļauj pierādījumu apmaiņu un, attiecīgā gadījumā, kopēja specifikāciju un prasību līmeņa noteikšanu dažādajām sistēmām.

__________________

*       OV L ….(14)+

**     OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

***     OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

****    OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.”;

b)     panta 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

”4.    Citas dalībvalstī esošās un jaunās brīvprātīgās biroja iekārtu ražojumu energoefektivitātes marķēšanas programmas var pastāvēt vienlaikus ar Energy Star programmu .

5.      Neskarot ▌Savienības noteikumus par atbilstības novērtēšanu un atbilstības marķējumu un/vai starptautiskus ▌Savienības un trešo valstu nolīgumus par piekļuvi ▌Savienības tirgum, ražojumus, uz kuriem attiecas šī regula un kurus laiž ▌Savienības tirgū, Komisija vai dalībvalstis var pārbaudīt, lai pārliecinātos par to atbilstību šīs regulas prasībām.”;

2)          regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

6. pants

Energoefektivitātes kritēriju popularizēšana

1.     Neskarot Savienības un attiecīgo valstu tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, Nolīguma darbības laikā centrālās pārvaldes iestādes, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru *, attiecībā uz preču piegādes publiskā iepirkuma līgumiem, kuru vērtība ir vienāda ar minētās direktīvas 7. pantā noteiktajām robežvērtībām vai lielāka par tām, nosaka tādas energoefektivitātes prasības, kas nav zemākas par kopējām specifikācijām. Dalībvalstis mudina reģionālā un vietējā līmeņa līgumslēdzējas iestādes ievērot minētās prasības. Šo pantu piemēro, neskarot noteikumus, kas minēti ▌Direktīvas 2012/27/ES 6. pantā un minētās direktīvas III pielikuma c) punktā.

2.     Neskarot Savienības un attiecīgo valstu tiesību aktus un ekonomiskos kritērijus, Nolīguma darbības laikā Komisija un citas Savienības iestādes, attiecībā uz preču piegādes publiskā iepirkuma līgumiem, kuru vērtība ir vienāda ar Direktīvas 2004/18/EK 7. pantā noteiktajām robežvērtībām vai lielāka par tām, nosaka tādas energoefektivitātes prasības, kas nav zemākas par kopējām specifikācijām.

___________________

*       OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.”;

3)          regulas 7. pantu svītro;

4)          regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

Eiropas Savienības Energy Star padome

1.     Komisija izveido Eiropas Savienības Energy Star padomi (EUESB), kurā ir valstu pārstāvji, kā minēts 9. pantā, un ieinteresēto personu pārstāvji. EUESB pārskata Energy Star programmas īstenošanu Savienībā un attiecīgos gadījumos sniedz Komisijai padomus un palīdzību, lai tā varētu darboties kā pārvaldības struktūra, kā minēts Nolīguma IV pantā.

2.     Komisija nodrošina, ka EUESB – tiktāl, ciktāl to ļauj tās darbība – attiecībā uz katru biroja iekārtu ražojuma grupu ievēro līdzsvarotu visu attiecīgo ieinteresēto personu piedalīšanos, kuras saistītas ar šo ražojumu grupu, piemēram, ražotāju, mazumtirgotāju, importētāju, vides aizsardzības grupu un patērētāju organizāciju piedalīšanos.

3.     Komisija ar EUESB palīdzību pārrauga to, kā tirgū izplatās ražojumi ar kopējo logotipu un kā uzlabojas biroja iekārtu energoefektivitāte, lai varētu laikus pārskatīt kopējās specifikācijas.

4.     Komisija pieņem EUESB reglamentu, ņemot vērā viedokļus, kādi ir dalībvalstu pārstāvjiem EUESB.”;

4.a)       regulas 10. panta a) punktu aizstāj ar šādu:

”a)   energoefektivitātes uzlabošanas mērķus, ievērojot vajadzību nodrošināt augsta līmeņa standartu patērētāju un vides aizsardzībā un iekļūšanu tirgū, ko Energy Star programmai būtu jācenšas panākt Savienības līmenī;”;

5)          regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

”11. pants

Sagatavošanas procedūras tehnisko kritēriju pārskatīšanai

1.     Lai sagatavotos kopējo specifikāciju un to biroja iekārtu ražojumu grupu pārskatīšanai, uz kurām attiecas Nolīguma C pielikums, un pirms priekšlikuma projekta iesniegšanas vai atbildes sniegšanas USEPA saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas Nolīgumā un Padomes Lēmumā … (…gada…)(15)+ par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Savienību par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu*, veic 2. līdz 5. punktā noteiktos pasākumus.

2.     Komisija var prasīt, lai EUESB iesniedz priekšlikumu Nolīguma pārskatīšanai vai ražojuma kopējo specifikāciju pārskatīšanai. Komisija var iesniegt priekšlikumu EUESB ražojuma kopējo specifikāciju pārskatīšanai vai Nolīguma pārskatīšanai. EUESB var iesniegt Komisijai priekšlikumu arī pēc savas iniciatīvas.

3.     Komisija apspriežas ar EUESB ik reizi, kad tā saņem USEPA priekšlikumu Nolīguma pārskatīšanai.

4.     EUESB pārstāvji, paužot viedokli Komisijai, ņem vērā priekšizpētes un tirgus izpētes rezultātus, kā arī vislabākās pieejamās tehniskās iespējas samazināt enerģijas patēriņu.

5.     Komisija īpaši ņem vērā mērķi noteikt augsta līmeņa kopējās specifikācijas, kā paredzēts Nolīguma I panta 3. punktā, lai samazinātu enerģijas patēriņu un pienācīgi ievērotu pieejamās tehniskās iespējas un saistītās dzīves cikla izmaksas. Jo īpaši, pirms paust viedokli par jaunām kopējām specifikācijām, EUESB ņem vērā ekodizaina pētījumu jaunākos rezultātus.

_______________

*       OV L …(16)+”;

6)          regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.     Komisija nodrošina kopējā logotipa pareizu izmantošanu, veicot vai koordinējot darbības, kas aprakstītas Nolīguma IX panta 2., 3. un 4. punktā. Dalībvalstis veic attiecīgās darbības, jo īpaši tās, kas aprakstītas Nolīguma IX panta 5. punktā, lai savā teritorijā nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem, un informē Komisiju. Dalībvalstis rīcības uzsākšanai var sniegt Komisijai pierādījumus par programmas dalībnieku pārkāpumiem.”;

6.a)       regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:

”13. pants

Atkārtota izskatīšana un pārskatīšana

Pirms Nolīguma Puses apspriež tā atjaunošanu saskaņā ar tā XIV panta 2. punktu, Komisija novērtē Energy Star programmas efektivitāti biroja iekārtu energoefektivitātes uzlabošanā, jaunu darbvietu radīšanā un tirgus iespēju pavēršanā ražotājiem un izvērtē alternatīvas politikas iespējas, ko, piemēram, sniedz Savienības tiesību akti, jo īpaši Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES. Šā novērtējuma un izvērtējuma rezultātus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei vismaz divus gadus pirms Nolīguma darbības termiņa beigām.”;

7)          regulas 14. pantu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –                                                Padomes vārdā –

priekšsēdētājs                                                                       priekšsēdētājs

(1)

OV L 191, 29.6.2012., 142. lpp.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.

(3)

1              OV C 191, 29.6.2012., 142. lpp.

(4)

2              Eiropas Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes … lēmums.

(5)

              OV L 39, 13.2.2008., 1. lpp.

(6)

              OV L 381, 28.12.2006., 26. lpp.

(7)

+             OV: lūgums ievietot nolīguma OV atsauci dokumentā st10193/12.

(8)

              OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(9)

              OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(10)

              OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(11)

              OV L ….

(12)

+             OV: lūgums ievietot nolīguma datumu dokumentā st10193/12.

(13)

++            OV: lūgums ievietot nolīguma OV atsauci dokumentā st10193/12.

(14)

+             OV: lūgums ievietot Direktīvas 2012/27/ES OV atsauci.

(15)

+             OV: lūgums ievietot lēmuma numuru un datumu dokumentā st9890/12.

(16)

+             OV: lūgums ievietot lēmuma OV atsauci dokumentā st9890/12


PROCEDŪRA

Virsraksts

ES biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma un Regulas (EK) Nr. 106/2008 grozīšana

Atsauces

COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.3.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

29.3.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Béla Kovács

14.5.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Ţicău

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Phil Bennion, Christian Engström

Iesniegšanas datums

20.11.2012

Juridisks paziņojums - Privātuma politika