RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou

16.11.2012 - (COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Béla Kovács


Procedură : 2012/0049(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0382/2012
Texte depuse :
A7-0382/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou

(COM(2012)0109 – C7‑0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0109),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0077/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 26 octombrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0382/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[2]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENTUL (UE) NR. …/2012

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[3]1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară[4]2,

întrucât:

(1)    Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European și al Consiliului[5] pune în aplicare în Uniune programul Energy Star pe baza Acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou[6]. Respectivul acord a expirat la 28 decembrie 2011, iar Consiliul a adoptat o decizie prin care autorizează Comisia să negocieze un nou acord cu o durată de cinci ani cu Statele Unite. Negocierile privind noul acord între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou[7]+ (denumit în continuare„acordul”) s-au încheiat la 29 noiembrie 2011. Prin urmare, ar trebui să fie introdusă o trimitere la acord.

(2)    Este, de asemenea, necesară actualizarea trimiterilor la sistemele Uniunii de etichetare și de certificare a calității instituite prin Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic[8], prin Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic[9] și prin Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică[10].

(3)  Este oportună, de asemenea, modificarea ▌ denumirii Biroului Energy Star.

(4)     ▌ Ar trebui să se țină cont de articolul VI din acord, care prevede două sisteme separate de certificare a produselor (autocertificarea pentru produsele introduse pe piața Uniunii și certificarea de către terți pentru produsele introduse pe piața Statelor Unite).

(5)    Ar trebui să fie clarificată ▌legătura cu dispozițiile relevante ale Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică ▌[11].

(6)    Ar trebui să fie precizate obligațiile care revin statelor membre și Comisiei pentru punerea în aplicare a programului Energy Star ▌.

(7)    În cadrul evaluării programului Energy Star, ar trebui avute în vedere opțiunile de politică alternative și ar trebui să se acorde suficient timp pentru luarea unei decizii informate privind posibila reînnoire a acordului.

(8)    Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 106/2008 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 106/2008 se modifică după cum urmează:

-1.     titlul se înlocuiește după cum urmează:

Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un program al Uniunii de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou”.

-1a.     Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1Obiectiv

Prezentul regulament stabilește normele aplicabile programului Uniunii de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (denumit în continuare „programul Energy Star”), astfel cum este definit în Acordul dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou* din …[12]+ (denumit, în continuare „acordul”).

_____________

* JO L …[13]++.

1.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)         alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1)  Programul Energy Star contribuie la îndeplinirea obiectivelor în materie de eficiență energetică ale statelor membre și ale Uniunii astfel cum se menționează la articolele 1 și 3 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică*. Acesta se coordonează, dacă este cazul, cu alte norme și sisteme de etichetare sau de certificare a calității ale Uniunii ▌, precum și cu sisteme cum ar fi, în special, sistemul Uniunii de atribuire a etichetei ecologice stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică**, indicarea prin etichetare și informații standard despre produs a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic, astfel cum se prevede în Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului***, și în măsurile de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic****. Această coordonare include schimbul de probe și, dacă este cazul, stabilirea unor niveluri comune de specificații și de cerințe pentru diferitele sisteme.

__________________

*       JO L …[14]+.

**     JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

***     JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

****    JO L 285, 31.10.2009, p. 10.”;

(b)  alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4) Alte sisteme voluntare de etichetare, existente sau noi, referitoare la eficiența energetică pentru echipamentele de birou din statele membre pot să coexiste cu programul Energy Star.

(5)    Fără a aduce atingere niciunei reglementări a Uniunii ▌ privind evaluarea și marcajul de conformitate și/sau acordurilor internaționale încheiate între Uniune ▌ și țările terțe în ceea ce privește accesul pe piața Uniunii ▌, Comisia sau statele membre pot să supună unor teste produsele cărora li se aplică dispozițiile prezentului regulament și care sunt comercializate pe piața Uniunii ▌, în scopul de a verifica conformitatea acestora cu cerințele prezentului regulament.”.

2.  Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6Promovarea criteriilor de eficiență energetică

(1)    Pe durata acordului, autoritățile guvernamentale centrale în sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii* precizează, pentru contractele de achiziții publice a căror valoare atinge sau depășește pragurile prevăzute la articolul 7 din directiva menționată, cerințe referitoare la eficiența energetică cel puțin la fel de stricte ca specificațiile comune, fără a aduce atingere legislației Uniunii și celei naționale și criteriilor economice. Autoritățile contractante de la nivel regional și local sunt încurajate de statele membre să adopte respectivele cerințe. Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 6 din ▌ Directiva 2012/27/UE și la litera (c) din anexa III la directiva respectivă.

(2)    Pe durata acordului, Comisia și celelalte instituții ale Uniunii specifică, pentru contractele de achiziții publice a căror valoare atinge sau depășește pragurile prevăzute la articolul 7 din Directiva 2004/18/CE, cerințe referitoare la eficiența energetică cel puțin la fel de stricte ca specificațiile comune, fără a aduce atingere legislației Uniunii și celei naționale și criteriilor economice.

___________________

*      JO L 134, 30.4.2004, p. 114.”.

3.  Articolul 7 se elimină.

4.        Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8Biroul Energy Star al Uniunii Europene

(1)    Comisia înființează un Birou Energy Star al Uniunii Europene (denumit în continuare „BESUE”), compus din reprezentanții naționali menționați la articolul 9, precum și din reprezentanți ai părților interesate. BESUE analizează punerea în aplicare a programului Energy Star în Uniune și oferă consultanță și asistență Comisiei, dacă este cazul, pentru a-i permite acesteia să își îndeplinească rolul de organ de gestionare, astfel cum se prevede la articolul IV din acord.

(2)    Comisia veghează, în măsura în care este posibil în cadrul activităților sale, ca BESUE să mențină, pentru fiecare grup de produse reprezentând echipamente de birou, o participare echilibrată a tuturor părților relevante interesate de grupul de produse respectiv, cum ar fi producătorii, comercianții cu amănuntul, importatorii, asociațiile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori.

(3)    Comisia, asistată de BESUE, monitorizează nivelul de prezență pe piață al produselor purtând emblema comună și evoluțiile în materie de eficiență energetică a echipamentelor de birou, în scopul revizuirii din timp a specificațiilor comune.

(4)  Comisia stabilește regulamentul de procedură al BESUE ținând cont de punctele de vedere exprimate de reprezentanții naționali din cadrul BESUE.”.

4a.      La articolul 10, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„ (a) obiectivele pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ținând cont de necesitatea de a atinge un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a mediului precum și nivelul de prezență pe piață pe care programul Energy Star ar trebui să încerce să îl realizeze la nivelul Uniunii;”.

5.        Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11Proceduri pregătitoare pentru revizuirea criteriilor tehnice

(1)    În vederea pregătirii revizuirii specificațiilor comune și a grupurilor de produse reprezentând echipamente de birou incluse în anexa C la acord și înainte de a transmite proiectul de propunere sau de a formula un răspuns către USEPA în conformitate cu procedurile stabilite prin acord și prin Decizia ... a Consiliului din …[15]+ privind semnarea și încheierea acordului dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou*, se iau măsurile stabilite la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(2)  Comisia poate solicita BESUE să formuleze o propunere de revizuire a acordului sau a specificațiilor comune ale unui produs. Comisia poate transmite BESUE o propunere de revizuire a specificațiilor comune ale unui produs sau a acordului. De asemenea, BESUE poate transmite Comisiei o propunere din proprie inițiativă.

(3)    Comisia consultă BESUE de fiecare dată când primește de la USEPA o propunere de revizuire a acordului.

(4)    La elaborarea opiniei adresate Comisiei, membrii BESUE iau în considerare rezultatele studiilor de fezabilitate și de piață, precum și cea mai bună tehnologie disponibilă pentru reducerea consumului de energie.

(5)    Comisia acordă o atenție deosebită obiectivului de a stabili un nivel ridicat pentru specificațiile comune, astfel cum se prevede la articolul I alineatul (3) din acord, în vederea reducerii consumului de energie, și acordă atenția cuvenită tehnologiei disponibile și costurilor aferente pe ciclu de viață. În special, înainte de a-și exprima opinia privind noi specificații comune, BESUE ține cont de cele mai recente rezultate ale studiilor de proiectare ecologică.

_______________

*       JO L …[16]+.”.

6.  La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3)    Comisia asigură utilizarea corectă a emblemei comune, întreprinzând sau coordonând acțiunile descrise la articolul IX alineatele (2), (3) și (4) din acord. Statele membre iau măsurile necesare, în special cele descrise la articolul IX alineatul (5) din acord, pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentului regulament pe teritoriul lor și informează Comisia în acest sens. Statele membre pot să semnaleze Comisiei, pentru ca aceasta să poată lua primele măsuri, cazurile de nerespectare a dispozițiilor în cauză de către participanții la program.”.

6a.      Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13Evaluare și revizie

Înainte ca părțile la acord să discute reînnoirea acestuia în conformitate cu articolul XIV alineatul (2) din acord, Comisia evaluează eficacitatea cu care programul Energy Star a contribuit la îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor de birou, la crearea de noi locuri de muncă și la crearea de noi oportunități de piață pentru producători și analizează opțiunile de politică alternative, precum cele prevăzute de legislația Uniunii, în special de Directivele 2009/125/CE și 2010/30/UE. Rezultatele acestei evaluări și ale acestei analize sunt raportate Parlamentului European și Consiliului cu cel puțin doi ani înainte de expirarea acordului.”.

7.        Articolul 14 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

________________________

 • [1]  JO C 191, 29.6.2012, p. 142.
 • [2] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [3] 1              JO C 191, 29.6.2012, p. 142.
 • [4] 2              Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și
  decizia Consiliului din ….
 • [5]               JO L 39, 13.2.2008, p. 1.
 • [6]               JO L 381, 28.12.2006, p. 26.
 • [7] +             JO: a se introduce referințele de publicare aferente acordului din documentul
  st10193/2012.
 • [8]               JO L 285, 31.10.2009, p. 10.
 • [9]               JO L 153, 18.6.2010, p. 1.
 • [10]               JO L 27, 30.1.2010, p. 1.
 • [11]               JO L …
 • [12] +             JO: a se introduce data acordului din documentul st10193/12.
 • [13] ++            JO: a se introduce referințele de publicare aferente acordului din documentul
  st10193/12.
 • [14] +          JO: a se introduce referințele de publicare aferente Directivei 2012/27/UE.
 • [15] +             JO: a se introduce numărul și data aferente deciziei din documentul st 9890/12.
 • [16] +          JO: a se introduce referințele de publicare aferente deciziei din documentul st9890/12.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul UE în materie de etichetare referitoare la eficacitatea energetică a echipamentelor de birou și modificarea Regulamentului (CE) nr. 106/2008

Referințe

COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)

Data prezentării la PE

15.3.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

29.3.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

ENVI

29.3.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

26.4.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Béla Kovács

14.5.2012

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2012

 

 

 

Data adoptării

5.11.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Béla Kovács, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean

Membri supleanți prezenți la votul final

Yves Cochet, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Yannick Jadot, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Țicău

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Phil Bennion, Christian Engström

Data depunerii

20.11.2012