ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Monica Luisa Macovei


Процедура : 2011/0454(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0385/2012
Внесени текстове :
A7-0385/2012
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0914),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7-0513/2011),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Сметната палата от 15 май 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по бюджети (A7-0385/2012),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

3.  припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“[2]; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени събития; изтъква, че дори при увеличение на средствата за следващата МФР с най-малко 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да бъде направен само ограничен принос към постигането на договорените цели на Съюза и изпълнението на поетите от него ангажименти, както и за прилагане на принципа за солидарност на Съюза; отправя предизвикателство към Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло спрени, въпреки доказаната си добавена стойност за Европа;

4.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Съюзът и държавите членки са си поставили за цел да се борят с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително контрабандата и фалшифицирането на цигари. По-специално, заедно с Комисията държавите членки следва да организират тясно и редовно сътрудничество между компетентните органи.

(1) Съюзът и държавите членки са си поставили за цел да се борят с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително контрабандата и фалшифицирането на цигари. За да се подобри дългосрочното въздействие на разходите и да се избегне дублирането, следва да се гарантира тясно и редовно сътрудничество и координация в рамките на службите на Комисията, между компетентните органи на държавите членки и между службите на Комисията и компетентните органи.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Дейностите, целящи предоставяне на по-добра информация, специализирано обучение или техническа и научна помощ, спомагат значително за защитата на финансовите интереси на Съюза и същевременно за постигането на равностойно ниво на защита в рамките на Съюза.

(2) Дейностите, целящи предоставяне на по-добра информация, специализирано обучение или техническа и научна помощ, спомагат значително за защитата на финансовите интереси на Съюза и същевременно за постигането на равностойно ниво на защита в рамките на Съюза. Разпределението на средства за няколкото входни пункта на Съюза следва да се основава на риска, а механизмите за разпределение следва да могат да се адаптират бързо към променящите се обстоятелства.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Подкрепата за такива инициативи в миналото е дала възможност за укрепване на дейностите, предприемани от Съюза и държавите членки в областта на борбата срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза. Целите на програма „Херкулес“ както за периода 2004–2006 г., така и за периода 2007–2013 г. бяха успешно постигнати.

(3) Подкрепата за такива инициативи в миналото е дала възможност за укрепване на дейностите, предприемани от Съюза и държавите членки в областта на борбата срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 a) Комисията проведе преглед на постиженията на програмата „Херкулес II“, който информира относно вложените усилия и средства в програмата и резултатите от нея. Комисията следва да гарантира, че до края на 2014 г. цялостното въздействие на програмата „Херкулес II“ и постигането на целите й са разгледани във външен независим доклад, чиито резултати следва да се използват за изменение и подобрение на изпълнението на програмата „Херкулес III“ („програмата“).

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед продължаване и дори развиване на дейностите на нивото на Съюза и на държавите членки за борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, и като се вземат предвид новите предизвикателства в контекста на бюджетната дисциплина, следва да се приеме нова програма.

(5) С оглед продължаване и дори развиване на дейностите на нивото на Съюза и на държавите членки за борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, и като се вземат предвид новите предизвикателства в контекста на бюджетната дисциплина, следва да се приеме нова програма с подобрени показатели за ефективност въз основа на резултатите от анализ на съществуващата програма. Следва да се осигури достатъчно гъвкавост по отношение на равнището на съфинансиране в случаите на уязвими и високорискови държави членки.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета независим междинен доклад за изпълнението на настоящата програма, както и окончателен доклад относно постигането на целите й.

(9) Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета независим междинен доклад за изпълнението на програмата, както и окончателен доклад относно постигането на целите й. Освен това Комисията следва да предоставя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета информация относно годишното изпълнение на програмата, включително резултатите от финансираните действия, и информация относно последователността и допълването с други програми и дейности на равнището на Съюза.

Обосновка

За да се подобри прозрачността, Комисията следва да предоставя на Европейския парламент достатъчно информация относно годишното изпълнение.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Настоящият регламент е съобразен с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Програма „Херкулес III“ улеснява сътрудничеството между държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза, без обаче да засяга отговорностите на държавите членки, и като използва ресурсите по-ефикасно отколкото би могло да се постигне на национално ниво. Действията на равнище ЕС са необходими и обосновани, тъй като е ясно, че те помагат на държавите членки да защитават колективно бюджета на ЕС и националните бюджети и насърчават използването на общи структури на ЕС с цел увеличаване на сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи;

(10) Настоящият регламент е съобразен с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Програмата улеснява сътрудничеството между държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза, като използва ресурсите по-ефикасно отколкото би могло да се постигне на национално ниво. Действията на равнище ЕС са необходими и обосновани, тъй като е ясно, че те помагат на държавите членки да защитават колективно бюджета на ЕС и националните бюджети и насърчават използването на общи структури на ЕС с цел увеличаване на сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи; Програмата обаче не следва да засяга отговорностите на държавите членки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез прилагане на пропорционални мерки през целия цикъл на разходи, в т.ч. предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на загубени, погрешно платени или неправилно използвани средства и, където е необходимо, налагане на административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1;

 

_____________

 

1 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Обосновка

В законодателния акт следва да бъде включена специална стандартна клауза.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11 a) С цел да се осигури подробна, но гъвкава рамка за изпълнение, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с преразглеждането на оперативните цели и общото разпределение на средствата, възприемането на ключови показатели за ефективност и допустимите действия, установяването на критерии за определяне на уязвимите и високорисковите държави членки за съфинансиране и актуализирането или преразглеждането на многогодишните планове, изготвени съгласно настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се определят приоритетите, разбивката на бюджета и критериите за оценяване във връзка с безвъзмездните средства за действия. С цел осигуряване на еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат поверени изпълнителни правомощия.

(12) Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се определят подробностите за изпълнението на многогодишния работен план и примерни графици за поканата за представяне на предложения за периода, обхванат от многогодишния работен план. Годишните работни програми следва да съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, примерен график за изпълнение и максималното ниво на съфинансиране за безвъзмездните средства, както и годишна оценка на държавите членки, които могат да се считат за уязвими и високорискови. Комисията следва да разработи конкретни ключови показатели за ефективност, които обясняват, наред с другото, връзката между годишните възстановявания на контрабандни или фалшифицирани продукти и помощта, предложена в рамките на програмата. Тези показатели следва да включват целеви равнища и базови сценарии с оглед оценяване на постигнатите резултати. Дейностите по обучение следва да бъдат организирани в съответствие с технологията SMART, така че тяхното въздействие да може да бъде измерено с по-голяма точност.

Обосновка

Комисията следва да разработи измерими показатели с оглед измерване на резултатите.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) повишено транснационално сътрудничество на равнището на Съюза и по-специално за ефективността на трансграничните операции;

б) повишено транснационално сътрудничество и координация на равнището на Съюза и по-специално за ефективността и ефикасността на трансграничните операции;

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) повишена прозрачност при използването на средствата във връзка със защитата на финансовите интереси на Съюза, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) повишено сътрудничество и координация в рамките на службите на Комисията, между Комисията и държавите членки и между различните държави членки.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общата цел на програмата е да защитава финансовите интереси на Съюза, като по този начин повишава конкурентоспособността на европейската икономика и осигурява защитата на парите на данъкоплатците.

Общата цел на програмата е да защитава финансовите интереси на Съюза, като по този начин повишава конкурентоспособността на европейската икономика и сътрудничеството между държавите членки и Комисията и осигурява защитата на парите на данъкоплатците.

Обосновка

Сътрудничеството между държавите членки и Комисията следва да се повиши.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията следва да разработи ключови показатели за ефективност, които включват целеви равнища и базови сценарии, с оглед оценяване на ефективността на програмата и по-специално нейната конкретна цел.

Обосновка

Комисията следва да разработи измерими показатели с оглед измерване на резултатите.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а във връзка с определянето на конкретни ключови показатели за ефективност.

Обосновка

Комисията определя ключови показатели за ефективност чрез делегирани актове.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Постигането на тази цел се измерва, inter alia, чрез размера на възстановените суми вследствие разкриване на случаи на измами при съвместни действия и трансгранични операции, повишения процент на успешни съвместни операции и увеличения брой случаи, поети от следствените органи.

Постигането на конкретната цел се измерва, като се отчитат ключовите показатели за ефективност, inter alia, чрез броя на случаите на изземване и конфискация и размера на възстановените суми вследствие разкриване на случаи на измами при съвместни действия и трансгранични операции, добавената стойност и ефективното използване на техническото оборудване, финансирано съгласно настоящия регламент, повишения обмен на информация относно постигнатите резултати с техническите материали, увеличения обем на специализираното обучение и броя и вида на дейностите по обучение, както и техните преки и косвени последици за разкриването, изземването, конфискацията и възстановяването на контрабандни и фалшифицирани продукти.

Обосновка

Комисията следва да разработи измерими показатели с оглед измерване на резултатите.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а във връзка с изменението на оперативните цели на програмата, както е посочено в член 4а.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а във връзка с общото разпределение на средствата за оперативните цели на програмата, както е посочено в член 4а, и определянето на оперативните цели за използването на неразпределените средства, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Обосновка

Общото разпределение на средствата за оперативните цели вече се определя в рамките на съвместното вземане на решения. Изменението осигурява гъвкавост за използването на делегирани актове.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Оперативни цели на програмата

 

Оперативните цели на програмата са следните:

 

a) подобряване на предотвратяването и разследването на измами и други незаконни дейности отвъд вече постигнатите нива чрез увеличаване на транснационалното и мултидисциплинарното сътрудничество;

 

б) повишаване на защитата на финансовите интереси на Съюза срещу измами, улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики, включително и обмен на персонал;

 

в) укрепване на борбата срещу измамите и другите незаконни дейности чрез осигуряване на техническа и оперативна подкрепа за националните разследвания, и по-специално за митническите и правоприлагащите органи;

 

г) ограничаване на излагането на финансовите интереси на Съюза на измами, корупция и други незаконни дейности в сравнение с нивото на излагане, наблюдавано към настоящия момент, с оглед на намаляване на развитието на незаконна икономика в ключови рискови области като организирани измами, контрабанда и фалшифициране, особено на цигари;

 

д) повишаване на степента на развитие на специфичната правна и съдебна защита на финансовите интереси срещу измами чрез насърчаване на сравнителния правен анализ.

Обосновка

По-добре е този текст да бъде поместен в членовете вместо в приложение.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Представители на държавите, които са част от процеса на стабилизиране и асоцииране на държавите от Югоизточна Европа, на Руската федерация и на някои държави, с които Съюзът е сключил споразумение за взаимопомощ по въпросите, свързани с измамите, и представители на международни и други компетентни организации, могат да вземат участие в дейности, организирани по линия на програмата, когато това е от полза за постигането на целите по членове 3 и 4. Тези представители се избират въз основа на техните умения, опит и познания, свързани със специфичните дейности.

3. Представители на държавите, които са част от процеса на стабилизиране и асоцииране на държавите от Югоизточна Европа, на Руската федерация и на някои държави, и представители на международни публични организации, с които Съюзът е сключил споразумение за взаимопомощ по въпросите, свързани с измамите, могат да вземат участие в дейности, организирани по линия на програмата, когато това е от полза за постигането на целите по членове 3 и 4. Тези представители участват в програмата в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г.

Обосновка

Участието следва да бъде в съответствие с приложимите разпоредби на Финансовия регламент.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При същите условия като заложените в годишната работна програма по член 10, програмата предоставя финансова подкрепа за следните действия:

При същите условия като заложените в годишната работна програма по член 10, програмата предоставя подходяща финансова подкрепа за следните действия:

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а) – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– увеличаване на обмена на данни, разработване и предоставяне на ИТ инструменти за разследванията и осъществяване на наблюдение върху разузнавателните дейности.

– увеличаване на обмена на данни, включително между държавите членки и Комисията, разработване и предоставяне на ИТ инструменти за разследванията и осъществяване на наблюдение върху разузнавателните дейности.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а) – тире 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– осигуряване на финансиране за разходите по поддръжката на техническо оборудване, закупено по линия на програмата;

Обосновка

Поддръжката на някои видове техническо оборудване, като например скенерите, може да бъде много скъпо, поради което следва да се включи сред допустимите действия.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) организиране на специализирано обучение и семинари за обучение в областта на анализа на риска, както и конференции, целящи:

б) организиране на целево специализирано обучение и семинари за обучение в областта на анализа на риска, както и, по целесъобразност, конференции, целящи:

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– обмен на опит между съответните органи в държавите членки и третите държави, посочени в член 6, параграф 2, както и с представителите на международни организации, упоменати в член 6, параграф 3, включително и специализираните правоприлагащи служби;

– обмен на опит и добри практики между съответните органи в държавите членки и третите държави, посочени в член 6, параграф 2, включително специализираните правоприлагащи служби, както и с представителите на международни публични организации, упоменати в член 6, параграф 3;

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б) – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– разработване на научноизследователски дейности на високо ниво, включително проучвания;

– разработване на научноизследователски дейности на високо ниво, включително проучвания по сравнително право;

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В съответствие с член 3 оборудването, съфинансирано от програмата, се използва изключително за защитата на финансовите интереси на Съюза;

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията гарантира избягването на потенциалните припокривания между различните системи и бази данни, които се съфинансират от програмата;

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а във връзка с изменения към настоящия член, с цел да се вземат под внимание конкретни ключови показатели за ефективност и събития, които не са били предвидени в момента на приемането на настоящия регламент.

Обосновка

С изменението се гарантира, че допустимите действия се определят съобразно процедурата за съвместно вземане на решения, а когато са необходими изменения, те се внасят чрез делегирани актове. Чрез изменението се постига по-голяма гъвкавост.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2014–2020 г. възлиза на 110 000 000 EUR по текущи цени.

По смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от xxx/yyy относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, финансовата референтна сума за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура по отношение на индикативния финансов пакет за изпълнението на програмата за периода 2014–2020 г. възлиза на 110 000 000 EUR по текущи цени. Разрешение за годишните бюджетни кредити се дава от бюджетния орган.

Обосновка

Подчертава се ролята на бюджетния орган.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) безвъзмездни средства;

a) безвъзмездни средства, включително средства във връзка с поддръжката на техническите материали, закупени по програмата;

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. По искане на Комисията, бенефициерите на програмата предават подробни данни за своите дейности, финансирани по програмата, с оглед повишаване на прозрачността и отчетността, както и оценяване на ефективността и ефикасността на програмата, в съответствие с член 11.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не може да надвишава 80 % от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в годишната работна програма по член 10, нивото на съфинансиране не може да надвишава 90 % от допустимите разходи.

4. Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не може да бъде по-малко от 50 % и да надвишава 80 % от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи и в случаите на уязвими и високорискови държави членки, определени в годишната работна програма по член 10, нивото на съфинансиране не може да надвишава 90 % от допустимите разходи. Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не може да надвишава 30 % от допустимите разходи във връзка с финансирането на поддръжката на технически материали, закупени по линия на програмата. В случай на финансиране на поддръжката решението за предоставяне на средства се взема, след като националните органи представят на Комисията доклад, в който се посочват постиженията, резултатите и добавената стойност вследствие на използването на техническото оборудване, закупено по линия на програмата.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Нивото на съфинансиране е обратно пропорционално на общата годишна сума, която държавите членки получават като приходи, произтичащи от споразуменията, сключени от Комисията и държавите членки с четири основни производителя на тютюн.

Обосновка

От четирите споразумения държавите членки ще получат близо 1,6 милиарда евро, през следващите години, както и значителна сума от глоби въз основа на тези споразумения (въз основа на най-старото споразумение с Philip Morris вече е била разпределена значителна сума между участващите държави членки). Комисията, която получава около 10 % от сумите, е използвала тези средства най-вече за допълване на програмите „Херкулес“. Нивото на съфинансиране следва да зависи, наред с други фактори, от наличните допълнителни приходи на държавите членки от тези споразумения.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Държавите членки се стремят да увеличат финансовото участие в рамките на нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата.

Обосновка

По-голямото финансово участие на държавите членки ще засили мотивацията им за успех на програмата и едновременно с това ще доведе до увеличение на държавните приходи.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а във връзка с установяването на критерии за определянето на уязвими и високорискови държави членки въз основа, наред с другото, на географското и граничното местоположение, обема на товарите, митническите операции и относими актуални статистически данни, публикувани от Евростат, които дават възможност за годишен анализ и оценка на риска от незаконни дейности.

Обосновка

Правомощието да се установят ясни критерии за определянето на уязвими и високорискови държави членки се делегира на Комисията, като законодателят все пак дава някои насоки, като предлага елементи, които следва да бъдат взети под внимание в определението, и се позовава на годишна оценка на риска.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Годишни работни програми

Многогодишни работни планове и годишни работни програми

За целите на изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми. В тях се определят набелязаните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата им сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, и индикативен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства в тях се посочват приоритетите, основните критерии за оценяване и максималното ниво на съфинансиране.

1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а във връзка с изготвянето на многогодишни работни планове за програмата. В многогодишните работни планове се определят набелязаните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата им сума. По отношение на безвъзмездните средства в тях се посочват приоритетите и основните критерии за оценяване.

 

2. За целите на изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми за изпълнението на многогодишните работни планове, както и примерни графици за поканата за представяне на предложения за периода, обхванат от многогодишния работен план. В годишните работни програми се определят критериите за отпускане на безвъзмездни средства за поддръжка на техническото оборудване, закупено по линия на програмата. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, и индикативен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства в тях се посочва максималното ниво на съфинансиране.

Бюджетът, отпуснат за действия в областта на комуникацията, които ще бъдат провеждани от Комисията по настоящия регламент, покрива и институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза.

Бюджетните кредити, отпуснати за действия в областта на комуникацията, които ще бъдат провеждани от Комисията по настоящия регламент, покриват и институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на програмата.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията предоставя годишна информация за резултатите от програмата на Европейския парламент и на Съвета. В нея се включва информация относно последователността и допълването с други програми и действия на равнището на Съюза. Комисията непрекъснато разпространява резултатите от дейностите, подкрепяни по линия на програмата. Всички участващи държави предоставят на Комисията всички необходими данни и информация, за да позволят осъществяването на мониторинга и оценяването на програмата.

1. Комисията предоставя ежегодно на Европейския парламент и на Съвета информация относно годишното изпълнение на програмата, включително постигнатите цели, резултатите и ключовите показатели за ефективност, определени в годишната работна програма. В съобщението се включва подробна информация относно последователността и допълването с други програми и действия на равнището на Съюза. Комисията непрекъснато разпространява, включително в съответните уебсайтове, резултатите от финансираните действия и дейности, подкрепяни по линия на програмата, с цел повишаване на прозрачността в интерес на данъкоплатците в Съюза. С цел да се покаже добавената стойност на дейностите на Комисията по реда на настоящия регламент, Комисията по-специално докладва за предприетите мерки за засилване на координацията и избягване на припокриване със съществуващи свързани дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза. Всички участващи държави и представители, посочени в член 6, параграф 3, предоставят на Комисията всички необходими данни и информация, за да позволят осъществяването на мониторинга и оценяването на годишното изпълнение на програмата, по целесъобразност, и на цялата програма.

Обосновка

За да се подобри прозрачността, Комисията трябва да информира ежегодно Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на програмата.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията извършва оценяване на програмата. До 31 декември 2017 г. Комисията изготвя доклад за оценяване на постигането на целите по всички мерки, резултати и въздействия, ефективността при използването на ресурсите и неговата европейска добавена стойност, с оглед вземането на решение за подновяване, изменяне или преустановяване на мерките. В оценката освен това се разглеждат възможността за опростяване, вътрешната и външната съгласуваност, продължаващата значимост на всички цели, както и приноса на мерките за приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В оценката се вземат предвид резултатите от оценяването на дългосрочното въздействие на предходните мерки.

Комисията извършва задълбочено оценяване на програмата. До 31 декември 2017 г. Комисията изготвя средносрочен доклад за оценяване на постигането на целите по всички действия, резултати и въздействия, ефективността и ефикасността при използването на ресурсите и неговата европейска добавена стойност, с оглед вземането на решение за подновяване, изменяне или преустановяване на действията. В оценката освен това се разглеждат възможността за опростяване, вътрешната и външната съгласуваност, продължаващата значимост на всички цели, както и приноса на действията за приоритетите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В оценката се вземат предвид резултатите от оценяването на постигането на целите на програма „Херкулес ІІ“, които се представят от Комисията до 31 декември 2014 г.

Освен това, до 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигането на целите на програмата.

Освен това, до 31 декември 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно постигането на общата и конкретната цел на програмата, нейната добавена стойност и въздействието на всички финансирани дейности или действия по линия на програмата.

Оценката на въздействието в по-дългосрочен план и на трайността на ефекта от програмата се прави по такъв начин, че тя да послужи за основа на решение за евентуално подновяване, изменение или преустановяване на последваща програма.

В допълнение, оценката на въздействието в по-дългосрочен план и на трайността на ефекта от програмата се прави по такъв начин, че тя да послужи за основа на решение за евентуално подновяване, изменение или преустановяване на последваща програма.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

1. Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и, когато е уместно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза по силата на програмата.

2. Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза по силата на програмата.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 с оглед установяване дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на Съюза.

 

Без да се засягат първа и втора алинея, в споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации и споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, решения за отпускане на безвъзмездни средства и договори, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се предвижда изрично упълномощаване на Комисията, Сметната палата и OLAF за провеждане на такива одити, проверки и инспекции на място.

 

Обосновка

Текстът следва да бъде включен в нов параграф.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от OLAF1 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности2, с оглед установяване дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на Съюза.

 

___________

 

1 OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

 

2 OВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

Обосновка

В законодателния акт следва да бъде включена специална стандартна клауза.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Без да се засягат параграфи 2 и 2а, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF се упълномощават изрично да провеждат такива одити и разследвания в съответствие със своята компетентност.

Обосновка

В законодателния акт следва да бъде включена специална стандартна клауза.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 1б и 2а, член 7, параграф 2, член 9, параграф 4в и член 10, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от …*.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 1б и 2а, член 7, параграф 2, член 9, параграф 4в и член 10, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграфи 1б и 2а, член 7, параграф 2, член 9, параграф 4в и член 10, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

_______________

 

* OВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Разяснява упражняването на делегирането, като предоставя на законодателите правомощието да оттеглят делегирането и задължава Комисията да нотифицира приемането на делегиран акт на законодателите.

Изменение  46

Предложение за регламент

Приложение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение

заличава се

Оперативни цели на програмата

 

Оперативните цели на програмата са следните:

 

(1) подобряване на предотвратяването и разследването на измами и други незаконни дейности отвъд вече постигнатите нива чрез увеличаване на транснационалното и мултидисциплинарното сътрудничество;

 

(2) повишаване на защитата на финансовите интереси на Съюза срещу измами, улесняване на обмена на информация, опит и най-добри практики, включително и обмен на персонал;

 

(3) укрепване на борбата срещу измамите и другите незаконни дейности чрез осигуряване на техническа и оперативна подкрепа за националните разследвания, и по-специално за митническите и правоприлагащите органи;

 

(4) ограничаване на излагането на финансовите интереси на Съюза на измами, корупция и други незаконни дейности в сравнение с нивото на излагане, наблюдавано към настоящия момент, с оглед на намаляване на развитието на незаконна икономика в ключови рискови области като организирани измами, контрабанда и фалшифициране, особено на цигари;

 

(5) повишаване на степента на развитие на специфичната правна и съдебна защита на финансовите интереси срещу измами чрез насърчаване на сравнителния правен анализ.

 

Обосновка

По-добре е този текст да бъде поместен в членовете вместо в приложение.

  • [1]               ОВ С 201, 7.7.2012 г., стр. 1.
  • [2]               Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (8.11.2012)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Докладчик по становище: Richard Ashworth

КРАТКА ОБОСНОВКА

През декември 2011 г. Комисията одобри предложение за регламент относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. Новата програма продължава да поставя специален акцент върху борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, за да отрази правните задължения на Комисията, произтичащи от споразуменията с четирима международни производители на цигари.

Докладчикът приветства инициативата за борба с корупцията, измамата и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на ЕС; остават обаче въпроси, свързани с ефективността на такива програми, предложените административни разходи за програмата и въздействието върху цялостния ѝ бюджет в контекста на настоящите преговори по многогодишната финансова рамка и необходимостта да се гарантира отразяването на бюджетните ограничения в бюджета на ЕС.

Докладчикът счита, че в рамките на предложението остава необходимостта държавите членки, Комисията и компетентните органи да намалят възможното припокриване и дублиране с други програми и инструменти на ЕС и на държавите членки за борба срещу измамата. Важно е да се осигури засилване на взаимодействието с други национални инициативи, така че да се подобри дългосрочното въздействие на разходите в рамките на програмата и да се гарантира в крайна сметка защитата на парите на данъкоплатците.

Докладчикът отбелязва забавянето на публикуването на становището на Сметната палата[1], което би било полезно и ефективно, ако беше на разположение на по-ранен етап от процеса на вземане на решения, така че забележките на Сметната палата да могат изцяло да бъдат взети под внимание при решенията относно „Херкулес III“. Въпреки това докладчикът приветства и широко подкрепя оценката на Сметната палата, по-специално необходимостта бъдещите доклади за оценка да бъдат независими, да съдържат задълбочена оценка на добавената стойност за ЕС, по-специално по отношение на техническата помощ, необходимостта от съсредоточаване върху резултатите, постигнати по отношение на планираните цели, по-добрите показатели за изпълнение и прилагането на натрупания опит при промяна на бъдещи програми, включително програмата за периода 2014 - 2020 г.

Докладчикът споделя също така позицията на Европейската сметна палата относно процента на съфинансиране за предложената програма „Херкулес“ и изразява съгласие, че допълнително съфинансиране в бъдеще не е подходящо, като се има предвид, че например техническото оборудване, закупено чрез програмата, вероятно ще се използва за дейности от национален интерес, а не само за защитата на финансовите интереси на ЕС; докладчикът счита, че максималният процент на съфинансиране следва да остане в размер на 50 %, за да се гарантира баланс на интересите на ЕС и националните интереси. В изключителни и надлежно обосновани случаи той би могъл да бъде повишен до 80 %.

Общият финансов пакет за прилагането на програмата за периода 2014-2020 г. се определя на 110 милиона евро. Това е значително увеличение спрямо „Херкулес ІІ“. Докато общият финансов пакет е предмет на заключенията на продължаващите преговори за МФР 2014-2020 г., докладчикът подчертава необходимостта от по-големи бюджетни ограничения. Затова докладчикът би желал намаление на предлаганите административни разходи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисия по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a. Посочва, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет представлява само указание за законодателния орган и че размерът му не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

Обосновка

Финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, представлява само ориентир и не може да се определи, докато не бъде постигнато споразумение за регламента относно Многогодишната финансова рамка.

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. Припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики и да изпълни новите задачи, произтичащи от Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени обстоятелства; изтъква, че дори при увеличение на средствата за следващата МФР с най-малко 5 % спрямо равнището от 2013 г., ще може да бъде направен само ограничен принос към постигането на договорените цели на Съюза и изпълнението на поетите от него ангажименти, както и за прилагане на принципа на Съюза за солидарност; приканва Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло изоставени, въпреки доказаната си добавена европейска стойност;

 

___________

 

Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Съюзът и държавите членки са си поставили за цел да се борят с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително контрабандата и фалшифицирането на цигари. По-специално, заедно с Комисията държавите членки следва да организират тясно и редовно сътрудничество между компетентните органи.

(1) Съюзът и държавите членки са си поставили за цел да се борят с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително контрабандата и фалшифицирането на цигари. По-специално, заедно с Комисията държавите членки следва да организират тясно и редовно сътрудничество и взаимодействие между компетентните органи с цел подобряване на дългосрочното въздействие на разходите и избягване на дублиране.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Подкрепата за такива инициативи в миналото е дала възможност за укрепване на дейностите, предприемани от Съюза и държавите членки в областта на борбата срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза. Целите на програма „Херкулес“ както за периода 2004–2006 г., така и за периода 2007–2013 г. бяха успешно постигнати.

(3) Подкрепата за такива инициативи в миналото е дала възможност за укрепване на дейностите, предприемани от Съюза и държавите членки в областта на борбата срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Комисията проведе преглед на постиженията на програмата „Херкулес II“, който информира относно вложените усилия и средства в програмата и резултатите от нея. Цялостното въздействие на програмата „Херкулес II“ и постигането на целите ѝ ще бъдат разгледани във външен и независим доклад до 31 декември 2014 г., чиито резултати следва да се използват за изменение и подобрение на изпълнението на програмата „Херкулес III“.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С оглед продължаване и дори развиване на дейностите на нивото на Съюза и на държавите членки за борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, и като се вземат предвид новите предизвикателства в контекста на бюджетната дисциплина, следва да се приеме нова програма.

(5) С оглед продължаване и дори развиване на дейностите на нивото на Съюза и на държавите членки за борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на Съюза, включително борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, и като се вземат предвид новите предизвикателства в контекста на бюджетната дисциплина, следва да се приеме нова програма с подобрени показатели за изпълнение.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета независим междинен доклад за изпълнението на настоящата програма, както и окончателен доклад относно постигането на целите ѝ.

(9) Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за изпълнението на настоящата програма, междинен доклад за изпълнението на настоящата програма, както и окончателен доклад относно постигането на целите ѝ.

Обосновка

Необходимо е повече докладване. Докладването, под формата на годишен, междинен и окончателен доклад, трябва да се прави от самата Комисия. Комисията е отговорна за правилното използване на средствата от бюджета на ЕС.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Постигането на тази цел се измерва, inter alia, чрез размера на възстановените суми вследствие разкриване на случаи на измами при съвместни действия и трансгранични операции, повишения процент на успешни съвместни операции и увеличения брой случаи, поети от следствените органи.

Постигането на тази цел се измерва, inter alia, чрез размера на възстановените суми вследствие разкриване на случаи на измами при съвместни действия и трансгранични операции, повишения процент на успешни съвместни операции и увеличения брой случаи, поети от следствените органи, както и увеличения обмен на информация относно постигнатите резултати с техническото оборудване, закупено по програмата.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Представители на държавите, които са част от процеса на стабилизиране и асоцииране на държавите от Югоизточна Европа, на Руската федерация и на някои държави, с които Съюзът е сключил споразумение за взаимопомощ по въпросите, свързани с измамите, и представители на международни и други компетентни организации, могат да вземат участие в дейности, организирани по линия на програмата, когато това е от полза за постигането на целите по членове 3 и 4. Тези представители се избират въз основа на техните умения, опит и познания, свързани със специфичните дейности.

3. Представители на държавите, които са част от процеса на стабилизиране и асоцииране на държавите от Югоизточна Европа, на Руската федерация и на някои държави, с които Съюзът е сключил споразумение за взаимопомощ по въпросите, свързани с измамите, и представители на международни и други компетентни организации, могат да вземат участие в дейности, организирани по линия на програмата, когато това е от полза за постигането на целите по членове 3 и 4. Участието на тези представители в програмата е в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) № ХХХХ/2012 г. [на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза].

Обосновка

Участието следва да се организира в съответствие с приложимите разпоредби на Финансовия регламент.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При същите условия като заложените в годишната работна програма по член 10, програмата предоставя финансова подкрепа за следните действия:

При същите условия като заложените в годишната работна програма по член 10, програмата предоставя подходяща финансова подкрепа за следните действия:

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 7 – буква а) – тире 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– увеличаване на обмена на данни, разработване и предоставяне на ИТ инструменти за разследванията и осъществяване на наблюдение върху разузнавателните дейности.

– увеличаване на обмена на данни, включително между държавите членки и Комисията, разработване и предоставяне на ИТ инструменти за разследванията и осъществяване на наблюдение върху разузнавателните дейности.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 7 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) организиране на специализирано обучение и семинари за обучение в областта на анализа на риска, както и конференции, целящи:

б) организиране на целево специализирано обучение и семинари за обучение в областта на анализа на риска, както и, по целесъобразност, конференции, целящи:

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 7 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– обмен на опит между съответните органи в държавите членки и третите държави, посочени в член 6, параграф 2, както и с представителите на международни организации, упоменати в член 6, параграф 3, включително и специализираните правоприлагащи служби,

– обмен на опит между съответните органи в държавите членки и третите държави, посочени в член 6, параграф 2, включително специализираните правоприлагащи служби, както и с представителите на международни публични организации, упоменати в член 6, параграф 3;

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 – буква б) – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– разработване на научноизследователски дейности на високо ниво, включително проучвания,

– разработване на научноизследователски дейности на високо ниво, включително проучвания по сравнително право,

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2014–2020 г. възлиза на 110 000 000 EUR по текущи цени.

По смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от xxx/yyy относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление, финансовата референтна сума за бюджетния орган по време на годишната бюджетна процедура по отношение на индикативния финансов пакет за изпълнението на програмата за периода 2014–2020 г. възлиза на 110 000 000 EUR по текущи цени. Разрешението за годишните бюджетни кредити се дава от бюджетния орган.

Обосновка

Подчертава се ролята на бюджетния орган.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) безвъзмездни средства;

a) безвъзмездни средства, включително във връзка с поддръжката на техническото оборудване, закупено по програмата;

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не може да надвишава 80 % от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в годишната работна програма по член 10, нивото на съфинансиране не може да надвишава 90 % от допустимите разходи.

4. Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не може да бъде по-малко от 50 % и да надвишава 80 % от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, когато бенефициентът е научноизследователски и образователен институт и юридическо лице с нестопанска цел, съгласно определението в годишната работна програма по член 10, нивото на съфинансиране не може да надвишава 90 % от допустимите разходи.

 

Нивото на съфинансиране за безвъзмездни средства, отпуснати по линия на програмата, не надвишава 30 % от допустимите разходи, когато става въпрос за финансиране на поддръжката на техническото оборудване, закупено по линия на програмата. При финансиране на поддръжка, решението за отпускане на средства е въз основа на доклад, представен от националните органи на Комисията, с подробно описание на постиженията, резултатите и добавената стойност вследствие на използването на техническото оборудване, закупено по линия на програмата.

Обосновка

Съгласно член 235 на ДФЕС защитата на финансовите интереси е обща задача на ЕС и държавите членки. Предвид на факта, че настоящата програма следва да се финансира с реализираните приходи (90 % от приходите отиват в държавата членка, 10 % в бюджета на ЕС), общото ниво на съфинансиране следва да се определи на 50 %.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 10 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми. В тях се определят набелязаните цели, очакваните резултати, метода на изпълнение и общата им сума. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, и индикативен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства в тях се посочват приоритетите, основните критерии за оценяване и максималното ниво на съфинансиране.

За целите на изпълнението на програмата Комисията приема годишни работни програми. В годишните работни програми се определят набелязаните цели, очакваните резултати, методът на изпълнение и общата им сума. В годишните работни програми се определят и критериите за отпускане на безвъзмездни средства за поддръжка на техническото оборудване, закупено по линия на програмата. Те съдържат също така описание на действията, които ще бъдат финансирани, посочване на сумата, отделена за всяко действие, и индикативен график за изпълнение. По отношение на безвъзмездните средства в тях се посочват приоритетите, основните критерии за оценяване и максималното ниво на съфинансиране. След приемането им, тези работни програми се изпращат на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Необходимо е повече докладване.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 10 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетът, отпуснат за действия в областта на комуникацията, които ще бъдат провеждани от Комисията по настоящия регламент, покрива и институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза.

Бюджетните кредити, отпуснати за действия в областта на комуникацията, които ще бъдат провеждани от Комисията по настоящия регламент, покриват и институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент.

Обосновка

Средствата за комуникация, финансирани съгласно настоящия регламент, се отпускат само ако са свързани с общите цели на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програмата „Херкулес ІІІ“ за насърчаване на действия в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз

Позовавания

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

19.1.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.1.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Richard Ashworth

29.2.2012 г.

Дата на приемане

6.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ивайло Калфин, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jens Nilsson

  • [1]  Становище №3/2012, OВ C201 , 07.7.2012 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Програмата „Херкулес ІІІ“ за насърчаване на действия в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз

Позовавания

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Дата на представяне в ЕП

19.12.2011 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CONT

19.1.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

19.1.2012 г.

LIBE

19.1.2012 г.

 

 

Неизказани становища

       Дата на решението

LIBE

28.2.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Monica Luisa Macovei

12.1.2012 г.

 

 

 

Дата на приемане

15.11.2012 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Илиaна Ивaнова, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Cornelis de Jong, Ивайло Калфин, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Дата на внасяне

23.11.2012 г.