ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie

23. 11. 2012 - COM(2011)0914 – C7–0513/2011 – 2011/0454(COD) - ***I

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Monica Luisa Macovei


Postup : 2011/0454(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0385/2012

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie

(COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0914),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0513/2011),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 15. května 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0385/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním údajem pro zákonodárný orgán a nelze je přesně stanovit, dokud nebude dosaženo dohody ve věci návrhu nařízení o víceletém finančním rámci na období 2014–2020;

3.  připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu[2]; znovu opakuje, že je třeba, aby v příštím víceletém finančním rámci byl dostatek dodatečných zdrojů, které Unii umožní plnit své stávající politické priority a nové úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou a reagovat na nepředvídané události; zdůrazňuje, že i při zvýšení úrovně financování příštího VFR o alespoň 5 % oproti úrovni v roce 2013 je možné přispět ke splnění dohodnutých cílů a závazků Unie a k zásadě solidarity Unie jen v omezené míře; vyzývá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné bez ohledu na jejich prokazatelnou evropskou přidanou hodnotu zcela upustit;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Unie a členské státy si stanovily cíl bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret. Společně s Komisí by měly členské státy zejména zajišťovat úzkou a pravidelnou spolupráci mezi příslušnými orgány.

(1) Unie a členské státy si stanovily cíl bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret. S cílem zlepšit dlouhodobý dopad vynakládaných prostředků a zamezit zdvojování by měla být zajištěna úzká a pravidelná spolupráce a součinnost v rámci útvarů Komise, mezi příslušnými orgány členských států a mezi útvary Komise a příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Činnosti, jejichž cílem je poskytovat lepší informace, odborné vzdělávání nebo technickou a vědeckou pomoc, významně napomáhají k ochraně finančních zájmů Unie a zároveň umožňují dosáhnout rovnocenné úrovně ochrany v celé Unii.

(2) Činnosti, jejichž cílem je poskytovat lepší informace, odborné vzdělávání nebo technickou a vědeckou pomoc, významně napomáhají k ochraně finančních zájmů Unie a zároveň umožňují dosáhnout rovnocenné úrovně ochrany v celé Unii. Při přidělování zdrojů několika vstupním místům Unie by se mělo vycházet z existujících rizik a mechanismy přidělování by měly mít schopnost rychle se přizpůsobit měnícím se okolnostem.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Dosavadní podpora těchto iniciativ umožnila zlepšit činnosti prováděné Unií a členskými státy v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie. Cílů programu Hercule na období 2004–2006 a na období 2007–2013 se podařilo úspěšně dosáhnout.

(3) Dosavadní podpora těchto iniciativ umožnila zlepšit činnosti prováděné Unií a členskými státy v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Komise provedla přezkum výsledků dosažených v rámci programu Hercule II, který shrnuje jeho vstupy a výstupy. Komise by měla zajistit, aby byl do konce roku 2014 zhodnocen celkový dopad programu Hercule II a plnění jeho cílů v externí a nezávislé zprávě, jejíž výsledky by měly být využity k úpravě a zlepšení fungování programu Hercule III (dále jen „program“).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Za účelem pokračování a dokonce dalšího rozvíjení činností na úrovni Unie a členských států v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret, a to i s ohledem na nové výzvy v souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními, by měl být přijat nový program.

(5) Za účelem pokračování a dalšího rozvíjení činností na úrovni Unie a členských států v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret, a to i s ohledem na nové výzvy v souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními, by měl být přijat nový program se zlepšenými ukazateli výkonnosti opírající se o výsledky analýzy stávajícího programu. V případě zranitelných a vysoce rizikových členských států by měla být zajištěna dostatečná pružnost míry spolufinancování.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat nezávislou průběžnou zprávu o provádění tohoto programu, jakož i závěrečnou zprávu o dosažení cílů tohoto programu.

(9) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit nezávislou průběžnou zprávu o provádění programu a závěrečnou zprávu o dosažení jeho cílů. Kromě toho by Komise měla každoročně poskytovat Evropskému parlamentu a Radě informace o ročním provádění programu včetně výsledků financovaných opatření a informací o tom, zda je program v souladu s jinými programy a činnostmi na úrovni Unie a zda se vzájemně doplňují.

Odůvodnění

S cílem zlepšit transparentnost by Komise měla Evropskému parlamentu poskytovat dostatečné informace o ročním provádění.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Toto nařízení je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Program Hercule III usnadňuje vzájemnou spolupráci členských států a spolupráci mezi Komisí a členskými státy za účelem ochrany finančních zájmů Unie, aniž jsou dotčeny oblasti odpovědnosti členských států, a využívá zdroje účinněji, než by tomu mohlo být na vnitrostátní úrovni. Opatření na úrovni EU je nezbytné a opodstatněné, protože jednoznačně pomáhá členským státům společně chránit rozpočet EU a vnitrostátní rozpočty a podporuje využívání společných struktur EU ke zvýšení spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány.

(10) Toto nařízení je v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Program usnadňuje vzájemnou spolupráci členských států a spolupráci mezi Komisí a členskými státy za účelem ochrany finančních zájmů Unie a využívá zdroje účinněji, než by bylo možné na vnitrostátní úrovni. Opatření na úrovni EU je nezbytné a opodstatněné, protože jednoznačně pomáhá členským státům společně chránit rozpočet EU a vnitrostátní rozpočty a podporuje využívání společných struktur EU ke zvýšení spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány. Programem by však neměly být dotčeny odpovědnosti členských států.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Finanční zájmy Unie by měly být chráněny prostřednictvím přiměřených opatření v celém výdajovém cyklu, včetně prevence, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, vymáhání ztracených, neoprávněně vyplacených nebo nesprávně použitých finančních prostředků a případných správních a finančních sankcí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 996/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie1;

 

 

_____________

 

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl obsahovat zvláštní standardní doložku.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) V zájmu zajištění podrobného, avšak pružného rámce pro provádění by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přezkum operativních cílů a obecné přidělování finančních prostředků, přijímání klíčových ukazatelů výkonnosti a způsobilých akcí, stanovování kritérií pro určení zranitelných a vysoce rizikových členských států, pokud jde o spolufinancování, aktualizaci či revizi víceletých plánů vypracovaných v souladu s tímto nařízením. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a řádné předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla přijmout roční pracovní programy, které stanoví priority, rozdělení rozpočtových prostředků a hodnotící kritéria pro granty na akce. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi.

(12) Komise by měla přijmout roční pracovní programy, které pro období, jehož se týká víceletý pracovní plán, stanoví podrobnosti týkající se provádění víceletého pracovního plánu a orientační harmonogram výzev k předkládání návrhů. Roční pracovní programy by měly rovněž obsahovat popis akcí, které mají být financovány, údaj o výši částky přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění a maximální míru spolufinancování grantů a také roční hodnocení toho, které členské státy lze považovat za zranitelné nebo vysoce rizikové. Komise by měla stanovit specifické klíčové ukazatele výkonnosti, které mimo jiné objasní souvislost mezi množstvím pašovaného a padělaného zboží, které bylo za daný rok navráceno, a pomocí poskytovanou v rámci tohoto programu. Tyto ukazatele by měly obsahovat cílové a základní úrovně pro posouzení dosažených výsledků. Činnosti v oblasti odborné přípravy by měly být zajištěny v souladu s technologií SMART, aby bylo možné přesněji měřit její účinky.

Odůvodnění

Komise by měla vypracovat měřitelné ukazatele pro hodnocení výsledků.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) větší nadnárodní spolupráci na úrovni Unie a zejména k účinnosti přeshraničních operací;

b) větší nadnárodní spolupráci a koordinaci na úrovni Unie, a zejména k účinnosti a efektivitě přeshraničních operací;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) větší transparentnosti využívání fondů v souvislosti s ochranou finančních zájmů Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) posílení spolupráce a koordinace v rámci útvarů Komise, mezi Komisí a členskými státy a mezi jednotlivými členskými státy.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecným cílem programu je chránit finanční zájmy Unie, a tím zvyšovat konkurenceschopnost evropského hospodářství a zajišťovat ochranu peněz daňových poplatníků.

Obecným cílem programu je chránit finanční zájmy Unie, a tím zvyšovat konkurenceschopnost evropského hospodářství, posilovat spolupráci mezi členskými státy a Komisí a zajišťovat ochranu peněz daňových poplatníků.

Odůvodnění

Spolupráci mezi členskými státy a Komisí je třeba posílit.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise vypracuje klíčové ukazatele výkonnosti včetně cílových a základních úrovní pro posouzení efektivity programu, a zejména jeho specifického cíle.

Odůvodnění

Komise by měla vypracovat měřitelné ukazatele pro hodnocení výsledků.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci týkající se stanovení specifických klíčových ukazatelů výkonnosti.

Odůvodnění

Komise stanoví specifické klíčové ukazatele výkonnosti prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento cíl se měří mimo jiné podle objemu zpětně získaných částek v souvislosti s podvody zjištěnými prostřednictvím společných akcí a přeshraničních operací, podle zvýšeného procentuálního podílu úspěšných společných operací a podle zvýšeného počtu případů převzatých orgány vyšetřujícími trestnou činnost.

Tento specifický cíl se měří s ohledem na klíčové ukazatele výkonnosti, mimo jiné podle objemu zabavených, konfiskovaných a zpětně získaných částek v souvislosti s podvody zjištěnými prostřednictvím společných akcí a přeshraničních operací, podle přidané hodnoty a účinnosti využívání technického vybavení financovaného na základě tohoto nařízení, podle nárůstu výměny informací o výsledcích dosažených pomocí technického materiálu, zvýšeného počtu specializovaných školení a počtu a druhů činností v oblasti odborné přípravy, jakož i jejich přímých a nepřímých dopadů na množství odhalených, zabavených, konfiskovaných a zpětně získaných pašovaných a padělaných výrobků.

Odůvodnění

Komise by měla vypracovat měřitelné ukazatele pro hodnocení výsledků.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci týkající se změny operativních cílů programu stanovených v článku 4a.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci týkající se obecného přidělování finančních prostředků pro operativní cíle programu stanovené v článku 4a a stanovovat operativní cíle pro využití nepřidělených finančních prostředků v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

Odůvodnění

Obecné přidělování finančních prostředků týkající se operativních cílů nyní podléhá postupu spolurozhodování. Pozměňovací návrh poskytuje pružnost provádění změn formou aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 4a

 

Operativní cíle programu

 

Operativní cíle programu jsou:

 

a) zlepšit prevenci a vyšetřování podvodů a jiných protiprávních činností oproti v současnosti dosažené úrovni, a to posílením nadnárodní a víceoborové spolupráce;

 

b) zvýšit ochranu finančních zájmů Unie proti podvodům usnadněním výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů, včetně výměny pracovníků;

 

c) zesílit boj proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poskytováním technické a provozní podpory pro vnitrostátní vyšetřování a zejména pro celní a donucovací orgány;

 

d) omezit míru ohrožení finančních zájmů Unie podvody, korupcí a jinými protiprávními činnostmi ve srovnání s aktuálním stavem, a to s cílem snížit rozvoj nelegální ekonomiky v klíčových rizikových oblastech, jako jsou organizované podvody, pašování a padělání, zejména cigaret;

 

e) zvýšit úroveň rozvoje zvláštní právní a soudní ochrany finančních zájmů Unie proti podvodům prostřednictvím podpory komparativní právní analýzy.

Odůvodnění

Je vhodnější umístit tento text do článků a nikoli do přílohy.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zástupci zemí, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení pro země jihovýchodní Evropy, Ruské federace a některých zemí, s nimiž Unie uzavřela dohodu o vzájemné pomoci v záležitostech týkajících se podvodů, a zástupci mezinárodních a dalších významných organizací se mohou účastnit činností organizovaných v rámci programu, pokud je to užitečné pro dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 4. Tito zástupci jsou vybíráni na základě svých dovedností, zkušeností a znalostí důležitých pro konkrétní činnosti.

3. Zástupci zemí, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení pro země jihovýchodní Evropy, Ruské federace a některých zemí a zástupci mezinárodních veřejných organizací, s nimiž Unie uzavřela dohodu o vzájemné pomoci v záležitostech týkajících se podvodů, se mohou účastnit činností organizovaných v rámci programu, pokud je to užitečné pro dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 4. Tito zástupci se účastní programu v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU, Euratom) č996/2012.

Odůvodnění

Účast by měla být v souladu s příslušnými ustanoveními finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program poskytuje za stejných podmínek, které jsou stanoveny v ročním pracovním programu uvedeném v článku 10, finanční podporu pro tyto akce:

Program poskytuje za stejných podmínek, které jsou stanoveny v ročním pracovním programu uvedeném v článku 10, náležitou finanční podporu pro tyto akce:

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zvýšení výměny dat, vývoje a poskytování nástrojů IT pro vyšetřování a sledování zpravodajské práce;

– zvýšení výměny dat, a to i mezi členskými státy a Komisí, vývoje a poskytování nástrojů IT pro vyšetřování a sledování zpravodajské práce;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– poskytování finančních prostředků na údržbu technického vybavení zakoupeného v rámci programu;

Odůvodnění

Údržba některých druhů technického vybavení, jako jsou například scannery, by mohla být velmi nákladná, a tudíž by do článku o způsobilých akcích mělo být zařazeno toto ustanovení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pořádání specializované odborné přípravy a seminářů zaměřených na analýzu rizik, jakož i konferencí zaměřených na:

b) pořádání cílené specializované odborné přípravy a seminářů zaměřených na analýzu rizik, a případně i konferencí zaměřených na:

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– výměnu zkušeností mezi příslušnými orgány v členských státech a třetích zemích uvedených v čl. 6 odst. 2, jakož i mezi zástupci mezinárodních organizací uvedených v čl. 6 odst. 3, včetně specializovaných donucovacích orgánů,

– výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi příslušnými orgány v členských státech a třetích zemích uvedených v čl. 6 odst. 2, včetně specializovaných donucovacích orgánů, jakož i mezi zástupci veřejných mezinárodních organizací uvedených v čl. 6 odst. 3,

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– podporu špičkových výzkumných činností včetně studií,

– podporu špičkových výzkumných činností včetně studií v oblasti srovnávacího práva,

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V souladu s článkem 3 je vybavení spolufinancované z programu využito výlučně na ochranu finančních zájmů Unie;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise zajistí, aby se zabránilo veškerému potenciálnímu překrývání mezi různými systémy a databázemi spolufinancovanými programem;

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci týkající se změn tohoto článku za účelem zohlednění specifických klíčových ukazatelů výkonnosti a vývoje, který nebyl v době přijetí tohoto nařízení předpokládán.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby bylo o způsobilých akcích rozhodnuto postupem spolurozhodování, a pokud budou zapotřebí další změny, budou provedeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tento pozměňovací návrh zvyšuje flexibilitu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční rámec pro provádění programu v období 2014–2020 je 110 milionů EUR v běžných cenách.

Ve smyslu bodu [17] interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne xxx/yyy o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení se pro potřeby ročního rozpočtového procesu stanoví referenční částka pro předběžné finanční krytí pro provádění programu v období 2014–2020 na 110 milionů EUR v běžných cenách. Roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán.

Odůvodnění

Zdůrazňuje úlohu rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) grantů;

a) grantů, a to i grantů spojených s údržbou technického materiálu zakoupeného v rámci programu;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Příjemci programu na žádost Komise předají podrobné údaje o své činnosti financované z programu s cílem posílit transparentnost a odpovědnost a posoudit účinnost a efektivitu programu v souladu s článkem 11.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech vymezených v ročním pracovním programu podle článku 10 míra spolufinancování nepřesáhne 90 % způsobilých nákladů.

4. Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu neklesne pod 50 % a nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech a v případech zranitelných a vysoce rizikových členských států vymezených v ročním pracovním programu podle článku 10 míra spolufinancování nepřesáhne 90 % způsobilých nákladů. Pokud jde o financování údržby technického materiálu zakoupeného v rámci programu nepřesáhne míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu 30 % způsobilých nákladů. V případě financování údržby je rozhodnutí o přiznání finančních prostředků podmíněno tím, že vnitrostátní orgány předloží Komisi zprávu popisující výstup, výsledky a přidanou hodnotu zavedení technického vybavení zakoupeného v rámci programu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Míra spolufinancování je nepřímo úměrná celkové roční částce, kterou členské státy získávají jako příjem plynoucí z dohod uzavřených mezi Komisí a členskými státy a čtyřmi hlavními tabákovými společnostmi.

Odůvodnění

Členské státy obdrží na základě těchto 4 dohod v následujících letech přibližně 1,6 miliardy EUR plus značnou částku plynoucí z pokut, které se na těchto dohodách zakládají (o velký obnos se jedná v případě nejstarší dohody s firmou Philip Morris, z něhož již značná část byla rozdělena mezi účastnící se členské státy). Komise, která dostává přibližně 10 % z těchto částek, tyto peníze dosud využívala převážně k navýšení programů Hercule. Míra spolufinancování by měla mimo jiné záviset na dostupných dodatečných příjmech členských států plynoucích z těchto dohod.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Členské státy se vynasnaží o zvýšení finančních příspěvků na spolufinancování grantů udělených na základě tohoto programu.

Odůvodnění

Vyšší finanční příspěvek členských států posílí jejich motivaci k úspěchu programu a zároveň povede ke zvýšení státních příjmů.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci týkající se stanovování kritérií pro určování zranitelných a vysoce rizikových členských států, a to mimo jiné na základě zeměpisné polohy a orientace hranic, objemu nákladu, celních operací a relevantních nejnovějších dostupných statistik zveřejněných Eurostatem, které umožňují každoročně analyzovat a posuzovat riziko protiprávních činností.

Odůvodnění

Stanovení jasných kritérií pro vymezení zranitelných a vysoce rizikových členských států je přeneseno na Komisi, avšak zákonodárce poskytuje určité vodítko tím, že navrhuje některé prvky, jež by měly být zohledněny pro účely tohoto vymezení, a odkazuje na každoroční posuzování rizika.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 10

Článek 10

Roční pracovní programy

Víceleté pracovní plány a roční pracovní programy

Za účelem provádění programu přijímá Komise roční pracovní programy. Ty stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku. Obsahují také popis akcí, jež mají být financovány, údaj o částce přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění. U grantů obsahují také priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování.

1. Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci týkající se stanovení víceletých pracovních plánů pro tento program. Víceleté pracovní plány stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku. Zahrnují jednotlivé priority a základní hodnoticí kritéria pro granty.

 

2. Za účelem provedení programu přijme Komise pro období, jehož se týká víceletý pracovní plán, roční pracovní programy za účelem provádění víceletých pracovních plánů a orientační harmonogramy pro výzvy k předkládání návrhů. Roční pracovní programy specifikují kritéria pro udělení grantu na údržbu technického zařízení zakoupeného v rámci programu. Obsahují také popis akcí, jež mají být financovány, údaj o částce přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění. Zahrnují rovněž maximální míru spolufinancování grantů.

Rozpočet určený na komunikační činnosti, které má podle tohoto nařízení provádět Komise, se vztahuje i na vnitropodnikové sdělování politických priorit Unie.

Rozpočtové prostředky určené na komunikační činnosti, které má podle tohoto nařízení provádět Komise, se vztahují i na vnitropodnikové sdělování politických priorit Unie, pokud souvisí s obecným cílem tohoto programu.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise každoročně informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích programu. Poskytuje rovněž informace o souladu a vzájemné doplňkovosti s jinými programy a činnostmi na úrovni Unie. Komise průběžně šíří výsledky činností podporovaných v rámci programu. Všechny zúčastněné země poskytují Komisi všechny nezbytné údaje a informace umožňující sledování a hodnocení programu.

1. Komise každoročně informuje Evropský parlament a Radu o ročním provádění programu, včetně dosažených cílů, výsledků a klíčových ukazatelů výkonnosti určených v ročním pracovním programu. V tomto sdělení poskytuje rovněž podrobné informace o souladu a vzájemné doplňkovosti s jinými programy a činnostmi na úrovni Unie. Komise průběžně šíří výsledky financovaných akcí a činností podporovaných v rámci programu, a to i prostřednictvím informací na příslušných internetových stránkách, s cílem zvýšit transparentnost ku prospěchu daňových poplatníků Unie. V zájmu prokázání přidané hodnoty činností Komise na základě tohoto nařízení Komise zejména informuje o opatřeních přijatých pro posílení koordinace a pro zabránění překrývání se stávajícími souvisejícími činnostmi v oblasti ochrany finančních zájmů Unie. Všechny zúčastněné země a zástupci uvedení v čl. 6 odst. 3 poskytují Komisi všechny nezbytné údaje a informace umožňující sledování a hodnocení ročního provádění programu, pokud je to třeba, a celkového programu.

Odůvodnění

S cílem zvýšit transparentnost informuje Komise každoročně Evropský parlament a Radu o provádění programu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnocení programu provádí Komise. Nejpozději do 31. prosince 2017 vypracuje Komise hodnotící zprávu o dosažení cílů všech opatření, výsledcích a dopadech, účinnosti využívání zdrojů a evropské přidané hodnotě s ohledem na rozhodnutí o prodloužení, změně nebo pozastavení opatření. Hodnocení rovněž posoudí prostor pro zjednodušení, vnitřní a vnější soudržnost programu a to, zda jsou nadále relevantní všechny jeho cíle, jakož i míru, v jaké opatření přispívají k plnění priorit Unie spočívajících v inteligentním a udržitelném růstu podporujícím začlenění. Zohlední také výsledky hodnocení dlouhodobých dopadů předešlých opatření.

Důkladné hodnocení programu provádí Komise. Nejpozději do 31. prosince 2017 vypracuje Komise hodnotící zprávu v polovině období o dosažení cílů všech akcí, výsledcích a dopadech, efektivitě a účinnosti využívání zdrojů a evropské přidané hodnotě s ohledem na rozhodnutí o prodloužení, změně nebo pozastavení akcí. Hodnocení rovněž posoudí prostor pro zjednodušení, vnitřní a vnější soudržnost programu a to, zda jsou nadále relevantní všechny jeho cíle, jakož i míru, v jaké akce přispívají k plnění priorit Unie spočívajících v inteligentním a udržitelném růstu podporujícím začlenění. Zohlední také výsledky hodnocení týkajícího se plnění cílů programu Hercule II, které Komise předloží do 31. prosince 2014.

Do 31. prosince 2021 Komise navíc předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dosažení cílů programu.

Do 31. prosince 2021 Komise navíc předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o dosažení obecných a konkrétních cílů programu, jeho přidané hodnotě a o dopadu všech činností nebo akcí financovaných v rámci programu.

Dlouhodobější dopady a udržitelnost účinků programu se hodnotí s ohledem na to, že výsledky hodnocení by měly být podkladem pro rozhodnutí o případném prodloužení, změně nebo pozastavení následného programu.

Dlouhodobější dopady a udržitelnost účinků programu se dále hodnotí s ohledem na to, že výsledky hodnocení by měly být podkladem pro rozhodnutí o případném prodloužení, změně nebo pozastavení následného programu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná opatření, která zajistí, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním, a to prostřednictvím účinných kontrol a v případě zjištění nesrovnalostí také pomocí zpětného získání neoprávněně vyplacených částek a případně pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí.

1. Komise přijme vhodná opatření, která zajistí, aby při provádění akcí financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním, a to prostřednictvím účinných kontrol a v případě zjištění nesrovnalostí také pomocí zpětného získání neoprávněně vyplacených částek a případně pomocí účinných, přiměřených a odrazujících správních a finančních sankcí.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr jsou zmocněni ke kontrole všech dokladů a ke kontrole na místě u všech příjemců grantů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří v rámci programu obdrželi prostředky Unie.

2. Komise nebo její zástupci a Účetní dvůr jsou zmocněni ke kontrole všech dokladů a ke kontrole na místě u všech příjemců grantů, dodavatelů a subdodavatelů, kteří v rámci programu obdrželi prostředky Unie.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) smí provádět kontroly na místě a inspekce u hospodářských subjektů, jichž se toto financování přímo či nepřímo týká, a to v souladu s postupy stanovenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, aby se zjistilo, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jakémukoli jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Evropské unie v souvislosti s dohodou nebo rozhodnutím o grantu či smlouvou týkající se financování ze strany Unie.

 

Aniž jsou dotčena ustanovení prvního a druhého pododstavce, dohody o spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a dohody nebo rozhodnutí o grantech a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení musí výslovně zmocňovat Komisi, Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto kontrol, kontrol na místě a inspekcí.

 

Odůvodnění

Tento text by měl být obsažen v novém odstavci.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) smí provádět vyšetřování, včetně kontrol na místě a inspekcí v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)1 a v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem2, aby se zjistilo, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jakémukoli jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie v souvislosti s grantovou dohodou nebo rozhodnutím o grantu či smlouvou týkající se financování ze strany Unie.

 

___________

 

1 Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

2 Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl obsahovat zvláštní standardní doložku.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 2a, dohody o spolupráci se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu vyplývající z provádění tohoto nařízení obsahují ustanovení, která výslovně zmocňují Komisi, Účetní dvůr a úřad OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

Odůvodnění

Legislativní akt by měl obsahovat zvláštní standardní doložku.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1b a 2a, čl. 7 druhém odstavci, čl. 9 odst. 4c a čl. 10 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu sedmi let počínaje ...*.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1b a 2a, čl. 7 druhém odstavci, čl. 9 odst. 4c a čl. 10 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm uveden. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 1b a 2a, čl. 7 druhého odstavce, čl. 9 odst. 4c a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

_______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Vysvětluje výkon přenesení pravomoci, dává zákonodárci pravomoc toto přenesení zrušit a ukládá Komisi povinnost informovat zákonodárce o přijetí aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Příloha

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha

vypouští se

Operativní cíle programu

 

Operativní cíle programu jsou:

 

1) oproti současným úrovním ještě více zlepšit prevenci a vyšetřování podvodů a jiných protiprávních jednání, a to posílením nadnárodní a víceoborové spolupráce;

 

2) zvýšit ochranu finančních zájmů Unie proti podvodům, usnadnit výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů, včetně výměny pracovníků;

 

3) zesílit boj proti podvodům a jiným protiprávním jednáním poskytováním technické a provozní podpory pro vnitrostátní vyšetřování a zejména pro celní a donucovací orgány;

 

4) omezit míru vystavení finančních zájmů Unie podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ve srovnání s aktuálně známou mírou vystavení, a to s cílem snížit rozvoj nelegální ekonomiky v klíčových rizikových oblastech, jako jsou organizovaný zločin, pašování a padělání, zejména cigaret;

 

5) zvýšit úroveň rozvoje zvláštní právní a soudní ochrany finančních zájmů Unie proti podvodům podporou komparativní právní analýzy.

 

Odůvodnění

Je vhodnější umístit tento text do článků, než do přílohy.

  • [1]               Úř. věst. L 201, 7.7.2012, s. 1.
  • [2]               Přijaté texty P7_TA(2011)0266.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (8. 11. 2012)

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Navrhovatel: Richard Ashworth

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V prosinci 2011 Komise schválila návrh nařízení o programu Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. Tento nový program i nadále klade zvláštní důraz na boj proti pašování a padělání cigaret a je odrazem právních závazků Komise vyplývajících z dohod se čtyřmi mezinárodními výrobci tabákových výrobků.

Navrhovatel vítá iniciativu v oblasti boje proti korupci, podvodům a dalšímu protiprávnímu jednání, které mají dopad na finanční zájmy EU, vyjadřuje nicméně pochybnosti ohledně účinnosti takovýchto programů, navržených správních výdajů na tento program a dopadu na jeho celkový rozpočet v souvislosti s probíhajícím jednáními o VFR a potřebou zaručit, aby rozpočet EU odrážel rozpočtovou zdrženlivost.

Navrhovatel je přesvědčen, že je v rámci tohoto návrhu i nadále třeba, aby členské státy, Komise a příslušné orgány snížily případné překrývání a zdvojování s ohledem na další programy a nástroje EU a členských států v oblasti boje proti podvodům. Je důležité zajistit posílení součinnosti s dalšími vnitrostátními iniciativami, aby se zlepšila dlouhodobá účinnost prostředků vynakládaných v rámci programu a ve výsledku tedy zajistit ochranu peněz daňových poplatníků.

Navrhovatel si rovněž všímá zpoždění při zveřejnění stanoviska Účetního dvora[1], které by bylo přínosné a užitečné, pokud by bylo k dispozici v dřívější fázi rozhodovacího procesu, aby tak bylo možné v plném rozsahu zvážit připomínky Účetního dvora při přijímání rozhodnutí týkajících se programu Hercule III. Navrhovatel nicméně vítá a obecně podporuje hodnocení Účetního dvora, zejména potřebu nezávislosti budoucích hodnotících zpráv, včetně důkladného hodnocení přidané hodnoty EU, zejména pokud jde o technickou pomoc, potřebu zaměřit se na dosažené výsledky ve srovnání s plánovanými cíli, zlepšení ukazatelů výkonnosti a využití získaných zkušeností pro případnou úpravu budoucích programů, včetně programu na období let 2014 až 2020.

Navrhovatel rovněž sdílí postoj EÚD k míře spolufinancování navrženého programu Hercule a souhlasí že další spolufinancování v budoucnu není vhodné, například vzhledem k tomu, že technické vybavení zakoupené v rámci programu bude pravděpodobně využíváno pro činnosti vnitrostátního zájmu, nikoli výhradně na ochranu finančních zájmů EU; navrhovatel je přesvědčen, že maximální míra spolufinancování by měla i nadále činit 50 %, aby se zajistila rovnováha mezi zájmy členských států a zájmy EU. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech by tato maximální míra spolufinancování mohla být zvýšena na 80 %.

Celkový finanční příděl pro provádění tohoto programu v období od roku 2014 do roku 2020 činí 110 milionů EUR. Tato částka představuje výrazný nárůst oproti programu Hercule II. I když je celkový finanční příděl předmětem závěrů probíhajících jednání ohledně VFR na období 2014-2020, navrhovatel zdůrazňuje, že je třeba větší rozpočtové zdrženlivosti. Navrhovatel by proto uvítal, kdyby došlo ke snížení navrhovaných správních nákladů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a. upozorňuje na to, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pro zákonodárný orgán pouze orientačním údajem a lze jej přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období let 2014–2020;

Odůvodnění

Finanční částka uvedená v legislativním návrhu je pouze vodítkem a nemůže být pevně stanovena, dokud nebude uzavřena dohoda o regulaci v rámci víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b. připomíná své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu1; znovu opakuje, že je třeba, aby v příštím víceletém finančním rámci byl dostatek dodatečných zdrojů, které Unii umožní plnit její stávající politické priority a nové úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, jakož i reagovat na nepředvídané události; poukazuje na to, že i při zvýšení úrovně zdrojů pro příští VFR o nejméně  5 % oproti roku 2013 je možné přispět ke splnění dohodnutých cílů a závazků Unie a k zásadě solidarity Unie jen v omezené míře; vyzývá Radu, aby v případě, že nebude sdílet tento přístup, jasně stanovila, od kterých z jejích politických priorit či projektů by bylo možné bez ohledu na jejich prokazatelnou evropskou přidanou hodnotu zcela upustit;

 

___________

 

Přijaté texty, P7_TA (2011)0266.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Unie a členské státy si stanovily cíl bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret. Společně s Komisí by měly členské státy zejména zajišťovat úzkou a pravidelnou spolupráci mezi příslušnými orgány.

(1) Unie a členské státy si stanovily cíl bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret. Společně s Komisí by měly členské státy zejména zajišťovat úzkou a pravidelnou spolupráci mezi příslušnými orgány a jejich součinnost, aby se tak zlepšil dlouhodobý dopad vynakládaných prostředků a zamezilo se zdvojování.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Dosavadní podpora těchto iniciativ umožnila zlepšit činnosti prováděné Unií a členskými státy v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie. Cílů programu Hercule na období 2004–2006 a na období 2007–2013 se podařilo úspěšně dosáhnout.

(3) Dosavadní podpora těchto iniciativ umožnila zlepšit činnosti prováděné Unií a členskými státy v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Komise provedla přezkum výsledků dosažených v rámci programu Hercule II, který podává zprávu o vstupech a výstupech tohoto programu. O celkovém dopadu programu Hercule II a plnění jeho cílů bude pojednávat externí a nezávislá zpráva, která má být vypracována do 31. prosince 2014 a jejíž výsledky by měly být využity k úpravě a zlepšení fungování programu Hercule III.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Za účelem pokračování a dokonce dalšího rozvíjení činností na úrovni Unie a členských států v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret, a to i s ohledem na nové výzvy v souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními, by měl být přijat nový program.

(5) Za účelem pokračování a dokonce dalšího rozvíjení činností na úrovni Unie a členských států v oblasti boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie, což zahrnuje i boj proti pašování a padělání cigaret, a to i s ohledem na nové výzvy v souvislosti s úspornými rozpočtovými opatřeními, by měl být přijat nový program se zlepšenými ukazateli výkonnosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat nezávislou průběžnou zprávu o provádění tohoto programu, jakož i závěrečnou zprávu o dosažení cílů tohoto programu.

(9) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat výroční zprávu o provádění tohoto programu, průběžnou zprávu o provádění tohoto programu, jakož i závěrečnou zprávu o dosažení cílů tohoto programu.

Odůvodnění

Je třeba podávat více zpráv. Komise musí sama podat výroční, průběžnou a závěrečnou zprávu. Komise odpovídá za správné využití prostředků z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento cíl se měří mimo jiné podle objemu zpětně získaných částek v souvislosti s podvody zjištěnými prostřednictvím společných akcí a přeshraničních operací, podle zvýšeného procentuálního podílu úspěšných společných operací a podle zvýšeného počtu případů převzatých orgány vyšetřujícími trestnou činnost.

Tento cíl se měří mimo jiné podle objemu zpětně získaných částek v souvislosti s podvody zjištěnými prostřednictvím společných akcí a přeshraničních operací, podle zvýšeného procentuálního podílu úspěšných společných operací a podle zvýšeného počtu případů převzatých orgány vyšetřujícími trestnou činnost a podle nárůstu výměny informací o výsledcích dosažených pomocí technického materiálu zakoupeného v rámci programu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zástupci zemí, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení pro země jihovýchodní Evropy, Ruské federace a některých zemí, s nimiž Unie uzavřela dohodu o vzájemné pomoci v záležitostech týkajících se podvodů, a zástupci mezinárodních a dalších významných organizací se mohou účastnit činností organizovaných v rámci programu, pokud je to užitečné pro dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 4. Tito zástupci jsou vybíráni na základě svých dovedností, zkušeností a znalostí důležitých pro konkrétní činnosti.

3. Zástupci zemí, které jsou zapojeny do procesu stabilizace a přidružení pro země jihovýchodní Evropy, Ruské federace a některých zemí, s nimiž Unie uzavřela dohodu o vzájemné pomoci v záležitostech týkajících se podvodů, a zástupci mezinárodních a dalších významných organizací se mohou účastnit činností organizovaných v rámci programu, pokud je to užitečné pro dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 4. Účast těchto zástupců v programu je v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení [Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie].

Odůvodnění

Účast by měla být organizována v souladu s příslušnými ustanoveními finančního nařízení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 7 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program poskytuje za stejných podmínek, které jsou stanoveny v ročním pracovním programu uvedeném v článku 10, finanční podporu pro tyto akce:

Program poskytuje za stejných podmínek, které jsou stanoveny v ročním pracovním programu uvedeném v článku 10, náležitou finanční podporu pro tyto akce:

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. a – odrážka 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zvýšení výměny dat, vývoje a poskytování nástrojů IT pro vyšetřování a sledování zpravodajské práce;

zvýšení výměny dat, a to i mezi členskými státy a Komisí, vývoje a poskytování nástrojů IT pro vyšetřování a sledování zpravodajské práce;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pořádání specializované odborné přípravy a seminářů zaměřených na analýzu rizik, jakož i konferencí zaměřených na:

b) pořádání cílené specializované odborné přípravy a seminářů zaměřených na analýzu rizik,  a případně i konferencí zaměřených na:

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. b – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

výměnu zkušeností mezi příslušnými orgány v členských státech a třetích zemích uvedených v čl. 6 odst. 2, jakož i mezi zástupci mezinárodních organizací uvedených v čl. 6 odst. 3, včetně specializovaných donucovacích orgánů,

– výměnu zkušeností mezi příslušnými orgány v členských státech a třetích zemích uvedených v čl. 6 odst. 2, včetně specializovaných donucovacích orgánů, jakož i mezi zástupci veřejných mezinárodních organizací uvedených v čl. 6 odst. 3,

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. b – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

podporu špičkových výzkumných činností včetně studií,

– podporu špičkových výzkumných činností včetně studií v oblasti srovnávacího práva,

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční rámec pro provádění programu v období 2014–2020 je 110 milionů EUR v běžných cenách.

Ve smyslu bodu [17] interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne xxx/yyy o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení se pro rozpočtový orgán v průběhu ročního rozpočtového procesu stanoví referenční částka finančního rámce pro provádění programu v období 2014–2020 na 110 milionů EUR v běžných cenách. Roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán.

Odůvodnění

Zdůraznění role rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) grantů;

a) grantů, a to i grantů spojených s údržbou technického materiálu pořízeného v rámci programu;

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech vymezených v ročním pracovním programu podle článku 10 míra spolufinancování nepřesáhne 90 % způsobilých nákladů.

4. Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu nebude nižší než 50 % a nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy je příjemcem výzkumný ústav, vzdělávací zařízení či nezisková organizace, jak je vymezeno v ročním pracovním programu podle článku 10, míra spolufinancování nepřesáhne 90 % způsobilých nákladů.

 

Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci programu nepřesáhne 30 % způsobilých nákladů, pokud se bude jednat o financování údržby technického materiálu pořízeného v rámci programu. V případě financování údržby je rozhodnutí o přiznání finančních prostředků podmíněno tím, že vnitrostátní orgány předloží Komisi zprávu popisující výstup, výsledky a přidanou hodnotu zavedení technického vybavení pořízeného v rámci programu.

Odůvodnění

V souladu s článkem 235 SFEU je ochrana finančních zájmů společným úkolem EU a členských států. Vzhledem k tomu, že tento program by se měl sám financovat ze svých zisků (90 % příjmů získává členský stát a 10 % jde do rozpočtu EU), je třeba, aby obecná míra spolufinancování byla stanovena na 50 %.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem provádění programu přijímá Komise roční pracovní programy. Ty stanoví sledované cíle, očekávané výsledky, způsob provádění a celkovou částku. Obsahují také popis akcí, jež mají být financovány, údaj o částce přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění. U grantů obsahují také priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování.

Za účelem provádění programu přijímá Komise roční pracovní programy. Roční pracovní programy stanoví sledované cíle, předpokládané výsledky, způsob provádění a jejich celkovou částku. Roční pracovní programy rovněž specifikují kritéria pro udělení grantu na údržbu technického zařízení pořízeného v rámci programu. Obsahují také popis akcí, jež mají být financovány, údaj o částce přidělené na každou akci a orientační harmonogram provádění. U grantů obsahují také priority, základní hodnotící kritéria a maximální míru spolufinancování. Po jejich přijetí se tyto roční pracovní programy zasílají Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Je třeba podávat více zpráv.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozpočet určený na komunikační činnosti, které má podle tohoto nařízení provádět Komise, se vztahuje i na vnitropodnikové sdělování politických priorit Unie.

Rozpočtové prostředky určené na komunikační činnosti, které má podle tohoto nařízení provádět Komise, se vztahuje i na vnitropodnikové sdělování politických priorit Unie, jestliže mají souvislost s obecnými cíli tohoto nařízení.

Odůvodnění

Komunikační činnosti jsou financovány podle tohoto nařízení pouze tehdy, pokud jsou spojeny s obecnými cíli tohoto nařízení.

POSTUP

Název

Program Hercules III na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů EU

Referenční údaje

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

19.1.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.1.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Richard Ashworth

29.2.2012

Datum přijetí

6.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jens Nilsson

  • [1]  Stanovisko č. 3/2012, Úř. věst. C201, 7.7.2012.

POSTUP

Název

Program Hercules III na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů EU

Referenční údaje

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Datum predložení EP

19.12.2011

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

19.1.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Datum přijetí

15.11.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Datum předložení

23.11.2012