ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

  Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
  Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei


  Διαδικασία : 2011/0454(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0385/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0385/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0914),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0513/2011),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Μαΐου[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0385/2012),

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή, και ότι το ακριβές ύψος της δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

  3.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις «Επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς[2]· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και στην εφαρμογή της αρχής της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει σαφώς ποιες πολιτικές του προτεραιότητες ή ποια πολιτικά του προγράμματα θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·

  4.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων. Από κοινού με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πρέπει ειδικότερα να οργανώσουν στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

  (1) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων. Για τη βελτίωση του μακροπρόθεσμου αντικτύπου των δαπανών και την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης, θα πρέπει να εξασφαλιστούν η στενή και τακτική συνεργασία και ο συντονισμός μέσα στις υπηρεσίες της Επιτροπής, μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών μελών, και μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Οι δραστηριότητες με στόχο την παροχή καλύτερων πληροφοριών, ειδικευμένης κατάρτισης ή τεχνικής και επιστημονικής συνδρομής συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα στην επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου προστασίας σε όλη την Ένωση.

  (2) Οι δραστηριότητες με στόχο την παροχή καλύτερων πληροφοριών, ειδικευμένης κατάρτισης ή τεχνικής και επιστημονικής συνδρομής συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα στην επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου προστασίας σε όλη την Ένωση. Η κατανομή των πόρων στα διάφορα σημεία εισόδου στην Ένωση θα πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση κινδύνου, οι δε μηχανισμοί κατανομής πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων πρωτοβουλιών κατέστησε δυνατή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η υλοποίηση των στόχων του προγράμματος Hercule ήταν επιτυχής τόσο κατά την περίοδο 2004-2006 όσο και κατά την περίοδο 2007-2013.

  (3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων πρωτοβουλιών κατέστησε δυνατή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3 α) Η Επιτροπή εξέτασε τα επιτεύγματα του προγράμματος Hercule II, και στη σχετική έκθεση αναφέρει τις εισροές και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε μέχρι το τέλος του 2014 να έχουν προσδιοριστεί, σε ανεξάρτητη εξωτερική έκθεση, ο πλήρης αντίκτυπος του προγράμματος Hercule II και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του, και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση και τη βελτίωση της εκτέλεσης του προγράμματος Hercule III (το Πρόγραμμα).

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Για να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής λιτότητας, πρέπει να εκδοθεί νέο πρόγραμμα.

  (5) Για να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής λιτότητας, πρέπει να εκδοθεί νέο πρόγραμμα, βασισμένο στα αποτελέσματα ανάλυσης του υπάρχοντος προγράμματος, με βελτιωμένους δείκτες επιδόσεων και με βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης του υπάρχοντος προγράμματος. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής ευελιξία όσον αφορά το επίπεδο συγχρηματοδότησης σε περιπτώσεις ευάλωτων κρατών μελών και κρατών μελών υψηλού κινδύνου.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, καθώς και τελική έκθεση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος προγράμματος.

  (9) Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος, καθώς και τελική έκθεση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει, σε ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ετήσια εκτέλεση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων δράσεων και των στοιχείων σχετικά με τη συνοχή και συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ετήσια εκτέλεση.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (10) Ο παρών κανονισμός τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το πρόγραμμα Hercule III διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, και χρησιμοποιώντας τους πόρους κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό από αυτόν που θα εφαρμοζόταν σε εθνικό επίπεδο. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία και αιτιολογημένη, καθώς συνδράμει σαφώς τα κράτη μέλη στη συλλογική προστασία των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση κοινών δομών της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών.

  (10) Ο παρών κανονισμός τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το Πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, χρησιμοποιώντας τους πόρους κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό από αυτόν που θα εφαρμοζόταν σε εθνικό επίπεδο. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαία και αιτιολογημένη, καθώς συνδράμει σαφώς τα κράτη μέλη στη συλλογική προστασία των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση κοινών δομών της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών. Το Πρόγραμμα δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θίγει αρμοδιότητες των κρατών μελών.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού και της διερεύνησης των παρατυπιών, της ανάκτησης απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, και, εφόσον χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ, Ευρατόμ) [αριθ. 966/2012] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης1.

   

  _____________

   

  1 EE L 298, 26.10.2012, σ. 1.

  Αιτιολόγηση

  Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια ειδική τυποποιημένη ρήτρα.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (11α) Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αναλυτικό αλλά και ευέλικτο πλαίσιο υλοποίησης, εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναθεώρηση των επιχειρησιακών στόχων και τη γενική κατανομή των πόρων, την έγκριση των βασικών δεικτών επιδόσεων και των επιλέξιμων δράσεων, τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των ευάλωτων και των υψηλού κινδύνου κρατών μελών προς συγχρηματοδότηση, καθώς και την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση των πολυετών σχεδίων που θεσπίστηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει τα ετήσια προγράμματα εργασίας, στα οποία θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, η κατανομή του προϋπολογισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις των δράσεων. Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να μεταβιβαστούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

  (12) Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει τα ετήσια προγράμματα εργασίας, στα οποία θα προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης του πολυετούς σχεδίου εργασίας καθώς και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, για την περίοδο που καλύπτει το πολυετές σχέδιο εργασίας. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση ενεργειών, να αναφέρουν το ποσό που διατίθεται για κάθε ενέργεια, να δίνουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και να προσδιορίζουν το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης επιχορηγήσεων, όπως επίσης να παρέχουν μια ετήσια εκτίμηση για το ποια κράτη μέλη μπορούν να θεωρηθούν ευάλωτα και υψηλού κινδύνου. Πρέπει να εκπονηθούν συγκεκριμένοι βασικοί δείκτες επιδόσεων από την Επιτροπή, προκειμένου να αναλυθεί, μεταξύ άλλων, η σχέση μεταξύ των προϊόντων λαθρεμπορίου και παραχάραξης που κατάσχονται κάθε χρόνο, αφενός, και της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος, αφετέρου. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίπεδα στόχου και σενάρια αναφοράς για την αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Οι δραστηριότητες κατάρτισης θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με την μεθοδολογία SMART, προκειμένου να μπορούν να μετρηθούν ακριβέστερα τα σχετικά αποτελέσματα.

  Αιτιολόγηση

  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μετρήσιμους δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) στην ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας στο επίπεδο της Ένωσης και ιδίως στην αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών επιχειρήσεων,

  (β) στην ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας και του διεθνικού συντονισμού στο επίπεδο της Ένωσης και ιδίως στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διασυνοριακών επιχειρήσεων,

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (β α) στην αύξηση της διαφάνειας στη χρήση των κονδυλίων που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων·

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (γ α) στην ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μέσα στις υπηρεσίες της Επιτροπής, μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, και μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και μέσω αυτής η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων.

  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και μέσω αυτής η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής, και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων.

  Αιτιολόγηση

  Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει βασικούς δείκτες επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων επιπέδων στόχων και σεναρίων αναφοράς, για να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του Προγράμματος και συγκεκριμένα ο ειδικός του στόχος.

  Αιτιολόγηση

  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μετρήσιμους δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για τη θέσπιση ειδικών βασικών δεικτών επιδόσεων.

  Αιτιολόγηση

  Η Επιτροπή θεσπίζει βασικούς δείκτες επιδόσεων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο βαθμός υλοποίησης του στόχου αυτού προσμετράται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το ποσό των ανακτήσεων μετά από απάτες που διαπιστώθηκαν με κοινές δράσεις και διασυνοριακές επιχειρήσεις, την αύξηση του ποσοστού επιτυχημένων κοινών επιχειρήσεων και την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων στις οποίες δόθηκε συνέχεια από τις επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα αρχές.

  Για τη μέτρηση του βαθμού υλοποίησης του ειδικού στόχου λαμβάνονται υπόψη οι βασικοί δείκτες επιδόσεων, όπως, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κατασχέσεων, δημεύσεων και ανακτήσεων μετά από απάτες που διαπιστώθηκαν με κοινές ενέργειες και διασυνοριακές επιχειρήσεις, η προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματική χρήση του τεχνικού εξοπλισμού που χρηματοδοτήθηκε βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η αύξηση του ποσοστού επιτυχημένων κοινών επιχειρήσεων καθώς επίσης ο αριθμός και ο τύπος των δραστηριοτήτων κατάρτισης, όπως και η άμεση και έμμεση επίδρασή τους στις κατασχέσεις, τις δημεύσεις και τις ανακτήσεις προϊόντων λαθρεμπορίου και παραχάραξης.

  Αιτιολόγηση

  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μετρήσιμους δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για την τροποποίηση των επιχειρησιακών στόχων του προγράμματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4α.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για τη γενική κατανομή των πόρων για τους επιχειρησιακούς στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 4α, και για τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών στόχων για την χρήση των μη αδιάθετων κονδυλίων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012.

  Αιτιολόγηση

  Η γενική κατανομή των πόρων για τους επιχειρησιακούς στόχους καθορίζεται σήμερα με συναπόφαση. Η τροπολογία παρέχει με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ευελιξία για ενδεχόμενες αλλαγές.

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 4α

   

  Επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος

   

  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

   

  (α) βελτίωση, πέραν των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, της πρόληψης και της διερεύνησης των υποθέσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, με την ενίσχυση της διεθνικής και πολυτομεακής συνεργασίας·

   

  (β) βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτη, με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, πείρας και βέλτιστων πρακτικών, και της ανταλλαγής προσωπικού·

   

  (γ) ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου·

   

  (δ) περιορισμός, σε σύγκριση με το ισχύον σήμερα επίπεδο, της έκθεσης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε απάτη, διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να μειωθεί η ανάπτυξη της παραοικονομίας σε βασικούς τομείς κινδύνου όπως η οργανωμένη απάτη, το λαθρεμπόριο και η παραποίηση, ιδίως τσιγάρων·

   

  (ε) ενίσχυση του βαθμού ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων έναντι της απάτης, μέσω της προώθησης της συγκριτικής ανάλυσης της νομοθεσίας.

  Αιτιολόγηση

  Το παρόν κείμενο είναι προτιμότερο να περιλαμβάνεται στα άρθρα και όχι στο παράρτημα.

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος δύνανται να λάβουν μέρος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ρωσική Ομοσπονδία και ορισμένες χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα σχετικά με την απάτη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων συναφών οργανισμών. Οι εν λόγω εκπρόσωποι επιλέγονται με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες.

  3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος δύνανται να λάβουν μέρος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ρωσική Ομοσπονδία και ορισμένες χώρες και εκπρόσωποι διεθνών δημόσιων οργανισμών που έχουν συνάψει με την Ένωση συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα σχετικά με την απάτη. Οι εκπρόσωποι αυτοί συμμετέχουν στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012.

  Αιτιολόγηση

  Η συμμετοχή θα πρέπει διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, για τις ακόλουθες δράσεις:

  Το πρόγραμμα παρέχει κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, για τις ακόλουθες δράσεις:

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών.

  - της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, μεταξύ άλλων, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών.

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 7 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  – της παροχής χρηματοδότησης για τις δαπάνες συντήρησης του τεχνικού εξοπλισμού που αγοράζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος·

  Αιτιολόγηση

  Η συντήρηση ορισμένων κατηγοριών τεχνικού εξοπλισμού όπως οι σαρωτές μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή και για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις διατάξεις περί επιλέξιμων δράσεων.

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) Οργάνωση εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση κινδύνου, καθώς και διασκέψεων με στόχο:

  (β) Οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων με στόχο:

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου·

  - την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών δημόσιων οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3·

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών·

  – την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών συγκριτικού δικαίου·

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  σύμφωνα με το άρθρο 3, ο εξοπλισμός που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα·

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία για τη θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 12α, για την τροποποίηση του παρόντος άρθρου προκειμένου να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι βασικοί δείκτες επιδόσεων και εξελίξεις που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον χρόνο έγκρισης του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Η τροπολογία μεριμνά ώστε οι επιλέξιμες δράσεις να αποφασίζονται σύμφωνα με την διαδικασία συναπόφασης αλλά, σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, να υλοποιούνται αυτές με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η τροπολογία προσδίδει περισσότερη ευελιξία.

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε 110.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

  Κατά την έννοια του σημείου [17] της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της xxx/yyy, για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς για την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού σε σχέση με το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε 110.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

  Αιτιολόγηση

  Τονίζεται ο ρόλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) επιχορηγήσεων·

  (α) επιχορηγήσεων, όπου περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν τη συντήρηση του τεχνικού υλικού που αγοράζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος·

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος διαβιβάζουν, μετά από αίτημα της Επιτροπής, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, προκειμένου να αυξηθούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος και να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 11.

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάμει του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών.

  4. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάμει του προγράμματος δεν είναι κατώτερο του 50% και δεν υπερβαίνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και σε περιπτώσεις ευάλωτων κρατών μελών και κρατών μελών υψηλού κινδύνου, οι οποίες προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάμει του Προγράμματος δεν υπερβαίνει το 30% των επιλέξιμων δαπανών όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συντήρησης τεχνικών μέσων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης εργασιών συντήρησης, η απόφαση καταβολής προϋποθέτει την υποβολή έκθεσης εκ μέρους των εθνικών αρχών προς την Επιτροπή, με την οποία περιγράφονται λεπτομερώς η απόδοση, τα αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία της χρησιμοποίησης του τεχνικού εξοπλισμού που αγοράστηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος.

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α. Η συγχρηματοδότηση είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το συνολικό ποσό που λαμβάνουν σε ετήσια βάση τα κράτη μέλη ως έσοδα από συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής και κρατών μελών με τις τέσσερις μεγάλες καπνοβιομηχανίες.

  Αιτιολόγηση

  Από τις τέσσερις συμφωνίες, τα κράτη μέλη θα εισπράξουν τα προσεχή έτη περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ συν ένα σημαντικό ποσό από πρόστιμα στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών (έχει ήδη διανεμηθεί στα συμμετέχοντα κράτη μέλη ένα σημαντικό ποσό από την παλιότερη συμφωνία με την Philip Morris ). Η Επιτροπή, που εισπράττει περίπου 10% των ποσών, έχει χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά κυρίως ως πρόσθετη χρηματοδότηση προς τα προγράμματα Hercule. Το επίπεδο συγχρηματοδότησης θα πρέπει, μεταξύ άλλων παραγόντων, να εξαρτάται από τα διαθέσιμα πρόσθετα έσοδα των κρατών μελών στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών.

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4β. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να αυξήσουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους με βάση το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει του Προγράμματος.

  Αιτιολόγηση

  Η αυξημένη οικονομική συνεισφορά των κρατών μελών θα λειτουργήσει ως ενισχυμένο κίνητρό τους υπέρ της επιτυχίας του προγράμματος και, ταυτόχρονα, θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένα κρατικά έσοδα.

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4γ. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των ευάλωτων κρατών μελών και των κρατών μελών υψηλού κινδύνου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η γεωγραφική και συνοριακή θέση, ο όγκος εμπορευμάτων, οι τελωνειακές δραστηριότητες καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές και πρόσφατες στατιστικές έχουν δημοσιευτεί από τη Eurostat και επιτρέπουν την ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου από παράνομες δραστηριότητες σε ετήσια βάση.

  Αιτιολόγηση

  Η θέσπιση σαφών κριτηρίων προσδιορισμού των ευάλωτων και των υψηλού κινδύνου κρατών μελών ανατίθεται κατ' εξουσιοδότηση στην Επιτροπή αλλά ο νομοθέτης παρέχει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και προτείνει ορισμένα στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό, ενώ κάνει επίσης λόγο για την ετήσια αξιολόγηση του κινδύνου.

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 10

  Άρθρο 10

  Ετήσια προγράμματα εργασίας

  Πολυετή σχέδια εργασίας και ετήσια προγράμματα εργασίας

  Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος. Στα προγράμματα αυτά προσδιορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η μέθοδος εφαρμογής και το συνολικό ποσό τους. Επιπλέον, περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

  1. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για τη θέσπιση πολυετών σχεδίων εργασίας για το πρόγραμμα. Με τα πολυετή σχέδια εργασίας καθορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες και τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις.

   

  2. Προκειμένου να εφαρμόσει το Πρόγραμμα, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας για την υλοποίηση των πολυετών σχεδίων εργασίας και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την περίοδο που καλύπτει το πολυετές σχέδιο εργασίας. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν επίσης τα κριτήρια για την παροχή επιχορήγησης που καλύπτει τη συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού που αγοράζεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

  Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας οι οποίες υλοποιούνται από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης την επικοινωνία εταιρικού τύπου σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

  Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνίας οι οποίες υλοποιούνται από την Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης την επικοινωνία εταιρικού τύπου σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον σχετίζονται με τον γενικό στόχο του Προγράμματος.

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή ενημερώνει σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στην ενημέρωση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη συνέπεια και τη συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και δραστηριότητες στο επίπεδο της Ένωσης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί διαρκώς τα αποτελέσματα των υποστηριζόμενων από το πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες παρέχουν στην Επιτροπή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

  1. Η Επιτροπή παρέχει σε ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στοιχεία σχετικά με την ετήσια εκτέλεση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των επιτευχθέντων στόχων, των αποτελεσμάτων και των βασικών δεικτών επιδόσεων που προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνέπεια και τη συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και δραστηριότητες στο επίπεδο της Ένωσης. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί διαρκώς, μεταξύ άλλων και στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, τα αποτελέσματα των υποστηριζόμενων από το Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενων ενεργειών και δραστηριοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας προς όφελος των φορολογουμένων της ΕΕ. Προκειμένου να τεκμηριώνεται η προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει, ειδικότερα, εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για να ενισχύεται ο συντονισμός και για να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη με ήδη υπάρχουσες σχετικές δραστηριότητες στο πεδίο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες και οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3 παρέχουν στην Επιτροπή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ετήσιας εκτέλεσης του Προγράμματος, εφόσον είναι αναγκαίο, και του συνολικού προγράμματος.

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, η Επιτροπή ενημερώνει σε ετήσια βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος.

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση του προγράμματος. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων των μέτρων (ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις), την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους, προκειμένου να λάβει απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής των μέτρων. Η αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη διατήρηση της συνάφειας όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των μέτρων στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνεκτιμώνται στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των προγενέστερων μέτρων.

  Η Επιτροπή πραγματοποιεί πλήρη αξιολόγηση του προγράμματος. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή συντάσσει ανεξάρτητη ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης με αντικείμενο την επίτευξη των στόχων όλων των ενεργειών (ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις), την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία τους, προκειμένου να λάβει απόφαση ανανέωσης, τροποποίησης ή αναστολής των ενεργειών. Η αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη διατήρηση της συνάφειας όλων των στόχων, καθώς και τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος Hercule II, τα οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

  Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη των στόχων του παρόντος προγράμματος.

  Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του Προγράμματος, την προστιθέμενη αξία του και τον αντίκτυπο όλων των δραστηριοτήτων ή ενεργειών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

  Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος αξιολογούνται προκειμένου να συνυπολογιστούν σε απόφαση για την πιθανή ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή μεταγενέστερου προγράμματος.

  Επιπλέον, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος αξιολογούνται προκειμένου να συνυπολογιστούν σε απόφαση για την πιθανή ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή μεταγενέστερου προγράμματος.

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

  1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης κατ’ εφαρμογή του παρόντος προγράμματος.

  2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος.

  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, δωροδοκίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης.

   

  Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

   

  Αιτιολόγηση

  Το κείμενο θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια νέα παράγραφο.

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1073/1999, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF1, και στον κανονισμό του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚ) 2185/96, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες2, με στόχο τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μια συμφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή μια σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση εκ μέρους της Ένωσης.

   

  ___________

   

  1 ΕΕ L 136, 31.5.1999, σ. 1.

   

  2 ΕΕ L 292, 15.11.1996, σ. 2.

  Αιτιολόγηση

  Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια ειδική τυποποιημένη ρήτρα.

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2β. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 2α, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις και συμβάσεις επιχορήγησης, καθώς και οι συμβάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

  Αιτιολόγηση

  Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια ειδική τυποποιημένη ρήτρα.

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 12α

   

  Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων

   

  1. Η εξουσία για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρείται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

   

  2. Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4, σημεία 1α και 2α, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 7, στο άρθρο 9, σημείο 4α, και στο άρθρο 10, παράγραφος 1 για περίοδο επτά ετών από...*.

   

  3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, σημεία 1α και 2α, στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 7, στο άρθρο 9, σημείο 4α και στο άρθρο 10, παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση αρμοδιοτήτων που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

   

  4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

   

  5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4, σημεία 1β και 2α, της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 7, του άρθρου 9, σημείο 4γ, και του άρθρου 10, παράγραφος 1, τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις σχετικά με αυτή ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

   

  _______________

   

  * ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής της εξουσιοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι νομοθέτες να ανακαλέσουν την ανάθεση, και υποχρεώνει την Επιτροπή να ειδοποιεί τους νομοθέτες όταν εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Παράρτημα

  διαγράφεται

  Επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος

   

  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

   

  (1) βελτίωση, πέραν των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, της πρόληψης και της διερεύνησης των περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με την ενίσχυση της διεθνικής και πολυτομεακής συνεργασίας·

   

  (2) βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτες, με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ανταλλαγής προσωπικού·

   

  (3) ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου·

   

  (4) περιορισμός, σε σύγκριση με το ισχύον σήμερα επίπεδο, της έκθεσης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε απάτες, διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να μειωθεί η ανάπτυξη της παραοικονομίας σε βασικούς τομείς κινδύνου όπως η οργανωμένη απάτη, το λαθρεμπόριο και η παραποίηση, ιδίως τσιγάρων·

   

  (5) ενίσχυση του βαθμού ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων έναντι της απάτης μέσω της προώθησης της συγκριτικής ανάλυσης της νομοθεσίας.

   

  Αιτιολόγηση

  Το παρόν κείμενο είναι προτιμότερο να περιλαμβάνεται στα άρθρα και όχι στο παράρτημα.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπή Προϋπολογισμών (8.11.2012)

  προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Richard Ashworth

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τον Δεκέμβριο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού σχετικά με το πρόγραμμα Hercule III για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζει να αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι νομικές υποχρεώσεις της Επιτροπής που απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τους τέσσερεις διεθνείς παραγωγούς προϊόντων καπνού.

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει μεν την πρωτοβουλία για καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης, και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, τις προτεινόμενες διοικητικές δαπάνες για το πρόγραμμα και τον αντίκτυπο στο συνολικό προϋπολογισμό του στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ καθώς και την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα αντικατοπτρίζεται η δημοσιονομική συγκράτηση.

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι στην παρούσα πρόταση εξακολουθεί να είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές να μειώσουν ενδεχόμενες επικαλύψεις με άλλα προγράμματα και μέσα της ΕΕ και των κρατών μελών κατά της απάτης. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ενίσχυση των συνεργειών με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος και τέλος, να εξασφαλιστεί η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων.

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης σημειώνει την καθυστέρηση στη δημοσίευση της γνώμης του Ελεγκτικού Συνεδρίου[1], που θα ήταν χρήσιμη και ωφέλιμη εάν είχε δημοσιευθεί σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ούτως ώστε οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μπορέσουν να ληφθούν πλήρως υπόψη στις αποφάσεις που αφορούν το πρόγραμμα Hercule III. Ωστόσο, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει επιδοκιμασία και υποστηρίζει θερμά την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και ειδικότερα τη διαπίστωση ότι οι μελλοντικές εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να είναι ανεξάρτητες, να περιέχουν ενδελεχή αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη, να επισημαίνουν την ανάγκη εστίασης στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με γνώμονα τους επιδιωκόμενους στόχους, να περιλαμβάνουν βελτιωμένους δείκτες επιδόσεων και να εξασφαλίζουν ότι τα διδάγματα που αντλούνται θα εφαρμόζονται για την τροποποίηση των μελλοντικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 2014 - 2020.

  Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμμερίζεται επίσης την άποψη του ΕΕΣ σχετικά με το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το προτεινόμενο πρόγραμμα Hercule και συμφωνεί ότι δεν ενδείκνυται πρόσθετη συγχρηματοδότηση στο μέλλον, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, ο τεχνικός εξοπλισμός που θα αγοραστεί μέσω του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί πιθανόν για δραστηριότητες που εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον και όχι αποκλειστικά για την προστασία του οικονομικού συμφέροντος της ΕΕ, ενώ πιστεύει ότι το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να παραμείνει στο 50%, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εξισορρόπηση των συμφερόντων της ΕΕ και των εθνικών συμφερόντων. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί σε 80%.

  Το συνολικό ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος για το διάστημα 2014-2020 ανέρχεται σύμφωνα με τα στοιχεία σε 110 εκατομμύρια ευρώ. Τούτο συνιστά ουσιαστική αύξηση των πιστώσεων σε σύγκριση με το πρόγραμμα Hercule II. Ενώ το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο εξαρτάται από την κατάληξη των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ 2014 - 2020, ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική συγκράτηση. Για το λόγο αυτό, ο συντάκτης γνωμοδότησης κρίνει αναγκαία τη μείωση των προτεινόμενων διοικητικών δαπανών.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού , που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες

  Τροπολογία  1

  Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

  Παράγραφος 1 α (νέα)

  Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

  Τροπολογία

   

  1α. επισημαίνει ότι το αναφερόμενο στην νομοθετική πρόταση χρηματοδοτικό κονδύλιο συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον καθορισµό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020·

  Αιτιολόγηση

  Το δημοσιονομικό κονδύλιο που προσδιορίζεται στη νομοθετική πρόταση αποτελεί απλώς ένδειξη και δεν μπορεί να ορισθεί εάν δεν έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

  Τροπολογία  2

  Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

  Παράγραφος 1 β (νέα)

  Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

  Τροπολογία

   

  1β. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις «Επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το επόμενο ΠΔΠ προκειμένου να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής και στα νέα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και στην εφαρμογή της αρχής της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που δεν συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει σαφώς ποιες πολιτικές του προτεραιότητες ή ποια πολιτικά του προγράμματα θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν εντελώς, παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·

   

  ___________

   

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (1) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων. Από κοινού με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πρέπει ειδικότερα να οργανώσουν στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

  (1) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων. Από κοινού με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πρέπει ειδικότερα να οργανώσουν στενή και τακτική συνεργασία και συνέργειες μεταξύ των αρμοδίων αρχών, για να βελτιωθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των δαπανών και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων πρωτοβουλιών κατέστησε δυνατή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η υλοποίηση των στόχων του προγράμματος Hercule ήταν επιτυχής τόσο κατά την περίοδο 2004-2006 όσο και κατά την περίοδο 2007-2013.

  (3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων πρωτοβουλιών κατέστησε δυνατή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α) Η Επιτροπή πραγματοποίησε επανεξέταση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος Hercule II, στην οποία αναφέρονται οι εισροές και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Ο πλήρης αντίκτυπος του προγράμματος Hercule II και η επίτευξη των στόχων του θα προσδιοριστούν σε εξωτερική και ανεξάρτητη έκθεση έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να αξιοποιηθούν για την τροποποίηση και βελτίωση της εκτέλεσης του προγράμματος Hercule III.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Για να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής λιτότητας, πρέπει να εκδοθεί νέο πρόγραμμα.

  (5) Για να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο της δημοσιονομικής λιτότητας, πρέπει να εκδοθεί νέο πρόγραμμα με βελτιωμένους δείκτες επιδόσεων.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανεξάρτητη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, καθώς και τελική έκθεση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος προγράμματος.

  (9) Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, καθώς και τελική έκθεση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος προγράμματος.

  Αιτιολόγηση

  Είναι αναγκαίο να υποβάλλονται περισσότερες εκθέσεις. Η υποβολή εκθέσεων υπό μορφή ετήσιας, ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης, πρέπει να γίνεται από την ίδια την Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο βαθμός υλοποίησης του στόχου αυτού προσμετράται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το ποσό των ανακτήσεων μετά από απάτες που διαπιστώθηκαν με κοινές δράσεις και διασυνοριακές επιχειρήσεις, την αύξηση του ποσοστού επιτυχημένων κοινών επιχειρήσεων και την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων στις οποίες δόθηκε συνέχεια από τις επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα αρχές.

  Ο βαθμός υλοποίησης του στόχου αυτού προσμετράται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το ποσό των ανακτήσεων μετά από απάτες που διαπιστώθηκαν με κοινές δράσεις και διασυνοριακές επιχειρήσεις, την αύξηση του ποσοστού επιτυχημένων κοινών επιχειρήσεων και την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων στις οποίες δόθηκε συνέχεια από τις επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα αρχές, και την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με το τεχνικό υλικό που αγοράζεται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος δύνανται να λάβουν μέρος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ρωσική Ομοσπονδία και ορισμένες χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα σχετικά με την απάτη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων συναφών οργανισμών. Οι εν λόγω εκπρόσωποι επιλέγονται με βάση τα προσόντα, την εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητες.

  3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος δύνανται να λάβουν μέρος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εκπρόσωποι χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ρωσική Ομοσπονδία και ορισμένες χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα σχετικά με την απάτη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων συναφών οργανισμών. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxxx/2012 [του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

  Αιτιολόγηση

  Η συμμετοχή πρέπει να διοργανώνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού.

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – εισαγωγή

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, για τις ακόλουθες δράσεις:

  Το πρόγραμμα παρέχει κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση, υπό τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, για τις ακόλουθες δράσεις:

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 - εδάφιο α - παύλα 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών.

  – της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων - μεταξύ άλλων, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής -, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών.

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 - στοιχείο β) - εισαγωγική φράση

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) Οργάνωση εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση κινδύνου, καθώς και διασκέψεων με στόχο:

  (β) Οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση κινδύνου, καθώς και, εφόσον ενδείκνυται, διασκέψεων με στόχο:

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – στοιχείο β – δεύτερη περίπτωση

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου·

  – την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και τρίτων χωρών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών δημόσιων οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3·

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – στοιχείο β – πέμπτη περίπτωση

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  – την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών·

  – την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων συγκριτικών μελετών νομοθεσίας·

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε 110.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

  Κατά την έννοια του σημείου [17] της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της xxx/yyy για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς για την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού σε σχέση με το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος, για την περίοδο 2014 έως 2020, ανέρχεται σε 110.000.000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

  Αιτιολόγηση

  Τονίζεται ο ρόλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  α) επιχορηγήσεων·

  α) επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη συντήρηση του τεχνικού υλικού που αγοράζεται στο πλαίσιο του προγράμματος·

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάμει του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών.

  4. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάμει του προγράμματος δεν είναι χαμηλότερο του 50% και δεν υπερβαίνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν ο δικαιούχος είναι ερευνητικό και εκπαιδευτικό ινστιτούτο και μη κερδοσκοπική οντότητα, όπως προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών.

   

  Ο δείκτης συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν υπερβαίνει τον 30% των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον αφορά τη χρηματοδότηση της συντήρησης του τεχνικού υλικού που αγοράζεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της συντήρησης, η απόφαση χορήγησης εξαρτάται από την υποβολή, εκ μέρους των εθνικών αρχών, έκθεσης προς την Επιτροπή στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής του τεχνικού εξοπλισμού που αγοράζεται στο πλαίσιο του προγράμματος.

  Αιτιολόγηση

  Σύμφωνα με το άρθρο 235 της ΣΛΕΕ, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων αποτελεί κοινό καθήκον της ΕΕ και των κρατών μελών. Με βάση το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται από έσοδα που προκύπτουν από το ίδιο (το 90% των εσόδων διαβιβάζεται στο κράτος μέλος, το 10% τον προϋπολογισμό της ΕΕ), ο γενικός δείκτης συγχρηματοδότησης πρέπει να οριστεί στο 50%.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – εδάφιο 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος. Στα προγράμματα αυτά προσδιορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η μέθοδος εφαρμογής και το συνολικό ποσό τους. Επιπλέον, περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

  Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος. Στα ετήσια προγράμματα εργασίας προσδιορίζονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η μέθοδος υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν επίσης τα κριτήρια για την παροχή επιχορήγησης που καλύπτει τη συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού που αγοράζεται στο πλαίσιο του προγράμματος. Επιπλέον, περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας διαβιβάζονται μετά την έγκρισή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Είναι αναγκαίο να υποβάλλονται περισσότερες εκθέσεις.

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10 – εδάφιο 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας οι οποίες υλοποιούνται από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης την επικοινωνία εταιρικού τύπου σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

  Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνίας οι οποίες υλοποιούνται από την Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού καλύπτουν επίσης την επικοινωνία εταιρικού τύπου σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

  Αιτιολόγηση

  Οι δράσεις επικοινωνίας που χρηματοδοτούνται μέσω του παρόντος κανονισμού, χρηματοδοτούνται μόνον εφόσον σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόγραμμα ‘Hercule ΙΙΙ’ για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  19.1.2012

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  Επιτροπή Προϋπολογισμών

  19.1.2012

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Richard Ashworth

  29.2.2012

  Ημερομηνία έγκρισης

  6.11.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Ивайло Калфин

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Nils Torvalds, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jens Nilsson

  • [1]  Γνώμη αριθ. 3/2012, ΕΕ C201, 07.7.2012.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Πρόγραμμα ‘Hercule ΙΙΙ’ για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  19.12.2011

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  CONT

  19.1.2012

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  19.1.2012

  LIBE

  19.1.2012

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  LIBE

  28.2.2012

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Monica Luisa Macovei

  12.1.2012

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  15.11.2012

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Bart Staes, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Илиaна Ивaнова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cornelis de Jong, Olle Schmidt, Derek Vaughan, Ивайло Калфин

  Ημερομηνία κατάθεσης

  23.11.2012