RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Monica Luisa Macovei


Menetlus : 2011/0454(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0385/2012

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0914),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 325, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0513/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kontrollikoja 15. mai 2012. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A7-0385/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et seadusandlikus ettepanekus esitatud rahastamispakett on vaid seadusandjale suunatud soovitus ning seda ei saa määrata kindlaks enne, kui jõutakse kokkuleppele ettepaneku osas võtta vastu määrus, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020;

3.  tuletab meelde oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel[2]; kordab, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on vaja piisavaid lisavahendeid, et liit saaks ellu viia oma praeguseid poliitilisi prioriteete ning Lissaboni lepinguga saadud uusi ülesandeid, samuti reageerida ootamatutele sündmustele; juhib tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendite summa oleks 2013. aasta tasemest vähemalt 5% suurem, oleks liidu kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste ning liidu solidaarsuse põhimõtte täitmiseks võimalik anda kõigest piiratud panus; palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda vaatenurka, selgelt välja tuua, millistest poliitilistest prioriteetidest või projektidest võiks täielikult loobuda, hoolimata nende tõendatud lisandväärtusest Euroopa jaoks;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit ja liikmesriigid on seadnud eesmärgiks võidelda pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu. Koos komisjoniga peaksid just liikmesriigid korraldama tihedat ja pidevat koostööd pädevate asutuste vahel.

(1) Euroopa Liit ja liikmesriigid on seadnud eesmärgiks võidelda pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu. Komisjoni talitustes, liikmesriikide pädevate asutuste vahel ja komisjoni talituste ning pädevate asutuste vahel tuleks tagada tihe ja pidev koostöö ning koordineerimine, et parandada kulutuste pikaajalist mõju ja vältida kattumist.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Meetmed, mille eesmärk on tagada parem teave, eriotstarbeline koolitus või tehniline ja teaduslik abi, aitavad oluliselt kaasa Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisele ning samal ajal kaitse samaväärse taseme saavutamisele kogu Euroopa Liidus.

(2) Meetmed, mille eesmärk on tagada parem teave, eriotstarbeline koolitus või tehniline ja teaduslik abi, aitavad oluliselt kaasa Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmisele ning samal ajal kaitse samaväärse taseme saavutamisele kogu Euroopa Liidus. Vahendite eraldamine mitmele liidu piiriületuspunktile peaks olema riskipõhine ja eraldamise mehhanisme peaks olema võimalik kiiresti kohandada muutuvate oludega.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selliste algatuste varasem rahaline toetamine on aidanud tugevdada Euroopa Liidu ja liikmesriikide meetmeid võitluses pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Programmi Herakles eesmärgid nii aastateks 2004–2006 kui ka aastateks 2007–2013 täideti edukalt.

(3) Selliste algatuste varasem rahaline toetamine on aidanud tugevdada Euroopa Liidu ja liikmesriikide meetmeid võitluses pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Komisjon koostas programmi Herakles II tulemuste kohta hinnangu, milles antakse aru programmi sisenditest ja väljunditest. Komisjon peaks tagama selle, et programmi Herakles II täielikku mõju ja selle eesmärkide saavutamist hinnatakse 31. detsembriks 2014. koostatavas sõltumatus välisaruandes, mille tulemusi tuleks kasutada programmi Herakles III (programm) täitmises muudatuste ja paranduste tegemiseks.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et jätkata ja arendada veelgi edasi Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi meetmeid võitlemiseks pettuse, korruptsiooni ja muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu, ning võttes arvesse ka uusi katsumusi eelarve kokkuhoiu kontekstis, tuleks vastu võtta uus programm.

(5) Selleks et jätkata ja arendada veelgi edasi Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi meetmeid võitlemiseks pettuse, korruptsiooni ja muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu, ning võttes arvesse ka uusi katsumusi eelarve kokkuhoiu kontekstis, tuleks olemasoleva programmi analüüsi tulemustele tuginedes vastu võtta parandatud tulemusnäitajatega uus programm. Vähem kaitstud ja kõrge riskiga liikmesriikide jaoks tuleks kaasrahastamise puhul ette näha piisav paindlikkus.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule sõltumatu vahearuande käesoleva programmi elluviimise kohta, samuti lõpparuande käesoleva programmi tulemuste saavutamise kohta.

(9) Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule sõltumatu vahearuande programmi rakendamise kohta ja lõpparuande programmi eesmärkide saavutamise kohta. Lisaks peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe programmi rakendamise, sealhulgas rahastatud meetmete tulemuste ning programmi järjepidevuse ja vastastikuse täiendavuse kohta muude programmide ja meetmetega Euroopa Liidu tasandil.

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamise eesmärgil peaks komisjon andma Euroopa Parlamendile igal aastal piisavalt teavet programmi rakendamise kohta.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Käesolev määrus vastab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele. Programmiga Herakles III hõlbustatakse koostööd liikmesriikide ning komisjoni ja liikmesriikide vahel, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, minemata vastuollu liikmesriikide kohustustega ning kasutada vahendeid tõhusamalt, kui seda saaks teha riiklikul tasandil. ELi tasandi meetmed on vajalikud ja õigustatud, sest nendega aidatakse selgelt liikmeriikidel ühiselt kaitsta ELi eelarvet ja oma riigieelarvet ning ergutatakse ühiste ELi struktuuride kasutamist, et suurendada koostööd ja teabevahetust pädevate asutuste vahel.

(10) Käesolev määrus vastab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele. Programmiga hõlbustatakse koostööd liikmesriikide ning komisjoni ja liikmesriikide vahel, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, kasutades vahendeid tõhusamalt, kui seda saaks teha riiklikul tasandil. ELi tasandi meetmed on vajalikud ja õigustatud, sest nendega aidatakse selgelt liikmeriikidel ühiselt kaitsta ELi eelarvet ja oma riigieelarvet ning ergutatakse ühiste ELi struktuuride kasutamist, et suurendada koostööd ja teabevahetust pädevate asutuste vahel. Programm ei tohiks sellegipoolest minna vastuollu liikmesriikide kohustustega.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Liidu finantshuvid peaksid olema kogu kulutsükli jooksul kaitstud proportsionaalsete meetmetega, mis hõlmavad eeskirjade eiramiste ennetamist, avastamist ja uurimist ning kaotatud, alusetult väljamakstud või valesti kasutatud rahaliste vahendite tagasinõudmist ja vajaduse korral haldus- või rahaliste karistuste kehtestamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012 Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta1.

 

_____________

 

1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Selgitus

Õigusakti tuleks lisada spetsiaalne standardklausel.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Üksikasjaliku, kuid paindliku rakendusraamistiku võimaldamiseks tuleks komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses tegevuseesmärkide läbivaatamisega ja rahaliste vahendite üldise eraldamisega, põhiliste tulemusnäitajate ja abikõlblike meetmete vastuvõtmisega, kriteeriumide kehtestamisega vähem kaitstud ja kõrge riskiga liikmesriikide kindlaksmääramiseks kaasrahastamise eesmärgil ning seoses selliste mitmeaastaste kavade ajakohastamise või läbivaatamisega, mis on vastu võetud käesoleva määruse alusel. Eriti oluline on, et komisjon peaks ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks vastu võtma iga-aastased tööprogrammid, milles määratakse kindlaks prioriteedid, eelarve jaotus ja meetmetele antava toetuse hindamiskriteeriumid. Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

(12) Komisjon peaks vastu võtma iga-aastased tööprogrammid, milles määratakse kindlaks üksikasjad mitmeaastase töökava ja konkursikutsete orienteeruva ajakava rakendamise kohta mitmeaastases töökavas hõlmatud perioodiks. Iga-aastased tööprogrammid peaksid sisaldama ka rahastatavate meetmete kirjeldust, igale meetmele eraldatavat ligikaudset summat, rakendamise orienteeruvat ajakava ja kaasrahastamise ülemmäära toetuste puhul, samuti iga-aastast hindamist, mille alusel jagatakse liikmesriigid vähem kaitstud ja kõrge riskiga riikideks. Komisjon peaks välja töötama konkreetsed põhilised tulemusnäitajad, selgitades muu hulgas igal aastal salakauba või võltsitud kauba eest sisse nõutud summa ja programmi raames antava abi suhet. Näitajad peaksid sisaldama lähte- ja sihttasemeid saavutatud tulemuste hindamiseks. Koolitustegevust tuleks korraldada konkreetsete, mõõdetavate, saavutatavate, realistlike ja tähtajaliste (SMART) kriteeriumide alusel, et selle tulemusi oleks võimalik täpsemalt mõõta.

Selgitus

Komisjon peaks töötama välja mõõdetavad näitajad tulemuste hindamiseks.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) riikideülese koostöö süvendamine Euroopa Liidu tasandil ja eriti piiriüleste operatsioonide tõhustamine;

b) riikideülese koostöö süvendamine ja koordineerimine Euroopa Liidu tasandil ja eriti piiriüleste operatsioonide tõhustamine ning tulemuslikumaks muutmine;

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) suurema läbipaistvuse saavutamine Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu võitlemiseks ette nähtud rahaliste vahendite kasutamisel;

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a) koostöö ja koordineerimise süvendamine komisjoni talitustes, komisjoni ja liikmesriikide vahel ning eri liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Programmi üldeesmärk on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, suurendades seeläbi Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja tagades maksumaksjate raha kaitse.

Programmi üldeesmärk on kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, suurendades seeläbi Euroopa majanduse konkurentsivõimet ning liikmesriikide ja komisjoni vahelist koostööd ja tagades maksumaksjate raha kaitse.

Selgitus

Liikmesriikide ja komisjoni vahelist koostööd tuleks tihendada.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon töötab välja tulemuslikkuse põhinäitajad, sealhulgas lähte- ja sihttasemed, et hinnata programmi ja eriti selle erieesmärgi saavutamise tulemuslikkust.

Selgitus

Komisjon peaks töötama välja mõõdetavad näitajad tulemuste hindamiseks.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonile antakse artikli 12 a kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses põhiliste tulemusnäitajate kehtestamisega.

Selgitus

Komisjon kehtestab põhilised tulemusnäitajad delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse eesmärgi saavutamist mõõdetakse muu hulgas ühismeetmete ja piiriüleste operatsioonide käigus avastatud pettusejuhtumite järel sissenõutud summa, edukate ühisoperatsioonide suurenenud osakaalu ning kriminaaluurimisasutuste poolt menetlusse võetud juhtumite arvu suurenemise põhjal.

Kõnealuse erieesmärgi saavutamist mõõdetakse, võttes arvesse põhilisi tulemusnäitajaid, muu hulgas ühismeetmete ja piiriüleste operatsioonide käigus avastatud pettusejuhtumite järel toimunud arestimisi, konfiskeerimisi ja sissenõutud summat, käesoleva määruse raames rahastatud tehniliste seadmete lisandväärtust ja tulemuslikku kasutamist, ulatuslikumat teabevahetust tehnilise materjaliga saadud tulemuste kohta, erikoolituse ning koolitusmeetmete suuremat arvu ja liiki, samuti nende otsest ja kaudset mõju salakauba ja võltsitud kauba avastamisele, arestimisele, konfiskeerimisele ja nende eest sissenõutud summadele.

Selgitus

Komisjon peaks töötama välja mõõdetavad näitajad tulemuste hindamiseks.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonile antakse artikli 12 a kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses programmi tegevuseesmärkide muutmisega, nagu on sätestatud artiklis 4a.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonile antakse artikli 12 kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses programmi tegevuseesmärkidele rahaliste vahendite üldise eraldamisega, nagu on sätestatud artiklis 4 a, ja selliste tegevuseesmärkide kindlaksmääramiseks, milleks kasutatakse jaotamata rahalisi vahendeid vastavalt määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012.

Selgitus

Rahaliste vahendite üldine eraldamine tegevuseesmärkide täitmiseks kinnitatakse nüüd kaasotsustamismenetluse alusel. Muudatusettepanekuga nähakse ette paindlikkus muudatuste tegemiseks delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Programmi tegevuseesmärgid

 

Programmi tegevuseesmärgid on järgmised:

 

a) tõsta pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse ennetamise ja uurimise senist taset, tõhustades riikide- ja valdkondadevahelist koostööd;

 

b) tugevdada Euroopa Liidu finantshuvide kaitset pettuse eest, hõlbustades teabe, kogemuste ja parimate tavade vahetamist, sealhulgas töötajate vahetust;

 

c) tugevdada pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastast võitlust, andes tehnilist abi ja tegevustoetust uurimiste teostamiseks riikides ning eriti tolli- ja õiguskaitseasutustele;

 

d) viia pettusest, korruptsioonist ja muust ebaseaduslikust tegevusest tulenev oht Euroopa Liidu finantshuvidele praegu teadaolevast ohutasemest madalamale tasemele eesmärgiga ohjeldada varimajanduse arengut peamistes riskivaldkondades, nagu organiseeritud pettus ning (eriti sigarettide) salakaubavedu ja võltsimine;

 

e) tõsta spetsiifilise õigusliku ja kohtuliku kaitse arengutaset finantshuvide kaitsmisel pettuse eest, edendades õiguse võrdlevat analüüsi.

Selgitus

See tekst tuleks lisa asemel paigutada artiklite alla.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Esindajad Kagu-Euroopa riikide stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatest riikidest, Vene Föderatsioonist ja teatavatest riikidest, kellega Euroopa Liit on sõlminud vastastikuse abi lepingu pettusega seotud küsimustes, ning rahvusvaheliste ja teiste asjaomaste organisatsioonide esindajad võivad programmi raames korraldatud tegevuses osaleda alati, kui see aitab saavutada artiklites 3 ja 4 määratletud eesmärke. Kõnealused esindajad valitakse nende oskuste, kogemuste ja teadmiste põhjal, mis on konkreetse tegevuse puhul olulised.

3. Esindajad Kagu-Euroopa riikide stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatest riikidest, Vene Föderatsioonist ja teatavatest riikidest ning avalik-õiguslikest rahvusvahelistest organisatsioonidest, kellega Euroopa Liit on sõlminud vastastikuse abi lepingu pettusega seotud küsimustes, ning rahvusvaheliste ja teiste asjaomaste organisatsioonide esindajad võivad programmi raames korraldatud tegevuses osaleda alati, kui see aitab saavutada artiklites 3 ja 4 määratletud eesmärke. Need esindajad osalevad programmis vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 asjakohastele sätetele.

Selgitus

Osalemine peaks toimuma kooskõlas finantsmääruse asjakohaste sätetega.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Programmi raames antakse artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis sätestatud tingimustel rahalist toetust järgmistele meetmetele:

Programmi raames antakse artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis sätestatud tingimustel piisavat rahalist toetust järgmistele meetmetele:

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a – taane 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– andmevahetuse suurendamine, infotehnoloogiavahendite arendamine ja soetamine uurimisteks ning luuretegevuse järelevalveks.

– andmevahetuse suurendamine, kaasa arvatud liikmesriikide ja komisjoni vahel, infotehnoloogiavahendite arendamine ja soetamine uurimisteks ning luuretegevuse järelevalveks;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

– programmi raames ostetud tehniliste seadmete hoolduskulude rahastamine.

Selgitus

Mõningate tehniliste seadmete, nt skannerite hooldus võib olla väga kulukas ja seetõttu peab abikõlblike meetmete all olema vastavasisuline säte.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) eriotstarbelise koolituse ja riskianalüüsi käsitlevate koolitusseminaride ning konverentside korraldamine, mille eesmärk on järgmine:

(b) eriotstarbelise kohandatud koolituse ja riskianalüüsi käsitlevate koolitusseminaride ning vajaduse korral konverentside korraldamine, mille eesmärk on järgmine:

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

kogemuste vahetamine liikmesriikide ja artikli 6 lõikes 2 osutatud kolmandate riikide asjaomaste asutuste ning artikli 6 lõikes 3 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate, sealhulgas spetsialiseeritud õiguskaitsetalituste esindajate vahel;

– kogemuste ja parimate tavade vahetamine liikmesriikide ja artikli 6 lõikes 2 osutatud kolmandate riikide asjaomaste asutuste, sealhulgas spetsialiseeritud õiguskaitsetalituste vahel, ning artikli 6 lõikes 3 nimetatud rahvusvaheliste avalik-õiguslike organisatsioonide esindajate vahel;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

kõrgetasemelise teadustegevuse, sealhulgas teadusuuringute arendamine;

– kõrgetasemelise teadustegevuse, sealhulgas võrdleva õiguse alaste teadusuuringute arendamine;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikli 3 kohaselt kasutatakse programmi raames kaasrahastatud seadmeid eranditult Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon tagab selle, et ennetatakse võimalikku kattumist programmi raames kaasrahastatavate eri süsteemide ja andmebaaside vahel.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjonile antakse artikli 12 a kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva artikli muutmisega, et võtta arvesse konkreetseid põhilisi tulemusnäitajaid ja arenguid, mida ei olnud käesoleva määruse vastuvõtmise ajal ette näha.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse see, et abikõlblike meetmete üle otsustatakse kaasotsustamismenetluse alusel ja muudatuste tegemise vajaduse korral tehakse need delegeeritud õigusaktide abil. Muudatusettepanekuga suurendatakse paindlikkust.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rahastamispakett programmi rakendamiseks ajavahemikul 2014–2020 on 110 000 000 eurot jooksevhindades.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni xxx/yyy institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punkti [17] tähenduses on eelarvepädevate institutsioonide lähtesumma iga-aastase eelarvemenetluse käigus programmi rakendamiseks ajavahemikul 2014–2020 ette nähtud soovitusliku rahastamispaketi näol 110 000 000 eurot jooksevhindades. Iga-aastased assigneeringud kinnitatakse eelarvepädevate institutsioonide poolt.

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab eelarvepädevate institutsioonide rolli.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) toetused;

a) toetused, sealhulgas programmi raames ostetud tehnilise materjali hooldusega seotud toetused;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Programmi raames toetuse saajad edastavad komisjoni taotluse alusel üksikasjalikud andmed programmi raames rahastatud meetmete kohta, et suurendada läbipaistvust ja aruandluskohustust ning hinnata programmi tõhusust ja tulemuslikkust kooskõlas artikliga 11.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määr ei ületa 80% rahastamiskõlblikest kuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel, mis on määratletud artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis, ei ületa kaasrahastamise määr 90% rahastamiskõlblikest kuludest.

4. Programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määr ei ole väiksem kui 50% ja ei ületa 80% rahastamiskõlblikest kuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel ning vähem kaitstud ja suurema riskiga liikmesriikide puhul, mis on määratletud artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis, ei ületa kaasrahastamise määr 90% rahastamiskõlblikest kuludest. Programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määr ei ületa 30% rahastamiskõlblikest kuludest, kui tegemist on programmi raames ostetud tehnilise materjali hoolduse rahastamisega. Hoolduse rahastamise korral tehakse toetuse andmise otsus pärast seda, kui riiklikud asutused on esitanud komisjonile aruande, milles selgitatakse üksikasjalikult programmi raames ostetud tehniliste seadmete rakendamise väljundit, tulemusi ja lisandväärtust.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kaasrahastamise määr on pöördvõrdeline kogusummaga, mille liikmesriigid teenivad igal aastal tuluna lepingute pealt, mille komisjon ja liikmesriigid on sõlminud nelja suure tubakatootjaga.

Selgitus

Liikmesriigid teenivad nende nelja lepingu pealt eelolevatel aastatel 1,6 miljardit eurot, millele lisandub suur summa nende lepingute alusel määratavatest trahvidest (osalevad liikmesriigid on juba jaganud suure summa, mis on saadud kõige vanema, Philip Morrisega sõlmitud lepingu pealt). Komisjon, mis saab nendest summadest ligikaudu 10%, on kasutanud seda raha peamiselt programmi Herakles tugevdamiseks. Kaasrahastamise tase peaks muude tegurite kõrval sõltuma ka sellest, millises summas liikmesriigid nende lepingute pealt lisatulu saavad.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Liikmesriigid püüavad suurendada oma rahalist osalust programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määra alusel.

Selgitus

Liikmesriikide suurem rahaline panus suurendab nende motivatsiooni programmi õnnestumiseks ja samal ajal kasvavad riigi tulud.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c. Komisjonile antakse artikli 12 kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kriteeriumid vähem kaitstud ja kõrge riskiga liikmesriikide kindlaks määramiseks, tuginedes muu hulgas geograafilisele ja piiride asukohale, kaubaveo mahule, tollioperatsioonidele ja kõige uuemale Eurostati avaldatud asjakohasele statistikale, mis võimaldab igal aastal analüüsida ja hinnata ebaseadusliku tegevuse ohtu.

Selgitus

Komisjonile delegeeritakse selgete kriteeriumide kehtestamine vähem kaitstud ja kõrge riskiga liikmesriikide kindlaks määramiseks, kuid seadusandja annab suuniseid, pakkudes välja tegurid, mida tuleks kindlaksmääramisel arvesse võtta, ja viitab iga-aastasele ohu hindamisele.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 10

Iga-aastased tööprogrammid

Mitmeaastased töökavad ja iga-aastased tööprogrammid

Programmi rakendamiseks võtab komisjon vastu iga-aastased tööprogrammid. Nendes määratakse kindlaks eesmärgid, oodatavad tulemused, rakendamise meetod ja kogusumma. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Toetuste kohta tuuakse välja nende andmise prioriteedid, peamised hindamiskriteeriumid ja kaasrahastamise ülemmäär.

1. Komisjonile antakse artikli 12 a kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse programmi mitmeaastased töökavad. Mitmeaastastes töökavades sätestatakse eesmärgid, oodatavad tulemused, rakendamise meetod ja kogusumma. Need hõlmavad toetuste andmise prioriteete ja peamisi hindamiskriteeriume.

 

2. Programmi rakendamiseks võtab komisjon vastu iga-aastased tööprogrammid, et viia ellu mitmeaastased töökavad ja konkursikutsete orienteeruv ajakava mitmeaastases töökavas hõlmatud perioodiks. Iga-aastastes tööprogrammides täpsustatakse kriteeriumid, mille alusel võib anda toetust programmi raames ostetud tehnilise varustuse hoolduse katmiseks. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Toetuste kohta tuuakse välja kaasrahastamise ülemmäär.

Käesoleva määruse alusel komisjoni rakendatavatele teavitusmeetmetele eraldatud eelarve hõlmab ka Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide institutsioonisisest tutvustamist.

Käesoleva määruse alusel komisjoni rakendatavatele teavitusmeetmetele eraldatud eelarveassigneeringud hõlmavad ka Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide institutsioonisisest tutvustamist niivõrd, kui need on seotud programmi üldeesmärgiga.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon teavitab igal aastal Euroopa Parlamenti ja nõukogu programmi tulemustest. Lisatakse teave, mis käsitleb programmi järjepidevust ja vastastikust täiendavust muude programmide ja tegevustega Euroopa Liidu tasandil. Komisjon levitab pidevalt teavet programmi raames toetatud tegevuse tulemuste kohta. Kõik osalevad riigid annavad komisjonile kõik programmi järelevalve ja hindamise seisukohast vajalikud andmed ja teabe.

1. Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule teabe programmi iga-aastase rakendamise kohta, sealhulgas saavutatud eesmärgid, tulemused ja iga-aastases tööprogrammis kindlaks määratud põhilised tulemusnäitajad. Teatis hõlmab ja selles kirjeldatakse üksikasjalikult teavet, mis käsitleb programmi järjepidevust ja vastastikust täiendavust muude programmide ja tegevustega Euroopa Liidu tasandil. Komisjon levitab pidevalt, sealhulgas asjakohastel veebisaitidel, programmi raames rahastatud meetmete ja tegevuse tulemusi, et suurendada läbipaistvust ELi maksumaksjate jaoks. Komisjoni tegevuse lisandväärtuse näitamiseks käesoleva määruse kohaselt teavitab komisjon eelkõige meetmetest, mida on võetud koordineerimise tugevdamiseks ja olemasolevate seotud meetmetega kattumise ennetamiseks Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas. Kõik osalevad riigid ja artikli 6 lõikes 3 osutatud esindajad annavad komisjonile vajaduse korral kõik programmi iga-aastase rakendamise ja programmi üldise järelevalve ja hindamise seisukohast vajalikud andmed ja teabe.

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamise eesmärgil annab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal teavet programmi rakendamise kohta.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon teostab programmi hindamise. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 koostab komisjon hindamisaruande, milles käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide saavutamist, tulemusi ja mõjusid, vahendite kasutamise tõhusust ja selle lisaväärtust Euroopa jaoks, pidades silmas otsuse tegemist meetmete uuendamise, muutmise või peatamise kohta. Hindamisel käsitletakse ka lihtsustamise võimalusi, selle sisemist ja välist ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat asjakohasust ning meetmete panust aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga seotud Euroopa Liidu prioriteetide saavutamisse. Komisjon võtab arvesse varasemate meetmete pikaajalise mõju hindamise tulemusi.

Komisjon teostab programmi põhjaliku hindamise. Hiljemalt 31. detsembriks 2017 koostab komisjon vahehindamise aruande, milles käsitletakse kõikide meetmete eesmärkide saavutamist, tulemusi ja mõjusid, vahendite kasutamise tulemuslikkust ja tõhusust ja selle lisaväärtust Euroopa jaoks, pidades silmas otsuse tegemist meetmete uuendamise, muutmise või peatamise kohta. Hindamisel käsitletakse ka lihtsustamise võimalusi, selle sisemist ja välist ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat asjakohasust ning meetmete panust aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga seotud Euroopa Liidu prioriteetide saavutamisse. Hindamisel võetakse arvesse programmi Herakles II eesmärkide saavutamise hindamise tulemusi, mille komisjon esitab 31. detsembriks 2014.

Lisaks sellele esitab komisjon 31. detsembriks 2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande programmi eesmärkide saavutamise.

Lisaks sellele esitab komisjon 31. detsembriks 2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande programmi üldiste ja erieesmärkide saavutamise ja lisandväärtuse kohta ning kogu rahastatud tegevuse ja kõikide rahastatud meetmete mõju kohta.

Programmi pikaajalisi mõjusid ning mõjude jätkusuutlikkust hinnatakse, et selle alusel saaks vastu võtta otsuse järgmise programmi võimaliku uuendamise, muutmise või peatamise kohta.

Lisaks hinnatakse programmi pikaajalisi mõjusid ning mõjude jätkusuutlikkust, et selle alusel saaks vastu võtta otsuse järgmise programmi võimaliku uuendamise, muutmise või peatamise kohta.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vajalikud meetmed tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatava tegevuse rakendamisel kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve pettust, korruptsiooni ja mis tahes muud ebaseaduslikku tegevust ennetavate meetmete kohaldamisega, tõhusa kontrollimisega ning eeskirjade eiramise tuvastamise korral alusetult väljamakstud summade tagasinõudmisega ja vajaduse korral asjakohaste, tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistustega.

1. Komisjon võtab vajalikud meetmed tagamaks, et käesoleva määruse alusel rahastatava tegevuse rakendamisel kaitstakse Euroopa Liidu finantshuve pettust, korruptsiooni ja mis tahes muud ebaseaduslikku tegevust ennetavate meetmete kohaldamisega, tõhusa kontrollimisega ning eeskirjade eiramise tuvastamise korral alusetult väljamakstud summade tagasinõudmisega ja vajaduse korral asjakohaste, tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate rahaliste ja halduskaristustega.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus teostada nii dokumentidel põhinevat kui ka kohapealset auditit kõikide programmi raames Euroopa Liidu rahalisi vahendeid saanud toetusesaajate, töövõtjate ja alltöövõtjate suhtes.

2. Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, keda on rahastatud programmi alusel liidu vahenditest.

Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) on volitused kohapeal kontrollida ja inspekteerida kõnealuse rahastamisega kas otseselt või kaudselt seotud ettevõtjaid vastavalt määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 sätestatud korrale, et teha kindlaks, kas toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või Euroopa Liidu eelarvest rahastamise lepinguga seoses esineb pettust, korruptsiooni või mis tahes muud Euroopa Liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

 

Ilma et see piiraks esimese ja teise lõigu kohaldamist, antakse kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepingutega, toetuslepingutega ja toetuse määramise otsustega, samuti käesoleva määruse rakendamisest tulenevate lepingutega komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile sõnaselgelt õigus selliseks auditeerimiseks, kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks.

 

Selgitus

Tekst tuleks paigutada uude lõikesse.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib teostada juurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määruses (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta)1 ja nõukogu 11. novembri 1996. aasta määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96 (mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest)2 sätestatud korraga, et teha kindlaks, kas toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või Euroopa Liidu eelarvest rahastamise lepinguga seoses on esinenud pettust, korruptsiooni või mis tahes muud Euroopa Liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

 

___________

 

1 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

 

2 EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.

Selgitus

Õigusakti tuleks lisada spetsiaalne standardklausel.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Ilma et see piiraks lõigete 2 ja 2 a kohaldamist, sisaldavad kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepingud ning lepingud, toetuslepingud ja toetuse määramise otsused, mis tulenevad käesoleva määruse rakendamisest, sätteid, mis annavad komisjonile, kontrollikojale ja OLAFile selgesõnaliselt õiguse selliseks auditeerimiseks ja juurdlusteks vastavalt nende pädevusele.

Selgitus

Õigusakti tuleks lisada spetsiaalne standardklausel.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 12 a

 

Volituste delegeerimine

 

1. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Volitused võtta vastu artikli 4 lõigetes 1 b ja 2 a, artikli 7 teises lõigus, artikli 9 lõikes 4 c ja artikli 10 lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile seitsmeks aastaks alates …*.

 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 1 b ja 2 a, artikli 7 teises lõigus, artikli 9 lõikes 4 a ja artikli 10 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Vastavalt artikli 4 lõigetele 1 b ja 2 a, artikli 7 teise lõigule, artikli 9 lõikele 4 c ja artikli 10 lõikele 1 vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra pikendada.

 

_______________

 

*Väljaannete talitus, palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Selgitus

Selgitatakse volituste delegeerimist, andes seadusandjale õiguse võtta delegeerimine tagasi ja tehes komisjonile kohuseks teavitada seadusandjat delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisa

välja jäetud

Programmi tegevuseesmärgid

 

programmi tegevuseesmärgid on järgmised:

 

1) tõsta pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse ennetamise ja uurimise senist taset, tõhustades riikide- ja valdkondadevahelist koostööd;

 

2) tugevdada Euroopa Liidu finantshuvide kaitset pettuse eest, hõlbustades teabe, kogemuste ja parimate tavade vahetamist, sealhulgas töötajate vahetust;

 

3) tugevdada pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastast võitlust, andes tehnilist abi ja tegevustoetust riikide uurimisastutustele ning eriti tolli- ja õiguskaitseasutustele;

 

4) vähendada pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse poolt avaldatavat ohtu Euroopa Liidu finantshuvidele praegu teadaolevast ohutasemest madalamale eesmärgiga ohjeldada varimajanduse arengut peamistes riskivaldkondades, nagu organiseeritud pettus ning (eriti sigarettide) salakaubavedu ja võltsimine;

 

5) tõsta spetsiifilise õigusliku ja kohtuliku kaitse arengutaset finantshuvide kaitsmisel pettuse eest, edendades õiguse võrdlevat analüüsi.

 

Selgitus

See tekst tuleks lisa asemel paigutada artiklite alla.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (8.11.2012)

eelarvekontrollikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Arvamuse koostaja: Richard Ashworth

LÜHISELGITUS

Komisjon kiitis 2011. aasta detsembris heaks programmi Herakles III määruse ettepaneku, et edendada meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas. Ka uue programmi puhul pannakse erilist rõhku sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu võitlemisele, et väljendada komisjoni seaduslikke kohustusi, mis tulenevad nelja rahvusvahelise tubakatootjaga sõlmitud lepingust.

Arvamuse koostaja tunneb algatuse üle, mille eesmärk on võidelda pettuse, korruptsiooni ja muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevusega, heameelt, kuid tal on tekkinud küsimusi seoses selliste programmide tulemuslikkuse, konkreetse kõnealuse programmi jaoks ette nähtud halduskulude ning selle mõju kohta üldeelarvele, arvestades praeguse mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavaid läbirääkimisi ning ELi eelarves tehtavate piirangute vajadust.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kõnealuse ettepaneku raames peavad liikmesriigid, komisjon ja pädevad asutused vähendama võimalikke kattumisi muude ELi ja liikmesriikide programmide ja pettusevastase võitluse vahenditega. Koostoimet muude liikmesriigi tasandi algatustega tuleb suurendada, sest tänu sellele on võimalik suurendada programmi raames tehtavate kulutuste pikaajalist mõju ning tagada seega maksumaksjate raha kaitsmine.

Arvamuse koostaja märgib, et kontrollikoja arvamus[1] jäi hiljaks, sest arvamusest oleks kasu ja abi olnud siis, kui see oleks olemas olnud otsustusprotsessi varasemas etapis. Sel juhul oleks kontrollikoja tähelepanekuid olnud võimalik programmi Herakles III puudutavates otsustes täielikult arvesse võtta. Arvamuse koostaja tunneb aga heameelt kontrollikoja järelduste − ja suuresti ka toetab neid − üle, eelkõige mis puudutab seda, et tulevased hindamisaruanded peavad olema sõltumatud ning kajastama põhjalikult ELi lisaväärtust ja seda eelkõige tehnilise abi osas, et keskenduda tuleb saavutatud tulemuste võrdlusele seatud eesmärkidega, parandatud tulemusnäitajatele ja saadud õppetundidele, mille alusel muuta tulevasi programme, sh 2014.−2020. aasta programmi.

Arvamuse koostaja jagab kontrollikoja seisukohta ka Heraklese programmi jaoks ette nähtud kaasrahastamismäära osas ja on nõus, et täiendav kaasrahastamine tulevikus ei ole kohane, sest näiteks programmi raames ostetavat tehnikat hakatakse tõenäoliselt liikmesriigi huvides toimuvateks tegevusteks ja mitte ainult ELi finantshuvide kaitseks. Arvamuse koostaja on seisukohal, et maksimaalne kaasrahastamismäär peaks olema 50%, sest sel juhul on ELi ja liikmesriikide huvid tasakaalus. Erandjuhul ja kui see on õigustatud, võib seda suurendada 80%-ni.

Programmi elluviimiseks on aastateks 2014−2020 ette nähtud kokku 110 miljonit eurot. Programmiga Herakles II võrreldes on tegemist märkimisväärse suurenemisega. Kuigi koguassigneeringud sõltuvad 2014.–2020. aasta finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste tulemustest, peab arvamuse koostaja vajalikuks rõhutada, et assigneeringuid tuleb veel rohkem kokku hoida. Seetõttu sooviks arvamuse koostaja, et ette nähtud halduskulusid vähendataks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Lõige 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et seadusandlikus ettepanekus esitatud rahastamispakett on vaid seadusandjale suunatud soovitus ning seda ei saa määrata kindlaks enne, kui jõutakse kokkuleppele määruses, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020;

Selgitus

Ettepanekus nimetatud rahastamispakett kujutab endast ainult kava ning seda ei saa kinnitada enne, kui jõutakse kokkuleppele mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva määruse suhtes.

Muudatusettepanek  2

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Lõige 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 b. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel1; kordab taas, et selleks, et Euroopa Liit võiks täita oma olemasolevaid poliitilisi prioriteete ja Lissaboni lepingus ette nähtud uusi ülesandeid ning reageerida ka ettenägematutele sündmustele, on järgmises mitmeaastases finantsraamistikus vaja piisavaid lisavahendeid; juhib tähelepanu sellele, et isegi kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku vahendite summa oleks 2013. aasta tasemest vähemalt 5 % suurem, oleks liidu kokkulepitud eesmärkide ja kohustuste ning liidu solidaarsuse põhimõtte täitmiseks võimalik anda kõigest piiratud panus; palub nõukogul, juhul kui ta ei jaga seda vaatenurka, selgelt välja tuua, millistest poliitilistest prioriteetidest või projektidest võiks täielikult loobuda, hoolimata nende tõendatud lisandväärtusest Euroopa jaoks;

 

___________

 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit ja liikmesriigid on seadnud eesmärgiks võidelda pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu. Koos komisjoniga peaksid just liikmesriigid korraldama tihedat ja pidevat koostööd pädevate asutuste vahel.

(1) Euroopa Liit ja liikmesriigid on seadnud eesmärgiks võidelda pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu. Koos komisjoniga peaksid just liikmesriigid korraldama tihedat ja pidevat koostööd ning koostoimet pädevate asutuste vahel, et parandada kulutuste pikaajalist mõju ja vältida kattumist.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Selliste algatuste varasem rahaline toetamine on aidanud tugevdada Euroopa Liidu ja liikmesriikide meetmeid võitluses pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Programmi Herakles eesmärgid nii aastateks 2004–2006 kui ka aastateks 2007–2013 täideti edukalt.

(3) Selliste algatuste varasem rahaline toetamine on aidanud tugevdada Euroopa Liidu ja liikmesriikide meetmeid võitluses pettuse, korruptsiooni ja mis tahes muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Komisjon koostas programmi Herakles II tulemuste kohta hinnangu, milles antakse aru programmi sisenditest ja väljunditest. Programmi Herakles II täielikku mõju ja selle eesmärkide saavutamist hinnatakse 31. detsembriks 2014. koostatavas sõltumatus välisaruandes, mille tulemusi tuleks kasutada programmi Herakles III täitmises muudatuste ja paranduste tegemiseks.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et jätkata ja arendada veelgi edasi Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi meetmeid võitlemiseks pettuse, korruptsiooni ja muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu, ning võttes arvesse ka uusi katsumusi eelarve kokkuhoiu kontekstis, tuleks vastu võtta uus programm.

(5) Selleks et jätkata ja arendada veelgi edasi Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi meetmeid võitlemiseks pettuse, korruptsiooni ja muu Euroopa Liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse, sealhulgas sigarettide salakaubanduse ja võltsimise vastu, ning võttes arvesse ka uusi katsumusi eelarve kokkuhoiu kontekstis, tuleks vastu võtta parandatud tulemusnäitajatega uus programm.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule sõltumatu vahearuande käesoleva programmi elluviimise kohta, samuti lõpparuande käesoleva programmi tulemuste saavutamise kohta.

(9) Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruande käesoleva programmi elluviimise kohta, vahearuande käesoleva programmi elluviimise kohta, samuti lõpparuande käesoleva programmi tulemuste saavutamise kohta.

Selgitus

Aruandlus peab olema sagedasem. Aasta-, vahe- ja lõpparuandeid hõlmav aruandlus on komisjoni enda ülesanne. Komisjon vastutab ELi eelarvest pärit raha nõuetekohase kasutamise eest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuse eesmärgi saavutamist mõõdetakse muu hulgas ühismeetmete ja piiriüleste operatsioonide käigus avastatud pettusejuhtumite järel sissenõutud summa, edukate ühisoperatsioonide suurenenud osakaalu ning kriminaaluurimisasutuste poolt menetlusse võetud juhtumite arvu suurenemise põhjal.

Kõnealuse eesmärgi saavutamist mõõdetakse muu hulgas ühismeetmete ja piiriüleste operatsioonide käigus avastatud pettusejuhtumite järel sissenõutud summa, edukate ühisoperatsioonide suurenenud osakaalu ning kriminaaluurimisasutuste poolt menetlusse võetud juhtumite arvu suurenemise põhjal ning programmi raames ostetud tehnilise materjaliga saavutatud tulemusi käsitleva teabevahetuse suurenemise põhjal.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Esindajad Kagu-Euroopa riikide stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatest riikidest, Vene Föderatsioonist ja teatavatest riikidest, kellega Euroopa Liit on sõlminud vastastikuse abi lepingu pettusega seotud küsimustes, ning rahvusvaheliste ja teiste asjaomaste organisatsioonide esindajad võivad programmi raames korraldatud tegevuses osaleda alati, kui see aitab saavutada artiklites 3 ja 4 määratletud eesmärke. Kõnealused esindajad valitakse nende oskuste, kogemuste ja teadmiste põhjal, mis on konkreetse tegevuse puhul olulised.

3. Esindajad Kagu-Euroopa riikide stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevatest riikidest, Vene Föderatsioonist ja teatavatest riikidest, kellega Euroopa Liit on sõlminud vastastikuse abi lepingu pettusega seotud küsimustes, ning rahvusvaheliste ja teiste asjaomaste organisatsioonide esindajad võivad programmi raames korraldatud tegevuses osaleda alati, kui see aitab saavutada artiklites 3 ja 4 määratletud eesmärke. Kõnealused esindajad osalevad programmis kooskõlas [Euroopa Parlamendi ja nõukogu] määruse (EL) nr xxxx/2012 [(Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta)] asjakohaste sätetega.

Selgitus

Osalemine tuleks korraldada kooskõlas finantsmääruse asjakohaste sätetega.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Programmi raames antakse artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis sätestatud tingimustel rahalist toetust järgmistele meetmetele:

Programmi raames antakse artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis sätestatud tingimustel piisavat rahalist toetust järgmistele meetmetele:

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt a – taane 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– andmevahetuse suurendamine, infotehnoloogiavahendite arendamine ja soetamine uurimisteks ning luuretegevuse järelevalveks.

– andmevahetuse suurendamine, kaasa arvatud liikmesriikide ja komisjoni vahel, infotehnoloogiavahendite arendamine ja soetamine uurimisteks ning luuretegevuse järelevalveks.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) eriotstarbelise koolituse ja riskianalüüsi käsitlevate koolitusseminaride ning konverentside korraldamine, mille eesmärk on järgmine:

(b) eriotstarbelise koolituse ja riskianalüüsi käsitlevate koolitusseminaride ning vajaduse korral konverentside korraldamine, mille eesmärk on järgmine:

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– kogemuste vahetamine liikmesriikide ja artikli 6 lõikes 2 osutatud kolmandate riikide asjaomaste asutuste ning artikli 6 lõikes 3 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajate, sealhulgas spetsialiseeritud õiguskaitsetalituste esindajate vahel;

– kogemuste vahetamine liikmesriikide ja artikli 6 lõikes 2 osutatud kolmandate riikide asjaomaste asutuste, sealhulgas spetsialiseeritud õiguskaitsetalituste vahel, ning artikli 6 lõikes 3 nimetatud rahvusvaheliste riiklike organisatsioonide esindajate vahel;

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt b – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

kõrgetasemelise teadustegevuse, sealhulgas teadusuuringute arendamine;

kõrgetasemelise teadustegevuse, sealhulgas võrdleva õiguse alaste teadusuuringute arendamine;

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rahastamispakett programmi rakendamiseks ajavahemikul 2014–2020 on 110 000 000 eurot jooksevhindades.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni xxx/yyy institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punkti [17] tähenduses on eelarvepädevate institutsioonide lähtesumma iga-aastase eelarvemenetluse käigus programmi rakendamiseks ajavahemikul 2014–2020 ette nähtud soovitusliku rahastamispaketi näol 110 000 000 eurot jooksevhindades. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad iga-aastased assigneeringud.

Selgitus

Eelarvepädevate institutsioonide rolli rõhutamine.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) toetused;

a) toetused, sealhulgas programmi raames ostetud tehnilise materjali hooldusega seotud toetused;

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määr ei ületa 80 % rahastamiskõlblikest kuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel, mis on määratletud artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis, ei ületa kaasrahastamise määr 90 % rahastamiskõlblikest kuludest.

4. Programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määr ei ole väiksem kui 50 % ega ületa 80 % rahastamiskõlblikest kuludest. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel, kui toetuse saaja on teadus- ja haridusasutus ja mittetulundusühendus, nagu on kindlaks määratud artiklis 10 osutatud iga-aastases tööprogrammis, ei ületa kaasrahastamise määr 90 % rahastamiskõlblikest kuludest.

 

Programmi raames antud toetuste kaasrahastamise määr ei ületa 30% rahastamiskõlblikest kuludest, kui tegemist on programmi raames ostetud tehnilise materjali hoolduse rahastamisega. Hoolduse rahastamise korral on toetuse andmiseks nõutav, et riiklikud asutused esitaksid komisjonile aruande, milles antakse üksikasjaliku ülevaate programmi raames ostetud tehnilise varustuse rakendamise väljunditest, tulemustest ja lisandväärtusest.

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 235 kohaselt on finantshuvide kaitse ELi ja liikmesriikide ühine ülesanne. Kuna programm peaks laekunud tulu kaudu end ise rahastama (90% tulust läheb liikmesriigile, 10% ELi eelarvesse), tuleks kaasrahastamise üldiseks määraks seada 50%.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Programmi rakendamiseks võtab komisjon vastu iga-aastased tööprogrammid. Nendes määratakse kindlaks eesmärgid, oodatavad tulemused, rakendamise meetod ja kogusumma. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Toetuste kohta tuuakse välja nende andmise prioriteedid, peamised hindamiskriteeriumid ja kaasrahastamise ülemmäär.

Programmi rakendamiseks võtab komisjon vastu iga-aastased tööprogrammid. Iga-aastastes tööprogrammides määratakse kindlaks eesmärgid, oodatavad tulemused, rakendamise meetod ja kogusumma. Iga-aastastes tööprogrammides täpsustatakse ka kriteeriumid, mille alusel võib anda toetust programmi raames ostetud tehnilise varustuse hoolduse katmiseks. Samuti esitatakse neis rahastatavate meetmete kirjeldus, igale meetmele eraldatud summa ja rakendamise orienteeruv ajakava. Toetuste kohta tuuakse välja nende andmise prioriteedid, peamised hindamiskriteeriumid ja kaasrahastamise ülemmäär. Vastuvõetud iga-aastased tööprogrammid saadetakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Aruandlus peab olema sagedasem.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse alusel komisjoni rakendatavatele teavitusmeetmetele eraldatud eelarve hõlmab ka Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide institutsioonisisest tutvustamist.

Käesoleva määruse alusel komisjoni rakendatavatele teavitusmeetmetele eraldatud eelarve assigneeringud hõlmavad ka Euroopa Liidu poliitiliste prioriteetide institutsioonisisest tutvustamist, kui need on seotud käesoleva määruse üldeesmärkidega.

Selgitus

Käesoleva määruse vahenditega rahastatakse teavitusmeetmeid üksnes siis, kui need on seotud käesoleva määruse üldeesmärkidega.

MENETLUS

Pealkiri

Programm Herakles III meetmete edendamiseks Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas

Viited

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

19.1.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.1.2012

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Richard Ashworth

29.2.2012

Vastuvõtmise kuupäev

6.11.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jens Nilsson

  • [1]  Arvamus nr 3/2012, ELT C201, 7.7.2012.

MENETLUS

Pealkiri

Programm Herakles III meetmete edendamiseks Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas

Viited

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.12.2011

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

19.1.2012

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.11.2012

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Esitamise kuupäev

23.11.2012