MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III ‑ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi

23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Monica Luisa Macovei


Menettely : 2011/0454(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0385/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0385/2012
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III ‑ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0914),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 325 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0513/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 15. toukokuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0385/2012),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että sitä ei voida vahvistaa ennen kuin ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on päästy sopimukseen;

3.  palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"[2]; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä poliittisista painopisteistään ja Lissabonin sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan odottamattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka resursseja lisättäisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta, unionin hyväksymien tavoitteiden ja sitoumusten ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja; kehottaa neuvostoa – ellei se kannata tätä lähestymistapaa – määrittämään selvästi, mitkä sen poliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan hylätä niiden todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta huolimatta;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen torjua petoksia, lahjontaa ja muuta unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavaa laitonta toimintaa, mihin sisältyy myös savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä komission kanssa huolehdittava erityisesti siitä, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä.

(1) Unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen torjua petoksia, lahjontaa ja muuta unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavaa laitonta toimintaa, mihin sisältyy myös savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen. Jotta voidaan parantaa varainkäytön pitkän aikavälin vaikutuksia ja välttää päällekkäisyyttä, olisi varmistettava komission yksiköiden, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäinen sekä komission yksiköiden ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tiivis ja säännöllinen yhteistyö ja koordinointi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Parempaa tiedottamista, erikoiskoulutuksen järjestämistä tai teknisen ja tieteellisen avun toimittamista koskevilla toimilla voidaan parantaa tuntuvasti unionin taloudellisten etujen suojaa ja samalla auttaa saavuttamaan yhtäläinen suoja kaikkialla unionissa.

(2) Parempaa tiedottamista, erikoiskoulutuksen järjestämistä tai teknisen ja tieteellisen avun toimittamista koskevilla toimilla voidaan parantaa tuntuvasti unionin taloudellisten etujen suojaa ja samalla auttaa saavuttamaan yhtäläinen suoja kaikkialla unionissa. Voimavarat olisi kohdennettava unionin eri rajanylityspaikkoihin riskiperusteisesti, ja kohdentamismekanismeja olisi voitava mukauttaa nopeasti olosuhteiden muuttuessa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tukemalla aiemmin tällaisia hankkeita on voitu tehostaa unionin ja jäsenvaltioiden toimia petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjumiseksi. Herkules-ohjelman tavoitteet saavutettiin sekä kauden 2004–2006 että kauden 2007–2013 osalta.

(3) Tukemalla aiemmin tällaisia hankkeita on voitu tehostaa unionin ja jäsenvaltioiden toimia petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjumiseksi.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Komissio on teettänyt Herkules II ‑ohjelman tavoitteiden saavuttamista koskevan arvioinnin, jossa selvitettiin ohjelman panoksia ja tuotoksia. Komission olisi varmistettava, että Herkules II -ohjelman täysimääräiset vaikutukset ja tavoitteiden saavuttaminen selvitetään viimeistään vuoden 2014 lopulla annettavassa ulkopuolisessa ja riippumattomassa kertomuksessa, jonka tulosten perusteella olisi muutettava ja parannettava Herkules III -ohjelman (jäljempänä 'ohjelma') toteuttamista.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan, mukaan lukien savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen, torjumiseksi toteutettavien unionin ja jäsenvaltioiden toimien jatkamiseksi ja kehittämiseksi edelleen olisi hyväksyttävä uusi ohjelma, ja samalla olisi otettava huomioon tiukan budjettikurin asettamat uudet haasteet.

(5) Petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan, mukaan lukien savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen, torjumiseksi toteutettavien unionin ja jäsenvaltioiden toimien jatkamiseksi ja kehittämiseksi edelleen olisi nykyisen ohjelman analysoinnin tulosten perusteella hyväksyttävä uusi ohjelma ja parannettava tulosindikaattoreita, ja samalla olisi otettava huomioon tiukan budjettikurin asettamat uudet haasteet. Olisi huolehdittava riittävästä joustavuudesta osarahoituksen tasoa varten, kun on kyse haavoittuvassa asemassa olevista ja suuren petosriskin jäsenvaltioista.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattoman tahon laatima välikertomus ohjelman toteuttamisesta ja lopullinen kertomus ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta.

(9) Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattoman tahon laatima välikertomus ohjelman täytäntöönpanosta ja lopullinen kertomus tavoitteiden saavuttamisesta. Komission olisi lisäksi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tiedot ohjelman täytäntöönpanosta, mukaan luettuina rahoitettujen toimenpiteiden tulokset sekä tiedot ohjelman yhteensopivuudesta ja täydentävyydestä muihin unionin tason ohjelmiin ja toimiin verrattuna.

Perustelu

Komission olisi avoimuuden parantamiseksi toimitettava Euroopan parlamentille riittävästi tietoja ohjelman vuotuisesta täytäntöönpanosta.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tämä asetus on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. Herkules III -ohjelmalla helpotetaan jäsenvaltioiden keskinäistä ja komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi vaikuttamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden velvollisuuksiin ja käyttämällä resursseja tehokkaammin kuin kansallisella tasolla. EU:n tason toimet ovat tarpeellisia ja oikeutettuja, koska niillä selkeästi autetaan jäsenvaltioiden kollektiivisia pyrkimyksiä suojella EU:n talousarviota ja kansallisia talousarvioita ja kannustetaan käyttämään EU:n yhteisiä rakenteita, joilla lisätään toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa.

(10) Tämä asetus on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukainen. Ohjelmalla helpotetaan jäsenvaltioiden keskinäistä ja komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi käyttämällä resursseja tehokkaammin kuin kansallisella tasolla. EU:n tason toimet ovat tarpeellisia ja oikeutettuja, koska niillä selkeästi autetaan jäsenvaltioiden kollektiivisia pyrkimyksiä suojella EU:n talousarviota ja kansallisia talousarvioita ja kannustetaan käyttämään EU:n yhteisiä rakenteita, joilla lisätään toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Ohjelma ei saisi kuitenkaan vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Unionin taloudelliset edut olisi suojattava oikeasuhteisin toimenpitein koko menosyklin ajan; näihin toimenpiteisiin sisältyvät säännönvastaisuuksien torjunta, havaitseminen ja tutkiminen, menetettyjen, virheellisesti maksettujen tai väärin käytettyjen varojen perintä ja soveltuvin osin hallinnollisten ja taloudellisten seuraamusten langettaminen unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 mukaisesti.

 

_____________

 

1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Perustelu

Säädökseen olisi sisällytettävä erityinen standardilauseke.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Jotta täytäntöönpanoa varten voitaisiin tarjota yksityiskohtainen mutta joustava kehys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat operatiivisten tavoitteiden sekä varojen yleisen kohdentamisen tarkistamista, tärkeimpien tulosindikaattoreiden ja tukikelpoisten toimien hyväksymistä, haavoittuvassa asemassa olevien ja suuren petosriskin jäsenvaltioiden määrittelyä koskevien kriteerien käyttöön ottamista osarahoitusta varten sekä tämän asetuksen mukaisesti laadittujen monivuotisten suunnitelmien ajan tasalle saattamista tai tarkistamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Komission olisi annettava vuotuiset työohjelmat, joissa määritetään painopisteet, talousarviovarojen jakautuminen ja arviointikriteerit toimille myönnettävien avustusten osalta. Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa.

(12) Komission olisi annettava vuotuiset työohjelmat, joissa määritetään monivuotisen työsuunnitelman toteuttamisen yksityiskohdat sekä ohjeelliset aikataulut ehdotuspyynnöille monivuotisen työsuunnitelman kattamalla ajanjaksolla. Vuotuisissa työohjelmissa olisi myös oltava kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimityypille alustavasti kohdennettava rahoitusosuus, alustava toteutusaikataulu ja osarahoituksen enimmäismäärä avustuksia varten, ja työohjelmissa olisi arvioitava vuosittain, mitkä jäsenvaltiot voidaan katsoa haavoittuvassa asemassa oleviksi ja suuren petosriskin jäsenvaltioiksi. Komission olisi kehitettävä erityisiä tärkeimpiä tulosindikaattoreita, joiden avulla kuvataan muun muassa vuosittain takavarikoitujen salakuljetettujen tai väärennettyjen tuotteiden sekä ohjelman mukaisesti myönnetyn tuen suhdetta. Näihin indikaattoreihin olisi sisällytettävä tavoitetasoja ja perusskenaarioita, jotta saavutettuja tuloksia kyettäisiin arvioimaan. Koulutustoiminta olisi järjestettävä täsmällisten, mitattavien, saavutettavien, realististen ja aikasidonnaisten kriteerien (SMART) avulla, jotta sen vaikutuksia voidaan mitata täsmällisemmin.

Perustelu

Komission olisi kehitettävä mitattavissa olevia indikaattoreita, jotta tuloksia kyetään arvioimaan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) rajat ylittävän yhteistyön lisäämistä unionin tasolla ja erityisesti rajat ylittävien operaatioiden tehostamista;

b) rajat ylittävän yhteistyön ja koordinoinnin lisäämistä unionin tasolla ja erityisesti rajat ylittävien operaatioiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamista;

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) unionin taloudellisten etujen suojaamiseen kohdennettavien varojen käyttöä koskevan avoimuuden lisäämistä, mukaan lukien savukkeiden salakuljetuksen ja tuoteväärennösten torjuminen;

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) yhteistyön ja koordinoinnin lisäämistä komission yksiköissä, komission ja jäsenvaltioiden välillä sekä eri jäsenvaltioiden kesken;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman yleistavoitteena on suojata unionin taloudellisia etuja ja siten parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä ja varmistaa veronmaksajien rahojen suojaaminen.

Ohjelman yleistavoitteena on suojata unionin taloudellisia etuja ja siten parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä sekä jäsenvaltioiden ja komission yhteistyötä ja varmistaa veronmaksajien rahojen suojaaminen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja komission yhteistyötä olisi lisättävä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio kehittää tärkeimpiä tulosindikaattoreita, mukaan luettuina tavoitetasot ja perusskenaariot, jotta voidaan arvioida ohjelman ja etenkin sen erityistavoitteen tehokkuutta.

Perustelu

Komission olisi kehitettävä mitattavissa olevia indikaattoreita, jotta tuloksia kyetään arvioimaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa erityisten tärkeimpien tulosindikaattoreiden käyttöön ottamista koskevia delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

Komission on määritettävä tärkeimmät tulosindikaattorit delegoitujen säädösten avulla.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan muun muassa yhteisten toimien ja rajat ylittävien operaatioiden seurauksena havaituissa petostapauksissa takaisinperittyjen summien määrällä, onnistuneiden yhteisoperaatioiden lisääntymisellä ja lainvalvontaviranomaisten tutkittavakseen ottamien tapausten lisääntymisellä.

Tämän erityistavoitteen saavuttamista mitataan tärkeimpien tulosindikaattoreiden perusteella ottaen huomioon muun muassa yhteisten toimien ja rajat ylittävien operaatioiden seurauksena havaituissa petostapauksissa tehtyjen takavarikkojen, menetetyksi tuomitsemisten ja takaisinperittyjen summien määrä, tämän asetuksen mukaisesti rahoitettujen teknisten laitteiden tuoma lisäarvo ja tehokas käyttö, teknisen materiaalin avulla saaduista tuloksista tiedottamisen lisääntyminen, erityiskoulutuksen lisääntyminen, koulutustoimien määrä ja laji sekä niiden välittömät ja välilliset vaikutukset salakuljetettujen ja väärennettyjen tuotteiden havaitsemiseen, takavarikointiin, menetetyksi tuomitsemiseen ja takaisinperintään.

Perustelu

Komission olisi kehitettävä mitattavissa olevia indikaattoreita, jotta tuloksia kyetään arvioimaan.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklassa tarkoitettujen ohjelman operatiivisten tavoitteiden muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat varojen yleistä kohdentamista ohjelman operatiivisiin tavoitteisiin 4 a artiklan mukaisesti ja operatiivisten tavoitteiden määrittelyä kohdentamattomien varojen käyttöä varten asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 mukaisesti.

Perustelu

Operatiivisia tavoitteita koskevien määrärahojen yleisestä kohdentamisesta päätetään nyt yhteispäätösmenettelyssä. Tarkistuksella huolehditaan joustavuudesta siirtymällä delegoituihin säädöksiin.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Ohjelman operatiiviset tavoitteet

 

Ohjelman operatiiviset tavoitteet ovat seuraavat:

 

a) parannetaan petosten ja muun laittoman toiminnan ehkäisyä ja tutkintaa nykyisestä lisäämällä rajat ylittävää ja monialaista yhteistyötä;

 

b) parannetaan unionin taloudellisten etujen suojaamista petoksilta helpottamalla tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä henkilövaihtoja;

 

c) tehostetaan petosten ja muun laittoman toiminnan torjuntaa antamalla teknistä ja operatiivista tukea kansallisissa tutkimuksissa, erityisesti tulli- ja lainvalvontaviranomaisille;

 

d) vähennetään nykyiseen verrattuna unionin taloudellisten etujen altistumista petoksille, lahjonnalle ja muulle laittomalle toiminnalle, jotta rajoitetaan laittoman talouden syntymistä avainalueilla, kuten järjestäytynyt petostoiminta, salakuljetus ja väärentäminen, erityisesti savukkeisiin liittyvä;

 

e) kehitetään pitemmälle taloudellisten etujen oikeudellista suojaa petoksia vastaan edistämällä lakien vertailevaa analyysia.

Perustelu

Tämän tekstin oikea paikka on artikloissa eikä liitteessä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kaakkois-Euroopan maita koskevassa vakautus- ja assosiaatioprosessissa mukana olevien maiden, Venäjän federaation ja tiettyjen maiden, joiden kanssa unioni on tehnyt sopimuksen keskinäisestä avunannosta petoksiin liittyvissä tapauksissa, edustajat sekä kansainvälisten järjestöjen ja muiden relevanttien järjestöjen edustajat voivat osallistua ohjelman puitteissa järjestettyihin toimiin, kun se on hyödyllistä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nämä edustajat on valittava kyseisten toimien kannalta merkityksellisten taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella.

3. Kaakkois-Euroopan maita koskevassa vakautus- ja assosiaatioprosessissa mukana olevien maiden, Venäjän federaation ja tiettyjen maiden sekä sellaisten kansainvälisten julkisten järjestöjen, joiden kanssa unioni on tehnyt sopimuksen keskinäisestä avunannosta petoksiin liittyvissä tapauksissa, edustajat voivat osallistua ohjelman puitteissa järjestettyihin toimiin, kun se on hyödyllistä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kyseiset edustajat osallistuvat ohjelmaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Perustelu

Osallistuminen olisi toteutettava varainhoitoasetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmasta myönnetään 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa työohjelmissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

Ohjelmasta myönnetään 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa työohjelmissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti asianmukaista taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– lisäämällä tietojenvaihtoa, kehittämällä ja tarjoamalla tietoteknisiä välineitä tutkimuksia varten ja valvomalla tiedustelutoimintaa.

– lisäämällä tietojenvaihtoa myös jäsenvaltioiden ja komission välillä, kehittämällä ja tarjoamalla tietoteknisiä välineitä tutkimuksia varten ja valvomalla tiedustelutoimintaa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

rahoittamalla ohjelman avulla hankittujen teknisten laitteiden huoltokustannuksia;

Perustelu

Läpivalaisulaitteiden kaltaisten teknisten laitteiden huolto saattaa olla hyvin kallista ja siksi asiasta olisi säädettävä tukikelpoisten toimien yhteydessä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) Erikoiskoulutuksen, riskianalyysiä käsittelevien työpajojen ja konferenssien järjestäminen tavoitteena

b) Kohdennetun erikoiskoulutuksen, riskianalyysiä käsittelevien työpajojen ja tarvittaessa konferenssien järjestäminen tavoitteena

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kokemusten vaihtaminen, johon osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaiset ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden viranomaiset sekä 6 artiklan 3 kohdassa mainittujen kansainvälisten järjestöjen edustajat, mukaan lukien erikoistuneet lainvalvontayksiköt;

– kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen, johon osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaiset ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden viranomaiset, mukaan lukien erikoistuneet lainvalvontayksiköt, sekä 6 artiklan 3 kohdassa mainittujen kansainvälisten julkisten järjestöjen edustajat;

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– merkittävän tutkimustoiminnan kehittäminen, selvitykset mukaan lukien;

– merkittävän tutkimustoiminnan kehittäminen, vertailevat oikeudelliset tutkimukset mukaan lukien;

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos laitteita varten on myönnetty ohjelmasta osarahoitusta, niitä on 3 artiklan mukaisesti käytettävä yksinomaan unionin taloudellisten etujen suojaamiseen.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio varmistaa, että vältetään mahdolliset päällekkäisyydet sellaisten järjestelmien ja tietokantojen välillä, joita varten on myönnetty ohjelmasta osarahoitusta.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siirretään komissiolle valta antaa tähän artiklaan tehtävistä muutoksista delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon erityiset tärkeimmät tulosindikaattorit sekä kehitys, jota ei ollut ennakoitu tämän asetuksen antamisen aikaan.

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että tukikelpoisista toimista päätetään yhteispäätösmenettelyssä. Jos lisämuutoksia tarvitaan, ne toteutetaan delegoitujen säädösten avulla. Tarkistuksella lisätään joustavuutta.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2014–2020 ovat 110 000 000 euroa käypinä hintoina.

Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xx päivänä xxkuuta 201x tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaisesti budjettivallan käyttäjän rahoitusohje vuotuisessa talousarviomenettelyssä ohjelman toteuttamiseen varattuina ohjeellisina rahoituspuitteina vuosiksi 2014–2020 on 110 000 000 euroa käypinä hintoina. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat.

Perustelu

Korostetaan budjettivallan käyttäjän roolia.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) avustuksina;

a) avustuksina, mukaan lukien ohjelman nojalla hankitun teknisen materiaalin huoltoon liittyvät avustukset;

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Ohjelman edunsaajien on toimitettava komission pyynnöstä yksityiskohtaisia tietoja ohjelman nojalla rahoitettavasta toiminnastaan, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä arvioida ohjelman tehokkuutta ja vaikuttavuutta 11 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten osarahoitusosuus voi olla enintään 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, jotka määritetään 10 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa, osarahoitusosuus voi olla enintään 90 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista.

4. Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten osarahoitusosuus voi olla vähintään 50 prosenttia ja enintään 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa sekä haavoittuvassa asemassa olevia ja suuren petosriskin jäsenvaltioita koskevissa tapauksissa, jotka määritetään 10 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa, osarahoitusosuus voi olla enintään 90 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten osarahoitusosuus voi olla enintään 30 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista, kun kyseessä on ohjelman nojalla hankitun teknisen materiaalin huollon rahoitus. Huollon rahoittamista koskevan myönteisen päätöksen ehtona on, että kansalliset viranomaiset toimittavat komissiolle selvityksen, josta käy yksityiskohtaisesti ilmi ohjelman nojalla hankittujen teknisten laitteiden käyttöön liittyvät tulokset ja lisäarvo.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Osarahoitusosuus on käänteisesti verrannollinen kokonaismäärään, jonka jäsenvaltiot saavat vuosittain tuloina sopimuksista, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat tehneet neljän suuren savukevalmistajan kanssa.

Perustelu

Jäsenvaltiot saavat näistä neljästä sopimuksesta tulevina vuosina noin 1,6 miljardia euroa, ja huomattava summa kertyy myös sopimusten perusteella perittävistä sakoista. (Osallistuvat jäsenvaltiot ovat jo jakaneet suuren summan, joka perustuu vanhimpaan, Philip Morris ‑yhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen.) Komissio saa noin kymmenen prosenttia näistä summista, ja se on käyttänyt varat lähinnä Herkules-ohjelmien tehostamiseen. Osarahoituksen tason olisi muiden tekijöiden ohella riiputtava siitä, minkä verran jäsenvaltiot saavat lisätuloja näistä sopimuksista.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään rahoitusosuuttaan ohjelman nojalla myönnettyjen avustusten osarahoitusosuuden mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioiden rahoitusosuuden lisääminen motivoi huolehtimaan ohjelman onnistumisesta ja samalla se lisää valtion tuloja.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c. Siirretään komissiolle valta antaa haavoittuvassa asemassa olevien ja suuren petosriskin jäsenvaltioiden määrittelyä koskevien kriteerien käyttöön ottamisesta delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti; kriteerit perustuvat muun muassa maantieteelliseen sijaintiin ja sijaintiin rajaseudulla, rahdin määrään, tullin toimintoihin sekä viimeisimpiin saatavilla oleviin tilastoihin, jotka Eurostat on julkaissut ja jotka mahdollistavat laittomien toimintojen riskin vuotuisen analysoinnin ja arvioinnin.

Perustelu

Komissiolle siirretään valta vahvistaa selvät kriteerit haavoittuvassa asemassa olevien ja suuren petosriskin jäsenvaltioiden määrittelemistä varten. Lainsäädäntövallan käyttäjä antaa kuitenkin hieman opastusta viittaamalla riskin vuotuiseen arviointiin ja ehdottamalla eräitä seikkoja, jotka olisi otettava huomioon määritelmässä.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Vuotuiset työohjelmat

Monivuotiset työsuunnitelmat ja vuotuiset työohjelmat

Komissio laatii ohjelman toteuttamista varten vuotuiset työohjelmat. Työohjelmissa määritetään tavoitteet, odotetut tulokset, toteutusmenetelmä ja varojen kokonaismäärä. Niihin sisältyy lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle varatusta rahamäärästä sekä toteutuksen alustava aikataulu. Avustusten osalta on mainittava painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja osarahoituksen enimmäismäärä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa monivuotisten työsuunnitelmien laatimisesta ohjelmaa varten delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti. Monivuotisissa työsuunnitelmissa vahvistetaan tavoitteet, odotetut tulokset, toteutusmenetelmä ja varojen kokonaismäärä. Avustusten osalta on mainittava painopisteet ja keskeiset arviointiperusteet.

 

2. Pannakseen ohjelman täytäntöön komissio hyväksyy vuotuisia työohjelmia, joiden avulla toteutetaan monivuotiset työsuunnitelmat, sekä ohjeellisia aikatauluja ehdotuspyynnöille monivuotisen työsuunnitelman kattamalla ajanjaksolla. Vuotuisissa työohjelmissa määritetään myös perusteet, jotka koskevat avustuksen myöntämistä ohjelman nojalla hankittujen teknisten laitteiden huoltoa varten. Niihin sisältyy lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle varatusta rahamäärästä sekä toteutuksen alustava aikataulu. Avustusten osalta on mainittava osarahoituksen enimmäismäärä.

Komission tämän asetuksen mukaisesti toteuttamille viestintätoimille kohdennetut varat kattavat myös unionin poliittisia painopisteitä koskevan toimielinten viestinnän.

Komission tämän asetuksen mukaisesti toteuttamille viestintätoimille kohdennetut määrärahat kattavat myös unionin poliittisia painopisteitä koskevan toimielinten viestinnän edellyttäen, että painopisteet liittyvät ohjelman yleistavoitteeseen.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaiset tiedot ohjelman tuloksista. Annettuihin tietoihin sisällytetään tiedot ohjelman yhteensopivuudesta ja täydentävyydestä muihin unionin tason ohjelmiin ja toimiin verrattuna. Komissio antaa jatkuvasti tietoja ohjelman puitteissa tuettujen toimien tuloksista. Kaikkien osallistuvien valtioiden on toimitettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ohjelman seurantaa ja arviointia varten.

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain tiedot ohjelman vuotuisesta täytäntöönpanosta, mukaan luettuina saavutetut tavoitteet, tulokset ja vuotuisessa työohjelmassa yksilöidyt tärkeimmät tulosindikaattorit. Tiedonantoon sisällytetään yksityiskohtaiset tiedot ohjelman yhteensopivuudesta ja täydentävyydestä muihin unionin tason ohjelmiin ja toimiin verrattuna. Komissio antaa jatkuvasti myös asiaa koskevilla verkkosivuillaan tietoja ohjelman puitteissa rahoitettujen toimintojen ja tuettujen toimien tuloksista, jotta avoimuutta voidaan lisätä EU:n veronmaksajien eduksi. Osoittaakseen tämän asetuksen mukaisten komission toimintojen tuottaman lisäarvon komissio tekee erityisesti selkoa toimenpiteistä, joilla tehostetaan koordinointia ja vältetään päällekkäisyyksiä nykyisten unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettujen toimintojen kanssa. Kaikkien 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen osallistuvien maiden ja edustajien on toimitettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ohjelman ja tarvittaessa kokonaisohjelman vuotuisen täytäntöönpanon seurantaa ja arviointia varten.

Perustelu

Komissio tiedottaa avoimuuden parantamiseksi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle ohjelman täytäntöönpanosta.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee ohjelman toteuttamisesta arvion. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 toimenpiteiden uusimista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevan päätöksen tekemistä varten arviointikertomuksen, jossa käsitellään kaikkien toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamista, tuloksia ja vaikutuksia, resurssien käytön tehokkuutta ja Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä yksinkertaistamisen mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä sekä sitä, miten toimenpiteillä on osaltaan edistetty unionin painopisteiden eli älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on otettava huomioon edeltävien toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutusten arvioinnin tulokset.

Komissio tekee ohjelman toteuttamisesta perusteellisen arvion. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 toiminnan uusimista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevan päätöksen tekemistä varten väliarviointikertomuksen, jossa käsitellään kaikkien toimintojen tavoitteiden saavuttamista, tuloksia ja vaikutuksia, resurssien käytön vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja Euroopan tasolla saatavaa lisäarvoa. Arvioinnissa on lisäksi käsiteltävä yksinkertaistamisen mahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta, kaikkien tavoitteiden jatkuvaa merkityksellisyyttä sekä sitä, miten toiminnalla on osaltaan edistetty unionin painopisteiden eli älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteutumista. Siinä on otettava huomioon Herkules II ‑ohjelman tavoitteiden saavuttamista koskevan arvioinnin tulokset, jotka komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Komissio antaa lisäksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Komissio antaa lisäksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle arviointikertomuksen ohjelman yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamisesta, sen tuottamasta lisäarvosta ja kaiken ohjelman puitteissa rahoitetun toiminnan sekä kaikkien ohjelman puitteissa rahoitettujen toimintojen vaikutuksista viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.

Arvio ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista ja tulosten kestävyydestä otetaan huomioon päätöksessä seuraavan ohjelman uusimisesta, muuttamisesta tai keskeyttämisestä.

Arvio ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksista ja tulosten kestävyydestä otetaan lisäksi huomioon päätöksessä seuraavan ohjelman uusimisesta, muuttamisesta tai keskeyttämisestä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia.

1. Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän ohjelman mukaisesti rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

2. Komissiolla tai sen edustajilla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän asetuksen mukaisesti rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä 'OLAF', voi asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä niihin talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan tai välillisesti myönnetty asianomaista rahoitusta, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

 

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista.

 

Perustelu

Tämä teksti olisi sisällytettävä uuteen kohtaan.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä 'OLAF', voi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/19991 ja komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisesta Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/962 säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, mukaan luettuina paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

 

___________

 

1 EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

 

2 EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

Perustelu

Säädökseen olisi sisällytettävä erityinen standardilauseke.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Tämän asetuksen täytäntöönpanon seurauksena kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten, sopimusten, avustussopimusten ja avustuspäätösten on sisällettävä määräyksiä, joissa komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille annetaan nimenomaisesti valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 2 a kohdan soveltamista.

Perustelu

Säädökseen olisi sisällytettävä erityinen standardilauseke.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Siirretään 4 artiklan 1 b ja 2 a kohdassa, 7 artiklan 1 c kohdassa, 9 artiklan 4 c kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle seitsemäksi vuodeksi ...*.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 1 b ja 2 a kohdassa, 7 artiklan 1 c kohdassa, 9 artiklan 4 c kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevan 4 artiklan 1 b ja 2 a kohdan, 7 artiklan 1 c kohdan, 9 artiklan 4 c kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

_______________

 

* Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Perustelu

Selitetään säädösvallan siirto, annetaan lainsäädäntövallan käyttäjille valtuudet peruuttaa säädösvallan siirto ja velvoitetaan komissio ilmoittamaan lainsäädäntövallan käyttäjille delegoidun säädöksen hyväksymisestä.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

Liite

Komission teksti

Tarkistus

Liite

Poistetaan.

Ohjelman operatiiviset tavoitteet

 

Ohjelman operatiiviset tavoitteet ovat seuraavat:

 

1) parannetaan petosten ja muun laittoman toiminnan ehkäisyä ja tutkintaa nykyisestä lisäämällä rajat ylittävää ja monialaista yhteistyötä;

 

2) parannetaan unionin taloudellisten etujen suojaamista petoksilta helpottamalla tietojen, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä henkilövaihtoja;

 

3) tehostetaan petosten ja muun laittoman toiminnan torjuntaa antamalla teknistä ja operatiivista tukea kansallisissa tutkimuksissa, erityisesti tulli- ja lainvalvontaviranomaisille;

 

4) vähennetään nykyiseen verrattuna unionin taloudellisten etujen altistumista petoksille, lahjonnalle ja muulle laittomalle toiminnalle, jotta rajoitetaan laittoman talouden syntymistä avainalueilla, kuten järjestäytynyt petostoiminta, salakuljetus ja väärentäminen, erityisesti savukkeisiin liittyvä;

 

5) kehitetään pitemmälle taloudellisten etujen oikeudellista suojaa petoksia vastaan edistämällä lakien vertailevaa analyysia.

 

Perustelu

Tämän tekstin oikea paikka on artikloissa eikä liitteessä.

  • [1]               EUVL C 201, 7.7.2012, s. 1.
  • [2]           Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.11.2012)

talousarvion valvontavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Herkules III ‑ohjelmasta Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi
(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

Valmistelija: Richard Ashworth

LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi joulukuussa 2011 ehdotuksen asetukseksi Herkules III -ohjelmasta unionin taloudellisten etujen suojaamisen alalla toteutettavien toimien tukemiseksi. Uudessa ohjelmassa vastataan niihin oikeudellisiin velvoitteisiin, joita komissiolle aiheutui neljän kansainvälisen tupakkavalmistajan kanssa allekirjoitetuista savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjuntaa koskevista sopimuksista.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti aloitteeseen petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjumiseksi, mutta ratkaistavana on vielä kysymyksiä, jotka liittyvät tällaisten ohjelmien vaikuttavuuteen, ohjelmaa varten ehdotettuihin hallintokustannuksiin ja sen talousarviovaikutuksiin monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä sekä tarpeeseen varmistaa unionin talousarvion kurinalaisuus.

Esittelijä katsoo, että tässä ehdotuksessa jäsenvaltioiden, komission ja toimivaltaisten viranomaisten on vielä vähennettävä mahdollista päällekkäisyyttä unionin ja jäsenvaltioiden muiden ohjelmien ja petostentorjuntavälineiden kanssa. On tärkeää varmistaa, että yhteisvaikutuksia muiden kansallisten aloitteiden kanssa lujitetaan, jotta voidaan tehostaa ohjelman menojen pitkän aikavälin vaikutuksia ja näin suojata veronmaksajien rahoja.

Esittelijä panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen lausunnon[1] julkaiseminen viivästyi, ja toteaa, että olisi ollut hyödyllistä saada lausunto aiemmin päätöksentekomenettelyssä, jotta tilintarkastustuomioistuimen huomautukset olisi voitu ottaa täysin huomioon Herkules III -ohjelmaa koskevissa päätöksissä. Esittelijä pitää kuitenkin myönteisenä ja suurelta osin tukee tilintarkastustuomioistuimen arviota ja erityisesti sitä, että tulevien arviointikertomusten on oltava riippumattomia ja niissä on arvioitava huolellisesti unionin lisäarvo varsinkin teknisen avun kannalta. Lisäksi on verrattava saavutettuja tuloksia suunniteltuihin tavoitteisiin, parannettava tulosindikaattoreita ja muutettava saatujen kokemusten perusteella tulevia ohjelmia, myös vuosien 2014–2020 ohjelmaa.

Esittelijä yhtyy myös ohjelmaan ehdotettua osarahoitusosuutta koskevaan tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen ja toteaa, että ylimääräinen osarahoitus ei tulevaisuudessa ole tarkoituksenmukainen, sillä esimerkiksi ohjelmassa hankittuja teknisiä laitteita käytetään todennäköisesti jäsenvaltioiden edun mukaiseen toimintaan eikä yksinomaan unionin taloudellisten etujen suojaamiseen. Esittelijän mielestä osarahoituksen enimmäismäärä olisikin pidettävä 50 prosentissa, jotta varmistetaan, että unionin ja jäsenvaltioiden etu on tasapainossa. Osarahoituksen enimmäismäärä voitaisiin asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa korottaa 80 prosenttiin.

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2014–2020 ovat yhteensä 110 miljoonaa euroa. Kyseessä on tuntuva korotus Herkules II -ohjelmaan verrattuna. Rahoituspuitteet vahvistetaan vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen jälkeen, mutta esittelijä korostaa, että talousarvion kurinalaisuutta on lisättävä. Sen vuoksi esittelijä toivoisi, että ohjelmaa varten ehdotettuja hallintokustannuksia vähennetään.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjälle vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa ennen kuin on päästy sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020;

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa ennen kuin on päästy sopimukseen monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta.

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"1; toistaa, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen on osoitettava riittävästi lisävaroja, jotta unioni voisi täyttää nykyiset ensisijaiset poliittiset tavoitteensa ja Lissabonin sopimuksen mukaiset uudet tehtävänsä sekä reagoida odottamattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka resursseja lisättäisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta, unionin hyväksymien tavoitteiden ja sitoumusten ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja; kehottaa neuvostoa – ellei se kannata tätä lähestymistapaa – määrittämään selvästi, mitkä sen poliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan hylätä niiden todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta huolimatta;

 

___________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen torjua petoksia, lahjontaa ja muuta unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavaa laitonta toimintaa, mihin sisältyy myös savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä komission kanssa huolehdittava erityisesti siitä, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä.

(1) Unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen torjua petoksia, lahjontaa ja muuta unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavaa laitonta toimintaa, mihin sisältyy myös savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen. Jäsenvaltioiden olisi yhdessä komission kanssa huolehdittava erityisesti siitä, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä ja saadaan aikaan yhteisvaikutuksia, jotta voidaan parantaa menojen pitkän aikavälin vaikutuksia ja välttää päällekkäisyyttä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tukemalla aiemmin tällaisia hankkeita on voitu tehostaa unionin ja jäsenvaltioiden toimia petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjumiseksi. Herkules-ohjelman tavoitteet saavutettiin sekä kauden 2004–2006 että kauden 2007–2013 osalta.

(3) Tukemalla aiemmin tällaisia hankkeita on voitu tehostaa unionin ja jäsenvaltioiden toimia petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan torjumiseksi.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Komissio teki Herkules II -ohjelman tavoitteiden saavuttamista koskevan arvioinnin, jossa selvitettiin ohjelman panoksia ja tuotoksia. Herkules II ‑ohjelman täysimääräiset vaikutukset ja tavoitteiden saavuttaminen selvitetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 annettavassa ulkopuolisessa ja riippumattomassa kertomuksessa, jonka tulosten perusteella olisi muutettava ja parannettava Herkules III -ohjelman toteuttamista.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan, mukaan lukien savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen, torjumiseksi toteutettavien unionin ja jäsenvaltioiden toimien jatkamiseksi ja kehittämiseksi edelleen olisi hyväksyttävä uusi ohjelma, ja samalla olisi otettava huomioon tiukan budjettikurin asettamat uudet haasteet.

(5) Petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavan laittoman toiminnan, mukaan lukien savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen, torjumiseksi toteutettavien unionin ja jäsenvaltioiden toimien jatkamiseksi ja kehittämiseksi edelleen olisi hyväksyttävä uusi ohjelma ja parannettava tulosindikaattoreita, ja samalla olisi otettava huomioon tiukan budjettikurin asettamat uudet haasteet.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattoman tahon laatima välikertomus ohjelman toteuttamisesta ja lopullinen kertomus ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta.

(9) Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomus ohjelman toteuttamisesta, välikertomus ohjelman toteuttamisesta ja lopullinen kertomus ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta.

Perustelu

Raportointia on lisättävä. Komission on itse huolehdittava raportoinnista vuosikertomuksen, välikertomuksen ja lopullisen kertomuksen muodossa. Komissio on vastuussa EU:n talousarviosta peräisin olevien varojen asianmukaisesta käytöstä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan muun muassa yhteisten toimien ja rajat ylittävien operaatioiden seurauksena havaituissa petostapauksissa takaisinperittyjen summien määrällä, onnistuneiden yhteisoperaatioiden lisääntymisellä ja lainvalvontaviranomaisten tutkittavakseen ottamien tapausten lisääntymisellä.

Tämän tavoitteen saavuttamista mitataan muun muassa yhteisten toimien ja rajat ylittävien operaatioiden seurauksena havaituissa petostapauksissa takaisinperittyjen summien määrällä, onnistuneiden yhteisoperaatioiden lisääntymisellä ja lainvalvontaviranomaisten tutkittavakseen ottamien tapausten lisääntymisellä sekä ohjelmassa hankitun teknisen materiaalin avulla saatuja tuloksia koskevalla lisääntyneellä tietojenvaihdolla.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kaakkois-Euroopan maita koskevassa vakautus- ja assosiaatioprosessissa mukana olevien maiden, Venäjän federaation ja tiettyjen maiden, joiden kanssa unioni on tehnyt sopimuksen keskinäisestä avunannosta petoksiin liittyvissä tapauksissa, edustajat sekä kansainvälisten järjestöjen ja muiden relevanttien järjestöjen edustajat voivat osallistua ohjelman puitteissa järjestettyihin toimiin, kun se on hyödyllistä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Nämä edustajat on valittava kyseisten toimien kannalta merkityksellisten taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella.

3. Kaakkois-Euroopan maita koskevassa vakautus- ja assosiaatioprosessissa mukana olevien maiden, Venäjän federaation ja tiettyjen maiden, joiden kanssa unioni on tehnyt sopimuksen keskinäisestä avunannosta petoksiin liittyvissä tapauksissa, edustajat sekä kansainvälisten järjestöjen ja muiden relevanttien järjestöjen edustajat voivat osallistua ohjelman puitteissa järjestettyihin toimiin, kun se on hyödyllistä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Näiden edustajien ohjelmaan osallistumiseen on sovellettava [unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston] asetuksen (EU) N:o XXXX/2012 asiaa koskevia säännöksiä.

Perustelu

Osallistuminen olisi toteutettava varainhoitoasetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmasta myönnetään 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa työohjelmissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

Ohjelmasta myönnetään 10 artiklassa tarkoitetuissa vuotuisissa työohjelmissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti asianmukaista taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – a alakohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

lisäämällä tietojenvaihtoa, kehittämällä ja tarjoamalla tietoteknisiä välineitä tutkimuksia varten ja valvomalla tiedustelutoimintaa.

lisäämällä tietojenvaihtoa myös jäsenvaltioiden ja komission välillä, kehittämällä ja tarjoamalla tietoteknisiä välineitä tutkimuksia varten ja valvomalla tiedustelutoimintaa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(b) Erikoiskoulutuksen, riskianalyysiä käsittelevien työpajojen ja konferenssien järjestäminen tavoitteena

(b) Kohdennetun erikoiskoulutuksen, riskianalyysiä käsittelevien työpajojen ja tarvittaessa konferenssien järjestäminen tavoitteena

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

kokemusten vaihtaminen, johon osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaiset ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden viranomaiset sekä 6 artiklan 3 kohdassa mainittujen kansainvälisten järjestöjen edustajat, mukaan lukien erikoistuneet lainvalvontayksiköt;

kokemusten vaihtaminen, johon osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaiset ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden viranomaiset, mukaan lukien erikoistuneet lainvalvontayksiköt, sekä 6 artiklan 3 kohdassa mainittujen kansainvälisten julkisten järjestöjen edustajat;

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – b alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

merkittävän tutkimustoiminnan kehittäminen, selvitykset mukaan lukien;

merkittävän tutkimustoiminnan kehittäminen, vertailevat oikeudelliset tutkimukset mukaan lukien;

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet vuosiksi 2014–2020 ovat 110 000 000 euroa käypinä hintoina.

Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xx päivänä xxkuuta 201x tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [17] kohdan mukaisesti budjettivallan käyttäjän rahoitusohje vuotuisessa talousarviomenettelyssä ohjelman toteuttamiseen varattuina ohjeellisina rahoituspuitteina vuosiksi 2014–2020 on 110 000 000 euroa käypinä hintoina. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuiset määrärahat.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan budjettivallan käyttäjän roolia.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) avustuksina;

a) avustuksina, mukaan lukien ohjelmassa hankitun teknisen materiaalin huoltoon liittyvät avustukset;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten osarahoitusosuus voi olla enintään 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, jotka määritetään 10 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa, osarahoitusosuus voi olla enintään 90 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista.

4. Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten osarahoitusosuus on vähintään 50 prosenttia ja voi olla enintään 80 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa, joissa edunsaaja on tutkimus- ja koulutuslaitos ja voittoa tavoittelematon yksikkö, sellaisina kuin ne määritetään 10 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa, osarahoitusosuus voi olla enintään 90 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista.

 

Ohjelman puitteissa myönnettyjen avustusten osarahoitusosuus voi olla enintään 30 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista, kun kyseessä on ohjelmassa hankitun teknisen materiaalin huollon rahoitus. Huollon rahoituksen ollessa kyseessä avustuksen myöntämistä koskeva päätös edellyttää, että kansalliset viranomaiset toimittavat komissiolle selvityksen, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti ohjelmassa hankittujen teknisten laitteiden käyttöönottoon liittyvät tuotokset, tulokset ja lisäarvo.

Perustelu

Taloudellisten etujen suojaaminen on SEUT-sopimuksen 325 artiklan mukaan EU:n ja jäsenvaltioiden yhteinen tehtävä. Yleisen osarahoitusosuuden pitäisi olla 50 prosenttia, sillä tämä ohjelma pitäisi rahoittaa tuloilla (90 prosenttia tuloista menee jäsenvaltiolle, 10 prosenttia EU:n talousarvioon).

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio laatii ohjelman toteuttamista varten vuotuiset työohjelmat. Työohjelmissa määritetään tavoitteet, odotetut tulokset, toteutusmenetelmä ja varojen kokonaismäärä. Niihin sisältyy lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle varatusta rahamäärästä sekä toteutuksen alustava aikataulu. Avustusten osalta on mainittava painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja osarahoituksen enimmäismäärä.

Komissio laatii ohjelman toteuttamista varten vuotuiset työohjelmat. Vuotuisissa työohjelmissa määritetään tavoitteet, odotetut tulokset, toteutusmenetelmä ja varojen kokonaismäärä. Vuotuisissa työohjelmissa määritetään myös perusteet, jotka koskevat avustuksen myöntämistä ohjelmassa hankittujen teknisten laitteiden huoltoa varten. Niihin sisältyy lyhyt kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle varatusta rahamäärästä sekä toteutuksen alustava aikataulu. Avustusten osalta on mainittava painopisteet, keskeiset arviointiperusteet ja osarahoituksen enimmäismäärä. Kun vuotuiset työohjelmat on hyväksytty, ne lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Raportointia on lisättävä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission tämän asetuksen mukaisesti toteuttamille viestintätoimille kohdennetut varat kattavat myös unionin poliittisia painopisteitä koskevan toimielinten viestinnän.

Komission tämän asetuksen mukaisesti toteuttamille viestintätoimille kohdennetut määrärahat kattavat myös unionin poliittisia painopisteitä koskevan toimielinten viestinnän siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin.

Perustelu

Tästä asetuksesta rahoitetaan viestintätoimia vain siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleistavoitteisiin.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien edistämistä koskeva Herkules III -ohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

19.1.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.1.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Richard Ashworth

29.2.2012

Hyväksytty (pvä)

6.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jens Nilsson

  • [1]  Lausunto nro 3/2012, EUVL C 201, 7.7.2012.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien edistämistä koskeva Herkules III -ohjelma

Viiteasiakirjat

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

19.12.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

19.1.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.11.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.11.2012