Pranešimas - A7-0385/2012Pranešimas
A7-0385/2012

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti

  23.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėja: Monica Luisa Macovei


  Procedūra : 2011/0454(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0385/2012

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti

  (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0914),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 325 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0513/2011),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. Audito Rūmų nuomonę[1],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0385/2012),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatytas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

  3.  primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“[2]; pakartoja, kad siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir Lisabonos sutartyje numatytas naujas užduotis, ir reaguoti į nenumatytus įvykius reikia kitoje DFP skirti pakankamai papildomų išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji nepritaria šiam požiūriui, aiškiai nurodyti, kokių jos politikos prioritetų ar projektų būtų galima atsisakyti nepaisant įrodytos jų europinės papildomos naudos;

  4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1) Sąjungos ir valstybių narių uždavinys yra kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą. Valstybės narės kartu su Komisija visų pirma turėtų organizuoti glaudų ir reguliarų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą;

  (1) Sąjungos ir valstybių narių uždavinys yra kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą. Siekiant pagerinti ilgalaikį išlaidų poveikį ir išvengti dubliavimosi, turėtų būti užtikrintas glaudus ir reguliarus bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas Komisijos tarnybose, tarp valstybių narių kompetentingų institucijų ir tarp Komisijos tarnybų ir kompetentingų institucijų;

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2) veikla, kurios tikslas – geriau informuoti, rengti specializuotus mokymo kursus arba teikti techninę ir mokslinę paramą, labai padeda saugoti Sąjungos finansinius interesus ir kartu užtikrinti lygiavertę jų apsaugą visoje Sąjungoje;

  (2) veikla, kurios tikslas – geriau informuoti, rengti specializuotus mokymo kursus arba teikti techninę ir mokslinę paramą, labai padeda saugoti Sąjungos finansinius interesus ir kartu užtikrinti lygiavertę jų apsaugą visoje Sąjungoje. Išteklių skyrimas keliems įvežimo į Sąjungą punktams turėtų būti paremtas rizika ir skyrimo mechanizmus turėtų būti galima greitai pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių;

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) remiant tokias iniciatyvas praeityje buvo galima sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiklą kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, srityje. Programos „Hercule“ tiek 2004–2006 m., tiek 2007–2013 m. tikslai buvo sėkmingai pasiekti;

  (3) remiant tokias iniciatyvas praeityje buvo galima sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiklą kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, srityje;

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a) Komisija atliko programos „Hercule II“ laimėjimų apžvalgą, kurioje pranešama apie įdėtas pastangas ir gautus rezultatus. Komisija turėtų užtikrinti, kad iki 2014 m. gruodžio 31 d. visas programos „Hercule II“ poveikis ir pasiekti jos tikslai būtų nurodyti išorės nepriklausomoje ataskaitoje, kurios rezultatai turėtų būti panaudoti programai „Hercule III“ (toliau – Programa) koreguoti ir jos vykdymui gerinti;

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) siekiant tęsti ir net plėtoti veiklą Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą, taip pat atsižvelgiant į naujas biudžeto apribojimų keliamas problemas, reikėtų priimti naują programą;

  (5) siekiant tęsti ir net plėtoti veiklą Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą, taip pat atsižvelgiant į naujas biudžeto apribojimų keliamas problemas, reikėtų priimti naują programą, turinčią patobulintus veiklos rodiklius ir paremtą egzistuojančios programos analizės rezultatais. Atsižvelgiant į bendrą finansavimo lygį turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo tais atvejais, kai tai susiję su pažeidžiamomis ir didelės rizikos valstybėmis narėmis;

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šios programos įgyvendinimo nepriklausomą tarpinę ataskaitą, taip pat galutinę programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą;

  (9) Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti Programos įgyvendinimo nepriklausomą tarpinę ataskaitą, taip pat galutinę Programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą. Be to, Komisija kasmet turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie metinį Programos įgyvendinimą, įskaitant finansuotų veiksmų rezultatus ir informaciją apie Programos ir kitų programų bei veiklos Sąjungos lygmeniu derėjimą bei papildomumą;

  Pagrindimas

  Siekiant padidinti skaidrumą, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui pakankamai informacijos apie metinį įgyvendinimą.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10) šis reglamentas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Programa „Hercule III“ lengvinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su Komisija siekiant saugoti Sąjungos finansinius interesus, kartu nemažinant valstybių narių atsakomybės ir naudojant išteklius našiau negu juos būtų galima panaudoti nacionaliniu lygmeniu. ES lygmens veiksmai yra būtini ir pagrįsti, nes jais aiškiai padedama valstybėms narėms bendrai saugoti ES bei nacionalinius biudžetus ir skatinama naudotis bendrosiomis ES struktūromis stiprinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija;

  (10) šis reglamentas atitinka subsidiarumo ir proporcingumo principus. Programa lengvinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su Komisija siekiant saugoti Sąjungos finansinius interesus, naudojant išteklius našiau negu juos būtų galima panaudoti nacionaliniu lygmeniu. ES lygmens veiksmai yra būtini ir pagrįsti, nes jais aiškiai padedama valstybėms narėms bendrai saugoti ES bei nacionalinius biudžetus ir skatinama naudotis bendrosiomis ES struktūromis stiprinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija. Vis dėlto Programa neturėtų mažinti valstybių narių atsakomybės;

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a) Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti taikant proporcingas priemones viso išlaidų ciklo metu, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, netinkamai ar neteisingai sumokėtų lėšų susigrąžinimą ir prireikus administracinių ir finansinių sankcijų taikymą pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių1;

   

  _____________

   

  1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

  Pagrindimas

  Į teisėkūros procedūra priimtą aktą turėtų būti įtraukta speciali standartinė sąlyga.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a) siekiant numatyti detalią, tačiau lanksčią įgyvendinimo sistemą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl veiklos tikslų peržiūros ir bendro lėšų skyrimo, pagrindinių veiklos rodiklių nustatymo ir tinkamų finansuoti veiksmų, kriterijų, kuriais apibrėžiamos pažeidžiamos ir didelės rizikos valstybės narės, kurioms turėtų būti skirtas bendras finansavimas, nustatymo ir pagal šį reglamentą nustatytų daugiamečių planų atnaujinimo ar persvarstymo. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Komisija turėtų priimti metines darbo programas, kuriose būtų nustatyti prioritetai, paskirstytas biudžetas ir numatyti dotacijų skyrimo veiksmams vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

  (12) Komisija turėtų priimti metines darbo programas, kuriose būtų nustatytos daugiamečio darbo plano įgyvendinimo detalės ir orientaciniai kvietimų teikti paraiškas tvarkaraščiai daugiamečiame darbo plane nurodytu laikotarpiu. Metinėse darbo programose taip pat turėtų būti pateiktas numatomų finansuoti veiksmų aprašymas, nurodoma kiekvienos rūšies veiksmui skirta orientacinė lėšų suma, orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis ir didžiausia dotacijų bendro finansavimo dalis, taip pat metinis vertinimas, kokios valstybės narės gali būti laikomos pažeidžiamomis ir didelės rizikos valstybėmis. Komisija turėtų parengti specialius pagrindinius veiklos rodiklius, paaiškindama, inter alia, metinių dėl kontrabandinių produktų ar padirbtų produktų susigrąžintų sumų ir pagal programą teikiamos pagalbos ryšį. Šie rodikliai turėtų apimti tikslinius lygius ir atskaitos rodiklius, kad būtų galima įvertinti pasiektus rezultatus. Turėtų būti organizuojami mokymai atsižvelgiant į SMART technologiją, kad būtų galima tiksliau nustatyti jų poveikį;

  Pagrindimas

  Komisija turėtų parengti išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima išmatuoti pasiektus rezultatus.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu ir visų pirma didinti tarpvalstybinių operacijų veiksmingumą;

  b) stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir koordinavimą Sąjungos lygmeniu ir visų pirma didinti tarpvalstybinių operacijų veiksmingumą ir efektyvumą;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) didinti lėšų naudojimo, susijusio su Sąjungos finansinių interesų apsauga, įskaitant kovą su cigarečių kontrabanda ir padirbinėjimu, skaidrumą;

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca) didinti Komisijos tarnybų, Komisijos ir valstybių narių ir skirtingų valstybių narių bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bendrasis programos tikslas yra saugoti Sąjungos finansinius interesus ir taip didinti Europos ekonomikos konkurencingumą bei užtikrinti mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą.

  Bendrasis Programos tikslas yra saugoti Sąjungos finansinius interesus ir taip didinti Europos ekonomikos konkurencingumą, valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą bei užtikrinti mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą.

  Pagrindimas

  Reikėtų didesnio valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Siekdama įvertinti Programos efektyvumą, ypač jos konkretų tikslą, Komisija parengia pagrindinius veiklos rodiklius, įskaitant tikslinius lygius ir atskaitos rodiklius.

  Pagrindimas

  Komisija turėtų parengti išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima išmatuoti pasiektus rezultatus.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių veiklos rodiklių nustatymo.

  Pagrindimas

  Priimdama deleguotuosius aktus Komisija nustato pagrindinius veiklos rodiklius.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šio tikslo įgyvendinimas, inter alia, vertinamas pagal tai, kiek lėšų susigrąžinama nustačius sukčiavimą bendrais veiksmais ir tarpvalstybinėmis operacijomis, taip pat pagal sėkmingų bendrų operacijų procentinės dalies didėjimą ir pagal baudžiamojo tyrimo institucijų perimamų bylų skaičiaus didėjimą.

  Konkretaus tikslo įgyvendinimas, inter alia, vertinamas atsižvelgiant į pagrindinius veiklos rodiklius, pagal tai, kiek lėšų areštuojama, konfiskuojama ir susigrąžinama nustačius sukčiavimą bendrais veiksmais ir tarpvalstybinėmis operacijomis, taip pat pagal šį reglamentą finansuojamos techninės įrangos pridėtinę vertę ir veiksmingą naudojimą, pagal padidėjusį keitimąsi informacija apie rezultatus, pasiektus naudojantis techninėmis priemonėmis, pagal specializuotų mokymų skaičiaus didėjimą ir pagal mokymų skaičių ir tipą, taip pat jų tiesioginį ir netiesioginį poveikį kontrabandinių ir padirbtų produktų aptikimui, areštavimui, konfiskavimui ir su tuo susijusių lėšų susigrąžinimui.

  Pagrindimas

  Komisija turėtų parengti išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima išmatuoti pasiektus rezultatus.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl programos veiklos tikslų pakeitimo, kaip nustatyta 4a straipsnyje.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendro lėšų skyrimo Programos veiklos tikslams, kaip nustatyta 4a straipsnyje, ir dėl veiklos tikslų, susijusių su nepaskirtų lėšų panaudojimu pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, apibrėžimo.

  Pagrindimas

  Bendras lėšų skyrimas veiklos tikslams dabar nustatomas pagal bendro sprendimo procedūrą. Pakeitimu numatyta galimybė keisti priimant deleguotuosius aktus.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a straipsnis

   

  Programos veiklos tikslai

   

  Programos veiklos tikslai:

   

  a) stiprinant tarpvalstybinį ir įvairias sritis apimantį bendradarbiavimą, toliau gerinti sukčiavimo ir kitokios neteisėtos veikos prevenciją ir tyrimą;

   

  b) palengvinant dalijimąsi informacija, patirtimi ir geriausia praktika, įskaitant darbuotojų mainus, stiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo;

   

  c) teikiant techninę ir operatyvinę paramą nacionalinėms tyrimų ir ypač muitinės bei teisėsaugos institucijoms, stiprinti kovą su sukčiavimu ir kitokia neteisėta veika;

   

  d) riboti sukčiavimo, korupcijos ir kitokios neteisėtos veikos poveikį (palyginti su dabartiniu žinomu poveikiu) Sąjungos finansiniams interesams, siekiant mažinti neteisėtos ekonomikos plėtrą tose srityse, kuriose rizika yra didžiausia, pavyzdžiui, organizuoto sukčiavimo, kontrabandos ir padirbinėjimo (ypač cigarečių) srityse;

   

  e) remiant lyginamąją teisės aktų analizę, skatinti specialių teisinės ir teisminės apsaugos priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti finansinius interesus nuo sukčiavimo, kūrimą.

  Pagrindimas

  Šį tekstą geriau įrašyti į straipsnius, o ne į priedą.

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Šalių, dalyvaujančių pietryčių Europos šalių stabilizacijos ir asociacijos procese, Rusijos Federacijos ir tam tikrų šalių, sudariusių su Sąjunga susitarimus dėl tarpusavio pagalbos su sukčiavimu susijusiose srityse, atstovai, taip pat tarptautinių ir kitų susijusių organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai tai yra naudinga 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems tikslams pasiekti. Šie atstovai išrenkami atsižvelgiant į jų įgūdžius, patirtį ir žinias, susijusias su konkrečia veikla.

  3. Šalių, dalyvaujančių pietryčių Europos šalių stabilizacijos ir asociacijos procese, Rusijos Federacijos ir tam tikrų šalių, taip pat tarptautinių viešųjų organizacijų, sudariusių su Sąjunga susitarimus dėl tarpusavio pagalbos su sukčiavimu susijusiose srityse, atstovai, gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai tai yra naudinga 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems tikslams pasiekti. Šie atstovai dalyvauja Programoje pagal atitinkamas Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nuostatas.

  Pagrindimas

  Dalyvavimas turėtų vykti pagal atitinkamas Finansinio reglamento nuostatas.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje, teikiama finansinė parama šiems veiksmams:

  Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje, teikiama tinkama finansinė parama šiems veiksmams:

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies a punkto septinta įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – stiprinant duomenų mainus, kuriant tyrimams, stebėjimui ir žvalgybai skirtas IT priemones ir aprūpinant jomis;

  – stiprinant duomenų mainus, įskaitant tarp valstybių narių ir Komisijos, kuriant tyrimams, stebėjimui ir žvalgybai skirtas IT priemones ir aprūpinant jomis;

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies a punkto 7 a įtrauka (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  – finansuojant techninės įrangos, kuri įsigyta pagal Programą, priežiūros sąnaudas;

  Pagrindimas

  Kai kurių rūšių techninės įrangos, pvz., skenerių, priežiūra gali būti labai brangi, todėl tinkamų finansuoti veiksmų dalyje turėtų būti numatyta atitinkama nuostata.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) organizuojami specializuoti mokymo kursai ir rizikos analizės mokymo seminarai, taip pat konferencijos, siekiant:

  b) organizuojami tiksliniai specializuoti mokymo kursai ir rizikos analizės mokymo seminarai, taip pat prireikus konferencijos, siekiant:

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – dalytis patirtimi tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, kompetentingų institucijų ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų tarptautinių organizacijų atstovų, įskaitant specialias teisėsaugos tarnybas;

  – dalytis patirtimi ir geriausia praktika tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, kompetentingų institucijų, įskaitant specialias teisėsaugos tarnybas, ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų tarptautinių viešųjų organizacijų atstovų;

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalies b punkto penkta įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – vykdyti svarbią mokslinių tyrimų veiklą, įskaitant tiriamųjų darbų rengimą;

  – vykdyti svarbią mokslinių tyrimų veiklą, įskaitant lyginamosios teisės tiriamųjų darbų rengimą;

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Pagal 3 straipsnį pagal Programą bendrai finansuojama įranga turi būti naudojama išimtinai Sąjungos finansinių interesų apsaugai.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisija užtikrina, kad būtų išvengta bet kokio galimo įvairių sistemų ir duomenų bazių, bendrai finansuojamų pagal Programą, dubliavimosi.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio pakeitimų, kad būtų atsižvelgiama į specialius pagrindinius veiklos rodiklius ir pokyčius, kurie nebuvo numatyti šio reglamento priėmimo metu.

  Pagrindimas

  Pakeitimu užtikrinama, kad sprendimai dėl tinkamų finansuoti veiksmų būtų priimami pagal bendro sprendimo procedūrą, o tolesni pakeitimai, jei jie reikalingi, būtų atliekami priimant deleguotuosius aktus. Pakeitimu padidinamas lankstumas.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Finansinis paketas programai įgyvendinti 2014–2020 m. yra 110 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

  Kaip apibrėžta xxx/yyy Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, finansinė orientacinė suma, kuria vadovausis biudžeto valdymo institucija metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, t. y. preliminarus finansinis paketas programai įgyvendinti 2014–2020 m., – 110 000 000 EUR dabartinėmis kainomis. Metinius asignavimus patvirtina biudžeto valdymo institucija.

  Pagrindimas

  Pabrėžiamas biudžeto valdymo institucijos vaidmuo.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) dotacijomis;

  a) dotacijomis, įskaitant dotacijas, susijusias su techninių priemonių, įsigytų pagal Programą, priežiūra;

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Komisijos prašymu paramos pagal Programą gavėjai pateikia išsamius duomenis apie savo veiklą, finansuojamą pagal Programą, siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įvertinti Programos veiksmingumą ir efektyvumą pagal 11 straipsnį.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Pagal programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis neviršija 80 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų. 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais bendro finansavimo dalis neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

  4. Pagal programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis yra ne mažesnė negu 50 proc. ir neviršija 80 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų. 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais, taip pat pažeidžiamų ir didelės rizikos valstybių narių atvejais, bendro finansavimo dalis neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų. Pagal Programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis neviršija 30 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų, kai sąnaudos susijusios su techninių priemonių, įsigytų pagal Programą, priežiūros finansavimu. Priežiūros finansavimo atveju sprendimas dėl paramos priklauso nuo nacionalinių institucijų ataskaitos, kurioje nurodomas pagal Programą įsigytos techninės įrangos įdiegimo našumas, rezultatai ir papildoma nauda, pateikimo Komisijai.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Bendro finansavimo dalis yra atvirkščiai proporcinga bendrai pajamų sumai, kurią valstybės narės per metus gauna pagal Komisijos ir valstybių narių su keturiomis didžiausiomis tabaką gaminančiomis įmonėmis sudarytus susitarimus.

  Pagrindimas

  Per ateinančius metus pagal 4 susitarimus valstybės narės gaus apie 1,6 mlrd. EUR, taip pat didelę sumą iš baudų, taikomų pagal šiuos susitarimus (didelė suma pagal seniausią susitarimą su „Philip Morris“ jau buvo paskirstyta susijusioms valstybėms narėms). Komisija, kuri gauna apie 10 proc. sumos, šias lėšas panaudojo daugiausiai programų „Hercule“ finansavimo papildymui. Be kitų veiksnių bendro finansavimo dalis turėtų priklausyti nuo turimų papildomų valstybių narių pajamų pagal šiuos susitarimus.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4b. Valstybės narės turi stengtis didinti finansinius įnašus remdamosi pagal Programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalimi.

  Pagrindimas

  Dėl didesnio valstybių narių finansinio įnašo padidės jų motyvacija siekti, kad programa būtų sėkminga, ir tuo pačiu metu didės valstybės pajamos.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 4 c dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4c. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pažeidžiamų ir didelės rizikos valstybių narių apibrėžimo kriterijų, pagrįstų, inter alia, geografine vieta ir sienų išsidėstymu, krovinių srautu, muitinių operacijomis ir atitinkamais naujausiais turimais Eurostato paskelbtais statistikos duomenimis, kuriais remiantis galima kasmet analizuoti ir vertinti neteisėtos veikos riziką, nustatymo.

  Pagrindimas

  Komisijai suteikti įgaliojimai nustatyti aiškius pažeidžiamų ir didelės rizikos valstybių narių apibrėžimo kriterijus, bet teisės aktų leidėjas pateikia tam tikrus orientyrus pasiūlydamas kai kuriuos elementus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama nustatant apibrėžimą, ir nurodo kasmet vertinti riziką.

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  10 straipsnis

  10 straipsnis

  Metinės darbo programos

  Daugiamečiai darbo planai ir metinės darbo programos

  Programai įgyvendinti Komisija priima metines darbo programas. Jose nustatomi siekiami tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra lėšų suma. Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Jose nurodomi dotacijų skyrimo prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis.

  1. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl Programos daugiamečių darbo planų nustatymo. Daugiamečiuose darbo planuose nustatomi siekiami tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra lėšų suma. Į juos įtraukiami dotacijų skyrimo prioritetai ir esminiai vertinimo kriterijai.

   

  2. Siekdama įgyvendinti Programą Komisija priima metines darbo programas, kad būtų vykdomi daugiamečiai darbo planai, ir orientacinius kvietimų teikti pasiūlymus tvarkaraščius daugiamečiame darbo plane nurodytu laikotarpiu. Metinėse veiklos programose nurodomi kriterijai, pagal kuriuos teikiamos dotacijos, skirtos techninės įrangos, įsigytos pagal Programą, priežiūros išlaidoms padengti. Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Jose nurodoma skiriamų dotacijų didžiausia bendro finansavimo dalis.

  Iš biudžeto, skirto komunikacijos veiksmams, Komisijos vykdomiems pagal šį reglamentą, taip pat finansuojama Sąjungos politinių prioritetų organizacinė komunikacija.

  Iš biudžeto, skirto komunikacijos veiksmams, Komisijos vykdomiems pagal šį reglamentą, asignavimų taip pat finansuojama Sąjungos politinių prioritetų organizacinė komunikacija, atsižvelgiant į tai, kokiu mastu ji susijusi su pagrindiniu Programos tikslu.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie programos rezultatus. Kartu pateikiama informacija apie programos ir kitų programų bei veiklos Sąjungos lygmeniu derėjimą bei papildomumą. Komisija nuolat skleidžia pagal programą remiamos veiklos rezultatus. Visos dalyvaujančios šalys teikia Komisijai visus duomenis ir informaciją, būtinus programai stebėti ir vertinti.

  1. Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie tai, kaip per metus buvo įgyvendinama Programa, įskaitant pasiektus tikslus, rezultatus ir pagrindinius veiklos rodiklius, nustatytus metinėje darbo programoje. Kartu su pranešimu pateikiama išsami informacija apie Programos ir kitų programų bei veiklos Sąjungos lygmeniu derėjimą bei papildomumą. Komisija nuolat skleidžia, įskaitant atitinkamose interneto svetainėse, pagal programą finansuojamų veiksmų ir remiamos veiklos rezultatus, kad padidėtų skaidrumas siekiant naudos Sąjungos mokesčių mokėtojams. Siekdama pademonstruoti Komisijos veiklos pagal šį reglamentą papildomą naudą Komisija visų pirma informuoja apie priemones, kurių imtasi siekiant stiprinti koordinavimą ir išvengti dubliavimosi su egzistuojančia susijusia veikla Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje. Visos dalyvaujančios šalys ir atstovai, nurodyti 6 straipsnio 3 dalyje, teikia Komisijai visus duomenis ir informaciją, būtinus metiniam programos įgyvendinimui, jei tinkama, ir visai programai stebėti ir vertinti.

  Pagrindimas

  Siekdama padidinti skaidrumą Komisija kasmet informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie programos įgyvendinimą.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija atlieka programos vertinimą. Ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia vertinimo ataskaitą, kurioje įvertina visų priemonių tikslų pasiekimą, rezultatus ir poveikį, išteklių naudojimo veiksmingumą ir papildomą Europos naudą, siekdama priimti sprendimą dėl tų priemonių atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo. Vertinant taip pat apsvarstomos supaprastinimo galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, tolesnis visų tikslų aktualumas, taip pat priemonių nauda siekiant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. Atsižvelgiama į ankstesnių priemonių ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus.

  Komisija atlieka išsamų programos vertinimą. Ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia nepriklausomą laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą, kurioje įvertina visų veiksmų tikslų pasiekimą, rezultatus ir poveikį, išteklių naudojimo veiksmingumą ir efektyvumą ir papildomą Europos naudą, siekdama priimti sprendimą dėl tų veiksmų atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo. Vertinant taip pat apsvarstomos supaprastinimo galimybės, vidinis ir išorinis nuoseklumas, tolesnis visų tikslų aktualumas, taip pat veiksmų nauda siekiant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetų. Atsižvelgiama į programos „Hercule II“ tikslų įgyvendinimo vertinimo rezultatus, kuriuos Komisija turi pristatyti iki 2014 m. gruodžio 31 d.

  Be to, iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą.

  Be to, iki 2021 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia Programos bendrų ir konkrečių tikslų įgyvendinimo, jos papildomos naudos ir visos pagal Programą finansuojamos veiklos arba visų veiksmų poveikio vertinimo ataskaitą.

  Programos ilgalaikis poveikis ir jos poveikio tvarumas vertinami siekiant priimti sprendimą dėl galimo vėlesnės programos atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo.

  Be to, Programos ilgalaikis poveikis ir jos poveikio tvarumas vertinami siekiant priimti sprendimą dėl galimo vėlesnės programos atnaujinimo, pakeitimo arba sustabdymo.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir prireikus skiriant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas.

  1. Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų, atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir prireikus skiriant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines ir finansines sankcijas.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų pagal programą, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

  2. Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų pagal programą, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nustatytų procedūrų, atlikti ūkinės veiklos vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su tokiu finansavimu, patikrinimus ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį dėl Sąjungos lėšų skyrimo nebūta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veikos atvejų.

   

  Nepažeidžiant pirmos ir antros pastraipų nuostatų, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis ir dotacijų susitarimuose, dotacijų sprendimuose ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tokį auditą, patikrinimus ir inspektavimą vietoje.

   

  Pagrindimas

  Šis tekstas turėtų būti įrašytas į naują dalį.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų1 ir 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų2 pateiktų nuostatų ir nustatytų procedūrų, atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant dotacijos susitarimą, sprendimą dėl dotacijos ar sutartį dėl Sąjungos lėšų skyrimo nebūta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veikos atvejų.

   

  ___________

   

  1 OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

   

  2 OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

  Pagrindimas

  Į teisėkūros procedūra priimtą aktą turėtų būti įtraukta speciali standartinė sąlyga.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b. Nedarant poveikio 2 ir 2a dalims, į bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijų susitarimus bei sprendimus dėl dotacijų, sudaromus ir priimamus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą ir tyrimus atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją.

  Pagrindimas

  Į teisėkūros procedūra priimtą aktą turėtų būti įtraukta speciali standartinė sąlyga.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  12a straipsnis

   

  Naudojimasis įgaliojimais

   

  1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

   

  2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 1b ir 2a dalyse, 7 straipsnio antroje pastraipoje, 9 straipsnio 4c dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo …*.

   

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 1b ir 2a dalyse, 7 straipsnio antroje pastraipoje, 9 straipsnio 4c dalyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

   

  4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  5. Pagal 4 straipsnio 1b ir 2a dalis, 7 straipsnio antrą pastraipą, 9 straipsnio 4c dalį ir 10 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

   

  _______________

   

  * OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

  Pagrindimas

  Paaiškinamas naudojimasis įgaliojimais teisės aktų leidėjui suteikiant įgaliojimus atšaukti delegavimą ir numatoma Komisijos pareiga priimant deleguotąjį aktą informuoti teisės aktų leidėją.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  Priedas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Priedas

  Išbraukta.

  Programos veiklos tikslai

   

  Programos veiklos tikslai:

   

  1) stiprinant tarpvalstybinį ir įvairias sritis apimantį bendradarbiavimą, toliau gerinti sukčiavimo ir kitokios neteisėtos veikos prevenciją ir tyrimą;

   

  2) palengvinant dalijimąsi informacija, patirtimi ir geriausia praktika, įskaitant darbuotojų mainus, stiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo;

   

  3) teikiant techninę ir operatyvinę paramą nacionalinėms tyrimų ir ypač muitinės bei teisėsaugos institucijoms, stiprinti kovą su sukčiavimu ir kitokia neteisėta veika;

   

  4) riboti sukčiavimo, korupcijos ir kitokios neteisėtos veikos poveikį (palyginti su dabartiniu žinomu poveikiu) Sąjungos finansiniams interesams, siekiant mažinti neteisėtos ekonomikos plėtrą tose srityse, kuriose rizika yra didžiausia, pavyzdžiui, organizuoto sukčiavimo, kontrabandos ir padirbinėjimo (ypač cigarečių) srityse;

   

  5) remiant lyginamąją teisės aktų analizę, skatinti specialių teisinės ir teisminės apsaugos priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti finansinius interesus nuo sukčiavimo, kūrimą.

   

  Pagrindimas

  Šį tekstą geriau įrašyti į straipsnius, o ne į priedą.

  • [1]               OL C 201, 2012 7 7, p. 1.
  • [2]              Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

  Biudžeto komiteto NUOMONĖ (8.11.2012)

  pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti
  (COM(2011) 0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

  Nuomonės referentas: Richard Ashworth

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  2011 m. gruodžio mėn. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl reglamento dėl programos „Hercule III“, skirtos ES finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti. Pagal naująją programą ypatingas dėmesys toliau skiriamas kovai su cigarečių kontrabanda ir padirbinėjimu atsižvelgiant į Komisijos teisinius įsipareigojimus pagal susitarimus su keturiais tarptautiniais tabako gaminių gamintojais.

  Nuomonės referentas pritaria šiai kovos su korupcija, sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, darančia poveikį ES finansiniams interesams, iniciatyvai, tačiau vis dar lieka klausimų, susijusių su tokių programų veiksmingumu, pasiūlytomis administracinėmis programos išlaidomis ir poveikiu jos bendram biudžetui atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl daugiametės finansinės programos (DFP), taip pat į ES biudžete atspindėtą būtinybę užtikrinti biudžeto lėšų ribojimą.

  Nuomonės referentas mano, kad šio pasiūlymo pagrindu valstybėms narėms, Komisijai ir kompetentingoms valdžios institucijoms toliau būtina mažinti galimus sutapimus ir dubliavimąsi su kitomis ES ir valstybių narių programomis bei kovos su sukčiavimu priemonėmis. Svarbu užtikrinti, kad būtų sustiprinta sąveika su kitomis nacionalinėmis iniciatyvomis, siekiant pagerinti ilgalaikį programos išlaidų poveikį ir taip apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus.

  Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, kad buvo vėluojama paskelbti Audito Rūmų nuomonę[1], kuri būtų buvusi naudinga, jeigu ja būtų buvę įmanoma pasinaudoti ankstesniu sprendimų priėmimo proceso etapu siekiant visapusiškai atsižvelgti į Audito Rūmų pastabas priimant sprendimus dėl programos „Hercule III“. Tačiau nuomonės referentas pritaria Audito Rūmų vertinimui ir tvirtai jį remia – ypač būtinybę užtikrinti, kad vertinimo ataskaitos ateityje būtų nepriklausomos, kad jose būtų išsamiai įvertinta papildoma ES nauda, visų pirma techninės pagalbos požiūriu; būtinybę sutelkti dėmesį į pasiektus rezultatus palyginti su numatytais tikslais, į geresnius veiklos rodiklius ir įgytą patirtį, kuri būtų naudojama norint koreguoti būsimas programas, įskaitant 2014–2020 m. programą.

  Nuomonės referentas taip pat pritaria Audito Rūmų pozicijai dėl siūlomai programai „Hercule III“ numatytos bendro finansavimo dalies ir sutinka, kad ateičiai numatytas papildomas bendras finansavimas netinkamas, atsižvelgiant į tai, jog pagal programą nupirkta techninė įranga turbūt bus naudojama nacionalinio intereso tikslais, o ne vien tik siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, taigi nuomonės referentas mano, kad ir toliau turėtų būti numatyta aukščiausia 50 proc. bendro finansavimo dalis siekiant užtikrinti ES ir nacionalinių interesų pusiausvyrą. Išimtinais ir tinkamai pagrįstais atvejais ši dalis galėtų būti padidinta iki 80 proc.

  Nurodoma, kad visas finansinis paketas programai įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu yra 110 mln. eurų. Tai žymiai daugiau lėšų nei buvo numatyta programai „Hercule II“. Nors dėl viso finansinio paketo bus padarytos išvados per vis dar vykstančias derybas dėl 2014–2020 m. DFP, nuomonės referentas pabrėžia būtinybę labiau riboti biudžeto lėšas. Todėl nuomonės referentas norėtų, kad siūlomos administracinės išlaidos būtų sumažintos.

  PAKEITIMAI

  Biudžeto komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  1 a dalis (nauja)

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  Pakeitimas

   

  1a. pažymi, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik orientyras teisėkūros institucijai ir gali būti patvirtintas tik pasiekus susitarimą dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

  Pagrindimas

  Pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik orientyras ir gali būti patvirtintas tik pasiekus susitarimą dėl reglamento dėl daugiametės finansinės programos.

  Pakeitimas  2

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  1 b dalis (nauja)

  Teisėkūros rezoliucijos projektas

  Pakeitimas

   

  1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai1; pakartoja, kad, siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas įgyvendinti esamus politinius prioritetus ir Lisabonos sutartyje numatytas naujas užduotis, taip pat reaguoti į nenumatytus įvykius, pagal kitą DFP būtina skirti pakankamus papildomus išteklius; atkreipia dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc. palyginti su 2013 m. lygiu būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir vykdant įsipareigojimus bei įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą; ragina Tarybą – jei ji nepritaria šiam požiūriui – aiškiai nurodyti, kokių jos politikos prioritetų ar projektų būtų galima atsisakyti nepaisant įrodytos jų papildomos Europos naudos;

   

  ___________

   

  1Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1) Sąjungos ir valstybių narių uždavinys yra kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą. Valstybės narės kartu su Komisija visų pirma turėtų organizuoti glaudų ir reguliarų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą;

  (1) Sąjungos ir valstybių narių uždavinys yra kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą. Valstybės narės kartu su Komisija visų pirma turėtų užtikrinti glaudų ir reguliarų kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir sąveiką, kad būtų pagerintas ilgalaikis išlaidų poveikis ir išvengta dubliavimosi;

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) remiant tokias iniciatyvas praeityje buvo galima sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiklą kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, srityje. Programos „Hercule“ tiek 2004–2006 m., tiek 2007–2013 m. tikslai buvo sėkmingai pasiekti;

  (3) remiant tokias iniciatyvas praeityje buvo galima sustiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiklą kovos su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, srityje;

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a) Komisija parengė programos „Hercule II“ laimėjimų apžvalgą, kurioje informuojama apie pastangas, įdėtas įgyvendinant programą, ir gautus rezultatus. Visas programos „Hercule II“ poveikis ir pasiekti jos tikslai iki 2014 m. gruodžio 31 d. bus nurodyti išorės nepriklausomoje ataskaitoje, kurios rezultatai turėtų būti panaudoti programai „Hercule III“ koreguoti ir jos vykdymui gerinti;

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) siekiant tęsti ir net plėtoti veiklą Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą, taip pat atsižvelgiant į naujas biudžeto apribojimų keliamas problemas, reikėtų priimti naują programą;

  (5) siekiant tęsti ir net plėtoti veiklą Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veika, kenkiančia Sąjungos finansiniams interesams, įskaitant cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimą, taip pat atsižvelgiant į naujas biudžeto apribojimų keliamas problemas, reikėtų priimti naują programą, įskaitant patobulintus veiklos rodiklius;

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9) Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šios programos įgyvendinimo nepriklausomą tarpinę ataskaitą, taip pat galutinę programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą;

  (9) Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti metinę šios programos įgyvendinimo ataskaitą, šios programos įgyvendinimo tarpinę ataskaitą, taip pat galutinę programos tikslų įgyvendinimo ataskaitą;

  Pagrindimas

  Būtina didesnė atskaitomybė. Atsakomybę – metinės, tarpinės ir galutinės ataskaitos forma – turi užtikrinti pati Komisija. Komisija atsakinga už teisingą ES biudžeto pinigų naudojimą.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šio tikslo įgyvendinimas, inter alia, vertinamas pagal tai, kiek lėšų susigrąžinama nustačius sukčiavimą bendrais veiksmais ir tarpvalstybinėmis operacijomis, taip pat pagal sėkmingų bendrų operacijų procentinės dalies didėjimą ir pagal baudžiamojo tyrimo institucijų perimamų bylų skaičiaus didėjimą.

  Šio tikslo įgyvendinimas, inter alia, vertinamas pagal tai, kiek lėšų susigrąžinama nustačius sukčiavimą bendrais veiksmais ir tarpvalstybinėmis operacijomis, pagal sėkmingų bendrų operacijų procentinės dalies didėjimą ir pagal baudžiamojo tyrimo institucijų perimamų bylų skaičiaus didėjimą, taip pat pagal pagausėjusį keitimąsi informacija apie rezultatus, pasiektus naudojantis pagal šią programą įsigyta technine medžiaga.

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Šalių, dalyvaujančių pietryčių Europos šalių stabilizacijos ir asociacijos procese, Rusijos Federacijos ir tam tikrų šalių, sudariusių su Sąjunga susitarimus dėl tarpusavio pagalbos su sukčiavimu susijusiose srityse, atstovai, taip pat tarptautinių ir kitų susijusių organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai tai yra naudinga 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems tikslams pasiekti. Šie atstovai išrenkami atsižvelgiant į jų įgūdžius, patirtį ir žinias, susijusias su konkrečia veikla.

  3. Šalių, dalyvaujančių pietryčių Europos šalių stabilizacijos ir asociacijos procese, Rusijos Federacijos ir tam tikrų šalių, sudariusių su Sąjunga susitarimus dėl tarpusavio pagalbos su sukčiavimu susijusiose srityse, atstovai, taip pat tarptautinių ir kitų susijusių organizacijų atstovai gali dalyvauti pagal programą organizuojamoje veikloje, kai tai yra naudinga 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems tikslams pasiekti. Šie atstovai dalyvauja programoje pagal atitinkamas [Europos Parlamento ir Tarybos] reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 [dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių] nuostatas.

  Pagrindimas

  Dalyvavimas turėtų būti organizuojamas pagal atitinkamas Finansinio reglamento nuostatas.

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje, teikiama finansinė parama šiems veiksmams:

  Pagal programą tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje, teikiama tinkama finansinė parama šiems veiksmams:

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio a punkto septinta įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – stiprinant duomenų mainus, kuriant tyrimams, stebėjimui ir žvalgybai skirtas IT priemones ir aprūpinant jomis;

  – stiprinant duomenų mainus, įskaitant tarp valstybių narių ir Komisijos, kuriant tyrimams, stebėjimui ir žvalgybai skirtas IT priemones ir aprūpinant jomis;

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio b punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) organizuojami specializuoti mokymo kursai ir rizikos analizės mokymo seminarai, taip pat konferencijos, siekiant:

  b) organizuojami tiksliniai specializuoti mokymo kursai ir rizikos analizės mokymo seminarai, taip pat, jeigu reikia, konferencijos, siekiant:

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio b punkto antra įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – dalytis patirtimi tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, kompetentingų institucijų ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų tarptautinių organizacijų atstovų, įskaitant specialias teisėsaugos tarnybas;

  – dalytis patirtimi tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, nurodytų 6 straipsnio 2 dalyje, įskaitant specialias teisėsaugos tarnybas, taip pat tarp kompetentingų institucijų ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų tarptautinių viešųjų organizacijų atstovų;

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio b punkto penkta įtrauka

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  – vykdyti svarbią mokslinių tyrimų veiklą, įskaitant tiriamųjų darbų rengimą;

  – vykdyti svarbią mokslinių tyrimų veiklą, įskaitant lyginamosios teisės studijas;

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Finansinis paketas programai įgyvendinti 2014–2020 m. yra 110 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

  Kaip apibrėžta xxx/yyy Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, orientacinė suma, kuria biudžeto valdymo institucija vadovausis metinės biudžeto sudarymo procedūros metu, t. y. preliminarus finansinis paketas programai įgyvendinti 2014–2020 m., yra 110 000 000 EUR dabartinėmis kainomis. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija.

  Pagrindimas

  Pabrėžiamas biudžeto valdymo institucijos vaidmuo.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) dotacijomis;

  a) dotacijomis, įskaitant susijusias su techninės medžiagos, įsigytos pagal šią programą, priežiūra;

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Pagal programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis neviršija 80 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų. 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje nustatytais išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais bendro finansavimo dalis neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

  4. Pagal programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis nėra mažesnė nei 50 proc. ir neviršija 80 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų. Kaip nustatyta 10 straipsnyje nurodytoje metinėje darbo programoje, išimtiniais tinkamai pagrįstais atvejais, kai paramos gavėjas yra mokslinių tyrimų ir švietimo institucija ir ne pelno subjektas, bendro finansavimo dalis neviršija 90 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų.

   

  Pagal programą skiriamų dotacijų bendro finansavimo dalis neviršija 30 proc. tinkamų finansuoti sąnaudų, kai sąnaudos susijusios su techninės medžiagos, įsigytos pagal šią programą, priežiūros finansavimu. Kai finansuojama priežiūra, dėl dotacijos suteikimo sprendžiama atsižvelgiant į nacionalinių institucijų Komisijai pateiktą ataskaitą, kurioje detaliai nurodomas pagal šią programą įsigytos ir įdiegtos techninės įrangos našumas, rezultatai ir papildoma nauda.

  Pagrindimas

  Pagal SESV 235 straipsnį finansinių interesų apsauga yra bendras ES ir jos valstybių narių uždavinys. Atsižvelgiant į tai, kad ši programa turėtų pati save finansuoti gautomis įplaukomis (90 proc. įplaukų tenka valstybei narei, 10 proc. pervedama į ES biudžetą), nustatyta bendro finansavimo bendroji norma turėtų būti 50 proc.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio pirma pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Programai įgyvendinti Komisija priima metines darbo programas. Jose nustatomi siekiami tikslai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra lėšų suma. Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Jose nurodomi dotacijų skyrimo prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis.

  Programai įgyvendinti Komisija priima metines darbo programas. Metinėse veiklos programose nustatomi siektini tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir bendra suma. Metinėse veiklos programose taip pat nurodomi kriterijai, pagal kuriuos teikiamos dotacijos, skirtos techninės įrangos, įsigytos pagal šią programą, priežiūros išlaidoms padengti. Jose taip pat aprašomi numatomi finansuoti veiksmai, nurodoma kiekvienam veiksmui skirta orientacinė lėšų suma ir pateikiamas preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis. Jose nurodomi dotacijų skyrimo prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis. Priėmus šias metinės veiklos programas, jos siunčiamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pagrindimas

  Būtina didesnė atskaitomybė.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio antra pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Iš biudžeto, skirto komunikacijos veiksmams, Komisijos vykdomiems pagal šį reglamentą, taip pat finansuojama Sąjungos politinių prioritetų organizacinė komunikacija.

  Biudžeto asignavimais, skirtais komunikacijos veiksmams, Komisijos vykdomiems pagal šį reglamentą, taip pat finansuojama Sąjungos politinių prioritetų organizacinė komunikacija atsižvelgiant į tai, kokiu mastu ji susijusi su bendraisiais šio reglamento tikslais.

  Pagrindimas

  Komunikacijos veiklai, finansuojamai pagal šį reglamentą, lėšų skiriama tik jei ši veikla susijusi su bendraisiais šio reglamento tikslais.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Programa „Herkulis III“, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti

  Nuorodos

  COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CONT

  19.1.2012

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  19.1.2012

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Richard Ashworth

  29.2.2012

  Priėmimo data

  6.11.2012

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

  Jens Nilsson

  • [1]  Nuomonė Nr. 3/2012, OL C201, 2012 7 7.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Programa „Herkulis III“, skirta Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti

  Nuorodos

  COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  19.12.2011

   

   

   

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CONT

  19.1.2012

   

   

   

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  19.1.2012

  LIBE

  19.1.2012

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  LIBE

  28.2.2012

   

   

   

  Pranešėjas (-ai)

         Paskyrimo data

  Monica Luisa Macovei

  12.1.2012

   

   

   

  Priėmimo data

  15.11.2012

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

  Pateikimo data

  23.11.2012