Ziņojums - A7-0385/2012Ziņojums
A7-0385/2012

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā

19.11.2012 - (COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD)) - ***I

Budžeta kontroles komiteja
Referente: Monica Luisa Macovei


Procedūra : 2011/0454(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0385/2012

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā

(COM(2011)0914 – C7‑0513/2011 – 2011/0454(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0914),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 325. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0513/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas 2012. gada 15. maija atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0385/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  norāda, ka tiesību akta priekšlikumā minētais finansējums ir tikai indikatīva norāde likumdevējai iestādei un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās attiecībā uz priekšlikumu regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

3.  atgādina par Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai[2]; vēlreiz uzsver, ka jaunajā DFS ir vajadzīgi pietiekami papildu līdzekļi, lai Savienība varētu izpildīt tās pašreizējās politikas prioritātes un jaunos uzdevumus, kas noteikti Lisabonas līgumā, un reaģēt neparedzētos gadījumos; norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS resursus vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, nav iespējams pilnībā nodrošināt Savienības saskaņoto mērķu un saistību un Savienības solidaritātes principa īstenošanu; prasa Padomei, ja tā šādai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no kurām politikas prioritātēm vai projektiem varētu pilnībā atteikties, pat neraugoties uz to apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Savienība un dalībvalstis ir noteikušas sev mērķi apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cigarešu kontrabandu un viltošanu. Kopā ar Komisiju dalībvalstīm būtu jo īpaši jāorganizē cieša un regulāra sadarbība starp kompetentajām iestādēm.

(1) Savienība un dalībvalstis ir noteikušas sev mērķi apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cigarešu kontrabandu un viltošanu. Lai uzlabotu izdevumu ilgtermiņa ietekmi un novērstu dublēšanos, būtu jānodrošina cieša un regulāra sadarbība un koordinācija Komisijas dienestos, starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un starp Komisijas dienestiem un kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Darbības, kuru mērķis ir sniegt labāku informāciju, specializētas mācības vai tehnisku un zinātnisku palīdzību, būtiski palīdz aizsargāt Savienības finansiālās intereses un vienlaikus panākt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni visā Savienībā.

(2) Darbības, kuru mērķis ir sniegt labāku informāciju, specializētas mācības vai tehnisku un zinātnisku palīdzību, būtiski palīdz aizsargāt Savienības finansiālās intereses un vienlaikus panākt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni visā Savienībā. Līdzekļu piešķiršana atsevišķām iekļuves vietām Savienībā būtu jāpamato ar riska novērtējumu, un piešķiršanas mehānismiem vajadzētu būt viegli pielāgojamiem mainīgajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Iepriekšējais atbalsts šādām iniciatīvām ir devis iespēju nostiprināt Savienības un dalībvalstu darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses. Hercule programmas mērķi gan 2004.-2006. gadam, gan 2007.-2013. gadam tika sekmīgi sasniegti.

(3) Iepriekšējais atbalsts šādām iniciatīvām ir devis iespēju nostiprināt Savienības un dalībvalstu darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Komisija veica Hercule II programmas pārskatīšanu, ziņojot par tās īstenošanā ieguldītajiem līdzekļiem un sasniegtajiem rezultātiem. Komisijai būtu jānodrošina, ka līdz 2014. gada beigām pilnīga programmas Hercule II ietekme un tās mērķu īstenošanā sasniegtie rezultāti tiek aprakstīti ārējo ekspertu sagatavotā neatkarīgā ziņojumā, kura rezultāti būtu jāizmanto, lai grozītu un uzlabotu programmas Hercule III (turpmāk — „Programma”) izpildi.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai turpinātu un pat attīstītu Savienības un dalībvalstu līmeņa darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cīņu pret cigarešu kontrabandu un viltošanu, turklāt ņemot vērā jaunos uzdevumus budžeta taupības kontekstā, būtu jāpieņem jauna programma.

(5) Lai turpinātu un pat attīstītu Savienības un dalībvalstu līmeņa darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cīņu pret cigarešu kontrabandu un viltošanu, turklāt ņemot vērā jaunos uzdevumus budžeta taupības kontekstā, būtu jāpieņem jauna programma, iekļaujot uzlabotus izpildes rādītājus un pamatojoties uz pašreizējās programmas analīzes rezultātiem. Attiecībā uz ekonomiski nestabilām un augsta riska dalībvalstīm būtu jāparedz pietiekami elastīgs līdzfinansējuma līmenis.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz neatkarīgs starpposma ziņojums par šīs programmas īstenošanu, kā arī gala ziņojums par šīs programmas mērķu sasniegšanu.

(9) Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei neatkarīgs starpposma ziņojums par Programmas īstenošanu un gala ziņojums par tās mērķu sasniegšanu. Turklāt Komisijai reizi gadā būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informācija par Programmas īstenošanu attiecīgajā gadā, ietverot finansēto darbību rezultātus un informāciju par Programmas saskaņotību un papildināmību ar citām Savienības līmeņa programmām un darbībām.

Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību, Komisijai būtu jāsniedz Eiropas Parlamentam pietiekama informācija par īstenošanas rezultātiem attiecīgajā gadā.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Šī regula atbilst subsidiaritātes un proprocionalitātes principam. Hercule III programma veicina sadarbību starp dalībvalstīm un starp Komisiju un dalībvalstīm, lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, tomēr neskarot dalībvalstu pienākumus, un resursus izmantojot efektīvāk nekā to varētu dalībvalstu līmenī. Rīcība ES līmenī ir nepieciešama un pamatota, jo ar to nepārprotami palīdz dalībvalstīm kolektīvi aizsargāt ES un valstu budžetus un rosina izmantot kopīgās ES struktūras, lai pastiprinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm.

(10) Šī regula atbilst subsidiaritātes un proprocionalitātes principam. Programma veicina sadarbību starp dalībvalstīm un starp Komisiju un dalībvalstīm, lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, resursus izmantojot efektīvāk nekā to varētu dalībvalstu līmenī. Rīcība ES līmenī ir nepieciešama un pamatota, jo ar to nepārprotami palīdz dalībvalstīm kolektīvi aizsargāt ES un valstu budžetus un rosina izmantot kopīgās ES struktūras, lai pastiprinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Tomēr Programmai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

10a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Savienības finansiālās intereses būtu jāaizsargā visā izdevumu ciklā, piemērojot samērīgus pasākumus, tostarp nelikumību novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu, zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi izlietoto līdzekļu atgūšanu, un vajadzības gadījumā būtu jānosaka administratīvi un finansiāli sodi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam1.

 

_____________

 

1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Pamatojums

Normatīvajā aktā būtu jāietver īpaša standartklauzula.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Lai īstenošanas regulējums būtu gan detalizēts, gan elastīgs, pilnvaras pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas darbību 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai attiecībā uz darbības mērķu pārskatīšanu un līdzekļu vispārējo piešķiršanu, izpildes pamatrādītāju pieņemšanu un veicamajām darbībām, to kritēriju noteikšanu, pēc kuriem konstatē, kurās dalībvalstīs ir ekonomiski nestabila un augsta riska situācija līdzfinansēšanai, un attiecībā uz saskaņā ar šo regulu pieņemto daudzgadu plānu atjaunināšanu vai pārskatīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Komisijai būtu jāpieņem gada darba programmas, nosakot prioritātes, budžeta sadalījumu un izvērtēšanas kritērijus darbību dotācijām. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai.

(12) Komisijai būtu jāpieņem gada darba programmas, detalizēti nosakot daudzgadu darba plānu īstenošanu un indikatīvos grafikus uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus attiecībā uz daudzgadu darba plānā noteikto laikposmu. Gada darba programmās būtu jāietver arī finansējamo darbību apraksts, jānorāda katrai darbībai piešķirtā summa, indikatīvs īstenošanas grafiks un maksimālais līdzfinansējuma īpatsvars dotācijām, kā arī jāietver ikgadējs novērtējums par to, kuras dalībvalstis uzskatāmas par ekonomiski nestabilām un augsta riska valstīm. Komisijai būtu jāizstrādā īpaši izpildes pamatrādītāji, cita starpā izskaidrojot attiecību starp ik gadu kontrabandas vai viltoto izstrādājumu atklāšanas lietās atgūtajiem līdzekļiem un atbalstu, ko piedāvā saskaņā ar Programmu. Šajos rādītājos būtu jāiekļauj mērķlīmeņi un vadlīnijas, ar ko izvērtēt sasniegtos rezultātus. Būtu jārīko mācību pasākumi atbilstīgi SMART tehnoloģijai, lai precīzāk varētu izmērīt šo pasākumu rezultātus.

Pamatojums

Lai izvērtētu rezultātus, Komisijai būtu jāizstrādā izmērāmi rādītāji.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) lielāku starpvalstu sadarbību Savienības līmenī un jo īpaši pārrobežu operāciju efektivitāti;

b) lielāku starpvalstu sadarbību un koordināciju Savienības līmenī un jo īpaši pārrobežu operāciju efektivitāti un rezultativitāti;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) lielāka līdzekļu izlietošanas pārredzamība saistībā ar Savienības finansiālo interešu aizsardzību, ietverot cīņu pret cigarešu kontrabandu un viltošanu;

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) lielāku sadarbību un koordināciju Komisijas dienestos, starp Komisiju un dalībvalstīm un dažādu dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Programmas vispārējais mērķis ir Savienības finansiālo interešu aizsardzība, tādējādi stiprinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju un nodrošinot nodokļu maksātāju līdzekļu aizsardzību.

Programmas vispārējais mērķis ir Savienības finansiālo interešu aizsardzība, tādējādi stiprinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju un sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju un nodrošinot nodokļu maksātāju līdzekļu aizsardzību.

Pamatojums

Būtu jāpalielina sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija izstrādā izpildes pamatrādītājus, ietverot mērķlīmeņus un vadlīnijas, ar ko izvērtēt Programmas efektivitāti un jo īpaši tās konkrēto mērķi.

Pamatojums

Lai izvērtētu rezultātus, Komisijai būtu jāizstrādā izmērāmi rādītāji.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar 12.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz īpašu izpildes pamatrādītāju noteikšanu.

Pamatojums

Komisijai ir jānosaka izpildes pamatrādītāji, pieņemot deleģētus aktus.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā mērķa izpildi cita starpā vērtē pēc kopīgajās darbībās un pārrobežu operācijās atklātās krāpšanas lietās atgūto līdzekļu apjoma, sekmīgu kopīgo operāciju procentuālās attiecības pieauguma un kriminālizmeklēšanas iestāžu pieņemto lietu skaita pieauguma.

Šā īpašā mērķa izpildi vērtē, ņemot vērā izpildes pamatrādītājus, cita starpā pēc kopīgajās darbībās un pārrobežu operācijās atklātās krāpšanas lietās arestēto, konfiscēto un atgūto līdzekļu apjoma, saskaņā ar šo regulu finansētā tehniskā aprīkojuma pievienotās vērtības un izmantojuma efektivitātes, pēc tā, cik lielā mērā ir palielinājusies apmaiņa ar informāciju par rezultātiem, kas gūti ar tehniskā materiāla atbalstu, pēc specializētās apmācības pieauguma un mācību pasākumu skaita un veida, kā arī pēc to tiešās un netiešās ietekmes uz kontrabandas un viltoto izstrādājumu atklāšanu, arestu, konfiskāciju un līdzekļu atgūšanu.

Pamatojums

Lai izvērtētu rezultātus, Komisijai būtu jāizstrādā izmērāmi rādītāji.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar 12.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus par 4.a pantā noteikto Programmas darbības mērķu grozīšanu.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar 12.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz līdzekļu vispārējo piešķiršanu 4.a pantā noteiktajiem Programmas darbības mērķiem un attiecībā uz darbības mērķu noteikšanu nepiešķirto līdzekļu izmantošanai saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

Pamatojums

Līdzekļu vispārējā piešķiršana darbības mērķiem tagad notiek, izmantojot koplēmuma procedūru. Ar šo grozījumu paredz elastību attiecībā uz izmaiņu izdarīšanu ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Programmas darbības mērķi

 

Programmas darbības mērķi ir šādi:

 

a) uzlabot krāpšanas un citu nelikumīgu darbību novēršanu un izmeklēšanu salīdzinājumā ar pašlaik sasniegto līmeni, stiprinot transnacionālo un starpdisciplināro sadarbību;

 

b) panākt Savienības finansiālo interešu lielāku aizsardzību pret krāpšanu, veicinot informācijas, pieredzes un labākās prakses apmaiņu, tostarp darbinieku apmaiņu;

 

c) stiprināt cīņu pret korupciju un citām nelikumīgām darbībām, sniedzot tehnisku un operatīvu atbalstu saistībā ar dalībvalstu veikto izmeklēšanu un jo īpaši atbalstot muitas un tiesībaizsardzības iestādes;

 

d) ierobežot Savienības finansiālo interešu pakļautību krāpšanai, korupcijai un citām nelikumīgām darbībām salīdzinājumā ar pašlaik apzināto pakļautības līmeni nolūkā samazināt nelegālās ekonomikas attīstību galvenajās riska jomās, tādās kā organizētā krāpšana, kontrabanda un viltošana, jo īpaši cigarešu kontrabanda un viltošana;

 

e) paaugstināt pakāpi, kādā izstrādāti tiesiskās aizsardzības un aizsardzības tiesā aspekti finansiālo interešu aizsardzībai pret krāpšanu, veicinot tiesību salīdzinošo analīzi.

Pamatojums

Šo tekstu labāk ir iekļaut kā pantu, nevis kā pielikumu.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pārstāvji no valstīm, kuras piedalās Dienvidaustrumeiropas valstu stabilizācijas un asociācijas procesā, Krievijas Federācijas un dažām valstīm, ar kurām Savienība ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu ar krāpšanu saistītos jautājumos, un starptautisko un citu attiecīgu organizāciju pārstāvji var piedalīties Programmas ietvaros rīkotās darbībās, ja tas ir noderīgi 3. un 4. pantā minēto mērķu sasniegšanai. Minētos pārstāvjus izraugās, pamatojoties uz viņu prasmēm, pieredzi un zināšanām, kas attiecas uz konkrētam darbībām.

3. Pārstāvji no valstīm, kuras piedalās Dienvidaustrumeiropas valstu stabilizācijas un asociācijas procesā, Krievijas Federācijas un dažām valstīm, un pārstāvji no starptautiskām publiskām organizācijām, ar kurām Savienība ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu ar krāpšanu saistītos jautājumos, var piedalīties Programmas ietvaros rīkotās darbībās, ja tas ir noderīgi 3. un 4. pantā minēto mērķu sasniegšanai. Minētie pārstāvji Programmā piedalās saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecīgajiem noteikumiem.

Pamatojums

Dalībai būtu jānotiek saskaņā ar attiecīgajiem Finanšu regulas noteikumiem.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Programma ar vienādiem nosacījumiem, kas izklāstīti 10. pantā minētajā gada darba programmā, sniedz finansiālu atbalstu šādām darbībām.

Programma ar vienādiem nosacījumiem, kas izklāstīti 10. pantā minētajā gada darba programmā, sniedz pienācīgu finansiālu atbalstu šādām darbībām.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– paplašinot datu apmaiņu, izstrādājot un nodrošinot IT rīkus izmeklēšanām un uzraugot izlūkdatu vākšanas darbu.

– paplašinot datu apmaiņu, tostarp dalībvalstu un Komisijas starpā, izstrādājot un nodrošinot IT rīkus izmeklēšanai un uzraugot izlūkdatu vākšanas darbu.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– nodrošinot finansējumu, lai segtu Programmas īstenošanai iepirktā tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izmaksas;

Pamatojums

Atsevišķu tehniskā aprīkojuma veidu, piemēram, skeneru, uzturēšana var būt ļoti dārga, tāpēc ir jāietver noteikums par iespēju veikt atbilstīgas darbības.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) Specializētu mācību un riska analīzes mācību darbsemināru, kā arī konferenču rīkošana nolūkā

b) Specializētu konkrētai mērķgrupai paredzētu mācību un riska analīzes mācību darbsemināru, kā arī attiecīgā gadījumā konferenču rīkošana nolūkā

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– veikt pieredzes apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un trešās valstīs, kas minētas 6. panta 2. punktā, kā arī pārstāvjiem no 6. panta 3. punktā minētām starptautiskām organizācijām, tostarp specializētiem tiesībaizsardzības dienestiem;

– veikt pieredzes un labākās prakses apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un trešās valstīs, kas minētas 6. panta 2. punktā, tostarp specializētiem tiesībaizsardzības dienestiem, kā arī pārstāvjiem no 6. panta 3. punktā minētajām starptautiskajām publiskajām organizācijām;

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– atbalstīt īpaši nozīmīgas pētniecības darbības, tostarp pētījumus;

– atbalstīt īpaši nozīmīgas pētniecības darbības, tostarp pētījumus salīdzināmo tiesību jomā;

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar 3. pantu aprīkojumu, ko līdzfinansē no šīs Programmas, izmanto vienīgi Savienības finansiālo interešu aizsardzībai;

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija nodrošina, ka tiek novērsta ikviena iespējamā pārklāšanās starp dažādajām sistēmām un datubāzēm, ko līdzfinansē Programma;

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Saskaņā ar 12.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz šā panta grozījumiem, lai ņemtu vērā īpašos izpildes pamatrādītājus un šīs regulas pieņemšanas laikā neparedzētos notikumus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka par atbilstīgajām darbībām lemj koplēmuma procedūrā un gadījumā, ja nepieciešami turpmāki grozījumi, tos izdara ar deleģētiem aktiem. Ar šo grozījumu palielina elastīgumu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansējums programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir EUR 110 000 000 pašreizējās cenās.

Saskaņā ar [17.] punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas xxx/yyy Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību budžeta lēmējinstitūcijas indikatīvais bāzes finansējums ikgadējā budžeta procedūrā šīs programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir EUR 110 000 000 pašreizējās cenās. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija.

Pamatojums

Budžeta lēmējinstitūcijas lomas pastiprināšana.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) dotācijas;

a) dotācijas, tostarp dotācijas, kas saistītas ar Programmas īstenošanai iegādāto tehnisko līdzekļu uzturēšanu;

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Pēc Komisijas pieprasījuma Programmas atbalsta saņēmēji par savām veiktajām darbībām, kuras finansē no Programmas līdzekļiem, nosūta detalizētu informāciju nolūkā palielināt pārredzamību un pārskatatbildību, kā arī saskaņā ar 11. pantu izvērtēt Programmas efektivitāti un rezultativitāti.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Līdzfinansējuma likme dotācijām, kas piešķirtas programmas ietvaros, nepārsniedz 80 % no atbilstīgajām izmaksām. Šīs regulas 10. pantā minētajā gada darba programmā noteiktos izņēmuma gadījumos, kas ir pienācīgi pamatoti, līdzfinansējuma likme nepārsniedz 90 % no atbilstīgajām izmaksām.

4. Līdzfinansējuma īpatsvars dotācijām, kas piešķirtas saskaņā ar programmu, nav mazāks par 50 % un nepārsniedz 80 % no attiecināmajām izmaksām. Šīs regulas 10. pantā minētajā gada darba programmā noteiktos izņēmuma gadījumos, kas ir pienācīgi pamatoti, un attiecībā uz ekonomiski nestabilām un augsta riska dalībvalstīm līdzfinansējuma īpatsvars nepārsniedz 90 % no attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējuma īpatsvars dotācijām, kas piešķirtas saskaņā ar Programmu, nepārsniedz 30 % no attiecināmajām izmaksām, ja minēto finansējumu izmanto Programmai iegādāto tehnisko līdzekļu uzturēšanai. Lēmumu piešķirt finansējumu aprīkojuma uzturēšanai pieņem pēc tam, kad dalībvalstu iestādes ir iesniegušas Komisijai ziņojumu par Programmas vajadzībām iegādātā tehniskā aprīkojuma izmantošanas lietderību, rezultātiem un pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Līdzfinansējuma īpatsvars ir pretēji proporcionāls kopējai gada summai, ko dalībvalstis saņem kā ieņēmumus, kas atvasināti no Komisijas un dalībvalstu noslēgtajiem nolīgumiem ar četrām lielākajām tabakas ražošanas kompānijām.

Pamatojums

Par četriem noslēgtajiem nolīgumiem dalībvalstis nākamajos gados saņems ap 1,6 miljardiem euro, kā arī ievērojamu summu tās saņems kā sodanaudu, kas izriet no šiem nolīgumiem (ievērojama summa par senāko noslēgto nolīgumu ar Philip Morris jau ir sadalīta starp iesaistītajām dalībvalstīm). Komisija, kas no šīm summām saņem ap 10 %, šo naudu galvenokārt ir izlietojusi Hercule programmu papildināšanai. Līdzfinansējuma apmēram cita starpā ir jābūt atkarīgam no papildu ieņēmumiem, kas dalībvalstīm ir pieejami no šiem nolīgumiem.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Dalībvalstis cenšas palielināt finanšu iemaksas attiecībā uz līdzfinansējuma īpatsvaru dotācijām, kas ir piešķirtas saskaņā ar Programmu.

Pamatojums

Ja dalībvalstis palielinās finanšu iemaksas, tiks veicināta to motivācija sekmīgi īstenot programmu un vienlaikus palielināsies valsts ieņēmumi.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c Saskaņā ar 12.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz to kritēriju definēšanu, ar kuriem nosaka dalībvalstis, kas uzskatāmas par nestabilām un augsta riska valstīm, cita starpā pamatojoties uz ģeogrāfisko un robežu atrašanās vietu, kravas apjomu, muitas operācijām un attiecīgo Eirostata publicēto jaunāko pieejamo statistiku, kas ļauj ik gadu analizēt un novērtēt nelegālo darbību riskus.

Pamatojums

Skaidru kritēriju definēšana, ar kuriem nosaka dalībvalstis, kas uzskatāmas par nestabilām un augsta riska valstīm, tiek deleģēta Komisijai, taču likumdevējs sniedz atsevišķas norādes, ierosinot vairākus elementus, kas definējot būtu jāņem vērā, un ietver atsauci uz ikgadēju riska novērtēšanu.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

10. pants

Gada darba programmas

Daudzgadu darba plāni un gada darba programmas

Lai īstenotu Programmu, Komisija pieņem gada darba programmas. Tajās nosaka sasniedzamo mērķi, paredzētos rezultātus, īstenošanas metodi un to kopējo summu. Tajās iekļauj arī finansējamo darbību aprakstu, norādi uz katrai darbībai piešķirtajām summām un indikatīvu īstenošanas grafiku. Tajās iekļauj dotāciju prioritātes, izvērtējuma pamatkritērijus un maksimālo līdzfinansējuma likmi.

1. Saskaņā ar 12.a. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz Programmas daudzgadu darba plānu pieņemšanu. Daudzgada darba plānos norāda sasniedzamos mērķus, paredzētos rezultātus, īstenošanas metodi un to kopējo summu. Tajos iekļauj dotāciju piešķiršanas prioritātes un izvērtējuma pamatkritērijus.

 

2. Lai Programmu īstenotu, Komisija pieņem gada darba programmas nolūkā realizēt daudzgadu darba plānus un indikatīvos grafikus uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus attiecībā uz daudzgadu darba plānā noteikto laikposmu. Gada darba programmās norāda kritērijus, pēc kuriem piešķir dotāciju Programmas vajadzībām iegādātā tehniskā aprīkojuma uzturēšanai. Tajās iekļauj arī finansējamo darbību aprakstu, norādi uz katrai darbībai piešķirtajām summām un indikatīvu īstenošanas grafiku. Tajās iekļauj dotāciju maksimālo līdzfinansējuma īpatsvaru.

Budžets, kas saskaņā ar šo regulu tiek piešķirts komunikācijas darbībām, ko veic Komisija, aptver arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm.

No budžeta apropriācijām, kas saskaņā ar šo regulu ir piešķirtas komunikācijas darbībām, ko veic Komisija, sedz arī institucionālo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm, ja tās ir saistītas ar Programmas vispārējo mērķi.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei gada informāciju par programmas rezultātiem. Tajā iekļauj informāciju par programmas saskaņotību un papildināmību ar citām Savienības līmeņa programmām un darbībām. Komisija pastāvīgi izplata Programmas atbalstīto darbību rezultātus. Visas piedalošās valstis iesniedz Komisijai visus datus un informāciju, kas vajadzīga, lai varētu veikt Programmas uzraudzību un vērtēšanu.

1. Komisija reizi gadā sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informāciju par Programmas īstenošanas gaitu attiecīgajā gadā, norādot sasniegtos mērķus, rezultātus un gada darba programmā iekļautos izpildes pamatrādītājus. Ziņojumā iekļauj detalizētu informāciju par programmas saskaņotību un papildināmību ar citām Savienības līmeņa programmām un darbībām. Lai Savienības nodokļu maksātāju interesēs veicinātu pārredzamību, Komisija pastāvīgi izplata Programmas atbalstīto darbību un finansēto pasākumu rezultātus, tostarp izmantojot attiecīgās tīmekļa vietnes. Lai uzskatāmi parādītu to darbību pievienoto vērtību, kuras Komisija veikusi saskaņā ar šo regulu, Komisija jo īpaši ziņo par veiktajiem pasākumiem nolūkā veicināt koordinēšanu un novērst pārklāšanos ar pašreizējām saistītajām darbībām Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā. Visas iesaistītās valstis un 6. panta 3. punktā minētie pārstāvji iesniedz Komisijai visus datus un informāciju, kas vajadzīga, lai attiecīgā gadījumā varētu veikt Programmas ikgadējās īstenošanas uzraudzību un vērtēšanu, kā arī vispārējo Programmas novērtēšanu.

Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību, Komisijai reizi gadā ir jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par programmas īstenošanas gaitu.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Programmu vērtē Komisija. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu par to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi, kādi ir rezultāti un ietekme, cik efektīvi izmantoti resursi un kāda ir Eiropas pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo lēmumu par pasākumu atjaunošanu, grozīšanu vai apturēšanu. Bez tam novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas iespējas, iekšējo un ārējo saskanīgumu, to, vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī to, kādu ieguldījumu pasākumi dod attiecībā uz Savienības prioritātēm — gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tajā ņem vērā rezultātus novērtējumiem par iepriekšējo pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Programmu padziļināti vērtē Komisija. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 31. decembrim Komisija sagatavo termiņa vidus novērtējuma ziņojumu par to, kā sasniegti visu darbību mērķi, kādi ir rezultāti un ietekme, cik lietderīgi un efektīvi izmantoti resursi un kāda ir Eiropas pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo lēmumu par darbību atjaunošanu, grozīšanu vai apturēšanu. Bez tam novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas iespējas, iekšējo un ārējo saskanīgumu, to, vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī to, kādu ieguldījumu darbības dod attiecībā uz Savienības prioritātēm — gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tajā ņem vērā novērtējuma rezultātus attiecībā uz Hercule II programmas mērķu sasniegšanu, un šo novērtējumu Komisija iesniedz līdz 2014. gada 31. decembrim.

Turklāt Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Programmas mērķu sasniegšanu.

Turklāt Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par Programmas vispārējo un konkrēto mērķu sasniegumiem, Programmas pievienoto vērtību un visu no Programmas finansēto darbību vai pasākumu ietekmi.

Programmas rezultātu ilgtermiņa ietekmi un ilgtspējību vērtē nolūkā to ņemt vērā lēmumā par iespējamu turpmākas programmas atjaunošanu, grozīšanu vai apturēšanu.

Papildus tam Programmas rezultātu ilgtermiņa ietekmi un ilgtspējību vērtē nolūkā to ņemt vērā lēmumā par iespējamu turpmākas programmas atjaunošanu, grozīšanu vai apturēšanu.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, Savienības finansiālās intereses tiek aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un preventīvus sodus.

1. Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, īstenojot saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, Savienības finansiālās intereses tiek aizsargātas, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un, ja ir atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un preventīvus administratīvus un finansiālus sodus.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri Programmas ietvaros ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

2. Komisijai vai tās pārstāvjiem un Revīzijas palātai ir tiesības, pārbaudot dokumentus un veicot pārbaudes uz vietas, revidēt visus dotāciju saņēmējus, līgumslēdzējus un apakšuzņēmējus, kuri saskaņā ar Programmu ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt inspekcijas un pārbaudes uz vietas attiecībā uz uzņēmējiem, uz kuriem tieši vai netieši attiecas šāds finansējums, saskaņā ar Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 noteiktajām procedūrām, lai noteiktu, vai saistībā ar dotāciju nolīgumu vai dotāciju lēmumu, vai līgumu, kas attiecas uz Savienības finansējumu, ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses.

 

Neskarot pirmo un otro daļu, sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, dotāciju nolīgumos, dotāciju lēmumos un līgumos, kas izriet no šīs regulas īstenošanas, nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF pilnvaras veikt šādas revīzijas, inspekcijas un pārbaudes uz vietas.

 

Pamatojums

Šis teksts ir jāiekļauj kā atsevišķs punkts.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulā (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai1, un Padomes 1996. gada 11. novembra Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām2, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas, lai noteiktu, vai saistībā ar dotāciju nolīgumu vai dotāciju lēmumu, vai līgumu, kas attiecas uz Savienības finansējumu, ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses.

 

___________

 

1 OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

 

2 OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

Pamatojums

Tiesību aktā būtu jāietver īpaša standartklauzula.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Neskarot 2. un 2.a. punktu, sadarbības nolīgumos ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju lēmumos, kas izriet no šīs regulas īstenošanas, ir ietverti noteikumi, ar kuriem nepārprotami nosaka Komisijas, Revīzijas palātas un OLAF pilnvaras atbilstīgi to kompetences jomām veikt šādas revīzijas un izmeklēšanu.

Pamatojums

Tiesību aktā būtu jāietver īpaša standartklauzula.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a pants

 

Deleģējuma īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 1.b un 2.a punktā, 7. panta 2. punktā, 9. panta 4.c punktā un 10. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz septiņu gadu laikposmu no …*.

 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 4. panta 1.b un 2.a punktā, 7. panta 2. punktā, 9. panta 4.c punktā un 10. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Saskaņā ar 4. panta 1.b un 2.a punktu, 7. panta 2. punktu, 9. panta 4.c punktu un 10. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

_______________

 

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu.

Pamatojums

Paskaidro deleģējuma īstenošanu, piešķirot likumdevējam pilnvaras atsaukt deleģējumu un uzliekot Komisijai pienākumu paziņot likumdevējiem par deleģētā akta pieņemšanu.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pielikums

svītrots

Programmas darbības mērķi

 

Programmas darbības mērķi ir šādi:

 

1) uzlabot krāpšanas un citu nelikumīgu darbību novēršanu un izmeklēšanu salīdzinājumā ar pašlaik sasniegto līmeni, stiprinot starpvalstu un daudzdisciplīnu sadarbību;

 

2) panākt Savienības finansiālo interešu lielāku aizsardzību pret krāpšanu, veicinot informācijas, pieredzes un labākās prakses apmaiņu, tostarp darbinieku apmaiņu;

 

3) stiprināt cīņu pret korupciju un citām nelikumīgām darbībām, sniedzot tehnisku un darbības atbalstu izmeklēšanai valstīs un jo īpaši muitas un tiesībaizsardzības iestādēm;

 

4) ierobežot Savienības finansiālo interešu pakļautību krāpšanai, korupcijai un citām nelikumīgām darbībām salīdzinājumā ar pašlaik apzināto pakļautību nolūkā samazināt nelikumīgās ekonomikas attīstību būtiskās riska jomās, piemēram, attiecībā uz organizēto krāpšanu, kontrabandu un viltošanu, jo īpaši cigarešu kontrabandu un viltošanu;

 

5) paaugstināt pakāpi, kādā izstrādāti tiesiskās aizsardzības un aizsardzības tiesā aspekti finansiālo interešu aizsardzībai pret krāpšanu, veicinot tiesību salīdzinošo analīzi.

 

Pamatojums

Šo tekstu labāk ir iekļaut kā pantu, nevis kā pielikumu.

  • [1]               OV C 201, 7.7.2012, 1. lpp.
  • [2]           Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Budžeta komitejas atzinums (8.11.2012)

Budžeta kontroles komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Hercule III programmu, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā
(COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD))

Atzinumu sagatavoja: Richard Ashworth

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2011. gada decembrī apstiprināja priekšlikumu regulai par programmu Hercule III, lai veicinātu darbības Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā. Arī jaunajā programmā īpašs uzsvars tiek likts uz cīņu pret cigarešu kontrabandu un viltošanu, lai atspoguļotu Komisijas juridiskās saistības, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti ar četriem starptautiskiem tabakas izstrādājumu ražotājiem.

Referents atzinīgi vērtē šo iniciatīvu, kuras mērķis ir apkarot korupciju, krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, kas skar ES finansiālās intereses, tomēr neatbildēti paliek jautājumi par šādu programmu efektivitāti, ierosinātajām programmas administratīvajām izmaksām un tās ietekmi uz vispārējo budžetu saistībā ar pašlaik notiekošajām sarunām par DFS un nepieciešamību ES budžetā atspoguļot izdevumu ierobežojumus.

Referents uzskata, ka šī priekšlikuma ietvaros joprojām ir nepieciešams, lai dalībvalstis, Komisija un kompetentās iestādes samazinātu iespējamo pārklāšanos un dublēšanos ar citām ES un dalībvalstu programmām un krāpšanas apkarošanas instrumentiem. Ir svarīgi nodrošināt, ka tiek pastiprināta sinerģija ar citām valsts līmeņa iniciatīvām, lai uzlabotu programmu īstenošanai paredzēto izdevumu ilgtermiņa ietekmi un, visbeidzot, nodrošinātu nodokļu maksātāju līdzekļu aizsardzību.

Referents atzīmē novēloto Revīzijas palātas atzinuma[1] publicēšanu, kurš, ja būtu bijis publicēts agrāk, noderētu lēmumu pieņemšanā par Hercule III, jo tādējādi varētu pilnībā ņemt vērā Revīzijas palātas konstatējumus. Tomēr referents atzinīgi vērtē un atbalsta Revīzijas palātas novērtējumu, it īpaši norādījumu, ka turpmāk novērtēšanas ziņojumiem jābūt neatkarīgiem, ka tajos vispusīgi jānovērtē ES pievienotā vērtība, sevišķi no tehniskās palīdzības viedokļa, ka lielāka uzmanība jāvelta sasniegto rezultātu atbilstībai sākotnēji izvirzītajiem mērķiem, ka ir jāuzlabo darbības rezultātus raksturojošie rādītāji un kā gūtā pieredze jāizmanto, lai grozītu turpmākās programmas, to skaitā 2014.–2020. gada programmu.

Referents atbalsta arī Revīzijas palātas nostāju attiecībā uz līdzfinansējuma īpatsvaru ierosinātās programmas Hercule īstenošanā un piekrīt, ka papildu līdzfinansējums nākotnē nav piemērots, ņemot vērā, piemēram, to, ka tehnisko aprīkojumu, ko iegādāsies par programmas līdzekļiem, visticamāk izmantos darbībām valstu interesēs; referents uzskata, ka maksimālajam līdzfinansēšanas īpatsvaram būtu jāpaliek 50 % apmērā, lai nodrošinātu ES un dalībvalstu interešu līdzsvaru. Ārkārtas un pienācīgi pamatotos apstākļos to varētu palielināt līdz 80 %.

Kopējais šīs programmas īstenošanai paredzētais finansējums laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ir noteikts EUR 110 miljonu apmērā. Tas ir būtisks palielinājums salīdzinājumā ar programmu Hercule II. Lai gan kopējais finansējums būs atkarīgs no iznākuma pašlaik notiekošajām sarunām par 2014.–2020. gada DFS, referents uzsver, ka ir nepieciešami lielāki budžeta ierobežojumi. Tādēļ viņš pauž vēlmi, lai tiktu samazinātas ierosinātās administratīvās izmaksas.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a Norāda, ka likumdošanas priekšlikumā minētais finansējums ir tikai indikatīva summa likumdevējas institūcijas zināšanai un ka to nevar precīzi norādīt, kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.−2020. gadam;

Pamatojums

Tiesību akta priekšlikumā minētais finansējums ir tikai indikatīva summa, jo to nevar precīzi norādīt, kamēr nav panākta vienošanās par regulu, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu.

Grozījums Nr.  2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b atsaucas uz Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju „Ieguldījums nākotnē — jauno daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un integrējošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka jaunajā DFS ir vajadzīgi pietiekami papildu līdzekļi, lai Savienība varētu izpildīt tās pašreizējās politikas prioritātes un jaunos uzdevumus, kas noteikti Lisabonas līgumā, kā arī attiecīgi reaģēt neparedzētos gadījumos; norāda, ka, pat palielinot nākamās DFS resursus vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, nav iespējams pilnībā nodrošināt Savienības saskaņoto mērķu un saistību un Savienības solidaritātes principa īstenošanu; prasa Padomei, ja tā šādai pieejai nepiekrīt, skaidri norādīt, no kurām politikas prioritātēm vai projektiem varētu pilnībā atteikties, pat neraugoties uz to apliecināto Eiropas pievienoto vērtību;

 

___________

 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Savienība un dalībvalstis ir noteikušas sev mērķi apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cigarešu kontrabandu un viltošanu. Kopā ar Komisiju dalībvalstīm būtu jo īpaši jāorganizē cieša un regulāra sadarbība starp kompetentajām iestādēm.

(1) Savienība un dalībvalstis ir noteikušas sev mērķi apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cigarešu kontrabandu un viltošanu. Kopā ar Komisiju dalībvalstīm būtu jo īpaši jāorganizē cieša un regulāra sadarbība un sinerģija starp kompetentajām iestādēm, lai uzlabotu izdevumu ilgtermiņa ietekmi un novērstu dublēšanos.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Iepriekšējais atbalsts šādām iniciatīvām ir devis iespēju nostiprināt Savienības un dalībvalstu darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses. Hercule programmas mērķi gan 2004.-2006. gadam, gan 2007.-2013. gadam tika sekmīgi sasniegti.

(3) Iepriekšējais atbalsts šādām iniciatīvām ir devis iespēju nostiprināt Savienības un dalībvalstu darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Komisija veica programmas Hercule II pārskatīšanu, ziņojot par šīs programmas īstenošanā ieguldītajiem līdzekļiem un sasniegtajiem rezultātiem. Pilnīga programmas Hercule II ietekme un tās mērķu īstenošanā sasniegtie rezultāti tiks aprakstīti ārējo ekspertu sagatavotā neatkarīgā ziņojumā līdz 2014. gada 31. decembrim, kura rezultāti būtu jāizmanto, lai grozītu un uzlabotu programmas Hercule III izpildi.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai turpinātu un pat attīstītu Savienības un dalībvalstu līmeņa darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cīņu pret cigarešu kontrabandu un viltošanu, turklāt ņemot vērā jaunos uzdevumus budžeta taupības kontekstā, būtu jāpieņem jauna programma.

(5) Lai turpinātu un pat attīstītu Savienības un dalībvalstu līmeņa darbības nolūkā apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finansiālās intereses, tostarp cīņu pret cigarešu kontrabandu un viltošanu, turklāt ņemot vērā jaunos uzdevumus budžeta taupības kontekstā, būtu jāpieņem jauna programma ar uzlabotiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz neatkarīgs starpposma ziņojums par šīs programmas īstenošanu, kā arī gala ziņojums par šīs programmas mērķu sasniegšanu.

(9) Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz gada ziņojums par šīs programmas īstenošanu, starpposma ziņojums par šīs programmas īstenošanu, kā arī gala ziņojums par šīs programmas mērķu sasniegšanu.

Pamatojums

Ir vajadzīgi papildu ziņojumi. Gada ziņojums, starpposma ziņojums un galīgais ziņojums ir jāsagatavo pašai Komisijai. Komisija ir atbildīga par ES budžeta līdzekļu pareizu izlietojumu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā mērķa izpildi cita starpā vērtē pēc kopīgajās darbībās un pārrobežu operācijās atklātās krāpšanas lietās atgūto līdzekļu apjoma, sekmīgu kopīgo operāciju procentuālās attiecības pieauguma un kriminālizmeklēšanas iestāžu pieņemto lietu skaita pieauguma.

Šā mērķa izpildi cita starpā vērtē pēc kopīgajās darbībās un pārrobežu operācijās atklātās krāpšanas lietās atgūto līdzekļu apjoma, sekmīgu kopīgo operāciju procentuālās attiecības pieauguma un kriminālizmeklēšanas iestāžu pieņemto lietu skaita pieauguma, kā arī pēc tā, kā ir pieaugusi informācijas apmaiņa saistībā ar rezultātiem, kas gūti, izmantojot šai programmai iegādātos tehniskos līdzekļus.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pārstāvji no valstīm, kuras piedalās Dienvidaustrumeiropas valstu stabilizācijas un asociācijas procesā, Krievijas Federācijas un dažām valstīm, ar kurām Savienība ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu ar krāpšanu saistītos jautājumos, un starptautisko un citu attiecīgu organizāciju pārstāvji var piedalīties Programmas ietvaros rīkotās darbībās, ja tas ir noderīgi 3. un 4. pantā minēto mērķu sasniegšanai. Minētos pārstāvjus izraugās, pamatojoties uz viņu prasmēm, pieredzi un zināšanām, kas attiecas uz konkrētam darbībām.

3. Pārstāvji no valstīm, kuras piedalās Dienvidaustrumeiropas valstu stabilizācijas un asociācijas procesā, Krievijas Federācijas un dažām valstīm, ar kurām Savienība ir noslēgusi savstarpējās palīdzības nolīgumu ar krāpšanu saistītos jautājumos, un starptautisko un citu attiecīgu organizāciju pārstāvji var piedalīties Programmas ietvaros rīkotās darbībās, ja tas ir noderīgi 3. un 4. pantā minēto mērķu sasniegšanai. Minētie pārstāvji Programmā piedalās saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. xxxx/2012 [par finanšu noteikumiem, kas piemērojami Savienības vispārējam budžetam].

Pamatojums

Dalībai jānotiek saskaņā ar attiecīgajiem Finanšu regulas noteikumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Programma ar vienādiem nosacījumiem, kas izklāstīti 10. pantā minētajā gada darba programmā, sniedz finansiālu atbalstu šādām darbībām.

Programma ar vienādiem nosacījumiem, kas izklāstīti 10. pantā minētajā gada darba programmā, sniedz pienācīgu finansiālu atbalstu šādām darbībām.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

7. pants – a punkts – 7. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– paplašinot datu apmaiņu, izstrādājot un nodrošinot IT rīkus izmeklēšanām un uzraugot izlūkdatu vākšanas darbu.

– paplašinot datu apmaiņu, arī dalībvalstu un Komisijas starpā, izstrādājot un nodrošinot IT rīkus izmeklēšanai un uzraugot izlūkdatu vākšanas darbu.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

7. pants – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) Specializētu mācību un riska analīzes mācību darbsemināru, kā arī konferenču rīkošana nolūkā

b) Specializētu konkrētai mērķgrupai paredzētu mācību un riska analīzes mācību darbsemināru, kā arī attiecīgā gadījumā konferenču rīkošana nolūkā

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

7. pants – b punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– veikt pieredzes apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un trešās valstīs, kas minētas 6. panta 2. punktā, kā arī pārstāvjiem no 6. panta 3. punktā minētām starptautiskām organizācijām, tostarp specializētiem tiesībaizsardzības dienestiem;

– veikt pieredzes apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un trešās valstīs, kas minētas 6. panta 2. punktā, tostarp specializētiem tiesībaizsardzības dienestiem, kā arī pārstāvjiem no 6. panta 3. punktā minētajām starptautiskajām publiskajām organizācijām;

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

7. pants – b punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– atbalstīt īpaši nozīmīgas pētniecības darbības, tostarp pētījumus;

– atbalstīt īpaši nozīmīgas pētniecības darbības, tostarp pētījumus salīdzināmo tiesību jomā;

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Finansējums programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir EUR 110 000 000 pašreizējās cenās.

Saskaņā ar [17.] pantu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas xxx/yyy Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību budžeta lēmējinstitūcijas indikatīvais bāzes finansējums ikgadējā budžeta procedūrā šīs programmas īstenošanai laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir EUR 110 000 000 pašreizējās cenās. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija.

Pamatojums

Tiek uzsvērta budžeta lēmējinstitūcijas loma.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) dotācijas;

a) dotācijas, tostarp dotācijas, kas saistītas ar šai programmai iegādāto tehnisko līdzekļu uzturēšanu;

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Līdzfinansējuma likme dotācijām, kas piešķirtas programmas ietvaros, nepārsniedz 80 % no atbilstīgajām izmaksām. Šīs regulas 10. pantā minētajā gada darba programmā noteiktos izņēmuma gadījumos, kas ir pienācīgi pamatoti, līdzfinansējuma likme nepārsniedz 90 % no atbilstīgajām izmaksām.

4. Līdzfinansējuma īpatsvars dotācijām, kas piešķirtas saskaņā ar attiecīgo programmu, nevar būt mazāks par 50 % un nepārsniedz 80 % no attiecināmajām izmaksām. Šīs regulas 10. pantā minētajā gada darba programmā noteiktos izņēmuma gadījumos, kas ir pienācīgi pamatoti, ja saņēmējs ir pētniecības vai mācību iestāde un bezpeļnas struktūras, līdzfinansējuma īpatsvars nepārsniedz 90 % no atbilstīgajām izmaksām.

 

Līdzfinansējuma īpatsvars dotācijām, kas piešķirtas programmas ietvaros, nepārsniedz 30 % no atbilstīgajām izmaksām, ja minēto finansējumu izmanto šai programmai iegādāto tehnisko līdzekļu uzturēšanai. Lēmumu piešķirt finansējumu iekārtu uzturēšanai pieņem pēc tam, kad valsts iestādes ir iesniegušas Komisijai ziņojumu par šīs programmas vajadzībām iegādātā tehniskā aprīkojuma izmantošanas lietderību, rezultātiem un pievienoto vērtību.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 235. pantu finansiālo interešu aizsardzība ir ES un dalībvalstu kopīgs pienākums. Tā kā šai programmai ir jānodrošina pašfinansējums, izmantojot gūtos ieņēmumus (90 % ieņēmumu saņem dalībvalsts, bet 10 % — ES budžets), līdzfinansējuma īpatsvaram parasti jābūt 50 % apmērā.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai īstenotu Programmu, Komisija pieņem gada darba programmas. Tajās nosaka sasniedzamo mērķi, paredzētos rezultātus, īstenošanas metodi un to kopējo summu. Tajās iekļauj arī finansējamo darbību aprakstu, norādi uz katrai darbībai piešķirtajām summām un indikatīvu īstenošanas grafiku. Tajās iekļauj dotāciju prioritātes, izvērtējuma pamatkritērijus un maksimālo līdzfinansējuma likmi.

Lai īstenotu Programmu, Komisija pieņem gada darba programmas. Šajās gada darba programmās nosaka sasniedzamo mērķi, paredzētos rezultātus, īstenošanas metodi un to kopējo summu. Gada darba programmās arī sīkāk apraksta kritērijus, saskaņā ar kuriem piešķir dotāciju tā tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, kurš iegādāts, īstenojot Programmu. Tajās iekļauj arī finansējamo darbību aprakstu, norādi uz katrai darbībai piešķirtajām summām un indikatīvu īstenošanas grafiku. Tajās iekļauj dotāciju prioritātes, izvērtējuma pamatkritērijus un maksimālo līdzfinansējuma likmi. Pēc minēto gada darba programmu apstiprināšanas tās nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pamatojums

Ir vajadzīgi papildu ziņojumi.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Budžets, kas saskaņā ar šo regulu tiek piešķirts komunikācijas darbībām, ko veic Komisija, aptver arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm.

Budžeta apropriācijas, kas saskaņā ar šo regulu ir piešķirtas komunikācijas darbībām, ko veic Komisija, aptver arī institucionālo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm, ja tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējiem mērķiem.

Pamatojums

Komunikācijas darbības finansē saskaņā ar šo regulu tiktāl, ciktāl tās ir saistītas ar šīs regulas vispārējiem mērķiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Hercule III programma darbību veicināšanai Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā

Atsauces

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

19.1.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2012

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Richard Ashworth

29.2.2012

Pieņemšanas datums

6.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Alexander Alvaro, Peter Jahr, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jens Nilsson

  • [1]  Atzinums Nr. 3/2012, OV C 201, 7.7.2012.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Hercule III programma darbību veicināšanai Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības jomā

Atsauces

COM(2011)0914 – C7-0513/2011 – 2011/0454(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.12.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

19.1.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2012

LIBE

19.1.2012

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

28.2.2012

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Monica Luisa Macovei

12.1.2012

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.11.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Iliana Ivanova, Jan Mulder, Aldo Patriciello, Crescenzio Rivellini, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cornelis de Jong, Ivailo Kalfin, Olle Schmidt, Derek Vaughan

Iesniegšanas datums

23.11.2012